بررسی آثار افزودن فنتانیل به پوپیراکائین در بی حسی اپیدورال کمری برای زایمان بی درد

تهیه و ارزیابی نانوپارتیکلهای کایتوزان حاوی توکسوئید دیفتری بعنوان حاملی جدید جهت آزادسازی واکسن داخل بینی در موش سوری
مطالعه میزان شیوع لیشمانیوز احشایی در جوندگان منطقه آذرشهر (کانون جدید) شمال غرب ایران
بررسی اثرات مهاری کلیندامایسین بر روی دفع اووسیست توکسوپلاسما گوندی و مقایسه آن با موننزین در گربه ها
دسته بندی تصاویر آندومتر به منظور کمک به تشخیص هیپرپلازی با استفاده از موجک لگاریتمی گابور
مقایسه نتایج دو روش کالیبراسیون در براکی تراپی نورموکسیک پلیمر ژل دوزیمتری با تصویربرداری تشدید مغناطیس
بررسی اثر تحریک الکتریکی میکرو آمپری بر پتانسیل جراحت و اندازه سطح زخم حاد در خوکچه هندی
The difference between the connections strings in SQLCLR
Any Best practice of doing table record insert with SQL CLR store procedure?
What are the limitations of a CLR context connection
SQLCacheDependency with SqlCommand never null
SQLConnection Pooling - Handling InvalidOperationExceptions
During Open(), SqlConnection.ServerVersion throws System.InvalidOperationException
SqlConnection.open() throws TransactionException 0xe0434f4d
Why use the GetOrdinal() Method of the SqlDataReader
Advantages of using SQLDataReader over a reader that implements IDatareader?
SQLDataSource binds Data twice :(

بررسی آثار افزودن فنتانیل به پوپیراکائین در بی حسی اپیدورال کمری برای زایمان بی درد
زمینه و اهداف: بی حسی منطقه ای، بی دردی حین زایمان را در زنان زائو فراهم می کند.


ارزیابی کمی روشهای نوین و سنتی در کاهش نویز تصاویر پزشکی هسته ای
این مطالعه، برای ارزیابی کیفیت بی دردی حاصل از اضافه کردن فنتانیل به دوز پایین داروهای بی حس‌نماينده موضعی در بی حسی اپیدورال کمری برای زایمان بی درد، انجام گرفته هست.


بررسی کارایی پارامترهای فراصوتی در آشکارسازی روند ترمیم استخوان
روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 40 زن حامله تک‌زا و چندزا با کلاس ASAI انجمن متخصصان بی هوشی آمریکا (American Society of Anesthesiologists) انتخاب شدند؛ سپس برقراری راه وریدی و دادن ml 500-1000 سرم در مرحله فعال زایمانی، بی‌حسی اپیدورال مداوم کمری انجام شد و یکی از دو محلول مورد مطالعه به فضای اپیدورال تزریق گردید: 10 میلی لیتر بوپیواکائین %0.25 (گروهI؛ تعداد 20 نفر) یا 10 میلی لیتر بوپیواکائین %0.125 به علاوه (10 mg) 1mg/ml فنتانیل (گروهII؛ تعداد 20 نفر)؛ در صورت ابراز درد از طرف بیمار، دوزهای فوق تکرار می شدند.


بررسی تغییرات روشنایی تصاویر فراصوت ناشی از تغییر دما در بافت کبد در طول گرما درمانی با فرکانس رادیویی
یافته ها‌: وقت شروع اثر بی دردی و همچنین کیفیت و مدت وقت بی دردی، در دو گروه تفاوت معنی داری با هم داشت، به طوری که وقت شروع بی دردی در گروه II سریعتر از گروه I بود (p=0.023).


تعیین دوز غده ای پستان در ماموگرافی با ترکیب هدف-فیلتر ‏‎Rh-Rh‎‏ با استفاده از پارامترهای زوبل-وو در برنامه ای به زبان فرترن
کیفیت بی دردی بر پايه نمره ‌گذاری (VS) Verbal scale در گروه اول طولانی تر از گروه دوم بود(p=0.02) .


واترمارکینگ سیگنال الکتروکاردیوگرافی بر روی تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم ‏‎EZW‎‏
از نظر مدت بی دردی در گروه II با (وقت 27±148 دقیقه) نسبت به گروه I (با وقت 34±90 دقیقه) تفاوت معنی داری وجود داشت ((p<0.001.


رادیوایمونوتراپی با ذرات آلفا برای درمان سرطان
تغییرات فشار خون در هر دو گروه در محدوده طبیعی بودند، اما میانگین فشار خون سیستولیک در گروه II به طور معنی داری از گروه I بود(p=0.014) .


ارزیابی حساسیت آنتی میکروبیال منهمیا همولیتیکا و پاستورلا مولتی سیدا جدا شده از گوساله‌های مبتلا به بیماری پنومونی گوساله گاوهای شیری
سطح بی حسی، بلوک حرکتی، % اشباع اکسیژن خون شریانی و متغیرهای جنینی نوزادی، تفاوت معنی داری در بین دو گروه نداشتند.


پستی ویروس گاوی : عامل اختلال در تخمک گذاری گاو شیری
نتیجه گیری: افزون µg 10 فنتانیل به دوز پایین بوپیواکائین اپیدورال، بدون بروز آثار جانبی در مادر و جنین / نوزاد، سبب بهبود پارامترهای بی دردی می شود.
50 out of 100 based on 25 user ratings 1000 reviews