کاربردهای جدید مولیبدنم پنتاکلرید در سنتز ترکیبات آلی

تولید نیمه‌صنعتی (ساخت پاپلوت) آنتی‌اکسیدانت 2 و 6 دی ترشری بوتیل - 4 - متیل فنل)BHT(و بررسی کارایی آنتی‌اکسیدانت های
واکنش پارالدئید با فلزات قلیائی و هیدروکسیدهای فلزات قلیا
تهیه دی‌ایزوپروپیل فلوروفسفات)DFP(به طریقه پیوسته در مقیاس‌نیمه‌صنعت
الگوی فیزیکو - ریاضی تحلیل عملکرد الکترودهای آنزیمی گلوکز PH
پلی‌کندانزاسیون دی‌فنیل 3 و - 2 دی ید و بی‌فنیل و 4 و 4 دی‌گلی‌اگسالیل با ترکیبات دی و تترآمینهای حلقوی مختلف
اندازه‌گیری ضریب دوفر برای چندین جفت گاز
SQL Server 2008 Reporting Services Report Definition Customization Extensions
How to sync a database that exists in various (not networked) SQL Server 2005 instances
scheduled web synchronization with MS Sql Server 2005
How do I refresh a training database with the data from production database?
WAITFOR command
Change report data visibility based on rendering format in Reporting Services
Subscription Parameters in SQL Server Reporting Services 2005
Executing stored procedures with date parameters: Command Object vs Connection Object
In what situations would you get different users seeing different rows in a table on SQL Server?
How do I call a SQL Server stored procedure from PowerShell?

کاربردهای جدید مولیبدنم پنتاکلرید در سنتز ترکیبات آلی
در این مطالعه، نشان داده‌ایم که مولیبدنم پنتاکلرید یک معرف چند منظوره بوده که می‌تواند بعنوان یک ترکیب اکسیژن خواه، یا یک اسیدلوئیس در تعاد زیادی از تبدیلات گروهای عاملی بکار گرفته شود.


سنتز بعضی از مشتقات - 9 آنترون
اکسیژن‌زدایی گونه‌های مختلف سولفوکسید و همچنین کوپل شدن کاهشی ترکیبات مختلف سولفونیل کلراید، هستفاده از MoCl5 در حضور Nal یا Zn در حلالهای CH3CN یا THF خشک با راندمان خوبی قابل انجام هست .


اندازه‌گیری سینتیکی مقادیر بسیار ناچیز مس به روش اسپکتروفتومتری
بازیابی گروهای عاملی محافظت شده از لحاظ سنتز ترکیبات آلی حائز اهمیت هست .


یک روش سینتیکی جهت اندازه‌گیری انتخابی مقادیر ناچیز سولفید
به همین جهت ، ما نشان دادیم که آسیلالها (1 و -1دی هستاتها) می‌توانند در حضور مقدار کاتالیزوری از MoCl5 در حلال دی‌کلرومتان خشک به ترکیبات کربنیل‌دار خود تبديل شوند.


الف - تشکیل کمپلکسهای بین کاتیونهای قلیائی خاکی و - 2(- 4پیریدیل آزو) رزورسینل (PAR) در مخلوط دوتائی اتانول - آب . ب - تعیین مقدار نقره به روش استخرا
جالب توجه هست که MoCl5 برای چندمین چرخه واکنش بازیابی آلدئیدها از آسیلالهای مختلف در یک مخلوط واکنش می‌تواند بکار رود.


مطالعه پلاروگرافی کمپلکسهای کراون اتر با یونهای قلیائی خاکی وتالیم در محلول استونیتریل و مطالعه کمپلکسهای انتقال بار تعدادی ازبنزوکران ات
آلدئیدها و کتنها نیز می‌توانند از اکسیم‌ها در حضور MoCl5 و پودر روی در هستونتیریل خشک ، با راندمانهای خوبی، بازیابی شوند.


واکنشهای اپوکسیدها با نمکهای سدیم و 2، -3 دی کلرو5 -، -6 دی‌سیانوپارابنزوکینون (DDa) و یورانیل استات بعنوان عوامل انتقال دهنده یک الکترون در الکل
در پایان، MoCl5 به عنوان یک معرف موثر جهت آبگیری از الکلهای نوع سوم بنزیلی به آلکن‌های مربوطه معرفی می‌گردد.


تتراپیریدین سیلور)II(پراکسی دی سولفات


سنتز بتالاکتامهای غیر کلاسیک


56 out of 100 based on 61 user ratings 136 reviews

- 1 سنتز بتالاکتامهای غیرکلاسیک - 2 استدنیتریل بعنوان حلال وواکنش‌گر مناسب در مهار انتخابی عامل هیدروکس
آغازگری الکتروشیمیایی براساس انحلال آندی در پلیمریزاسیون‌کاتیونی -Nوینیل و -2پیرولیدن
سنتز و شناسائی برخی از مشتقات آلی فلزی از مولیبدن کربونیل ونیکل کربونیل بالیگاندتریس -4(نیتروفنیل) فسفیت و مطالعه طیف های زیر قرمز
سنتز و شناسائی کمپلکسهایی از کادمیم دی کرومات
انتقال غیرهمسو الکترون و آنیون پرکلرات از میان غشاء مایع دی‌کلرومتان توسط متیلن بلو
سنتز رنگهای آزوی هتروسیکلی
Deleting Rows from a SQL Table marked for Replication
Change default port when registering a new SQL 2000 server
How can I quickly identify most recently modified stored procedures in SQL Server
SQL Server 2005 Linked Server to DB2 Performance issue
How to use stored procedures within a DTS data transformation task?
Best way of getting notifications in SQL Server Reporting Services using Notification Services
Nightly importable or attachable copies of production database
Using SQL Server 2005's XQuery select all nodes with a specific attribute value, or with that attribute missing
MS SQL Server 2005 - How to Auto Increment a field (not primary key)
What are the differences between a clustered and a non-clustered index?
*