کریپتوکوکوس نئوفورمانس


کریپتوکوکوس نئوفورمانس
قارچ هایی که در نزد انسان موجب عفونت و بیماری می شوند از نظر پزشکی و بهداشتی اهمیت زیادی دارند زیرا این قارچ ها انگل هستند.


بررسى نقش آموزش عالی و دانشگاه در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان .
Cryptococcus neoformans یک قارچ مخمری کپسول دار هست که دارای دو واریته neoformans و gattii هست.


ارزیابى مرکز کارآفرینى دانشگاه اصفهان
این دو واریته، به روش های بیوشیمیایی و مولکولی از یکدیگر قابل شناسایی هستند.


میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه استان مازندران از مبانى برنامه‌ریزى درسى و اصول یادگیری
اخیراً با کمک روش های مولکولی، واریته سومی به نام grubii نام گذاری شده هست.


تأثیر شیوه‌های مختلف تدریس در افزایش کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت دبیران شیمی دورۀ ‌متوسطه


مقایسه نگرش دانشجویان ایرانی، امریکایی و چینی نسبت به بیماریهای روانی


68 out of 100 based on 23 user ratings 448 reviews