بررسی سبک‌های رهبری مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اندیمشک و رابطه آن با میزان رشد حرفه‌ای معلمان با سطوح شغلی و حرفه‌ای متفاوت د


بررسی سبک‌های رهبری مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اندیمشک و رابطه آن با میزان رشد حرفه‌ای معلمان با سطوح شغلی و حرفه‌ای متفاوت د
با توجه به اهمیت موضوع رهبری به عنوان یک اصل در رسیدن ساوقت به اهداف خود و نحوه اعمال اون بر زیردستان و تاثیر نوع رهبری در اثربخشی ساوقت و بررسی اینتاثیر در سیستم آموزش و پرورش ، یکی از دلایل انتخاب موضوع بود.


بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان
اهداف عمده این پژوهش عبارتند از: آگاه کردن مدیران از سبک‌های رهبری در محیط آموزشگاه با هدف جلوگیری از تضعیف ابتکار فردی اعضاء تعیین سبک رهبری مدیران مدارس پسرانه و دخترانه ابتدایی و راهنمایی.


بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش‌آموزان خلاق و غیرخلاق مراکز آموزشی استعدادهای درخشان بیرجند به تفکیک جنسیت
ارائه نتایج پژوهش به مسوولان و برنامه‌ریزان برای شناخت سبک‌های رهبری مدیران فعلی.


بررسی ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و شیوه‌های مدیریتی مدیران دبیرستانهای مشهد
ارائه بازخورد به مدیران نسبت به اظهار نظر معلمان در رابطه با سبک رهبری اونها، این پژوهش مشتمل بر یک فرض کلی و چهار فرض جزئی می‌باشد.


بررسی مشکلات اجرایی شاغلین به مشاوره در انجام وظایف محوله در مدارس متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش شهر تهران از دید مشاوران آن مدارس در سال تح
در ارتباط با این پژوهش فرضیه‌های بیشتری قابل تدوین بود ولی بدلیل محدودیت وقتی و نتیجه‌گیری بهتر و جمع‌بندی دقیق‌تر از طرح، پژوهشگر قصد داشت که فرضیه‌هایی که به وسیله علمای فن مدیریت به اثبات رسیده هست اونها را در سیستم آموزشگاهی بررسی نماید.


بررسی عوامل موثر بر میزان اعامال وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی منطقه قزوین
فرض کلی: بین سبک رهبری مدیران و میزان شغلی و حرفه‌ای معلمان رابطه‌ای وجود دارد.


بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین
فرض‌های جزئی: -1 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف و میزان رشد شغلی و حرفه‌ای سطح پایین معلمان رابطه وجود دارد -2 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی و میزان رشد شغلی و حرفه‌ای نسبتا پایین معلمان رابطه وجود دارد.


بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با رضایت و موفقیت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز خوزستان
-3 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی و میزان رشد شغلی و حرفه‌ای متوس معلمان رابطه وجود دارد.


بررسی فراوانی صدمات وارد بر مفاصل زنان ورزشگار باشگاهی تهران
-4 بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف میزان شغلی و حرفه‌ای بالای مدیران رابطه وجود دارد.

برای انجام این پژوهش از روش موردی و زمینه‌ای هستفاده گردید.

جامعه آماری این پژوهش مدیران و پرسنل 90 آموزشگاه ابتدایی و راهنمایی که در سال تحصیلی 78-79 فعال بوده‌اند.

می‌باشد، که در کل 90 مدیر آموزشگاه و 290 نفر از پرسنل اونها از طریق جدول تاکمن انتخاب گردیدند.

روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود.

اطلاعات لازم در این پژوهش توسط دو نوع پرسشنامه سبک رهبری و رشد شغلی و حرفه‌ای معلمان جمع‌آوری شده هست .

وقت‌گیر نبودن و مقرون به صرفه بودن، و انتخاب نمونه بزرگتر از جامعه آماری و ایجاد شایط سکیان برای آزمودنیها از عمده دلایل هستفاده از پرسشنامه بوده هست .

نتایج پژوهش با سطح اطمینان 1 % چهار فرضیه جزئی و فرض کلی را تایید نموده و نشان داد بین جنسیت و سبک رهبری هیچگونه رابطه آماری وجود نداشته و تحلیل واریانس یک متغیره تائید تایید نمود که بین سبکهای رهبری و رشد شغلی و حرفه‌ای معلمان در سطح 1 % رابطه آماری وجود دارد و در واقع فرض صفر در این سطح رد گردید.

و آزمون توکی رابطه F را به گروههای 1 و 2 نسبت داد.

ضمنا یافته‌های پژوهش نتایج حاصل از پژوهش تئوری سیکل زندگی را در محیط آموزشگاهی تائید نموده و بر تاثیرات فرهنگی ویلیام اچ.

هنین در بحث سبک رهبری صحه گذاشت .
56 out of 100 based on 51 user ratings 76 reviews