مناسبات ایران و یونان در دوره هخامنشیان از ابتدا تا پایان سلطنت اردشیر یکم "424-559 ق.م"


مناسبات ایران و یونان در دوره هخامنشیان از ابتدا تا پایان سلطنت اردشیر یکم "424-559 ق.م"
این رساله مشتمل بر هفت اصل هست که در فصل اول به نقد و بررسی مهمترین منابع و ماخذی که درباره مناسبات ایران و یونان موجود هست ، پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت هر کدام بیان گردیده هست .


تاثیر فره ایزدی در اندیشه سیاسی ایران از ورود اسلام تا حمله مغول
سعی شده که بیشتر از منابع اولیه هستفاده شود تا نتیجه‌ای نزدیک واقع بدست آید.


نقش ایل بچاقچی در تحولات سیاسی و اجتماعی کرمان(1337-1316ق/ 1918-1898م)
در فصل دوم سیر مهاجرت آریایی‌ها به ایران بررسی شده که بطور کلی چه عواملی باعث مهاجرت اونها شده و اینکه پس از مهاجرتشان در کدام نواحی ایران ساکن شده‌اند، دست به چه فعالیتهایی زدند که موفق به تاسیس اولین حکومت پادشاهی در سرزمین ایران شدند و سپس توضیحاتی مختصر در مورد دوره حکومت هر کدام از پادشاهان ماد داده شده هست .


نقابت در عهد خلافت عباسی(447-334ه.ق)
فصل سوم که اختصاص دارد به بررسی تشکیل شاهنشاهی هخامنشی و آغاز مناسبات اون با یونان، چگونگی ساکن شدن قوم هخامنشی در ناحیه پارس و بوجود آوردن حکومتی محلی و آغاز فعالیت اونها توضیح داده می‌شود.


تعلیل میزان توجه و عدم توجه جامعه صفوی به نوگرایی(مدرنیسم)
سپس سقوط پادشاهی ماد توسط بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی یعنی کوروش دوم و جنگ وی با دولت لیدی و سپس با مستعمرات یونانی در آسیای صغیر که باعث بوجود آمدن نخستین برخوردهای نظامی و سیاسی بین دو ملت ایران و یونان شد، بررسی شده هست .


ایل کلهر با تکیه بر شورشهای سالارالدوله قاجار
در پایان این فصل بطور خیلی مختصر دوره پادشاهی کمبوجیه دوم که مناسبات چندانی با یونان نداشت ، مورد بررسی برنامه گرفته هست .


ایل قاجار در مازندران از آغاز پیدایش تا به سلطنت رسیدن آقامحمدخان قاجار
فصل چهارم اختصاص دارد به بررسی مناسبات ایران و یونان در دوره پادشاهی داریوش یکم، به این ترتیب که ابتدا چگونگی ظهور این پادشاه و رسیدن به پادشاهی مورد بررسی واقع شده، سپس اقدامات وی در آسیای صغیر که در این وقت با تحریکات یونانیان دچار آشوب شده بود، لشکرکشی وی علیه اقوام سکایی، شورش ایونی و سرکوب اون و اقدامات اولیه داریوش جهت حمله به یونان توضیح داده شده هست .


تاریخ قبیله ثقیف و نقش ثقفیان در تاریخ صدر اسلام
همچنین در این فصل اوضاع و احوال یونان مقارن لشکرکشی داریوش به اون و علل و زمینه‌های بوجود آمدن نبرد بین داریوش و یونان که به نبرد ماراتن معروف شد و تاثیرات این نبرد در مناسبات این دو کشور مورد بررسی برنامه گرفته هست .


روابط سیاسی ایران و امریکا (1332-1320)
در فصل پنجم که اختصاص دارد به مناسبات ایران و یونان در دوره پادشاهی خشایار شاه، چگونگی به قدرت رسیدن این پادشاه، اقدامات ابتدایی او و علل و زمینه‌های لشکرکشی وی به یونان بررسی شده هست و پس از اون به بررسی تعداد نیروهای ایران و یونان در این دوره از نبردها که نبردهای معروفی مانند ترموپیل، آرتمیزیوم، سالامین، پلاته، میکال و سس توس بوقوع پیوسته، پرداخته شده هست .

فصل ششم در مورد آغاز هستراتژی جدید ایران در قبال یونان پادشاهی اردشیر اول هست که چگونه این پادشاه با سیاست‌های خاص خود توانست بین یونانیان تفرقه ایجاد کرده و اتحادیه دلوس را از هم فروپاشیده و سرانجام جنگهای پلوپونز را بین اونها ایجاد نماید.

سپس به توضیح در مورد صلح کالیاس و مناسبات ایران و یونان پس از این صلح پرداخته شده هست .

در فصل هفتم، مناسبات فرهنگی و علمی ایران و یونان که هموقت با مناسبات سیاسی و نظامی بین دو ملت واقع شده هست و نتایج اون مورد بررسی برنامه گرفته و در آخر به نتیجه‌گیری در مورد مطالب بیان شده در رساله، پرداخته شده هست .
68 out of 100 based on 33 user ratings 808 reviews