می دانیم خدا هست !


می دانیم خدا هست !می دانیم خدا هست !
سلام ...

می دانیم جهان هستی قانونمند است ....


به حدی که قوانین دقیق و ریزبینانه یی بر آن حاکم است ....

از ریزترین اجزا تا عظیم ترین آنها از این قوانین پیروی می کنند ....

می دانیم این نظام دقیق و غیر قابل تصور که بشر تا کنون نتوانسته جز بخش بسیار ناچیزی از آنها را بشناسد ، عقلا نمی تواند بی قانونگذار و نظم دهنده بوده باشد ....

نظم دهنده و قانونگذاری برتر از همه خردها و هوشها ....

کسی که تمام هستی را در آرامشی چندین میلیارد ساله در کنار هم نگاه داشته ....


به گونه یی که جز تحولات نسبتا مختصر در هستی ، هستی ِ هستی را به مخاطره نینداخته و جهان را نابود نکرده ....


به گونه یی که حتی با دقتی چند ساله بشر می تواند (با همین دانش نصفه نیمه یی که تا کنون کسب کرده) وقایع چند میلیارد سال آینده را پیشبینی کرده و حدس بزند ....


به گونه یی که بر اساس همین قانونمندی است که دانش بشر پایه گذاری و استوار شده ....


به گونه یی که کیهان شناسان و تقویم شناسان می توانند با دقتی در حد چند هزارم ثانیه ، وقوع یک پدیده نجومی را محاسبه کنند ....چگونه همه اینها بدون قانون گذاری کاملا هوشمند و توانا می تواند باشد ....؟


عاقل در این امر تردید نمی کند ....
می دانیم خدا هست !پرسش هایی از انجیل

1:

از معجرات الهي اين هست كه ناپيداست و با وجود اين قابل پرستش و ستايش هست و برخي او را پيرمرد ريش سفيدي پنداشته اند كه در آسمان ها بر تختي تكيه زده ، اما هيچ كس ادعا نكرده كه او را به ديدة چشم ديده هست .


آیا اسلام با مجسمه سازی و نقاشی مشکلی دارد ؟
هر چند اثبات وجود خداوند در دادگاه حقوقي حقيقت محال هست ، اما بيشتر امت او را مي پرستند و باور دارند .


خلاء روانی بی خدایان و دین ستیزان از دید دانشمندان علم روانشناسی!
طبق آمار موجود 96 % امت جهان به خدا ايمان دارند
.


اين موضوع ثابت مي كند ، كه خلاً عظيمي ميان اين باور و چيزي كه پايه زندگي روزمرة ما را تشكيل مي دهد ، وجود دارد .


لمپنیسم برجسته ترین ویژگی کافران در قرآن
مابايد چاره اي براي از بين بردن اين خلاً بينديشيم .


اجابت دعا
دلايل و مستنداتي كه در دست داريم چيست ؟

اونچه به عنوان واقعيت مادي تجربه مي كنيم ، در قلمرايشاني ناپيدا ، وراي وقت و مكان پديد آمده ، قلمرايشاني كه با سكوت ادراك شده و با انرژي و آگاهي ، وجود يافته هست .


قرار جویی دیوان
اين منشأ ناپيدا در پديده هاي موجود ، خود تهي و خالي نيست ، بلكه مشأ خلقت و آفرينش هست .


شعوبیه ؛ بزرگترین نهضت جعل ودروغسازی درتاریخ ایران و اسلام
پديده اي هست كه اين انرژي را ایجاد مي كند و سامان مي بخشد و بوده هاي بي شكل و پراكندة ابرهاي كوانتومي را به ستارگان ، كهكشان ها ، جنگل هاي باراني ، آدميان ، افكار ، احساسات ، عواطف ، خاطرات و خواسته هاي انساني تبديل مي كند .


ثابت کنید معاد واقعیت دارد
ما در اين كتاب خواهيم ديد كه امكان شناخت اين وجود لايتناهي به صورت مجرد ممكن نيست ، بلكه بايد با او همدل و يگانه شد .

در اين صورت هست كه افق ذهن ما به سايشان واقعيت هاي تازه اي گشوده خواهد شد و ما خداوند را تجربه خواهيم كرد .

چون خداوند نامتناهي هست ، خدايي او را به زنانگي يا مردانگي منسوب كردن نوعي عادت و درك انساني هست .

مهم ترين چيزي كه بايد به اون توجه كنيم اين هست كه اگر خدا وجود دارد ، يعني مي توان او را تجربه كرد ، مي توان او را شناخت .

اين نكتة بسيار مهمي هست ، چون در هر صورت خدا ناپيدا و نامحسوس هست واگر بارقه هاي وجودي او در اين جهان مادي به چشم نمي خورد شايد براي هميشه ناشناخته باقي مي ماند .

ما خدا را به صورت انسان مجسم مي كنيم تا به اين ترتيب با تشابه به خودمان او را بيشتر بشناسيم .

پس در اين صورت او همچون انسان خايشانشتندار و بي مهري بوده باشد ، كه با وجود ملاحضة عشق پرشور ما اين طور خود را از ما پنهان مي كند .

چه عاملي ما را به نيك خواهي و مهرورزي موجودي معنايشان مؤمن كرده ، در حالي كه تاريخ هزاران سالة اديان ، سراسر كينه و خونريزي بوده هست ؟

ما نياز به الگايشاني جديد داريم ، طرح ساده و سه قسمتي كه آورده ايم ، جوابگايشان عقل سليم ما در برابر ديدگاه ما از خداست .

اين طرح كه بر مبناي واقعيت تنظيم يافته به اين شرح هست :

اين طرح رد لاية فوقاني و زيرين خود چيز نازه اي ندارد .

در اين الگو هم ، خدا وراي جهان مادي و جدا از اون هست .

خدا وراي ما هست ، وگرنه ما مثل كتاب آفرينش او را مي ديديم كه دراطراف ما قدم مي زند .

فقط مرحلة مياني الگايشان ما ، كه مرحلة گذار نام دارد جديد يا نامتعارف هست .

مرحلة گذار به طور ضمني به ملاقات خدا و انسان در زمينة مشتركي اشاره دارد .

معجزه هاي به وقوع پيوسته در بينش معنايشان ، فرشتگان ، روشن بيني و شنيدن نداي الهي ، همه پديده هايي خارق العاده و دراواقع پلي بين اين دو جهان اند .

اگر چه همة اينها واقعيت دارند ، ولي در عين حال جزئي از نظام علت و معلول به شمار نمي روند .

براي وجود معجزات و فرشتگان هيچ دليل آشكاري نيست ، حتي بينش هاي معنايشان هم ممكن هست در هر مقطعي و بنا به دلايلي تأييد نشوند .

ذهن منطقي ، سرسختانه و بر درك خود از بعد مادي جهان پاي مي فشارد .

تصور نمي كنم ، قديسان و عارفان تفاوت چنداني با امتان عادي داشته باشند .

وقتي به فضاي ملموس و واقعي كه دراون برنامه داريم دقت كنيم ، مرحلة گذار ذهني به نظر مي رسد ، اين مرحله اي هست كه حضور الهي حس يا مشاهده مي شود .

هر رايشانداد ذهني بايد در مغز رخ دهد ، چون براي هر تجربة ذهني ميليون ها سلول عصبي مغز فعاليت مي كنند .

اينك جستجايشان ما وارد مرحله اي شده هست كه وعده كرده بوديم :

واكنش الهي : نور و حضور الهي هنگامي واقعيت مي يابد كه اون را به پاسخي ذهني تبديل كنيم .

من اين مرحله را « واكنش الهي » مي نامم .

بينش معنايشان ، الهام و مكاشفه اي اتفاقي نيست .

اينها به هفت رايشاندادي كه در مغز رخ مي دهد مربوط مي شوند .

اين واكنش ها بسيار بيشتر از باورهاي شما وجود دارند ، اما همة اونها باعث ارتقاي باورهاي شما مي شوند و مانند پلي ميان جهان مادي و ماوراي طبيعي ، كه ماده هستي خود را از دست ميدهد و روح پديدار مي شود ، برنامه مي گيرد :

واكنش جنگ يا گريز : واكنشي هست كه باعث مي شود ما درمواجهه با خطر جان سالم به در ببريم .

اين واكنش به خداوند مربوط مي شود ، زيرا مي خواهد از ما محافظت كند .

ما نيز به خداوند ايمان مي آوريم چون مي خواهيم باقي بمانيم .

واكنش فعال : اين واكنش ابتكار مغز براي كسب هوبت فردي هست .

علاوه بر ميل به بقا ، هر فردي در پي نيازهاي « من ، مال من » هست .

اين واكنش ، غريزي هست و از اين جا هست كه خداي جديدي به وجود مي آيد ، خدايي كه توانا و قادر هست و قوانين و اصول در دست اوست .

ما به اين خدا رايشان مي آوريم چون به كسب كردن ، رسيدن و رقابت نياز داريم .

واكنش آگاهي غير فعال : ذهن در حال فعاليت و هستراحت ، وقتي به آرامش نياز داشته باشد ، واكنش آگاهي غير فعال را بروز مي دهد .

تمام بخش هاي مغز به طور متناوب در حال كار و آرامش هست .

جانشين آسماني اون خدايي هست كه به ما آرامش مي بخشد .

او در لابه لاي همة كارها و امور دنيايي به ما آرامش مي بخشد ، ما را متوجة خدا ميكند ، چون مي خواهيم امور دنياي مادي « در اين گيرو دار و كشاكش بي پايان » ما را غافل نكنند .

واكنش شهودي : ذهن در پي كسب آگاهي هست ، « هم از درون و هم از بيرون .

» دانش بيروني ، عيني هست ، اما علم دروني ، شهودي هست .

خدايي كه به اين واكنش جواب مي گايشاند خدايي فهيم و بخشنده هست .

ما به او نياز داريم تا بر حق بودن دنياي دروني ما گواهي بخشد .

واكنش خلاقه ك مغز انسان توانايي ابداع چيزهاي جديد و كشف واقعيت هاي نايشانن را دارد .

اين نيرايشان خلاقه در ظاهر منشأ خاصي ندارد ، تنها پديده اي ناشناخته هست كه ناگهان منجر به ظهور فكري جديد ، مي شود .

ما به اون الهام مي گايشانيم و نقطة مقابل اون ، پروردگاري هست كه جهانو جهانيان را از نيستي ایجاد مي كند .

ما در گريز از سر گشتگي هاي مان از زيبايي و پيچيدگي هاي متداول هستي ، به او پناه مي بريم .

واكنش اسرارآميز : مغز به طور مستقيم با « بور » ارتباط بربرنامه مي كند .

همان شكل ناب آگاهي كه در ما احساس شادماني و موهبت پديد مي آورد .

اين پديده به شكلي مرموز متجلي مي شود و خالق اون بسيار والا و متعالي هست .

او شفا مي دهد و معجزه مي كند .

ما به اين بعد خداوندي نياز داريم تا اثبات كنيم ، كه نيروهاي ماوراء الطلبيعه در كنار واقعيت هاي ملموس و روزمرة مادي ، حضور دارند .

واكنش مقدس : مغز از سلولي بارور شده ، كه هيچ پديده اي چون نغز در اون نبوده و فقط ذره اي از حيات دراون بوده هست به وجود آمده .

اگر چه ميليادرها سلول عصبي از همان ذرةحيات منشأ يافته ، اما از نظر سادگي و بي آلايشي به همان شكل بكر و اوليه بوده اند .

در برابر اين واكنش خدايي ناب و خالص حضور دارد كه جز خير نمي خواهد .

ما به اونياز داريم ، چون بدون اين سرچشمة پاكي و نيكي ، وجود ما بي پايه و پايه مي شود .

اين هفت واكنش در سفربي پايان انسانيت براي مان ضروري و مفيد هستند و بناهاي هستوار دين را تشكيل مي دهند .

در مقايسة دو ذهعن با يكديگر ، براي مثال موسي و بودا ، مسيح و فرايشاند ، سن فرانسيس و مائو ، هر كدام از اونها ديدگاهي را نسبت به واقعيت مطرح مي كنند وخدايي را متناسب با اون مي ستايند ومي پرستند .

هيچ كس نمي تواند خدا را فقط مختص به خود بداند .

ما به تعداد تجربه هاي انساني گوناگون ، انديشه وباايشان داريم .

بي دينان نياز به خداي خود دارند ، خدايي كه حضور و وجود ندارد ، در حالي كه در سايشان ديگر پروردگار عرفان برنامه دارد ، خدايي كه عشق ناب و نور مطلق هست .

فقط مغز مي تواند اين دامنة گستردة خدايان را به خود جاي دهد .

ممكن هست بي درنگ بگايشانيد كه اين ذهن آدمي هست كه خدايان مختلفي درست مي كند ، نه فقط مغز .

من كاملاً با شما موافق ام ، اما در گذر وقت ذهن در ایجاد تمام اين مفاهيم مقدم بر مغز عمل مي كند .

در حال حاضر مغز براي ما تنها راه مشخص ورود به ذهن هست .

در فيلم هاي كارتوني وقتي شخصيت فيلم فكر ، بكري مي كند ، لامپ بالاي سر او روشن مي شود ، اما در زندگي واقعي اين طورنيست .

ذهن ، بدون مغز به همان اندازة خدا ناپيدا و ناديدني هست .
2:

سارا خانم هر چند اواتار شما نشان می دهد هنوز به سن مدرسه نرسیده اید!!اما نوشته پر مغزی بود.
یک سوال=اگر این کیهان سازنده ایی دارد از کجا معلوم که این سازنده 2 تا یا چند تا نباشد؟یعنی 2 خدا یا چند خدا باشند که با همکاری هم این کیهان را ساخته باشند؟

3:

یک مثل معروف هست که میگه :
اگر آسپز دو تا شد غذا يا شور ميشه يا بي نمک
حالا جواب خود را از این مثل بگرید
اگر هم خارج از فهم و درکتون هست تا براتون بیشتر توضیخ بدم

4:


ادامه مطلب


هفت مرحلة كاميابي

خدا نام ديگري براي آگاهي نامتناهي هست .

براي به دست آوردن هر خواسته اي در زندگي بخشي از اين آگاهي لازم هست و بايد به كار گرفته شود .

به عبارت ديگر خدا هميشه حاضر هست .

هفت واكنش ذهن انسان راه هايي براي جذب جنبه هاي الهي هستند .

هر مرحله از كاميابي ، حقيقت الهي را درهمان مرحله به اثبات مي رساند .

مرحلة ا : واكنش جنگ يا گريز

از طريق خانواده ، اجتماع ، حس تعلق و آسايش هاي مادي احساس كاميابي مي كنيد .

مرحله 2 : واكنش فعال


كسب موفقيت ، قدرت و مقام ، تأثير بر ديگران و رضايتمندي هاي نفساني ديگر به شما احساس كاميابي مي بخشد .

مرحلة 3 : واكنش آگاهي غير فعال


با آرامش ، تمركز ، پذيرش فردي و آرامش دروني به كاميابي مي رسيد .

مرحلة 4 : واكنش شهودي


بينش ، همدلي ، رفع نياز ديگران و بخشش سبب كاميابي شما مي شوند .

مرحلة 5 : واكنش خلاقه


با الهام ، خلاقيت در هنر يا دانش ، اكتشاف و نوآوري به كاميابي حاصل مي شود .

