تأثیر میزان و اندازه ذرات سبوس گندم و سبوس برنج با فایتیک اسید کاهش یافته درتولید بیسکوئیت سبوس دار

مقایسه تاثیرات سمی و فیزیولوژیکی عصاره الکلی انغوزه و سم استامی‌پراید بر پسیل معمولی پسته و بر میزان تغذیه کفشدوزک دونقطه‌ای
بررسی تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا، باکتری تیوباسیلوس و سطوح مختلف گوگرد بر رشد و عملکرد ذرت
کلونینگ و امکان سنجی بیان ژن فیتاز از باکتری باسیلوس سابتیلیس
بررسی اثر کاربرد ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های برخی ارقام هلو در سیستم مه افشان و پاگرما
بررسی نقش و عملکرد بورس کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی
تاثیر پلی اتیلن گلیکول روی فراسنجه های تخمیرمیوه بلوط در شرایط in vivo
Date AND Time picker control for Silverlight
Silverlight: Nested containers and Binding
ExecutionEngineException on an HttpDuplexBinding webservice call
Using FJCore to encode Silverlight WriteableBitmap
Good Beginning Silverlight Game Resources?
YahooMaps or OpenStreetMaps in Silverlight?
Silverlight Out of Browser Host
Display HTML in an OutOfBrowser Silverlight App
How to get activation events in composite children in Composite Application Guidance (PRISM)
Is Silverlight isolated storage treated as permanent, or as a cache?

تأثیر میزان و اندازه ذرات سبوس گندم و سبوس برنج با فایتیک اسید کاهش یافته درتولید بیسکوئیت سبوس دار
بیسکوئیت به دلیل کیفیت خوراکی خوب، در دسترس بودن و قیمت پایین اون یکی از پر طرفدارترین محصولات شیرینی پزی می باشد.


توان سنجی توسعه کشاورزی حوضه آبریز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
اغلب بیسکوئیتها از آردهای با درجه هستخراج پایین تولید می شوند بنابراین حاوی میزان فیبر کمی هستند، اما می توان میزان فیبر بیسکوئیت ها را از طریق اضافه کردن سبوس غلات ارتقا داد.


تاثیرمقادیر مختلف کود نیتروژن بر توانایی رقابتی ارقام مختلف گندم با علف‌های هرز
علی رغم اینکه این بیسکوئیت ها حاوی مقادیر فیبر بالایی هستند، اما سبوس غلات دارای مقادیر قابل توجهی فایتیک اسید می باشد که قادرند میزان دسترسی زیستی مواد معدنی را در بدن انسان کاهش دهند.


مقایسه مدل عددی MODFLOW و سیستم استنتاج فازی عصبی در بررسی نوسانات سطح ایستابی آبخوان (مطالعه موردی: دشت سروستان)
به علاوه وجود سبوس ها در پخت بیسکوئیت میتواند باعث سفتی و تیرگی اون ها شده و خصوصیات حسی اون ها را کاهش دهند.


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درمنطقه طارم زنجان
بنابراین هدف اصلی از انجام این تحقیق هستفاده از سبوس برنج، گندم و کاهش میزان فایتیک اسید در تهیه بیسکوئیت و تشخیص خصوصیات فیزیکو شیمیایی خمیر و بیسکوئیت می باشد.


اثر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش بنتازون در کنترل علف‌های هرز پهن برگ مزارع بزرک (.Linum usitatissimum L) در دو تراکم کاشت
سبوس ها با اندازه های متغیر از 750 تا 170 میکرومتر قبل و سپس فرایند هیدروترمال به میزان صفر تا 20% (w/w، مقیاس آرد) اضافه کرده شدند.کاهش اندازه ذرات از 750 تا 170 میکرومتر میزان فایتیک اسید را از 3/7 به 2/50? برای گندم و از 1/15 به 57? برای سبوس برنج کاهش داد.


بررسی امکان تولید چند سازه زیستی تقویت شده از نانو رس / پسمانده کلزا / پلی پروپیلن
در حالیکه کاهش اندازه ذرات همراه با فرایند هیدروترمال موجب کاهش بیشتر میزان اسید فیتیک تا حد 71% برای برنج و 69% برای سبوس گندم شد.


بررسی رفتار مکانیکی شمع و خاک تحت تاثیر نیروی قائم توسط نرم افزار پلکسیس
نتایج دستگاه فارینوگراف نشان داد با افزایش میزان سبوس و اندازه ذرات، میزان جذب آب، قوام و وقت سست شدن خمیر افزایش یافت.


اثر پروتئین، چربی و رنگدانه جیره غذایی بر کیفیت گوشت قزل آلا
سبوس گندم در مقایسه با سبوس برنج تاًثیر بیشتری بر این پارامتر ها نشان داد.

همچنین با افزایش مقدار و اندازه ذرات سبوس تیرگی بیسکوئیت ها نیز افزایش یافت و فرایند هیدروترمال تیرگی سبوس را تشدید کرد.

بیسکوئیت های حاوی سبوس گندم دارای رنگ تیره تری بودند.

میزان Ca+2 Fe+2 Zn+2 سبوس با کاهش اندازه ذرات سبوس و انجام فرایند هیدروترمال کاسته شد.

با افزایش میزان و اندازه ذرات سبوس خصوصاً پس از انجام فرایند هیدروترمال سفتی بافت بیسکوئیت ها افزایش یافت.

سختی و انسجام بیسکوئیت های حاوی سبوس گندم در مقایسه با بیسکوئیت های حاوی سبوس برنج بیش تر دیده شد.

بر پايه نتایج ارزیابی حسی جایگزینی 15% آرد گندم با سبوس گندم و برنج با اندازه ذرات 280 و 170 میکرومتر به عنوان مناسب ترین بیسکوئیت ها از نظر خصوصیات فیزیکی، حسی و تغذیه ای معرفی شدند.
56 out of 100 based on 31 user ratings 556 reviews

پتانسیل‌یابی روش‌های آبیاری تحت‌ فشار در خراسان جنوبی
پیش‌بینی عملکرد ارقام گندم تحت تأثیر تغییرات اقلیم در استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل DSSAT
شبیه‌سازیِ رشد گیاه درمنه (Artemisia spp ) به منظور برآورد تولید با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه حبله رود)
اثر پلی‌ساکارید کفیران بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و کیفیت نان حجیم
تولید ماست فراسودمند حاوی اسیدهای چرب ضروری وآنتی اکسیدان ها با افزودن پودر گردو
تعیین معادله لاپلاس درحالت گرفتگی زهکش ها از سطح فوقانی
Silverlight MVVM Prism and OpenFileDialog
Silverlight Tutorial Part 6: Using User Controls to Implement Master/Detail Scenarios - How to gray out background?
Rectangle animation examples
Silverlight 3 can run out of the browser.. what extra functionality this offers for developer.. and for the user?
Recording audio from user's microphone in silverlight 3
Are there any useful Silverlight Frameworks?
Silverlight animation tweening
Silverlight 3 - 3D Engine
LINQ to XML vs. XmlReader
What is the best way to ensure that web-page contents are redownloaded from your web-site instead of using cached temporary internet files?
*