بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلنی بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی


بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلنی بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی
اصطلاح بتن غلتکی به خاطر ماشین آلات سنگین غلتکی که برای تراکم اون به کار می رود هستفاده می شود.


تهیه طیف ضربه برای سازه های نزدیک گسل
بتن غلتکی، بتنی هست با اسلامپ صفر که قابلیت تحمل وزن غلتک قبل از گیرش سیمان را داشته باشد.


مکانیسم رفتاری خاکهای متورم شونده در اندرکنش با پوشش بتنی کانالها
مصالحی که برای تهیه بتن غلتکی بکار می رود همانند بتن معمولی هست.


بهینه سازی سازههای فضاکار خرپائی توسط الگوریتم اجتماع ذرات
کاربرد بتن غلتکی بیشتر در کارخانجات، ایستگاه های پمپ گاز، فرودگاه ها و جاده هایی که روسازی اونها در معرض بارهای دینامیکی و یا در جاهایی که ترافیک در اون کم باشد ولی وسایل نقلیه سنگین از روی اونها حرکت کند، می باشد.


رفتار خود بازگردانندگی دیوار برشی بتنی پیش ساخته پس تنیده مقید نشده
هستفاده از بتن غیر مسلح به جهت کیفیت شنمايندگی اون، عمدتاً در سازه های وزنی کاربرد زیادی دارد.


بررسی حساسیت پاسخ لرزه ای قاب های ساختمانی فولادی به شرائط اتصال
این عیب پايه ی بتن، در عمل با تسلیح اون با هستبرنامه میلگردهای فولادی در جهت نیرو های کششی برطرف می گردد.


مش بندی مدل های اجزاء محدود دوبعدی با استفاده از مفاهیم نگاشت
معمولاً سازه های بتنی در کشش با مشکل زیادی روبرو شده و بتن در کشش با ترک خوردگی مواجه می گردد، لذا از سال 1800 میلادی برای غلبه براین مشکل، از تسلیح بتن معمولی با فولاد هستفاده شد و در بتن های مسلح، این فولادها بصورت میلگردهای مدفون و یا شبکه های توری در درون بتن، کشش وارده بربتن را تحمل کرده و بتن را از ترک خوردگی تحت ادامه چکیده...


مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی با استفاده از مهاربند کابلی
بارهای کششی محافظت می نمودند.


تاثئر میکروسیلیس بر مقاومت و تورم پذئری خاک تثبیت شده با آهک
بررسی های بعدی نشان دادند که در محیط های با تهاجم کلریدی مانند سواحل و بنادر، با نفوذ یون کلر بدرون بتن، فولاد بتدریج خورده شده و با افت میزان % فولاد، باعث کاهش مقاومت و دوام سازه می گردند.

راه حل مناسب و بهتر برای کاهش خوردگی و آسیب های ناشی از تهاجم اسیدی، خوردگی کلریدی، تهاجم سولفاته، کربناسیون و واکنش قلیایی مخصوصاً در سازه های هیدرولیکی هستفاده از مواد و مصالحی هست که نسبت به شرایط خورنده و فعال محیط حساسیت کمتر و مقاومت بالاتری داشته باشند والیاف پلیمری ازجمله الیاف پلی پروپیلنی انتخاب مناسب و موجهی می توانند در این مورد باشند.

در سازه های هیدرولیکی نظیر سدها، کانال ها، زهکشها و بند ها نفوذ پذیری بتن پدیده ای هست که اهمیت اون می تواند حتی بیشتر از مقاومت ارزیابی شود.

نفوذ پذیری در دوام بتن نیز تاثیر معکوس دارد.

کنترل دوام در عمر بتن، از مهم ترین بخش های صنعت بتن محسوب می شود.

بتن با نفوذپذیری کمتر، در برابر تهاجم شیمیایی سولفاتها، کربناتها و کلریدها بهترین مقاومت را از خود نشان می دهد.

در این پژوهش برای بررسی اثرات الیاف بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی با هستفاده از مصالح محلی، سیمان صوفیان، میکروسیلیس، فوق روان نماينده و...

درطرح اختلاط بتن از الیاف پلی پروپیلینی ساخت کارخانه اصفهان و در اندازه های 6 و12 میلیمتری و در مقادیر (Kg/m3) 35/0، 7/0 و 4/1 و با عمل آوری در درون مخازن آب معمولی به مدت های معین، نمونه های هستوانه ای تهیه و تحت آزمایش های مختلف مکانیکی برنامه گرفته هست.

مقایسه نتایج انواع نمونه های تهیه شده با نمونه های کنترل شاهد، بهینه ترین اندازه الیاف و مقدار % مصرف با توجه به مشخصات طرح اختلاط و مدت عمل آوری نشان می دهند که مصرف الیاف موجب بهبود کیفیت نمونه ها شده و مقدار بهینه اندازه و مصرف را برای انواع طرح اختلاط های بتن ارائه شده هست که می تواند جهت کارهای اجرایی در اختیار طراحان و مجریان پروژه های فوق برنامه گیرد.


نمایه ها:


68 out of 100 based on 43 user ratings 268 reviews