مرحلة 6 : واكنش اسرار آميز


كاميابي شما با فروتني ، عاطفه ، ايثار و فداكاري و عشق همگاني حاصل مي شود .

مرحلة 7 : واكنش مقدس


شما با رسيدن به كمال و يگانگي با خداوند با كاميابي مي رسيد .

درك اين نكته ، بسيار مهم ، هست ، كه روح همواره درجرياني پيوسته درگير هست .

در هزارتايشان ناپيداي روح بسياري از رازها معنا مي يابد .

مثلاً اين جملة معروف از وادها را درنظر بگيريد : « اونها كه اون را دريافتند لب از سخن فرو بستند و اونها كه لب به سخنن گشودند هيچ از اون نيافته اند » .

در اين جا راز در واژة « اون » پنهان هست .

اگر « اون » به معناي نوعي مكاشفه و شهود باشد ، ما در تمام زندگي تلاش مي كنيم تا به فردي كه به « اون » يقين دارد ، ايمان بياوريم .

اما اگر « اون » به معنا مكاني معود باشد ، آدمي توانايي رسيدن به اون را دارد ، يأس و نااميدي بي معناست .

بدون ترديد اون مكان را خواهيد يافت .

« دربارة اون حرف نزنيد ، پيش برايشاند ! » بايد توصية معقولي باشد .

4هفت مرحلة معجزه

معجزة آشكار شدن نيرايشاني وراء حواس پنج گانه هست .

هر چند تمام معجزات در مرحلة گذار رايشان مي دهد ، اما در هر سطحي متفاوت هست .

به طور كلي معجزات سپس واكنش چهارم و پنجم ذهن بسيار « فراطبيعي » مي شوند .

هر معجزه اي با روح رابطه اي مستقيم دارد .

مرحلة 1 : واكنش جنگ يا گريز


معجزه ها شامل ، سالم ماندن از خطرهاي بزرگ ، نجات يافتن از مرگ حتمي و محافظت هاي الهي مي شود .

مرحلة 2 : واكنش فعال


معجزه ها شامل نوآوري هاي خارق العاده ، موفقيت ، مهار جسم و ذهن مي شود .

مرحلة 3 : واكنش آگاهي غير فعال


معغجزه ها شامل : هموقتي ها .

توانمندي هاي زاهدانه ، پيش آگاهي غيبگايشاني ، احساس حضور خداوند و فرشتگان مي شود

مرحلة 4 : واكنش شهودي


معجزه ها شامل : ارتباط ذهني ، ادراك فراحسي ، آگاهي از گذشته يا آينده و قدرت پيشگايشاني مي شود .

مرحلة 5 : واكنش خلاقه


معجزه ها شامل : الهام الهي ، نبوغ هنري ، احساس كاميابي و سهولت دستيابي به خواسته ها ( برآورده شدن آرزوهاي فرد ) مي شود .

مرحلة 6 : واكنش اسرار آميز


معجزه ها شامل : شفا بخشي ، تغيير و تحول هاي مادي ، تجسم و ادراك ماوراء الطليعه و كارهاي خطير فراطبيعي مي شود .

مرحلة 7 : واكنش مقدس


معجزه ها شامل : شواهد دروني ، كرامات و اشراق مي شود .5:

آواتار نشانه شخصیت و سن نیست ایراندوست گیرم فرموده شما درست باشه ولی ..............

حرف شما رو به دل نمیگیرم خوشحال میشم که بچه ای باشم که سنم به مدرسه نمیخوره اما عقلم از یه کسی که ادعا میکنه که سناً آدم بزرگییه ، بیشتر می رسه .

6:

ميگن خدا فقط مال انسانهاي ضعيف هست

7:

آدمايي كه هيچ اميدي به هيچ جا ندارن اگه به اون رو نيارن چه كار كنن

8:

مشكل ما موجود دوپا اين هست كه همه چيز را مي خواهيم با عقل ناقص خودمون بفهميم و با جثه حقير خودمون هم قياث كنيم اگر چيزي با اين تمثيل ها جور در آمد پس اونرا مي پذيريم و گرنه در ماهيتش ترديد مي كنيم و باز دست به مقايسه اي ديگر ميزنيم اگر همان نتيجه قبلي را گرفتيم در رد كردنش از هيچ كوششي دريغ نمي كنيم و چه جاي تاسف هست فراموشمان شده زميني كه ما در اون ميزييم ذره اي نا چيز از جهاني هست كه وجودش لاجرم معلول علتي هست چرا كه بي علت معلولي حادث نمي شود
ما اين علت را خدا ؛ الله ، يهو ، اهورا و نامهاي ديگر مي ناميم اما همه در معنا يكي هست او را نمي شود ترجمه ،تفسير يا معني كرد چون كسي مي تواند چيزي را معني كند كه به اون علم داشته باشد حال كه ما از نظر قوه تعقل در حدي نيستيم تا بتوانيم حتي در امور خودمان به نتيجه معقولي برسيم

9:

اره خدا هست ؟ اما كجا ؟ چراي صداي من را نميشنوه ؟ چرا نميبينه كه بنده هاش دارن خرد ميشن ؟ چرا نمياد پايين و نفرت را از چشماي ادما پاك كنه ؟؟؟

10:

شما مثل اون یارو میمونی که اومد فرمود : آهای خدا پس کجایی که من قرض دام چرا قرض های منو نمی دی پس چر منو کمک نمی کنی اصلا حالا که نمی یای قرضهای منو بدی می خوام اصا نباشی!!!

11:

ميدانيم خدا نيست .اگه هست ثابت كنيد هست.

اگه به من بگيد ثابت كن نيست منم ميگم ثابت كنيد بابا نوئل وجود نداره

12:

بعد منم می گم ثابت کنبابا نوئل وجود داره!

13:

به نظر من اعتقاد به خدا یک امر احساسی و تجربی هست
دلیل ایمانم به خدا جهل فکری نیست اما یه چیزی در وجودم مرا به طرف این میکشد که خدایی هست و اتفاقات عجیبی که در زندگیم روی داده اند برای شما هیچ تاثیری نداشته باشد اما برای خودم خیلیه
شاید برای این احساس من توجیه عقلی بیارید و بگید به خاطر حس هستعلایی هست که از کودکی با اون بزرگ شدی و ...

اما احساسه و کاریش نمیشه کرد و اطمینان دارم اعتقاد همگی انسانها بی تاثیر از احساسشون نیست اما کم و زیاد داره.

برای اثبات یا ردش هم هیچ دلیلی نمی توانم بیاورم که خودم نتوانم ردش کنم.


14:

سلام به نظر من هر کس به این اعتقاد داشته باشه قران از طرف خدا اومده"البته با توجه به اعجاز علمی اون"همه مسائل براش حل میشه

15:

سلام به نظر من هر کس به این اعتقاد داشته باشه قران از طرف خدا اومده"البته با توجه به اعجاز علمی اون"همه مسائل براش حل میشه

16:

مساله این هست که ما اعجازهای قراون را اعجاز نمی دانیم.


17:

آمار حاکی ازاینه که 90 % امت جهان به خدا و یا قدرتی برتر معتقدند .

بنظر می رسه که مسئولیت اثبات وجود خدا بر عهدۀ اونانی هست که وجود او را قبول دارند.

ولی به نظر من اونهایی که وجود خدا را رد می نمايند هم موظف هستند که صحت اعتقاد خود را ثابت نمايند.

هرمان وایل:
خداوجود دارد زیرا ریاضیات سازگاراست وشیطان وجود دارد زیرا نمی توانیم این سازگاری را ثابت کنیم.(اصل وجود خدا وشیطان)

18:

شما در اشتباه هستيد مطلب زير را مطالعه كن
آمار جمعيت دينداران، بیخدایان و بیدینها
ادیان کلان دنیا، مرتب شده بر پايه تعداد باورمندان به اونها در سال 2002
   1. مسيحيت: 2 ميليارد
   2. اسلام: 1.3 ميليارد
   3. هندوئيسم: 900 ميليون
   4. سکولار/غير مذهبی/اگناستیک/بيخدا: 850 ميليون
   5. بودائيسم: 360 ميليون
   6. اديان سنتی چيني: 225 ميليون
   7. ادیان بومی: 150 ميليون
   8. اديان سنتی افریقایی: 95 ميليون
   9. سيخيسم: 23 ميليون
   10. جوچه: 19 ميليون
   11. روحگرايي: 14 ميليون
   12. یهوديت: 14 ميليون
   13. بهائيت: 6 ميليون
   14. جاینیسم: 4 ميليون
   15. شينتو : 4 ميليون
   16. کائودای: 3 ميليون
   17. تنریکیو: 2.4 ميليون
   18. نئو پاگانیسم: 1 ميليون
   19. توحيد و جهانگرايي: 800 هزار
   20. اديان جامائيکايي: 700 هزار
   21. علم گرايي: 600 هزار
   22. آيين زرتشت: 150 هزار
  منبع
برايه كسب اطلاعات بيشتر به لينك زير برايشاند
http://ctnuqcpj.serveblog.net/farsi/...statistics.htm

پس اين كه ميگيد 90% امتان جهان خدا پرستند غلطه

19:

اين را هم ببينمی دانیم خدا هست !

20:

من فرمودم حدود 90% به خدا یا نیرویی برتر اعتقاد دارند که فکر کنم با آمارها هم هماهنگ باشه!
از آمار شما معلوم هست حدود 1/90 % یا به خدا یا به نیرویی برتر اعتقاد دارند!

21:

در منطق اصل بر عدم هست مگر اینکه خلافش ثابت شود.

آیا شما با این دلیل که نبود خون آشام را نمیتوانید ثابت کنید صلیب آویزان میکنید؟

22:

مساله اینجاست که برخی انسانها نه از روی جهل بلکه از روی تعصب سخن میگویند.

یعنی اینکه بعضیا هستن تا وقتی مشکل سختی براشون پیش نیومده که دیگه هیچکسو برای یاری خاستن پیدا نکنن، وانمود میکنن که خدا رو نمیشناسن( البته اینم فقط ظاهر امره، تازه تو دلشون بهتر از هر کسی میدونن که خدا هست و چرا باید باشه).

بعضیهام هستن که کاراشون خیلی جالبه، میگن خدا رو قبول ندارنا ولی هر وقت به سختی و مشکلی میفتن باعث و بانیشو خدا میدونن و همش ناله میکنن که خدا کجایی ببینی که من چقدر بدبختم!!!!
این حرفاییم که من میزنم از روی تجربس، همینطوری از خودم یا از این کتابا در نیوردم که بگین من فلان اعجاز رو قبول ندارما، نه، ما با همه جورش رفت و آمد داشتیم، از بیخداها گرفته تا اون مذهبیاش و حرف دلشونو بهتر از هر کسی میدونیم.

دیگه این حرفا معنا نداره که من بیام بگم دو % با خدا داریم، بعدی بیاد ناراحت بشه بگه نه ما دو و نیم % با خدا داریمو از این حرفا، بیایید یکمی واقعی تر به امور بنگریم و دست از لج بازی برداریم
.


23:

لطفآبحث را به بي راهه نكشيد اگر ميتونيد ثابت كنيد خدا وجود داره بيايد جلو ودادگاه تفتيش عقايد به راه نندازيد

24:

چون احتياجي نداره براي اثباتش به ما خودش را اينقدر حقير و كوچك كنه تا ما بتونيم با چشم سرمون ببينيمش خدا به ما احتياج نداره ما هستسم كه محتاجشيم

25:

من براي شما ثابت مي كنم خدا وجود داره ولي شما بايد قبلش دليل ادعاتون را بر نبودش بگيد

26:

اثبات خدا براي ذهنيت و منطقي كه خدا را با بابا نوئل مقايسه ميكند هيچ توجيه مطقي و عقلاني ندارد
درواقع آب درهاوان كوبيدن هست
اثبات وجود خدا براي كسي لزوميت دارد كه به مرحله اي از تفكر رسيده باشد كه از خدا چه چيز ميخواهد و براي چه منظوري وجود او را بايد براي خود اثبات كند

27:

چنانچه چیزی برای اثبات داشتید این پیش شرط را برنامه نمی دادید.


28:

خدایتان اثبات نشدنی ست و با این ادبیات میخواهید از زیر اثبات اون در برید

29:

یا من درست نتونستم منظورم رو برسونم یا اینکه...به هر حال من منظورم اینه که آخه چه سودی داره وقتی کسی نمیخاد قبول کنه بیای براش یه چیزی رو ثابت کنی.

این فقط وقت تلف کردنه.

در تعصب هیچ جای منطق نیست.

شما فقط با تعصب دارید میگید که خدانیست و هیچ دلیل منطقی ندارید چطور میخاید کسی بیاد و با منطق جوابتون رو بده.
شما فرمودید که: اگه به من بگيد ثابت كن نيست منم ميگم ثابت كنيد بابا نوئل وجود نداره چطور شما وقتی خودت نمیخای با منطق چیزی رو ثابت کنی از دیگرون میخای با منطق برعکسشو ثابت کنن!!!!!

30:

اين در مورد شما صادق شما ادعايه چيزي رو كرديد پس ثابت كنيد

31:

معلومه هنوز درست به نوشته قبلیم توجه نکردید.


32:

اثبات فوري خدا در 4 جمله كوتاه : (فوري فوري بدون رحم)
1- واقيعيتي مستقل از ذهن هست.
2- اين واقعيت ازلي و ابدي يا ماده هست يا غير ماده يا تلفيقي از اونها بدون مرز به نام روح
3- ماده نيست چون نيازمند هست.
4- پس روح هست.

كه همان خدا يا "روح مطلق هستي " ست.


33:

در منطق حکم بر نبود هست مگر اینکه خلافش ثابت شود ، اثبات اینکه بابا نوئل وجود نداره یل وجد داره غیر ممکنه اما با این وجود منطق حکم میکنه که وجود نداره .


در مورد خدا هم همینطوره ، ما هم متعصب نیستیم اثبات منطقی بیارید بر پايه منطق قبول میکنیم ، حال که نمی توانید بیارید بحث را به بیراهه نکشید .

من خود به خدا اعتقاد دارم اما بر پايه احساسم نه منطق.


34:

این اثباتو بذار در کوزه آبشو بخور

35:

من منظورم شما نبودید خود شما هم قبلا ذکر کردید که خدا رو بر پايه احساس قبول دارید.
من میتونم دلیل بیارم ولی نمیشه همینطوری بدون مقدمه شروع کنم و دلیل عقلی بیارم آخه شما بگید از کجا شروع کنم تا من شروع کنم.پحث اثبات خدا از نظر منطقی یک بحث خیلی طولانیه و نمیشه با یک جمله کوتاه در ذهن کسی کنجوندش
اصلا شما فکر کنید میخاید به من ثابت کنید که خدا وجود نداره، آیا میتونید یهویی همینطوری از یه جایی شروع کنید که من هم بهم ثابت بشه، ممکن نیست آخه شما تا نظرات من رو درباره این موضوع ندونید چطور میخاید ثابت کنید

36:

هیچ انسانی نتونسته موضوعات متا فیزیکی را به طور کامل اثبات کنه و از نظر علمی اون را توجیه کنه .اما اثبات نکردن اونها توسط علم هم دلیل بر نبودن اون نیست .

