ارتعاش آزاد ورق‌های مستطیلی با خواص مکانیکی متغیر پیوسته در ضخامت به روش نوار محدود دقیق


ارتعاش آزاد ورق‌های مستطیلی با خواص مکانیکی متغیر پیوسته در ضخامت به روش نوار محدود دقیق
در این پایان‌نامه، روش نوار محدود دقیق برپايه تئوری‌های کلاسیک ورق و تئوری برشی مرتبه اول برای حل ارتعاش آزاد ورق‌های نازک ناهمسان در ضخامت توسعه داده می‌شود.


استفاده از تکنیک های داده کاوی در سیستم های تشخیص نفوذ
بدین منظور در تئوری کلاسیک ورق، ابتدا به جای هستفاده از تار میانی، از تار دیگری برای بسط معادلات دیفرانسیل حاکم بر ورق هستفاده می‌شود، به گونه‌ای که معادلات درون صفحه و برون صفحه از هم مستقل شده و بصورت غیردرگیر باشند.


یک روش آگاه از زمینه برای کشف سرویس در محیط‌های محاسبات فراگیر
در تئوری برشی مرتبه اول معادلات دیفرانسیل حاکم بر ورق شامل پنج معادله دیفرانسیل می‌باشد که سه معادله مربوط به معادلات دیفرانسیل درون صفحه و دو معادله دیگر مربوط به برون صفحه می‌باشند.


ترانسفورماتور قدرت چند منظوره با قابلیت محدودسازی خودکار جریان خطا
در نتیجه ابتدا، همانند تئوری کلاسیک ورق، درگیری تغییر مکان‌های درون صفحه و برون صفحه را حذف کنیم و پنج معادله دیفرانسیل حاکم بر ورق به سه معادله دیفرانسیل با سه تغییر مکان مستقل (چرخشی و جابه جایی خارج از صفحه) تبدیل می‌شود.


بهبود مدل های پتانسیل معدنی به منظور افزایش موفقیت اکتشاف (با نگرش ویژه بر لایه شاهد ژئوشیمیایی در محیط GIS)
سپس با هستفاده از روش‌های انرژی به مستقل کردن سه معادله دیفرانسیل برحسب تغییرمکان‌های جدید پرداخته می‌شود.


تخصیص توان بهینه برای ایستگاه های پایه در مخابرات سلولی
سپس روش نوار محدود دقیق برای حل معادلات دیفرانسیل غیردرگیر در شرایطی که دو لبه موازی ورق مفصلی هست، توسعه داده می‌شود.


تظیم مرز نواحی عملکرد رله دیستانس به صورت تطبیقی
در این روش هر ورق چند دهانه به تعداد اندکی نوار محدود تقسیم می‌شود.


بررسی اثر لغزش سیال بر تولید انتروپی در یک دیسک دوار در جریان هیدرودینامیک مغناطیسی
تابع شکل هر نوار محدود، در راستای عمود بر لبه‌های مفصلی، به شکل سینوسی در نظر گرفته شده و تابع شکل در جهت دیگر از حل تحلیلی معادله دیفرانسیل حاکم بر ورق ناهمسان در ضخامت بدست می‌آید.


بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک و خرده پلاستیک
بدین صورت ماتریس سختی دقیق هر نوار محدود، تابعی ضمنی از مشخصات هندسی و مصالح ورق و فرکانس ارتعاش آزاد اون خواهد بود.

از اونجا که الگوریتم‌های هستاندارد مقادیر ویژه قادر به حل ارتعاش آزاد مسئله نمی‌باشد، با هستفاده از الگوریتمی موثر، فرکانس‌های دقیق ارتعاش آزاد ورق از دترمینان ماتریس سختی کل حاصل می‌شود.

نتایج بدست آمده از این روش با سایر نتایج موجود مقایسه، و صحت اون بررسی می‌شود.

فرکانس‌های طبیعی ارتعاش آزاد ورق‌های ناهمسان در ضخامت حاصله از روش نوار محدود دقیق می‌توانند به عنوان مرجعی برای بررسی دقت نتایج حاصله از روشهای عددی ارائه شده توسط سایر محققین بکار گرفته شوند.
74 out of 100 based on 59 user ratings 784 reviews

معیار های ارزیابی اقلیمی فضاهای آموزشی در اقلیم گرم و خشک (طراحی یک نمونه موردی در تهران)
یک الگوریتم بهینه برای آشکارسازی لبه ها در تصاویر با استفاده از الگوریتم های هوشمند
مدل‌سازی استاتیکی و دینامیکی نیرویی فرآیند رزوه‌زنی با فرز توسط ابزارهای اینسرتی
بررسی تحلیلی روش‌های بهسازی سازه‏ های بتنی آسیب دیده بر اثر عوامل محیطی مخرب، مطالعه موردی ورزشگاه 5 مهر آبادان
رهیافتی نوین برای سازمان‌دهی گروه‌های تخصصی در شبکه‌های اجتماعی
تولید خودکار موارد آزمون برای نرم افزارهای کاربردی تحت وب
What's the difference between game development and business development?
Any Real-World Experience Using Software Transactional Memory? [closed]
What are the real challenges for a developer migrating between programming languages? [closed]
Sofware Requirements Analysis [closed]
The best way to familiarize yourself with an inherited codebase
How to reference man pages in CS papers?
Do you use particular conventions for naming complementary variables?
What can it mean if an object is scriptable?
What is recommended for plug in systems in applications?
What's a good naming convention for a lookup map/hash?
*