بررسی اثرات تنش کمبود آب بر عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ارقام یولاف

آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای لاینهای برنج
بررسی اثر درجه حرارت محیط بر کیفیت پخت برنج
بررسی اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی واریته‌های توتون
بررسی ارقام برنج در بلوکهای دو رگ‌گیری و کشت نسل F1
بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایشات مشترک بین‌المللی
بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایشات مقایسه عملکرد ناحیه‌ای
بررسی تاثیر اشعه گاما بر روی دو رقم توتون به منظور اصلاح آن
بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی گاودانه در زنجان
بررسی لاینهای خالص برنج قصرالدشتی در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای
بررسی مشاهده‌ای ارقام و لاینهای برنج متحمل به هوای گرم و خشک
بررسی مشاهده‌ای لاینهای کیفی برنج ارسالی از
بررسی مقایسه عملکرد مقدماتی ارقام منتخب از ارقام متحمل به شوری
بررسی و انتخاب بهترین پلن‌دهنده برای نارنگی گلمانتین در شمال ایران
PHP: return a part of an if () { }
PHP: GET-data automatically being declared as variables
WordPress XMLRPC: Expat reports error code 5
What would you say, is the best online-source for PHP-related things?
What is the best way to encrypt a very short string in PHP?
Exceptions: Is this a good practice?
Using php, how to insert text without overwriting to the beginning of a text file
cURL in PHP returns different data in _FILE and _RETURNTRANSFER
PHP :: Emulate <form method=“post”>, forwarding user to page
Validate an incoming SOAP request to the WSDL in PHP
*