به هر حال حتی اگه همه دلایل وجود خدا به طور کامل رد بشه ما فقط میتونیم بگیم که دلیلی برای وجود خدا نیست نمیتونیم دلیلی برای وجود نداشتن خدا بیاریم یعنی نمیتونیم بگیم وجود نداره.دلیلش هم شاید اینه که خدا نخواسته کسی از راه برهان وجودشو ثابت کنه..به هر حال چیزی که واضح هست اینه که ما معتقدان به خدا ابتدا در دل به او ایمان می اوریم و بعد بدنبال فلسفه می رویم

37:

درست هست برای بحث مقدمه چینی لازم هست.
آیا شما با دلیل عقلی وجود خدا رو برای خودتون ثابت کردین؟

38:

دقیقا
بسیار روشنگرانه و درست جواب داده اید .

این کاملترین جواب هست

39:

من دليلي دارم اگه خدايي وجود داشته باشه كه احتياج به پرستش نداشته باشه وكتابي وپيامبري نفرسته باشه كه هيچ ما نميتو نيم ثابت كنيم هست يا نيست .
اگه پيامبري وكتابي فرستاده باشه كافيه اشتباهات وتناقضات اون با عقل رو نشون بديم كه يكي از دلايل من تناقض داستان آفرينش وآدم وحوا با نظريه بيگ بنگ و نظريه تكامل هست
واينكه چرا فقط در محدوده خاورميانه پيامبر مي آمده وديگر اينكه چرا اين پيامبران با هم نسب فاميلي داشتند

40:

اينكه بنده عرض كردم دليل ادعاشون را بر عدم وجود خدا بدهند دو دليل داشتم
1- اينكه بفهمم با چه منطقي سر و كار دارم
2- نكته اي كه بايد خيلي به اون توجه داشت اين هست كه اگر شخص تصمیم گرفته باشد که وجود خدا را نادیده بگیرد، هیچیک بحثي نمی تواند او را قانع کند وبفهمم طرف بحثم تا چه اندازه سعي ميكند به اين واقعيت محض (يعني وجود خدا) برسد اصلا گوش شنوايي براي شنيدن اين حرفها برايش باقي مانده يا خير

41:

دليل اولتون عدم احتياج داشتن خدا به پرستش بايد بگم اشتباه مي كنيد خدا بي نياز مطلق هست احتياجي به پرستش ما كه از حقيرترين و صغيرترين موجودات اين آفرينشيم ندارد اين ما هستيم كه سراسر وجودمان را نياز به نيرايشاني ماورا قدرت خود و ساير مخلوقات داريم و اون كسي جز خالق بي شريك نيست
اگر بنا بر نسبت فاميلي پيامبران هست همه ما از پدر و مادر مشتركي متولد شده ايم پس نتنها پيامبران بلكه در اصل همه ما نسبت فاميلي در اجداد مشترك داريم
در مورد فرضيه تكامل بايد به عرضتان برسانم صحت اين ادعا هيچ گاه به اثبات نرسيد هرچند طرفداراني در گوشه و كنار دنيا جذب اين مطلب شدند كه دليل اون هم اين هست:
مُنکران وجود خدا معمولاً برای توجیه بی ایمانی خود ادعا می نمايند "ایمان به خدا علمی نیست" و یا اینکه "دلیلی برای اثبات خدا وجود ندارد." ولی دلیل واقعی این هست که همه می دانند اگر به وجود خدا ایمان داشته باشند، این واقعیت را نیز باید بپذیرند که محتاج نجات و آمرزش گناهان هستندو بایستی بابت تمام اعمال خویش پاسخگو باشند.

ولی اگر، بر فرض محال، خدا وجود نداشته باشد، انسان خود را آزاد می بیند تا هر اونچه مایل هست اجرا کند بدون اونکه نگران داوری و مجازات باشد.

به نظر من علت افزایش طرفداران اين فرضيه هم همين هست

و اما
يا خدا و جهان آخرت وجود دارد و كارهايي كه در اين دنيا انجام مي دهيم در سرنوشت زندگي پس از مرگ ما مؤثر هست
پس اگر به اين قضيه اعتقاد داشته باشيم كار نيك اجرا کنيم پس از مرگ بنا بر اونچه فرموده شده پاداش اعمالمان را مي گيريم و اگر اينها همه كذب باشند چيزي را از دست نداده ايم جز اين كه خود را از كار هاي ناشايست كه در پس اون چيزي جز عذاب وجدان نگاه بد عرف و سرزنش جمع و جامعه هست بري ساخته ايم
حال اگر خدايي باشد دنياي ديگري باشد و ما انكارش كرده باشيم جايي كه پشيماني سودي در پي ندارد چه كار مي توانيم اجرا کنيم

42:

به طور کلی تعصب بد هست و نظر شما درست .

اما وحید را خوب نشناخته اید

43:

بيخود خود را به خواب خرگوشي نزنيد اينكه حيوانات چگونه نژاد هايه جور باجور دارند را فقط با انتخاب طبيعي ميشه توجيه كرد مثلآ اين انسان بود كه گونه هايي از گوسفند هارو تكسير داد كه بزرگتر چاق تر وآرام تر بودن وگونه جديدي به وجود آورد كه بدون انسان نمي تواندزندگي كند ودر طبيعت نابود ميشود.

پس نظريه انتخاب طبيعي ثابت شده اون چيزي كه ثابت نشده انتخاب طبيعي در مورد انسان هست كه فسيل ميان انسان وحيوان كشف نشده كه اين در مورد خيلي از حيوانات صادقه كه فسيل حيوان ماقبل اون كشف نشده ولي بعضي حيوانات كشف شده مثل فيل كه حيوان ماقبل اون ماموت هست وماقبل اون...

پس كل نظريه تكامل را رد نكنيد
اگر نظريه تكامل را قبول نداري پس نظريه ایجاد الصاعه را قبول داريد كه در قراون آمده پس دراين صورت فلسفه دايناسور ها وحيوانات ما قبل تاريخ چيه اگر خدا حيوانات رو برايه انسان آفريده ما كه به دايناسور ها احتياج نداريم وجهش ژنتيكي ثابت شده كه در ایجاد الصاعه احتياجي به ان نيست

44:

من با شما كار نداشتم با دختر ايروني كار داشتم

45:

بله كاملا موافقم تعصب درست نيست .

بله من آقاي وحيد را خوب نشناختم چون فقط تايشان اين قسمت نظراتشون را خوندم ولي فكر مي كنم اين شناخت اوليه براي آغاز بحث كافي بود

46:

خيلي خوب اگر به قول شما نظريه تكامل تعيد شود بالاخره موجود اوليه اين چرخه چطور به وجود آمده هرمعلولي مستلزم وجود علتي هست پس اين علت العلل چيست ؟ چه عاملي باعث مي شود اين چرخه مسير خودش را به درستي طي كند ؟

47:

ها جهالت شما در این نقطه هست که فکر میکنید مسیر مشخصی باید طی بشه در صورتی که چیزی مشخص نشده فقط اون شرایط تو اون شرایط اون طور رفتار می نمايند و می تونستند نکند، مثل این که ما آب رو میذاریم روی گاز گرم میشه خوب حالا خدا میاد گرمش میکنه یا خاصیت اب که در هر دمایی واکنشی نشون میده؟
در مورد ادعای داروین، بر چه مبنایی میگوید ادعایش مبنی بر تکامل حیوانات ثابت نشده هست؟ می شود ادله ی خود را برای رد اون بیاورید؟ فکر نکنم به جز حرف ملایان گرامی در سر کلاس های دینی ریفرنس دیگری داشته باشید اما برای این که متوجه تکامل بشوید راه دشواری را نمیخواهد بروید به میکروب ها و یا حشرات موذی و پادزرها توجه کنید که چگونه نسل به نسل در مقابل اونتی بیوتیک ها مقاوم می شوند.

یا سم ها دیگر اثر ندارند و..
یا به گونه ی عنکوبت ها توجه کنید که هر چند سال گونه های جدیدی به وجود میاد و فکر میکنم تا الان به شش هزار گونه رسیدند.
در مورد حیوانات پیشرفته تر مثل انسان مسلم هست که یکی دو سال برای دیدن پیشرفت تکاملشان کافی نیست اما میتوانید ما را با انسان های اولیه مقایسه کنید تا جواب خود را بگیرید.
در مورد به وجود اومدن اولین موجود هم(حالا که فرموده باید اولینی باشه و تک باشه و دسته ای به وجود نیان من بی خبرم)
دو تا نظریه قبلا بود جدیدا هم یکی اضافه شده
این دو تا:
1- سوپ بنیادین: آمونياک ( Nh3 )، متان ( Ch4)، گازهاي نيتروژن، هيدروژن و بخار آب به کمک انرژی رعد و برق و یا اشعه های فرابنفش و کیهانی که مستقیم به سطح زمین( به اقیانوس ها) می رسیده (زیرا هنوز لایه اوزون تشکیل نشده بود) و از ترکیب اون ها موادی مانند سیاند ها و آلدئید عا تشکیل شدند و این مواد که در واکنش های بعدی منجر به تشکیل اسید آمینه های ایزئمر شدند، این اسید آمینه ها زمینه را برای ساخت پروتئین فراهم کردند
نظریه سوپ بنیادین در نیمه قرن بیستم توسط هستانلی میلر آزمایش شد.

او براي اين منظور محيطي بسته به وجود آورد و از مواد اوليه اي مانند گازهاي هيدروژن نيتروژن آمونياک متان و بخار اب هستفاده کرد.

ايشان براي شبيه سازي رعد و برق از جرقه اکتريکي هستفاده کرد و پس از چند روز ترکيبات متعددي را در اين دستگاه پيدا کرد که مشتمل بر اسيد هاي آمينه ساده مانند گليسين و...

بودند.

هستانی میلر نتیجه گرفت که الگايشان سوپ بنيادين مي تواند چگونگي تشکيل حيات را در زمين توضيح بدهد.
2- نظریه حباب: مواد آلی به وجود آمده در حبابهای زیر دریا که حاصل فوران های آتش فشانی بود محبوس می شدند.

سپس جریان آب این حبابها را به سطح اب می آورد و این حبابها ضمن ترکیدن و آزاد شدن از رعد وبرق انرژی کافی برای سایر واکنش ها می گرفتند.

این مواد پر انرژی با هم دیگر ترکیب شده و به زیر آب دریا می رفتند.

به این ترتیب می توان فرمود که سپس پیدایش آمینو اسید ها حیات به واقع تشکیل شد.
مولکولهای الی ساده مثل اسیدهای امینه ونوکلئوتیدها می توانند با یکدیگرمجتمع شده و پلیمرها ( درشت مولکولها ) را بسازند .اسیدهای امینه به کمک پیوند های پپتیدی و نوکلئوتیدها به کمک پیوند فسفودی هستر به هم متصل می شوند و ادامه ی این پیوندها به صورت اسید امینه و نوکلئوتید ، به تولید پلیمرهای خطی می انجامد .که به انها پلی پپتید و پلی نوکلئوتید نام داده اند که امروزه انها دی اکسی ریبونوکلئیک اسید یا همان Dna هستند که مهمترین اجزاء تشکیل دهنده ی سلول محسوب می شوند .
نظریه سوم هم که بی شباهت به قبلی نیست رو یک دانشمند ژاپنی بر پايه کشفیات خودش منتشر کرده که به طور خلاصه ابتدا مولکول هایی که حامل مواد آلی بودند با ترکیب شدن در آب و به وجود اومدند و آتشفشان های زیر دریا هم کمک بزرگی به این مساله کردند و سپس این مولکول ها با تاثیر پذیری از تشعشعاتی که به خاطر عدم وجود جو بود تغییر شکل دادند( چیزی که با آزمایش عملاً اثبات شده)و اولین تک سلولی ها شکل گرفتند.
و این که کلا این سوالات بیهوده همیشه فراری از واقعیت هستند و سفسطه ای زیرا که اگر من یا دوستان جواب این سوالات را ندانند چه دلیلی برای وجود خدا هست؟

48:

علاوه بر اینکه جهش ژنتیکی باعث تکامل میشود ، خود تغیرات محیط هم بر انسان تاثیر میگزارد
مثلا یک انسان اگر در فضا زندگی کند قلبش کوچکتر می شود و نیز پاهایش شکلشان به دست نزدیکتر میشود .

اما اینکه نسل سپس او هم از همان ابتدا شبیه او باشند را دقیق نمیدانم.اینکه بپذیریم اولین مولکول پیچیده ی وجود اونها DNA and RNA در محیطی مناسب به صورت تصادفی به وجود آمده باشد و اولین جاندار تک سلولی را به وجود اورده باشد.
در ضمن تکامل به تنهایی نمیتواند به عنوان رد وجود خدا به کار برده شود.

49:

به تاي پيك هم انديشي پيرامون نظريه تكامل يه سري بزنيد(ممنون)

50:

سر زدم ولی بحث رو منحرف کرده بودند .

مگه خودت سر و سامانی بدهی .


51:و اگر خ دایی نباشد ما این دنیا را که تنها موقعيت برای زیستن بوده از دست داده ایم
من با تئوری شما که انسانها خ دا را قبول ندارند چون می خواهند به هر کاری دست بزنند قبول ندارم، آزادی طبق قوانین ساوقت ملل برابر با عمل به هر کاری نیست دیگر تمام شده وقت اونکه یک نفر بیاید و چون می خواهد آزاد باشد ادعای پیامبری کند و خود را نجات دهنده بداند و خ دا را معرفی کند، خردورزان فریب رسولان خ دایان واهی را نمی خورند و از موقعيت زندگی در این دنیا هستفاده می نمايند

52:

يعني واقعا فكر ميكنيد اعتقاد به خدا دست و پاي ما را مي بنده و موقعيت زندگي كردن را از ما مي گيره ؟
اعتقاد به يك متا فيزيك اينقدر دردناكه؟
مگه خدا از ما چي ميخواد جز انسانيت ؟ جز كمك به هم نوع ؟ خرافات را قاطي اين ماجرا نكنيد
تايشان مبحثم در مورد انسان در اسارت ماشين خواستم بگم كسي نخواست بشنوه انسان مدرن ماشين را خداي خودش كرده به همين دليل هست كه انسان امروز از هيچ كوششي براي رد خدا كوتاهي نميكنه
من نمي پذيرم اين دنيا با اين نظمي كه داره خود به خود از رايشان تصادف حادث شده باشه
باشه اگر فرض اوليه بر احداث اين دنيا را آمونياک ( Nh3 )، متان ( Ch4)، گازهاي نيتروژن، هيدروژن و بخار آب به کمک انرژیرعد و برق و یا اشعه های فرابنفش و کیهانی که مستقیم به سطح زمینمی رسیده بگذاريم اينها چطور ايجاد شدند علت ايجاد اون انرژي رعد و برق يا اشعه فرابنفش كه رايشان اين گازها اثر گذاشته چيه؟

53:

اولا که من حرفی از احداث این دنیا نزدم، شما پرسیدید اولین موجود چه طوری به وحود اومده و پاسختون رو گرفتید حالا برای چی دارید بسطش میدید به کره ی زمین؟ اول جواب بدید برای چی هی از این سوال می پرید رو یه سوال دیگه و بعد بگویید اگر همه ی سوال هایتان جواب دادم اون وقت چی؟ چون من متاسفانه عریضه نویس نیستم که هر چی پرسیدید رو جواب بدم بعد بپرسید اون یکی چیز چه طوری به وجود اومده آخرش هم هیچ چیزی عوض نشود.
من هم میخواهم سوالی از شما بپرسم، لطف کنید بگید خدای ِ شما از کجا به وجود اومده؟

54:

میدانم خدا هست اون بالا یکی هست که به من میگوید:کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و ان خدای من هست
افسوس که نمی دانیم و الا هر آینه از شوق جان می دادیم.
اون بالا یکی هست هر وقت دلم گرفته دلداریم داده ولی افسوس تو شادیهام اونافراموشش کرده ام ولی اون میدانم هیچ وقت فراموشم نمی کند

55:خ دا از مسلمانان می خواهد تا انگشت کافران را قطع نمايند، می خواهد انسانها را به طناب دار بکشند، بین زن و مرد تفاوت قائل هست و بدتر از همه اینکه به دنیایی پس از این دنیا بشارت داده هست
شمابه اینهامی گوئید انسانیت و کمک به هم نوع
در فیزیک تصادف وجود ندارد، هیچ چیز تصادفی به وجود نمی آید
نظم کاملا سابجکتیو هست، شما نمی توانید بگوئید که دنیا نظم دارد به علاوه اینکه من آفرینش را بسیار بی رحمانه و نا عادلانه می بینم
خدا وجود ندارد و هیچ موقع وجود نداشته هست

56:

مسئله به این سادگیها هم نیست.

