خروس یا مرغی گوشت حرام پرنده ای یا تخم، مرغ را بخورد ، خوردن گوشت این خروس

شخص میتواند در قرائت نماز،بخشی را با لهجه فارسی و بخشی را با لهجه عربی
در مشهد هستم. آیا می شود قرآن یا مفاتح از حرم امام رضا برداشت و بعد از اتمام
دستی داشتم كه دسته آن چند روز پیش نجس شده بود . دیروز من كه یادم رفته بود
شود و او با هدف اینکه جلوی این افراد را بگیرد که این کار را در حق سایر روحانیون
لیوان آب (مانند کسانی که شراب می نوشند) چه حکمی دارد؟ مرجع: آیت الله خامنه
است پس از خروج از حمام سر انسان پوشیده باشد؟ مذجع:
حذف فلزهای سنگین از پسابهای صنعتی در مدل ماسه ای با استفاده ازنانوذرات صفرظرفیتی آهن
تحلیل ساختاری آنومالی C جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف
روش‌های مبتنی بر فضای هیلبرت هسته بازتولید در حل معادلات با مشتقات جزیی
تجزیه کمی و کیفی ترکیب‌های فرار و بررسی مقایسه ای اثرهای ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و سمیت سلولی عصاره متانولی اندام‌های مختلف گیاه Eremurus persicu
اندازه گیری کادمیم در نمونه های زیست محیطی با کمک الکترود خمیر کربن با روش ولتامتری تپ تفاضلی
خواص الکتریکی کامپوزیت های تهیه شده بوسیله نانو ذرات نقره / PMMA
مطالعه اثر ریخت شناسی بر خواص الکتریکی کامپوزیت تهیه شده از نانو (PMMA/Ag)
سنتز و مطالعه الاستین با استخلاف آنترانیلات به عنوان ضد آفتاب
اندازه گیری آمینواسیدهای والین و لوسین و ایزولوسین به طور همزمان با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
تهیه نانو باریم اکسید با استفاده از کمپلکس‌های باریم و تخریب حرارتی نمک‌های آن
مقدم تر و واجب است بر چیزهایی که سجود بر آنها صحیح است وهمچنین در چیزهایی
از مسلمانان مثلا قومی یا طائفه ای یا احزاب سیاسی یا یکی از روئسای یک مملکت
سر دقیقا باید کجا مرطوب بشه؟ موی جلوی سر یعنی کدام قسمت ها؟ می شه توضیح
مطمئن نباشیم که کامل آن قسمت مرطوب شده چه کار کنیم مثلا اگر مطمئن نشویم
نباشید در برنامه ای شنیده بودم كه شخصی كه قصد دارد وثیت كند كه اموالش
به سوال شماره 476542 موضع شک را فرمودید در مورد یقین چه حکمی جاری می شود؟
در اثر تماس با نرمه شیشه بریده وخود متوجه نشده که نرمه شیشه در پایش رفته
بفرمائید : می دانیم در سجده ی نماز بایست هفت قسمت از بدن بر زمین قرار بگیرد
تقلید مشخص واجب است؟ بنده هر وقت مساله ای شرعی داشته باشم به رساله ی آیت
بررسی واکنش سه جزئی بین آلدئیدهای آروماتیک، مشتقات کومارین و پی پیرازین در حضور نانو کاتالیست تیتانیوم اکسید
- بررسی واکنش سه جزئی بین آلدئیدهای آروماتیک، مشتقات کومارین و پی پیرازین در حضور کاتالیزور هترو پلی اسید
اندازه گیری کادمیم، سرب و تالیم پس از تشکیل کمپلکس با لیگاند شیف باز و پیش تغلیظ روی نانوآلومینا به روش اسپکتروفتومتری مشتقی
تقریب و شبه میانگین پذیری رده‌های مختلف از جبرهای باناخ
در این پروژه تعدادی از مشتقات اسپیرواکسایندول با استفاده از واکنش سه جزئی بین ?-کتو استرها، مالونونیتریل و مشتقات ایساتین در حضور نانوکاتال
مطالعه‌ی مقایسه‌ایی برهمکنش بین داروی زونیساماید و سرم آلبومین انسانی درحضور یونهای مختلف فلزی توسط روش‌های مختلف اسپکتروسکوپی ومدل ساز
اندازه گیری نقره به روش استخراج فاز جامد با استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی جذب شعله
بررسی حضور ژن جدید در لوکوس 12q23.3 انسان و بررسی بیان آن در رده‌های مختلف توموری و در حین تمایز عصبی رده بنیادی NT2/D1
تهیه ترکیبات جدید حاوی اسکلت های 3P(N) ، 3P(O)(N) ، 2P(O)(O)(N) و 2P(O)(C)(N) : بررسی های طیفی و ساختاری
مطالعه نظری سینتیک جذب آنیلین روی نانولوله های کربنی
*