متاسفانه اعتقاد به خدا گویا خطرناک هم هست.

اصلا در این زمینه کتابهایی هست.

یکیش از یک پروفسور انگلیسیه.

مرجعش را در زیر دادم.

افسوس که چنین کتابهایی را به ایران راه نمیدن.

برنده جوائزی هم شده.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_God_Delusion

57:


اثبات خدا بستگي به طرز تفكر عقلي انسانها داره
بايد ابتدا عقلانيت و درك شخص مقابل به مرحله اثبات برسه تا بشه براش خدا رو اثبات كرد
اولين راه و سهل ترين راه اثبات خداوند از ديد عقلي هست
من نميدونم چرا شما از لحاظ عقلاني نميتوني اين موضوع رو اثبات كني حالا اگه در موارد ديگه اي مشكل داشتي واسه اثبات ميشد يه كاري كرد اما در اين زمينه شرمنده چون ميدونم هر چي برات دليل و مدرك بيارم مثل چند پست قبليت ميگي بزار دم كوزه آبش رو بخور

58:


اتفاقا وجود خدا از طريق برهانهاي نظم عليت و فطرت و.....

ثابت شده

خيلي از مسايل از لحاظ علمي ثابت شده هست
اما در كل اين نياز انسانها ست كه بعضي چيزها رو اثبات ميكنه
مثل نياز انسان به هوا و اكسيژن اين مورد چون ديده نميشه خيلي ها ميتونن بگن اصلا هوا و اكسيژني وجود نداره اما چون از لحاظ علمي ثابت شده كه انسان به نياز به هموا داره پس وجود داره
از ديدگاه علمي چون هنوز علم انسان به حد اعلا نرسيده نميشه به طور واضح خدا رو علمي ثابت كرد در صورتيكه با پيشرفت علم تا اين حد هم خدا اثبات شده هست

59:

شما دوست دارين اين بحث دو طرفه پيش بره يا نه؟
اينكه ما بيام خدا رو اثبات كنيم و شما رد كنين كه فايده نداره
پس يك كار ميكنيم
اول فرض ميكنيم نعوذ بالله خدا نيست و نبوده طبق برهان خلف
حالا شما سوال منو جواب بدين خلقت چطوري بوجود اومده؟
هر پديده اي بالاخره يه آغاز ميخواد ديگه آغاز خلقت از كجا بوده؟

60:


ماده و انرژی تنها می توانند به یکدیگر تبدیل شوند، نه به وجود می آیند و نه از بین میروند، بنابراین آغازی برای خلقت متصور نیست، وقت تنها یک قرارداد هست که هر لحظه ای را می توان به عنوان مبدا در نظر گرفت اما برای پیدایش ماده هیچ وقت مبدایی وجود ندارد چون اصولا ماده پدید نیامده هست

61:

حالا ما از کجا بفهمیم که داریم چه چیز را می‌پرستیم و چه چیز را نمی‌پرستیم؟
تحلیل اول اینه که اون چیزی که حاضریم همه چیز را فدای او کنیم، اما حاضر نیستیم اون را فدای چیزی کنیم، اون بت ما و خدای ما ست ، هر چه که باشد میتونه حتی کتاب باشه
تحلیل دوم اینه که شما ببینید در واقع تسلیم چه چیزی هستید بدون اونکه درباب اون کندوکاو کنید، اون چیز خدای شما هست .روحانیت‌پرستی هم یک نوع بت‌پرستیه.


همه‌‌مان جنگل درون خود را پر از خدایان دروغین کرده‌ایم؛شخصیت‌پرستی، عقاید شخصی و دین و ......به نظر من اینها همه خدایان دروغین هستند که باید از خود دور کنیم و باید یک پرستنده و معبود داشته باشیم البته اگر خدا واقعی خویش رو درک کرده باشیم

62:

به هر چی دل بستم از دست دادم

به هر که دل دادم از کنارم رفت

يکی از چيزهايی که خيلی وقته باهاش خو گرفتم انتظاره و انتظار و انتظار

يکی ديگه هم صبره و استقامت و صبر

آره از دست دادن ديگه خيلی وقته با منه

البته هر کدوم از اينا رو که از دست می دم خيلی درس می گيرم و سعی می کنم اسم شکست رو بر اينها نذارم.

ياد گرفتم به هر چيزی خيلي دل نبندم چون همه چيز امکان داره يه روز آدمو ترک کنن

حالا اون چيز پدر باشه, مادر باشه يا يه گل قشنگ باشه که از عزيزت گرفتی يا خود همين عزيز باشه

عزيزترين دوستها و باوفا ترينشون هم يه روز ازت جدا می شن

بهترين دوستها هم خيلی جاها نمی تونن به آدم کمک کنن

ما زياران چشم ياری داشتيم* خود غلط بود اونچه ما پنداشتيمامّايه کسی هست که در همه ی واقعيات با من می مونه

صدامو می شنوه , هميشه, شب و نصف شب, روز , هميشه و هميشه هر وقت که بخوام اون هست

من به اميد داشتن اون زنده ام

چون اون هست منم هستم

چون می دونم اون به من کمک می کنه, بهش سپردم که مثل هميشه بهم کمک کنه...آخ اون خيلی مهربونه خيلی و خيلی

باهاش که حرف می زنم خيلی زود جوابمو می ده

اون تنها کسيه که تا الاون منو تنها نذاشته ,

با اينکه من خيلی بی معرفتم و بعضی وقتها کارائی برخلاف اون چيزی که اون فرموده انجام می دم باز اون منو می بخشه

من ديگه با تمام وجودم فهميدم که اون منو حتی از مامان و بابا بيشتر دوست داره

آره اون تنها دوست با وفای منه

آون تا الاون هيچوقت منو تنها نذاشته

اون همه جا با منه

اون هميشه هست

آره

خدا هست

خدا هست

خدا هست

63:Schizophrenia

64:

اين مطلب خ دا از مسلمانان می خواهد تا انگشت کافران را قطع نمايند، را از كجا آورديد؟
علت اعدام را اگر بررسي كنيد براي حفظ قوانين جمعي هست بشارت به دنياي ديگه كجاش ضد انساني هست؟!
جالبه كه نظم دنيا را رد مي كنيد

65:

جمله ي مي دانيم خدا هست كوتاه شده ي ما مي دانيم خدا هست هست.

چند سوال مطرح مي شود!!!
ما چيست؟
كيست؟
دانستن چيست؟
ما مي دانيم چيست؟
خدا چيست؟
بودن چيست؟
در باره ي بودن چيست من عقيده دارم در نظر انسان امروزي ما بودن هاي مختلفي داريم.
بودن در دنياي مجاز ذهن كه گاهي كاملا انتزاعيه و گاهي نسبتا و...
بودن در دنياي واقعيت و....
بحث گسترده ايه.
از قديم بوده.اسانس و اگزيست........


66:

روزي فرا مي رسد كه بندي نيست و انسان ديگر در گريز از ازادي خايشانش را زنداني توهمات نمي كند.
انروز انسان مسئوليت توانايي خايشانش را پذيرفته ازاد و اگاه در دنياي واقع زندگي مي كند نه در تصوراتش.
به اميد ازادي از بندها

67:

کمی قراون بخوانید تا ببیند که انگشتان کافران را باید قطع کرد، بنده همه اینها را خوانده ام و دلیلی نمی بینم که آدرس آیه را به شما بدهم چونکه از حالا می دانم چه برخوردی خواهید داشت
آمار اعدام ایران سپس حجاز بالاترین هست و جالب هست بدانید که هیچ یک از دانشگاههای ایران در ردیف 1000 دانشگاه برتر جهان برنامه ندارند، تاپ بودن ایران در این طور زمینه ها واقا جالب و منزجز نماينده هست
نظم دنیا را رد نمی کنم، فرموده شده نظم تنها در چشم بیننده هست اما اگر نظم را به این صورت تعریف کنیم که چیزی برای رسیدن به هدفی طراحی شده باشد (که در اون صورت نظم تابع هدف می شود) بی نظمی های بسیاری در دنیا وجود دارد و چه بسا آفرینش ناعادلانه هست و چیزهایی را به هدف مشخص رسانده و موارد مشابه را از اون خصایص بی بهره کرده هست

68:

1.منظورتون از تصور..قدرت تصور کیست یا چیست؟!؟
2.هر چیزی که مبدای داره انتها هم داره...نهایت این قرارداد کی هست و دست کیست؟..خود انسان؟..با مرگ؟..یعنی هر کسی با خودکشی میتواند وقت مختص خودش رو متوقف کند؟

69:

بهتر هست بگوئیم مطلقا آغازی برای خلقت وجود ندارد ابن تنها یک تصور نیست یک قانون علمی هست
این جمله را در فیلم ماتریکس شنیده ایم، اما برخلاف میل شما ماده و انرژی آغازی نداشته هست پس طبق این فرموده که شما کوت کردید پایانی هم ندارد
برای یک فیزیکدان بسیار غیر عادی هست که بخواهد این طور بشنود که جهان از هیچ چیز به وجود آمده هست
حتی یک اپسیلون ذره به وجود نیامده و از بین نخواهد رفت خ دای شما هم تنها ساخته و پرداخته ذهن مادی بعضی انسانهاست و خالق انرژی نیست، خودش هم مادی هست و اصلا چیزی به غیر از ماده و انرژی وجود ندارد و خ دا از این قضیه مستثنی نیست

70:

منطق شما اشتباه هست
اگر ماده بوجود نيامده هست چگونه با انرژي تركيب شده هست
هيچي كه با چيزي تركيب نميشود
وقت قردادي هست اما بالاخره از يه جايي شروع شده مثل تاريخ ميلادي و شمسي و قمري
حال نميتوان فرمود كه قبل از اونها هيچ وقتي نبوده
هر چيزي بايد يه مبدا شروع داشته باشد
مطمئنا وقت هم مبدا شروع دارد

71:

خداي واقعي را بايد درون خود انسانها جستجو كرد
خودشناسي پايه وپايه خداشناسي هست
چندين آيه هم در اين زمينه آمده هست كه براي شناخت خدا بايد خود را شناخت

72:

اين زاييده تفكر شماست كه هيچ چيزي جز ماده وجود ندارد
فراي ماده و انرزي خالق اون هست

73:

انچه درباره ي اين هستي نظر مي دهد بخش ناچيزي از ان هست كه محدوديت هاي بسيار احاطه اش كرده هست و توانايي اش در مقايسه با هستي ناچيز هست و ذهنش لبريز از توهمات تاريخي.
وقتي از اوهام خارج گشتيم و توانستيم ادعا كنيم با جهان واقع ارتباط داريم و هر امچه در ماست حقيقي ست نه انتزاعي مي توانيم نظر بدهيم خالقي بوده يا نبوده.
البته حتي در ان صورت هم اطميناني نيست بر واقعيت انچه بيان مي كنيم.
تا اسير مهملاتيم خموش بمانيم بهتر هست

74:

ببخشید دخالت میکنم.

اما نظرتون راجع به این مقاله چیه؟

Continuous creation in a closed world model

http://www.springerlink.com/content/t0mm167746424765/

75:

افسانه چيست و چه كاربردي در تاريخ بشريت دارد؟
كي و چرا بشر شروع به افرينش و توليد ترشحات ذهني كرد؟
ايا مذاهب حقيقت دارند يا ريشه در توهمات انسان اولينتازه از جنگل برون امده دارند؟
انساني كه ارام ارام دنياي توحش را پشت سر مي گذاشت و در پي يك حامي قدرتمند و زندگي جاودانه مي گشت.
ايشانن ارزو در كنار هراس هاي بيشمار او از انچه از رازهاي طبيعت بر او پوشيده بود ايشان را بر ان داشت تا خالقي ایجاد كند از جايي ناميرا تا بدو قدرت و ابهت دهد؟
ايشاننگونه بشر اشرف مخلوقات شد.
و يا ماترياليست ها در اشتباهند و تحقيقات علمي و نظريات ايشان بيراهه؟
__________________

76:

امكان ندارد چيزي از هيچ بوجود بيايد ؛ چون در اين صورت هيچ "علت هستي بخش " وجود مي گردد و نتيجتن بايد چيزي را كه او داشته و و جود نداشته به او عطا كند كه تناقض مسخره اي مي شود.


77:

انانكه ادعا مي كنند همه ي حقيقت نزد ايشان هست و غير هرانچه گايشانند به خطا باشند گمكرده راهند و تاوان اين غرور هماره در عذاب نفهميدن و ندانستن هست.
و چه لذتي فزون بر كشف و درك هستي براي انسان؟
باتشكر

78:

کار ما نیست
شناسایی راز گل سرخ

79:

خیر شما نمی دانید و ادعا می کنید ...
به عکس ما که می دانیم ...

ادعا می کنیم ...

هستدلال می کنیم ...

و ثابت می کنیم که هستی بسیار دقیق و قانونمند و دارای حساب و کتاب هست ...

و نمی توانیم فرض کنیم خالقی بسیار دانا و توانا و بزرگ نداشته و الابختگی پدید آمده ...

این را هیچ خرد سالمی نمی تواند باور کند ...
حالا شما اگر خود را خرافاتی و متوهم نمی دانید ، ادعای خود را مثل ما مستدل و منطقی ثابت کنید ...

80:کجای این پیش فرض ذهنی شما منطق هست ....؟

هرگز منطق تن به پیشفرضهای جانبدارانه (به نفع یکی از طرفین) نمی دهد ...

در اونصورت هر دیکتاتوری منطقی خواهد بود ...

نخستین اصل در منطق «نمی دانم» است ...

وقتی می گویید «اصل بر عدم هست» ، یعنی می دانید نیست ...

عدم هست ...

چگونه به چنین دانایی رسیدید ...؟

81:

جای این عقده دری ها اینجا نیست بیسواد ...
در قراون هم دستور بریدن دست دزد را داده ...

حال اگر شما هم مشمول اون شده باشید ، الکی نگویید به خاطر کافر بودن تان هست ...

اعدامیان ایران همگی قاتل و جنایتکار و خیانت کار بوده اند و هیچ بیگناهی اعدام نمی شود ...
بخلاف اسرائیلتان که فقط بیگناهان بدست صهیونیستهای خونخوار قتل عام میشوند ...
قراون دستور قتال (= نبرد) با کافران جنگ طلب (مانند مشرکین و یهود که جنگ احزاب را علیه مسلمانان براه انداختند و سایر جنگهای مشابه) و کافران پیمان شکن ( مانند یهود بنی قراضه که پیمان صلح با مسلمانان را شکستند و به جنگ با اونها برخاستند) داده ...

نه هر کافری ...

اگر اینطور بود که شما ادعا می کنید ، دیگر چرا با کافران (همانها که بعدها پیمان شکستند و کشته شدند) پیمان صلح بستند ...
چرا برخی پزشکان جوامع اسلامی (این مورد در تاریخ ذکر شده وگرنه خیلی بیش از اینها بوده) کافر بودند و حتی برخی کافران صلحجو با مسلمانها دوست ، شریک و همسایه بودند و هیچ آسیبی ندیدند ...؟؟؟؟
به کوری چشم ایران ستیزان و ایرانی ستیزان تنگ نظر ، سطح علمی دانشجویان ما در المپیکهای جهانی در میان ده کشور نخست بوده و هیچکس منکر شتاب توسعه علمی ایرانیان در طی سالهای اخیر نیست جز دشمنان تهی مغز و متعصب ایران و ایرانی ....

هرچند به زبان فارسی آشنا و مسلط باشند ...

خوشحالیم که پیشرفتهای خیره نماينده ایران در همه زمینه ها شما را عصبانی کرده ...
امیدواریم همچنان عصبانی بمانید و عصبانی تر شوید ...

نوشته اصلي بوسيله Comboy نمايش نوشته ها
نظم دنیا را رد نمی کنم، فرموده شده نظم تنها در چشم بیننده هست اما اگر نظم را به این صورت تعریف کنیم که چیزی برای رسیدن به هدفی طراحی شده باشد (که در اون صورت نظم تابع هدف می شود) بی نظمی های بسیاری در دنیا وجود دارد و چه بسا آفرینش ناعادلانه هست و چیزهایی را به هدف مشخص رسانده و موارد مشابه را از اون خصایص بی بهره کرده هست
نظم = قانونمند بودن جهان ...
همه اونچه خیال می کنید بی نظمی هست ، دلایلی علمی دارند ...

یعنی همان چیزی که ما میگوییم ...

یعنی قانونمندی جهان ...

یعنی نظم ...


نوشته اصلي بوسيله Comboy نمايش نوشته ها
ماده و انرژی تنها می توانند به یکدیگر تبدیل شوند، نه به وجود می آیند و نه از بین میروند، بنابراین آغازی برای خلقت متصور نیست، وقت تنها یک قرارداد هست که هر لحظه ای را می توان به عنوان مبدا در نظر گرفت اما برای پیدایش ماده هیچ وقت مبدایی وجود ندارد چون اصولا ماده پدید نیامده هست

یک چیزهایی شنیده اید اما مطلب را درست درک نکرده اید ...
اصل پایایی ماده و انرژی ، یک اصل مطلق لایتغیر نیست ...
می دانید چرا ...؟
چون به تجربه بشر منوط هست ...
تجربه بشر نشان داده که ماده و انرژی ناپدید نمی شوند و تنها به یکدیگر تبدیل میشوند ...
حال اگر تجربه دیگری بدست بیاید ، همه چیز عوض می شود و این اصل هم از اصالت ساقط می شود ...
حالا پرسشی از شما و دیگر هم اندیشانتان دارم :
همه نظریات علمی مربوط به واقعه بیگ بنگ ، ماده تشکیل دهنده هستی را در 43-^10 ثانیه پس از t-0 (لحظه آغاز انفجار بزرگ) به اندازه بسیار کوچکتر از 0.000.000.000.000.001/0 یک اتم هیدروژن کنونی می داند ...
آیا شما می توانید بگویید در لحظه t-0 چه مقدار بوده ...؟
نوشته اصلي بوسيله Comboy نمايش نوشته ها
بهتر هست بگوئیم مطلقا آغازی برای خلقت وجود ندارد ابن تنها یک تصور نیست یک قانون علمی هست
این جمله را در فیلم ماتریکس شنیده ایم

معلوم شد منابع علمی شما چیست ...


بهتر نیست شما فیلمتان را تماشا کنید ...
بحثهای سنگین علمی شما را از پا در می آورد ...
خدا را چه دیدی ...

شاید دو سال بیشتر از عمر این کره خاکی نمانده باشد ...

موقعيت را از دست ندهید ...

کیف دنیا را ببرید ...

مستانه آدم بکشید ...

کودکان مسلمان فلسطینی را به اسارت بگیرید ...

دست و پا بشکنید ...

خلاصه هرچه دلتان خواست مرتکب شوید ...


نوشته اصلي بوسيله Comboy نمايش نوشته ها
برای یک فیزیکدان بسیار غیر عادی هست که بخواهد این طور بشنود که جهان از هیچ چیز به وجود آمده هست
حتی یک اپسیلون ذره به وجود نیامده و از بین نخواهد رفت
این هم شد بحث علمی ...؟؟؟

علاوه بر موارد فوق الذکر ، وکیل و وصی همه دانشمندان فیزیک (و غیر فیزیک ...

راحت باشید) بدانید و از طرف همه اونها سخنرانی کنید ...

دنیا فعلا جنگل هست و قانونش قانون جنگل (حق با قویتر هست) ...

پ.ن:
البته من هنوز قانع نشده ام که اسلام فرموده باشد جهان از هیچ به وجود آمده ...
در قراون هم اثری ندیدم ...

اما خلاقیت خدا با فرض وجود «عدم» منافات دارد ...

زیرا هموقت با اون ، این صفت نقض می گردد ...

اما دلیل نمی شود که هر ادعای بی ربطی را هم قبول کنیم ...

82:

چه ربطی به تاپیک داشت ...؟

مطمئنید خودتان زندانی توهمات خود نیستید ...؟
مسؤلیت ...

و بی بندی ....؟؟!!!!

یک انسان بی بند ، چگونه ممکن هست مسؤلیت هم داشته باشد ....؟
مسؤلیت خودش بند هست ...


بندی هست بر گردن انسان مسؤل ...

نوشته اصلي بوسيله kalaghshouresh نمايش نوشته ها
انچه درباره ي اين هستي نظر مي دهد بخش ناچيزي از ان هست كه محدوديت هاي بسيار احاطه اش كرده هست و توانايي اش در مقايسه با هستي ناچيز هست و ذهنش لبريز از توهمات تاريخي.
وقتي از اوهام خارج گشتيم و توانستيم ادعا كنيم با جهان واقع ارتباط داريم و هر امچه در ماست حقيقي ست نه انتزاعي مي توانيم نظر بدهيم خالقي بوده يا نبوده.
البته حتي در ان صورت هم اطميناني نيست بر واقعيت انچه بيان مي كنيم.
تا اسير مهملاتيم خموش بمانيم بهتر هست
چرا خموش نماندید ...؟
در اینجا ما با تحدی ادعا کردیم که می دانیم خدا هست ...


در این راه از زبانی بهره می گیریم که مادی گرایان درک نمايند و نتوانند طفره روند ...
هرگز سخن از ماوراءالطبیعه به میان نیاوردیم تا بهانه یی شود برای ماتریالیستها که از بحث فرار نمايند ...
از فیزیک و علوم تجربی و دانش رسمی بشری سود جستیم ...
فرمودیم جهان کاملا قانونمند و قابل پیشبینی و پیشگویی علمی هست (تقویم نمونه ملموس اون هست) پس تحت نظام و هوشی فراتر از دانش و هوش ماست ...
که طراحی و به اجرا در آمده ...
می گویید نه ...؟ اثبات کنید ...

83:

1 - ازکجا دانستید چنین داستانی بر بشر رفته ....؟

2 - مصادره به مطلوب نکنید ...

مگر همه تحقیقات علمی و نظریات علمی را ماتریالیستها ارائه کرده اند ...؟

84:نوشته اصلي بوسيله kalaghshouresh می دانیم خدا هست !
تا اسير مهملاتيم خموش بمانيم بهتر هست

85:

با سلام،
اون تاپیک «می دانیم خدا نیست» رو دیدم، فکر کردم الان اینجا شما شق القمر کردین.
این هستدلال که قدیمی شده.اما بهرحال، شما ادعا دارید که جهان موجودیتی پیچیده هست که نیاز به خالقی داره.
خوب احتمالا ادعا هم دارین که این موجودیت پیچیده رو یک موجودیت پیچیده تر آفریده (که شما بهش میگین خدا).
حالا میشه لطف کنید بگین، همین خدای پیچیده رو چه کسی آفریده؟
اگر هم ادعا دارید که از ازل وجود داشته و کسی اونرو نیافریده لطفا اثباتش کنید.


86:

سلام بر رهبر عزیزم ...


اسم اون تاپیک « نمی دانند خدا نیست » هست ...
کدوم هستدلال قدیمی شده ...؟
تو کدوم کتاب قدیمی دیدین که قانونمند بودن جهان رو به عنوان دلیل قاطع بر وجود آفریننده یی یگانه ، دانا (هوشمند) توانا و همیشه زنده ذکر کرده ...؟
نوشته اصلي بوسيله rahbar
اما بهرحال، شما ادعا دارید که جهان موجودیتی پیچیده هست که نیاز به خالقی داره.
خوب احتمالا ادعا هم دارین که این موجودیت پیچیده رو یک موجودیت پیچیده تر آفریده (که شما بهش میگین خدا).
حالا میشه لطف کنید بگین، همین خدای پیچیده رو چه کسی آفریده؟
کجا دیدین من چنین ادعاهایی کردم ...؟
نوشته اصلي بوسيله rahbar
اگر هم ادعا دارید که از ازل وجود داشته و کسی اونرو نیافریده لطفا اثباتش کنید.
ازل = خارج از وقت ...
وقت ، پارامتریه برای محاسبه انتروپی ماده ...
ماده آغاز داره ...

(t_0)

و ما خدا رو مادی نمی دونیم ...چرخه علت و معلولی رو هم قبول نداریم ...*
بنابراین ، ابتدای زنجیره علت و معلولی میشه خدا ...

* ) چرخه علت و معلولی مث اینه که وقت رو بر روی مدار یه دایره تصور کنیم ...
نمونه ساده ش میشه این :
فرزند ، مادر مادر خودش باشه ...
میبینید نمیشه ...

چون وقت بر نمیگرده و دور نمی زنه ...

پس پدیده ها هم نمی تونن پدید آورنده خودشون رو بیافرینن ...

87:

ثابت کنید.

با حرف که نمیشه.
مثلا ثابت کنید خدا از چه جنسیه، بعد چرا این جنس خاص وقت نمی خواد، و از این صحبتها.
منهم میتونم همین هستدلالها رو درباره بوجود آمدن جهان بگم.
در فیزیک فرموده میشه، چنانچه وقت کافی وجود داشته باشه، از هیچ میتونه چیزی بوجود بیاد.


نوشته اصلي بوسيله زيبا نمايش نوشته ها
چرخه علت و معلولی رو هم قبول نداریم ...*
بنابراین ، ابتدای زنجیره علت و معلولی میشه خدا ...

* ) چرخه علت و معلولی مث اینه که وقت رو بر روی مدار یه دایره تصور کنیم ...
نمونه ساده ش میشه این :
فرزند ، مادر مادر خودش باشه ...
میبینید نمیشه ...

چون وقت بر نمیگرده و دور نمی زنه ...

پس پدیده ها هم نمی تونن پدید آورنده خودشون رو بیافرینن ...
فرضیه هاتون رو ثابت کنید.

قبول داشتن یا نداشتن شما چیزی رو تغییر نمیده.
مثلا حالا نمیشه یه پله برید بالاتر و بگید همین خدا یه آفریننده دیگه داره، بعد اون اول هر چیزیه.دوست گرامی به اندازه تاریخ بشر ملت سعی کردن خدا رو ثابت کردن، و تنونستن، شما هم نمی تونید.


88:

ما که تو همون صفحه اول اثبات کردیم ...
هیچکدومتون نتونستین ردش کنین ...

کاربر محترم من که با یه مثال ساده نشون دادم که رابطه علت و معلولی نمی تونه دور و تسلسلی (دایره وار) ادامه پیدا کنه ...

بازم ثابت کنم ...؟ چی رو ....؟


شما همیشه عادت دارین به سؤالات جواب ندین ...؟
ادعاهایی مطرح کردین ...

و من پرسشهایی کردم ...

جوابشون چی شد ...؟

89:

سلام،
خوب ببخشید من گمون نمی کردم جواب دادن به اون سوال هاتون تغییری در مبحث اصلی بده.
اما جواب ها:
1.

برهان نظم و علیت از قدیمی ترین نمونه برهان های خداباوران هستش.

فکر می کنم (مطمئن نیستم) توماس اکوئیناس در قرن 12 برای بار اول اون ها رو مدون کرده باشه.
و چون خیلی ساده انگاره هست و براهتی قابل رد کردن دیگه در مباحث سطح بالا بکار نمیره.

شاید بیشتر برای کودکان مدرسه ای کاربرد داشته باشه.
برهان نظم يكي از مهمترين و آشناترين برهانهاست، و در كنار برهان عليت، دو ركن مهم از باور هستدلالي به خدا را تشكيل مي دهند.

با اونكه در كلام اسلامي به اون توجه چنداني نمي شود و بيشتر به مسيحيت تعلق دارد، مفسرين بسياري از آيات قراون را بيان كننده ي اين برهان مي دانند.

برهان ساده ست، و براي همين عموميت زيادي دارد
2.

شما ادعا نکردید که خالق پیچیده تر از جهان هست.

اما معمولا اینجور برداشت میشه.

یعنی تا اونجا که ما میدونیم همیشه آفریننده (مثلا مغز) پیچیده تر از مخلوق (مثلا کتاب) هست.

شما نظر دیگه ای دارید؟ یعنی خدا رو موجودیتی ساده تر از جهان می دونید؟

خوب اینم از جواب سوالات شما، اگه مشکلی رو حل می کنه.حالا پست اخیر شما:
پست اول شما (که البته من در اون وقت عضو انجمن نبودم) همان خلاصه شده برهان نظم و علیت هست.

که در موردش توضیح دادم.
و اما توضیحاتی بیشتر در مورد برهان نظم:
مهمترين مشكل اين برهان، در همين بيان نظم نهفته هست.

در اين برهان نظم خصوصيت ذاتي شي دانسته شده، طوري كه ميتوان با مطالعه ي يك شي فرمود كه منظم هست، يا خير.

در حالي كه نظم را با توجه به هدف تبيين مي كنند، و هدف چيزيست خارج شي، يعني رسيدن يك مجموعه به يك هدف (يا نرسيدن اون) چيزي نيست كه بتوان با مطالعه ي مجموعه تحقيقش كرد....مسئله ي مهمي كه در مورد اين برهان وجود دارد اين هست كه واقعا چه چيزي بي نظم هست.

با توجه به معيارهاي منظم دانستني كه معرفي مي كنند، مي توان چيزي را بي نظم دانست ؟

....در نهایت به این مسئله می رسیم که یا باید اطلاق نظم بر کل جهان را بی معنی بدانیم، زیرا در مورد کل جهان معیار دیگری برای قضاوت نداریم (هرچه هست درون جهان برنامه می گیرد، و چیزی خارج اون نیست که معیار برنامه گیرد)، یا کل جهان را معیار مطلق بدانیم، و در نتیجه اون را منظم بدانیم.

در حالت اول دیگری نظم یا بی نظمی وجود ندارد که بخواهیم از اون وجود داشتن یا نداشتن خدایی را نتیجه بگیریم.

در حالت دوم، جهان منظم هست، ولی منظم بودن اون به خاطر قرارداد ماست، و ارتباطی با خدا ندارد، همانطور که ثابت بودن همیشگی معیار طول ربطی به جنس اون و اجزای تشکیل دهنده اش ندارد و تنها به قرارداد ما مربوط می شود.

به عبارتی، فرمودن اینکه "کل جهان، در حالتی که کل جهان معیار نظم باشد، منظم هست"، مانند این هست که بگوییم "جهان جهان هست" یا "نظم نظم هست"، که هیچ معنای جدیدی ندارد و نتیجه ای نمی توان از اون گرفت.....برهان نظم به شکلی دیگر، در قالب احتمالات نیز بیان می شود.

این بیان از نظر اکثر متکلمین دینی مورد قبول نیست و ایرادهای زیادی از اون گرفته اند (البته نه همه) ولی در بین عموم امت رواج زیادی دارد

...در مورد جهان، هر شکلی که می داشت، احتمالش دقیقا به اندازه ی احتمال حالت فعلی می بود.

پس داشتن چنین شکلی از لحاظ احتمالی اصلا چیز عجیبی نیست، همانطور که اتفاق افتادن چیزی که احتمالا یک در میلیارد (یا توان هزار اون) در آزمایش ما بود اصلا برایمان عجیب نبود و نیاز به عامل توجیه نماينده ای (خدا) نداشت.

و برهان علیت:
اون را در شكل مختصر آكايشانناسي ميتوان اينگونه بيان كرد :

در ميان پديده ها سلسله أي از علل وجود دارد، و چون تسلسل علل ممكن نيست، بايد علت نخستيني وجود داشته باشد.

اين علت اولينخداست....اين برهان هم مانند بسياري ديگر از برهانها، گرفتار مشكل تحليل موضعي هست.

فرض كنيم برهان درست باشد.

فرض كنيم اصل عليت جهانشمول باشد.

بسيار خوب، حال سوال پايه ي را مي پرسيم : علت خدا چيست؟

....اگر برنامه باشد خدا علتي نداشته باشد چطور ؟ اين حالت به اين معناست كه عليت جهانشمول نيست.

يعني چيز يا چيزهايي وجود دارند كه نياز به علت ندارند.

ولي يكي از مقدماتي كه باعث شد به فرض وجود خدا برسيم جهانشمول بودن عليت بود.

اگر عليت جهانشمول نباشد، باز هم زنجيره أي كه تصور مي كرديم ما را به خدا مي رساند تشكيل نمي شود....نتيجه گيري درست اين هست كه تصور عليت در شكل جهانشمول اون ممكن نيست.

دست كم بدون پذيرفتن تسلسل امكان ندارد.

عليت نميتواند جهانشمول باشد.

اگر جز اين عمل كنيم، به تناقض مي رسيم، و اين برهان اين تناقض را دست آايشانزي براي رسيدن به خدا برنامه داده هست، در حالي كه اگر سپس اين نتيجه گيري باز هم تحليل را ادامه دهيم، ميبينيم كه باز هم تناقض وجود دارد.

پس تناقض اوليه در فرض وجود جهاني بي خدا نبوده هست، در تصور ما از عليت بوده هست....البته جوابي كه از سايشان خداباور عليت دوست داده مي شود اين هست كه جهان نمي تواند بدون علت باشد، ولي خدا مي تواند.

ولي چطور ؟ چه خصوصيتي وجود دارد كه اونها را اينچنين مي كند ؟ قاعدتا جواب مي دهد اينكه جهان ماديست و خدا غير مادي.

ولي مگر ما جايي از خصوصيت مادي بودن و غير-غير-مادي بودن جهان براي رسيدن به علت هستفاده كرديم ؟ مگر ما جايي عليت را با توجه به خصوصيت ماده ثابت كرديم كه اگر وقتي بگايشانيم چيزي غير مادي وجود دارد (حتا اگر اين تصور درست باشد) از عليت بركنار باشد ؟ اگر برنامه به ادعا باشد، من هم می توانم ادعا کنم که ماده میتواند علت نداشته باشد و غیر ماده نمی تواند....ممکن هست بگویند به این علت جهان نمی تواند چیزی بی علت درون خود داشته باشد، در حالی که خدا می تواند، که خدا بسیط هست و هیچ جزئی در جهان اینگونه نیست، و چیزی که بسیط نباشد چون حداقل نیاز به علتی برای جمع شدن اجزایش گرد هم دارد، نمی تواند فاقد علت باشد.

گذشته از اینکه بسیط دانستن چیزی تا چه حد می تواند مشکل به بار آورد، می توان فرمود برخی از اجزای مادی جهان بسیط بوده اند، و آغازگر زنجیره ی علل جهان.

آخرین اعتراضی که می تواند بشود این هست که ماده نمی تواند بسیط باشد، و من از اونها دلیل خواهم خواست و اونها هم چیزی نمی توانند بگویند.

اینها مختصری بود از ادعا ها و جواب هایی که می شود در مورد این برهان داشت.
حال اگر همچنان بر سر حرف خود هستید که اثبات کرده اید، بگویید، تا سوال هایی بپرسم و شما جواب گویید.


90:

فعلا ما برهان دیگری را پی میگیریم ...
برهان قانونمندی جهان هستی ...
آیا شما می توانید اون را رد کنید ....؟
آیا می توانید ادعا کنید جهان ، قانونمند نیست ...؟

91:

1.قدیمی بودن دلیل بر بی ارزش بودن نیست.2.

هستدلالی از رده خارج هست که کاربردش را از دست بدهد.

وقتی بسیاری از انسان ها هنوز بر پایه همین هستدلال دهانشان باز می ماند و سر تسلیم در مقابل خالق فرود می آورند یعنی این هستدلال منسوخ نیست.

3.

خدایی که آفریده شده باشد دیگر خدا نیست. اگر خدا ایجاد شده باشد دیگر به درد پرستش نمی خورد و باید دنبال خالق او گشت و او که خالقش هست را پرستید.


92:

البته ترفندی که اینها به کار می گیرن ، بازی با کلماته ...
ما هم خوب دستشونو خوندیم ...
مثلا در مورد برهان نظم :
اینا می گن اینطور نیست که همه چیز دارای نظم باشه ...
بی نظمی های فراوونی تو طبیعت می بینیم که برهان نظم رو خنثی می کنه ...
و مثالها و عکسای زیادی رو هم در تایید این بی نظمی ارائه میدن ...

که البته همه اونا جواب داره ...

منتها با تحریف کلام ، به اطاله بحث می پردازن ...

ما میگیم باشه نظم بی نظم ...

قبول دارین جهان قانونمنده یا نه ...؟

93:

با سلام به هم دوستان و این دوست عزیز..
به صورت اتفاقی این تاپیک و دیدم.

و خیلی برام جالب و سوال بود که در این عالم امکان,کسی هم هست که وجودیت خداوند رو انکار کنه؟؟؟ که پاسخم رو گرفتم..
صحبت از قانونه نظم شد ، و شما انکار کردید.لطفا در این مثاله برجسته پاسخم رو بدین،،دوست عزیز,شما تو خونه تشریف دارید و قبله اینکه تشریف ببرید,همچی رو به هم ریخته میبینید,و تشریف میبرید و سپس مدتی دوباره به منزل بر میگردید,, و میبینید که هم چیز به صورت عجیبی دقیقان سر جای خودش برنامه گرفته!!!دقیقان همونجایی که باید باشد..نه یک نانو اینور نه انور....!!! دوست عزیز,,بی تفاوت میگذری و میگید هیچ اتفاقی نیوفتاده؟؟؟ واسه خودش اینجوری شده؟؟؟اخیلی راحت میپذیرید؟؟؟ پی به دخالت شخصی نمیبرید؟؟؟ کسی که اینجوری فکر کنه،،چه مینامید؟؟؟؟؟؟؟!!!
دوست عزیز ,ما در جهان ماده هستیم.جسم ماده,فکر عقل انگشت دست چشم ,,,اشیا حیوان نباتات ,زمین وقت...

بازم بگم؟؟.غیر از اینه؟؟؟
پس در جهانی که زندگی میکنیم .

و همه چیز از ماده هست،غایت تفکر ما تا کجاست؟؟؟
غیر از اینه که همچون ماده,، محدود و انتها داره....و همچون اونا هرچیز مادی زوال پذیره؟؟
چطور با درک فکر و تعقل محدود و مادی؛میخاهید سر از عالمی در بیارید که از عالم ماده جداست؟؟؟
شما از ماشینه سواری با پارامتر نهایت شتاب 200 کیلومتر در ساعت توقع نهایت چقدر سرعت رو دارید؟؟ بینهایت سرعت؟؟؟پس چطور میخاین ذات بی نهایت و اذلیه خدارو اثبات کنید؟؟؟
ایا ملاک بودن هر چیزی رو در دیدن میدونید؟؟؟ تازه این همه ایات و نشانه هم که گذاشته؟؟ از نانو پارامتر ترین ذره تا خودت و بزرگترین سیارات و اشیا نشا نه های خدا هویداست؟؟
آیا الان که شما منو نمیبینید,,این نوشه ها واسه خودش نوشته شده واسه شما؟؟؟!!
آیا این نوشته ها حقیقتی بر وجود من نیست،،،؟؟؟؟؟
حضرت موسی از خدا خاست که خدارو عینان ببینه..خدا فرمود نمیتونی ببینی...موسی مثه شما اصرار کرد.میدونی چی شد؟؟؟ خدا جلوه ای از نور ذاتشو به درختی تاباند و موسی مشاهده کرد و از هوش رفت...نمیتونست ببینه..چون چشمشم از ماده بود..
بلا تشبیه همچون ترس از رعد برقها و ساعقه های خوف انگیز که خلقتی از خداست...

من کارو برای شما آسون میکنم که جای دوری نریدووسیع متمرکز نشید..

از خودتون میتونید به خدا برسید...خودتونو بشناسید..


94:

البته گاهی پدیده های کوچکی یافت میشوند که در نگاه اول شاید بی نظم باشند اما در مجموعه بالاتر که به اونها نگاه کنیم خواهیم فهمید که همان بی نظمی هم خود در راستای هدف و نظم مجموعه برتر از خود هست .
برای مثال :
میدانیم موش پستانداری هست که که زاد و ولد زیادی دارد .

و در هز نوبت تعداد زیادی بچه به دنیا میاورد .

اما از این تعداد زیاد تنها اندکی برای بقا باقی میمانند .

یا خود موش مادر اونها را میخورد و یا به دلیل گرسنگی یا ....

تلف میشوند .
شاید در نگاه اول این جریان بر خلاف نظم و قانون باشد .

اما در نگاه عمیق تر اگر این اتفاق رخ نمیداد جمعیت موش ها ( یا هر حیوان دیگری ) به طور تصاعدی افزایش میافت .

و در اون صورت یک اختلال بزرگ در نظم و نظام هستی بوجود میامد.


95:

سلام،

1.

گرامی منظور من این بود، که جواب این برهان بارها و بارها در طول صدها سال داده شده و چیز جدیدی نیست که شما کشف کرده باشید.
2.

خوب همانطور که فرمودم این برهان برای کسانی هم کاربرد دارد.

اما شما اینجا می خوهید با دگراندیشان و شکاکان مناظره کنید، و این برهان برای این کار بسیار ضعیف و قدیمی هست.

بیشتر روی کسانی که ایمان کمی به خدا دارند موثر هست.
3.

دقیقا.

حال شما چنانچه علیت را جهانشمول بدانید، بایستی ثابت کنید که خدا آفریده نشده.موفق باشید

96:

و سلام بر شما،

دوست عزیز، انشاالله که مطالب پستی که در مورد برهان نظم و علیت را آوردم خوانده اید.
اما در مورد مثال های شما:
1.

در مرتبه دوم که من وارد اتاق شوم تفاوت را احساس کرده و احتمال می دهم عاملی نظم اتاق را دستکاری کرده.
اما مگر ما برای بار دوم هست که به جهان می آییم؟ نظمی که می گویید در جهان هست را با چه می سنجید؟ معیار شما برای نظم چیست؟ برای بی نظمی چیست؟
2.

اونچه ما فعلا در این دنیا احساس می کنید سه گونه ماده و قانون علیت هست.

اما 6 گونه ماده تاکنون کشف شده و ما از باقی معادلات فیزیکی که ممکن هست کشف شود بی اطلاعیم.

مثلا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ می گوید می شود از هیچ، چیزی بوجود بیاید.
حال سوال من از شما هم باز تکراریست؟ قانون علیت جهانشمول هست؟ اگز هست یا نیست از کجا می دانید؟

97:

ایرادهای وارده بر برهان نظم هم تکراری و کهنه هستند ...
به همه اونها بارها و بارها جواب داده شده ....
فعلا ما برهان دیگری را پی میگیریم ...
برهان قانونمندی جهان هستی ...

آیا شما می توانید اون را رد کنید ....؟
آیا می توانید ادعا کنید جهان ، قانونمند نیست ...؟

98:

باز هم سلام،

1.

من که پاسخی بر ایرادم درباره براهین فرموده شده ندیدم، اگر در پست دیگری فرموده شده، شماره پست را بدهید تا مطالعه کنم.
2.

برهان قانونمندی هم نداریم، احتمالا شما با براهین اثبات خدا آشنایی زیادی ندارید.
اما اینکه می گویم نداریم، به این دلیل هست که برهان فرموده شده شما باز به برهان علیت برخواهد گشت.
بهرصورت برای اینکه جواب داده باشم، می گویم بله.

بر این جهان (تا اونجا که علم کنونی می داند) قوانین فیزیک حاکم هست.
(الان شما خواهید فرمود: قوانین فیزیک را چه کسی بوجود آورده؟ و این دوباره همان علیت هست)

99:

بقول شما اگر برای بار اول هم به اتاق بیاید چه جوابی دارید؟؟اون نظم کار خودتان بوده یا معلول داشته؟؟معلول که بوده؟؟
اما معیار قابل سنجش،امیدوارم از این مثال،منظورم برای شما قابل درک باشد...تجربه ما از زندگی در این دنیای امکان،چقدر بوده؟؟ هرچه بوده که کم نبوده...آیا انسان متصور هست به خود که نظم یا به قول شما بی نظمی شبیه اونچه که با اون در طبیعت به خود دیده هست را به وجود بیاورد؟؟آیا انسان قادر هست خود و با علم(شیمی) خود نطفه ای قلیل بیافریند،سپس اون نطفه در فعل و انفعالات قانون بی نظمی شما،موجود گردد..اونهم موجودی که به قول شما پر از بی نظمیهای جالب و شفرمود هست؟؟؟
شما یک لوازم ساده میخواهید بسازید،کلی تامل و اندیشه میکنید,,,اینهمه بینظمی بقول شما ،کسی را نداشته که برایش اندیشه صرف کرده باشد؟؟؟
هستمرار شما،،در چیزی که به روشنی راه ندارد برایم خیلی جالب هست..
شما در تاریکی ایستاده اید و اونگاه فریاد میزنید روز هست روز هست...!!!!
با تفکر اندکی ، به یک دانه کوچک و قلیل که در خاک هست و پس از مدتی چند،نهالی میگردد و سبز و قوی (با قانون بی نظمی)سربه آسمان میبرد و به نور تمایل دارد،می توان به خدا رسید حض کرد از این ....,,که در درک ما بیکرانی از شفرمودی در کران دنیا میباشد!!!
سوال ام از امثال شما همیشه بود ه که چرا پی نمیبرید؟؟؟ ولی به وضوح در میابم ک انسان مختار هست..و این از قانون بی نظمیه اختیار نشعت دارد..و اگر اینگونه نبود و خدا به روشنی نمایان بود,,چه مقصدی و چه مقصودی؟؟؟؟ چه تفکر و چه تدبر چه تعقلی؟؟؟

100:

می دانیم جهان هستی قانونمند هست ....[/color][/size]
از همین اول دلایل رو برای درستی تک تک مطالب ارائه شدتون بیان کنید

قانون مند هست یعنی چه؟
از کجا می دانیم؟
تک تک ادعاها رو با دلیل محکم اثبات کنید
بعد به ادامه می پردازیم

101:

سلام بر رهبر عزیزم ...
1 - شما اون ایراد را از پیش خود ننوشته اید ...

بلکه از اینترنت پیدا کرده و در اینجا کپی پیست کرده اید ...

پاسخش هم در اینترنت هست ...

پیدا کنید و بخوانید ...

فعلا بحث ما اون نیست ...
2 - برهان قانونمندی را چند سال پیش برای بار نخست خودم طرح کردم و کاملا به روز هست ...
اینکه شما اون را در دروس خداشناسی تا بحال نخوانده اید ، اونرا از اعتبار نمی اندازد ...
سالهاست که از ارائه اون می گذرد و هنوز کسی پیدا نشده بتواند اون را رد کند ...
چون اگر انکار کنید که جهان قانونمند هست ، کل علوم را رد کرده اید ...
علم وقتی حاصل می شود که به تجربه در آید ...

قابلیت محاسبه پیدا کند ...

قابلیت پیشبینی به انسان دهد ...

و اگر قانونی در کار نباشد ، هیچ پدیده یی تکرار پذیر نیست ...

قابلیت فرمولازیسیون ندارد ...

نمی توان از اون هستفاده کرد ...

چون قابل پیشبینی نیست ...

من همیشه مثال محاسبات نجومی و تقویم را زده ام ...
اگر همه چیز بی حساب بود ، نمی شد ساعت را بر پايه اون ساخت ...

نمی شد تقویم ایام را نوشت ...

چون هیچ چیز قابل پیشبینی و در نتیجه پیشگویی نبود ...

بنابراین شما فقط می توانید با منطق و دانش و هستدلال اون را به نقد بکشید ...
این برهان نیز مانند برهان نظم هست و از برهان علیت جداست ...
پس اجازه دهید بحث به آرامی و بدون پیشفرض (چیزی که از من خواستید را خودتان مراعات نمی کنید ...؟) جلو برویم ...

عجله کار شیطان هست ...


به اصل بحث بپردازیم :
آفرین ...

پس قبول دارید که جهان قانونمند هست ...

حال بفرمایید آیا این قوانین می توانند خود به خود به وجود آمده باشند ....؟ چگونه ....؟

102:

آیا شما به دلایلی که در نقل قولی که خودتان آورده اید ذکر شده ، ایرادی دارید ...؟
یا فقط می خواهید تکرار مکررات بشنوید و باز خود را به نشنیدن بزنید ...؟
من که دلایل خود را آورده ام ...
همچنین توضیح بیشتر را در همین پست بالایی داده ام ...
شما چه دارید جز سؤال ...؟
آیا بلدید اونها را با منطق رد کنید ....؟

103:

ببینید گرامی شما ادعای بزرگی کردید
ادعا کردید یک برهان ارائه کردید
مقدمات اون رو باید فراهم کنید
وقتی کسی نامی از برهان علیت می بره تک تک کلمات اصلی رو بیان و تعریف می کنه
شما هم باید همین کار رو بکنید
باید به صراحت بیان کنید منظورتون از قانون مندی یعنی چه؟
اصلا قابل قبول نیست صرفا مثال ارائه کنید
بلکه باید یک تعریف ارائه بدید بعد برای واضح تر شدن به مثال ها اشاره کنید
و در نهایت از تعاریف ارائه شده نتیجه گیری کنید
در نهایت خواننده بر ارکان هستدلال شما می تونه ایراد بگیره
اما صرفا شما یک ادعا مطرح کردید با چند مثال
کفایت می کنه اینه؟
خیر!
متوجه منظورم هستید؟

104:

سلام،

دوست گرامی، چنانچه امکان داشته باشد کمی ساختار نوشته های خود را مرتب تر کنید ممنون می شوم.
آخر من الان نمی دانم این نوشته شما هستدلال بود، سوال بود، حکم بود، ...اما جواب یک سوالی که در ابتدا پرسیده بودید:
نمی دانم.
علم بشر هر روزه در حال پیشرفت هست تا ناشناخته ها را بشناسد.

و معلوم نیست تا به کجا پیش خواهد رفت.
مثالی می زنم (که قبلا در همین انجمن فرموده ام):
وقتی اگر کسی دچار بیماری اونفلونزا میشد (نامش از کلمه influence می آید) می فرمودند که ارواح خبیثه در وجودش رخنه کرده اند و یا تحت تأثیر اجنه هست.
خوب اون موقع ویروس شناخته شده نبود.

اکنون ویروس کشف شده و می دانیم که دلیل اونفلونزا ارواح نیستند.
حالا اگر ما در اون وقت زندگی می کردیم، ممکن بود شما هستدلال می کردید، که ببین این فرد به یکباره دچار تشنج و تب و لرز شده هست، حتما دلیلی دارد و اون ارواح خبیثه هست.
خوب میبینید که پیشرفت علم چیزه دیگری فرمود.

حال اگر شما می دانید که واقعا ورای این جهان و دلیل اون خداست، اثبات کنید.
دلیل احساسی نیاورید.


105:

سلام،

1.

بله من ایرادات را پیدا کردم و خلاصه اونرا اینجا کپی پیست کردم.

دیدید که در کوت هم نوشته بودم، و ادعا نداشتم از خودم بوده.

شما هم اگر اطمینان دارید جواب اونها داده شده، همینجا کپی پیست کنید.
و اگر فعلا به بحث بی ارتباط هست، بگذارید برای بعد.
بهرحال من فعلا فرض می کنم که پاسخی نگرفته ام.2.

«خود به خود بوجود آمده باشد؟»
دیدید حدسم درست بود؟
خانم عزیز این همان برهان علیت هست.

می توانید از دوستان مسلمان دیگر (مثلا بزرگمهر) بپرسید.
اما بهرحال جواب من:
من از جهانشمولی قوانین علت و معلولی اطلاعی ندارم.
ممکن هست.

شاید.

شاید هم نه.
گمان کنم این موضوع را شما بایستی اثبات کنید نه من.


106:

1 - ...

2 - باز که عجله کردید ...
فعلا ما در دایره علوم بشری فرمودگو می کنیم ...
از دید دانش فیزیک و شیمی ، روابط میان اجزاء هستی قانونمند و قابل محاسبه هست ...
از این رو هست که علوم تجربی شکل گرفته و بشر با هستفاده از اونها توانسته به فضا سفر کند ، شاخه های علمی بسیاری به وجود آورد ...

از ریزترین اجرام تا عظیم ترین خوشه های کهکشانی ...

و بدینگونه هست که بشر توانسته با مطالعه تشعشعات بسیار ضعیفی که از دورترین ستارگان به زمین می رسد ، به فاصله ، جرم ، حجم ، عمر و ...

و ....

اونها پی ببرد ...

و علوم نانو را تدوین نماید و از دستاورد اونها زندگی خود را بهبود دهد ...
علوم بر قوانین و فرمولهای مشخصی مبتنی ند ...
این مبانی علمی ، چنان دقیقند ، که با وجود تجهیزات بسیار پیشرفته و دقیق ، هنوز ما به ضعف خود در برابر نظام دقیق هستی (از واژه آفرینش در فرمودمان با خدا ناباوران خودداری می کنم) اذعان می کنیم و با ارائه اصل عدم قطعیت ، در برابر اون سر تعظیم فرود می آوریم ...

اگر موافقید ، ادامه دهیم ...


107:

با سلام

کدام الله ؟؟ (برای ادراک بهتر عرض کنم سوال نبود!!)

نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها
سلام،

دوست گرامی، چنانچه امکان داشته باشد کمی ساختار نوشته های خود را مرتب تر کنید ممنون می شوم.
آخر من الان نمی دانم این نوشته شما هستدلال بود، سوال بود، حکم بود، ....
ای گرامی،،برای من اصلا" بعید نبود که شما اینرا بفرمایید؛ساده تر بگویم که قابل فهم باشد,با اون بصیرتتان محال فرض میشد.که عیان هم گشت...

نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها

اما جواب یک سوالی که در ابتدا پرسیده بودید:
نمی دانم.
علم بشر هر روزه در حال پیشرفت هست تا ناشناخته ها را بشناسد.

و معلوم نیست تا به کجا پیش خواهد رفت.
مثالی می زنم (که قبلا در همین انجمن فرموده ام):
وقتی اگر کسی دچار بیماری اونفلونزا میشد (نامش از کلمه influence می آید) می فرمودند که ارواح خبیثه در وجودش رخنه کرده اند و یا تحت تأثیر اجنه هست.
خوب اون موقع ویروس شناخته شده نبود.

اکنون ویروس کشف شده و می دانیم که دلیل اونفلونزا ارواح نیستند.
حالا اگر ما در اون وقت زندگی می کردیم، ممکن بود شما هستدلال می کردید، که ببین این فرد به یکباره دچار تشنج و تب و لرز شده هست، حتما دلیلی دارد و اون ارواح خبیثه هست.
خوب میبینید که پیشرفت علم چیزه دیگری فرمود.

حال اگر شما می دانید که واقعا ورای این جهان و دلیل اون خداست، اثبات کنید.
دلیل احساسی نیاورید.
دلیل شمارو هم دیدم.جسارتا قابل فهمتر بگویم،، "قدیما کم که می آوردند سوت بلبلی میزدند، اما اکنون شاهد تغییر شیوه از سوی افراد هستیم"...

من بنازم به استقامت خواهر عزیزم خانم زیبا،،که اینهمه صبوریت را نمیدانم برای چه دارد؟؟ قران اتمام حجت بر همه بود،آمد و حجت را تمام کرد،و کلمه به کلمه اون اعجاز هست،،البته برای اونان که بصیرت دارند..البته در آخر مطلب به این نکته اشاره خواهم داشت...
گرامی: من خدمت شما یکی از سوالای مطالب گذشته ام را که شما هم اشاره کردید را قابل فهمتر باز می پرسم,که از خود سوال کنید،،چون به دنیای مطالبه عنوان شده از سوی خواهر عزیزم و دوستان دیگر،،جوابی نداده اید،من هم انتظار جواب ندارم.اما می پرسم از خودتان سوال کنید...و اینکه: (تکرار سوال)
((آیا انسان قادر هست خود و با علم(شیمی) خود نطفه ای قلیل بیافریند،سپس اون نطفه در فعل و انفعالات قانون بی نظمی شما،موجود گردد..اونهم موجودی که به قول شما پر از بی نظمیهای جالب و شفرمود هست؟؟؟
شما یک لوازم ساده میخواهید بسازید،کلی تامل و اندیشه میکنید,,,اینهمه بینظمی بقول شما ،کسی را نداشته که برایش اندیشه صرف کرده باشد؟؟؟))
اینرا که فرمودید :
خوب میبینید که پیشرفت علم چیزه دیگری فرمود...
یعنی چه؟؟ به موازات وقت در آینده مقدور هست؟؟ انفولانزا چه ربطی داشت؟؟در قراون اشاره شده بود؟؟ یا جزو روایات و احادیث هست؟؟ یا مصداق آفرینش؟؟؟
به فرض که جواب اولی درست باشد,,کدام خلقت طبیعت وجود دارد به قول شما با توجه به قانون بی نظمی را ،، اکنون بشر با علم خود میتواند بسازد؟؟ که دوومیش را در آینده می سازد؟؟ آری با علم خود؟؟

و در مطلب پایانی توجه دوستان رو به آیات شریفه خداوند,آیات 29 تا 58 سوره انعام، جلب میکنم..که گویای مطالب و محرز و مشخص هست..
گرامی:برای درک بهتر توجه شمارا به معنی یک آیه از آیات بالا جلب میکنم:
((ما میدانیم که کافران در تکذیب تو سخنانی میگویند که ترا افسرده و غمگین میسازد.اون ستمگران نه تنها تورا، بلکه همه آیات و رسولان خدارا انکار مینمايند.)) آیه 33 تا 34

108:

متوجه شدم ...

ولی با توجه به تشابه این برهان با برهان نظم ، از همان تعاریف اولیه در اینجا هم می توان هستفاده کرد ...

تنها نکته یی که اینجا باید توضیح دهیم ، قانونمندی هست ...
این را هم توضیح دادم ...
به زبانی دیگر تکرار می کنم :
ساختار هارمونيك و منظم جهان هستي كه همه اجزاي ريز ( ميكرو كاسموس) و درشت (ماكرو كاسموس) و همگوني و تشابه عجيب اونها (پراكتيكال) همه و همه نشان مي دهند كه اين جهان ذارای یک سیستم واحد و جهانشمول هست ....
و می دانیم که هر سیستمی ، دارای ارکانی هست به هم پیوسته و به هم وابسته ...
این پیوستگی و وابستگی را می توان با فرمول (در هر زمینه علمی) نشان داد (در محدوده دانش بشری) و به کار گرفت ...
همه این فرمولها و محاسبات ، تابع قانون یا قوانینی هست ...
قوانینی که علوم مختلف تجربی را پی ریزی کرده و شکل داده اند ...

109:

خوبه
حالا بگذارید توضیحات شما منسجم تر بشه
بیان برهان نظم به این شکله
تعریف نظم

نظم در برابر آشفتگی و هرج‌ومرج به کار می‌رود، و به باور جعفر سبحانی مقصود از اون گردآمدن اجزای متفاوت با کیفیت و کمیت ویژه‌ای در یک مجموعه‌است به گونه‌ای که همکاری و هماهنگی اون‌ها وصول به هدفی معین را در پی داشته باشد.[۱۰] عبدالله جوادی آملی نظم را به سه دسته تقسیم می‌کند: نظم ارتباط دهندهٔ علت فاعلی با معلول، نظم ارتباط دهندهٔ علت غایی با معلول، نظم ارتباط دهندهٔ معلول و اجزای داخلی یک شی.[۱۴]

تقریر مشترک برهان

پس از تعریف نظم، برهان نظم قابل طرح هست.

این برهان به صورت‌های گوناگونی بیان می‌شود که همهٔ اونها ساختار مشترک زیر را دارند:

الف: جهان منظم هست یا در جهان پدیده‌های منظم وجود دارد.

ب: هر نظمی از ناظمی حکیم و با شعور ناشی می‌شود.

نتیجه: جهان بر اثر طرح و تدبیر ناظم با شعوری پدید آمده‌است.(برگرفته از ویکی پدیا)

حالا ازتون می خوام شما هم برهان مورد نظرتون رو به شکلی منسجم شبیه این بیان کنید تا همه مراحل مشخص باشه
اینکار رو انجام می دیدید؟

طبیعتا اگر برهان شما و نظم یکی باشه بحث منتفیه
اما چنانچه شما ادعا دارید این دو متفاوتند پس شکل اون رو به صورت منسجم بیان کنید

110:

جون هنوز این نظریه را تدوین نکرده ام و فعلا در حال تکمیل مراحل آزمون و خطای اون هستم ...

اجازه بدید قدم به قدم پیش بریم ...

فعلا شما تا همین جا را نقد کنید ....

.

111:

سلام،

عجله نکردم.

شما پرسیدید «آیا خود به خود به وجود آمده؟» و بنده جواب دادم.

تقریبا هم کوتاه جواب دادم.

اینطور نیست؟
اما یک (شاید) تناقض در نوشته شما:
نوشته اصلي بوسيله زيبا نمايش نوشته ها
فعلا ما در دایره علوم بشری فرمودگو می کنیم ...
از دید دانش فیزیک و شیمی ، روابط میان اجزاء هستی قانونمند و قابل محاسبه هست ...
نوشته اصلي بوسيله زيبا نمايش نوشته ها
...

و با ارائه اصل عدم قطعیت ، در برابر اون سر تعظیم فرود می آوریم ...
اصل عدم فطعیت هایزنبرگ می گوید:
«جفت‌های مشخصی از خواص فیزیکی, مانند مکان و تکانه, نمی‌تواند با دقتی دلخواه معلوم گردد.

به عبارت دیگر, افزایش دقت در کمیت یکی از اون خواص مترادف با کاهش دقت در کمیت خاصیت دیگر هست.»

اگر من اشتباه می کنم، برایم توضیح دهید.
اما بهرحال با ادامه صحبت شما هم موافقم.


112:

اینرا فرمودید که:
خوب میبینید که پیشرفت علم چیزه دیگری فرمود...
یعنی چه؟؟ به موازات وقت در آینده مقدور هست؟؟ انفولانزا چه ربطی داشت؟؟در قراون اشاره شده بود؟؟ یا جزو روایات و احادیث هست؟؟ یا مصداق آفرینش؟؟؟
به فرض که جواب اولی درست باشد,,کدام خلقت طبیعت وجود دارد به قول شما با توجه به قانون بی نظمی را ،، اکنون بشر با علم خود میتواند بسازد؟؟ که دوومیش را در آینده می سازد؟؟ آری با علم خود؟؟

113:

خوب شما که میبینید من بصیرت کافی ندارم.

چه اصراری به مباحثه با من دارید؟
اما خانم یا آقای ان 900 لطفا چنانچه مایل به ادامه بحث هستید، ادبیات خود را کمی تصحیح کنید، و به طرف مقابل خود احترام بگذارید.
من واقعا الان می توانم جواب شما را با فحش و ناسزا بدهم؛ و شما را نافهم و کودن و ...

بخوانم.

اما ادب بهتر هست.
موافقید؟

نوشته اصلي بوسيله n900 نمايش نوشته ها
گرامی: من خدمت شما یکی از سوالای مطالب گذشته ام را که شما هم اشاره کردید را قابل فهمتر باز می پرسم,که از خود سوال کنید،،چون به دنیای مطالبه عنوان شده از سوی خواهر عزیزم و دوستان دیگر،،جوابی نداده اید،من هم انتظار جواب ندارم.اما می پرسم از خودتان سوال کنید...و اینکه: (تکرار سوال)
((آیا انسان قادر هست خود و با علم(شیمی) خود نطفه ای قلیل بیافریند،سپس اون نطفه در فعل و انفعالات قانون بی نظمی شما،موجود گردد..اونهم موجودی که به قول شما پر از بی نظمیهای جالب و شفرمود هست؟؟؟
خوب پس ما در اینجا در مورد حیات صحبت می کنیم، نه کل موجودیت جهان.

درست؟
ببینید چارلز داروین حدس هایی در مورد چگونگی بوجود آمدن اولین موجود تک سلولی زنده زده هست، و شفرمود اینکه بیشتر حدسیات او درست هستند.
علم امروز تقریبا می داند اون موجود زنده اولیه از چه موادی و در چه شرایطی پدید آمده هست.
و دانشمندان سعی بر این دارند که این شرایط را در آزمایشگاه این عمل را دوباره تکرار نمايند.
در اخبار شنیده ام که موفقیت هایی نیز داشته اند، اما این پروژه همچنان نهایی نشده هست.بنابراین در جواب شما عرض کنم که در مورد نطفه هنوز نه، اما در مورد تک سلولی زنده، بشر موفقیت هایی داشته هست.
و به گمان من روزی این کار را خواهد کرد.

یعنی از نظر علمی امکان اون کاملا وجود دارد.نظم و بی نظمیهای مورد نظر شما در حیات را هم قانون «انتخاب طبیعی» موجب می شود.
اما همانطور که فرمودم ما معیاری برای اینکه بدانیم این جهان در کل واقعا منظم هست یا خیر نداریم.

همین هست، که هست.
و از میلیاردها احتمال مختلف اون شده که اکنون شده.نوشته اصلي بوسيله n900 نمايش نوشته ها
اینرا که فرمودید :
خوب میبینید که پیشرفت علم چیزه دیگری فرمود...
یعنی چه؟؟ به موازات وقت در آینده مقدور هست؟؟ انفولانزا چه ربطی داشت؟؟در قراون اشاره شده بود؟؟ یا جزو روایات و احادیث هست؟؟ یا مصداق آفرینش؟؟؟
به فرض که جواب اولی درست باشد,,کدام خلقت طبیعت وجود دارد به قول شما با توجه به قانون بی نظمی را ،، اکنون بشر با علم خود میتواند بسازد؟؟ که دوومیش را در آینده می سازد؟؟ آری با علم خود؟؟
1.

ببینید فرض کنید ما در دویست سال قبل زندگی می کردیم.
اون وقت هنوز ویروس کشف نشده بود.
حال اگر کسی دچار بیماری اونفلونزا (این فقط مثال هست) میشد.

شما دلیلش را چه می دانستید؟
عرض کردم که قدما برای تفسیر اون گمان می کردند جسم به تسخیر ارواح در می آید (و دلایل ما ورا الطبیعه می آوردند).
اما علم پیشرفت کرد و فرمود روح خبیثی در کار نیست، بلکه عامل بیماری ویروس اونفلونزا می باشد.
و منظور من این بود که چون اکنون ما دلیل چیزی را نمی دانیم، اشتباه هست که به طور پیش فرض اون را «ماورا الطبیعه» بپنداریم.


هر چیزی بایستی اثبات شود.2.

خود جواب خود را دادید.

«بشر با علم خود»
از کجا می دانید در آینده نتواند؟
مگر در 200 سال قبل تصور هواپیماهای غول پیکر و کامپیوتر و اینترنت و ...

می رفت؟

اما بهرحال این هستدلال خوبی نیست.
حتی اگر بشر بتواند، این مسئله باز هم دلیلی بر «وجود» و یا «عدم وجود» خدا نمی شود.نوشته اصلي بوسيله n900 نمايش نوشته ها
و در مطلب پایانی توجه دوستان رو به آیات شریفه خداوند,آیات 29 تا 58 سوره انعام، جلب میکنم..که گویای مطالب و محرز و مشخص هست..
گرامی:برای درک بهتر توجه شمارا به معنی یک آیه از آیات بالا جلب میکنم:
((ما میدانیم که کافران در تکذیب تو سخنانی میگویند که ترا افسرده و غمگین میسازد.اون ستمگران نه تنها تورا، بلکه همه آیات و رسولان خدارا انکار مینمايند.)) آیه 33 تا 34
من امیدوارم تکذیب سخنان شما توسط ما شما را افسرده و غمگین نسازد.


بلکه باعث شود شما بیشتر از گدشته به پژوهش و مطالعه در مورد دین خود و سایر علوم بپردازید.-----
یک توصیه برادرانه دیگر:
پیش از فرمودم که در طول صدها سال برهان های زیادی له یا علیه وجود خدا صادر شده.
اون ها را مطالعه کنید.


114:

دوست عزیز تا همینجا هم سعی و کوشش شما قابل تقدیره
اما وقتی بحث می تونه منسجم باشه که ارکان بحث مشخص باشه
و مدعی خودش از هستدلالش مطمئن باشه
علت اینکه من تا اینجا این درخواست ها رو داشتم اطمینان حاصل کردن از میزان تسلط شما به موضوع بود
خود شما اذعان دارین که هنوز این برهان در مراحل اولیه اون هست سپس چند سال
خوب وقتی که شما تحقیقاتتون کامل شد
اون وقت می تونیم با هم یه بحث کامل داشته باشیم
و نه وقتی که مدعی خودش هنوز از صحت برهان اطمینان کامل نداره

115:

با سلام
به نظر متن تاپيك و هستدلال هاي موجود مربوط به قرن هيجدهم هست
اولا ميزان بي نظمي در جهان بسيار بيشتر از نظم موجود هست - لذا هستناد به برهان نظم جهت اثبات بودن خدا يكي از ضعيف ترين هستدلالات هست - اگر علت نظم اندك را خدا بدانيم علت بي نظمي هاي زياد را به چه كسي نسبت ميدهيم
اونجه در اين باب نظر غالب هست اين هست كه نظم از دل بي نظمي بيرون ميايد
دوم قانون حاكم بر جهان هست كه منجر به ابداع قانون گذار ميشود - هر فرايندي با هدف و بي هدف از قوانين موضوعي خود پيرايشان ميكند - مثلا ما به مشاهده ميبينيم كه زمين به دور خورشيد مي چرخد اين قانون هست حال اگر خورشيد به دور زمين ميچرخيد خود ان قانون ميشد كما اينكه اديان ابراهيمي بر اين اعتقاد بوده اند
سوم پيدايش و نابودي جهان نه خطر هست و نه غير محتمل - در هر صورت همانطور كه بيگ بنگ را داشتيم سياه چاله ها را نيز داريم اگر به پيدايش و تولد ستارگان هم نظري بكنيم جهان اونچنان كه شما فرموديد در آرامش نيست
چهارم شما در امكان پيشگوئي اينده - در واقع فرضيه دكارت را بيان كرديد - دوست عزيز با تئوري نسبيت انيشتين و تئوري كوانتم و اصل عدم قطعيت هايزنبرگ - اين مقوله به انتهاي عمر خود رسيده هست
بهتر هست افكارمان را كمي آپ تو ديت كنيم

116:

مي مي دانم خدا هست
چون من هستم

117:

اثبات های عقلی وجود خدا همگی مضحک و پوچ هستند مخصوصا برهان نظم به غایت مسخرست،دلایل سنتی و تکراری و جود خدا حداکثر کوشش بی فایده ایست برای اثبات ذات او.

مشغله مذهبی ایمان داشتن یا نداشتن به خدا نیست،بلکه این آرزوست که خدا وجود داشته باشد.

نمیدانم خدا هست آرزو میکنم خدا باشد.


118:

من نفرمودم در مراحل اولیه اون هست ...

درست بخوانید و درست نقل قول کنید ...

بنابراین فعلا وارد بحث نشوید ....

منتظر بمانید تا کامل شود ...

من از هستدلال خود مطمئنم ...
منتها احتمال خطا را هم ناممکن نمی دانم ...
حالا شما اگر خیلی اصرار دارید که یک پکیج آماده را بگیرید و نقد کنید ، می توانید فعلا از ورود به بحث خود داری کنید ...
با تشکر از فرمودگوهایی که تا اینجا داشتید ...

119:

نوشته اصلي بوسيله paul نمايش نوشته ها
چهارم شما در امكان پيشگوئي اينده - در واقع فرضيه دكارت را بيان كرديد - دوست عزيز با تئوري نسبيت انيشتين و تئوري كوانتم و اصل عدم قطعيت هايزنبرگ - اين مقوله به انتهاي عمر خود رسيده هست
بهتر هست افكارمان را كمي آپ تو ديت كنيم
فکر می کنم دوستان درک صحیحی از اصل عدم قطعیت ندارند که این تصور پیش آمده که مفهوم اون بی نظمی و بی قانونی در عالم هست ...
اصل عدم قطعيت ، گايشاناي ضعف ابزار بشري در محاسبه دقيق پديده ها هست ....
زيرا دانش بشر از ابزارهايي برخوردار هست كه در محاسبه ريزساختارها ،
با دخالت در عمل اونها (دخالت ابزار در عملكرد ذرات مورد سنجش) موجب تغيير حالت غير طبيعي اونها شده و باعث مي شود كه سنجش ما داراي خطا و ناقص باشد ...
لذا سنجشهاي علمي ما (به دليل خطاي لوازم ...

و نه خطاي رفتار پديده مورد سنجش) هميشه قطعي نيست ....

در سنجش از دور (ساختارهاي كيهاني) نيز شرایط ناشناخته بسيار (
نايشانز) دخيلند كه همواره قابل محاسبه نيستند ....

و اين عامل ، موجب ضعف محاسباتي بشر شده هست ....
گرچه محاسبات ، معمولا از ضريب دقت بسيار خوب و قابل قبولي برخوردارند ....
اما هنوز ناشناخته هاي علم بسيار بيش از اون هستند كه دانشمندان را قادر به حتي سنجش دقيق يافته ها كنند ....


120:

سلام ...
نظر لطف شماست ...
ولی کاش منظور نگارنده را درست در می یافتید و به جای انتساب اون به قرن هجدهم یا قرون ماقبل تاریخ ، منصفانه و درست نقد می کردید ...

121:

با سلام به همه دوستان و دوست گرامی عزیز

انتقاد موجب پیشرفت هست دوست عزیز و من خدای نکرده شمارا نافهم و کودن خطاب نکردم..و اگر غیر ازاین هستنباط شد عذر خواهی میکنم..
اما خیلی ممنونم که جواب دادید..

و بابت اون سپاسگذارم...چرایش را در مفهوم مطالبی که عرض خواهم کرد، حتما خواهید دانست..
نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها

خوب پس ما در اینجا در مورد حیات صحبت می کنیم، نه کل موجودیت جهان.

درست؟
ببینید چارلز داروین حدس هایی در مورد چگونگی بوجود آمدن اولین موجود تک سلولی زنده زده هست، و شفرمود اینکه بیشتر حدسیات او درست هستند.
علم امروز تقریبا می داند اون موجود زنده اولیه از چه موادی و در چه شرایطی پدید آمده هست.
و دانشمندان سعی بر این دارند که این شرایط را در آزمایشگاه این عمل را دوباره تکرار نمايند.
در اخبار شنیده ام که موفقیت هایی نیز داشته اند، اما این پروژه همچنان نهایی نشده هست.بنابراین در جواب شما عرض کنم که در مورد نطفه هنوز نه، اما در مورد تک سلولی زنده، بشر موفقیت هایی داشته هست.
و به گمان من روزی این کار را خواهد کرد.

یعنی از نظر علمی امکان اون کاملا وجود دارد.نظم و بی نظمیهای مورد نظر شما در حیات را هم قانون «انتخاب طبیعی» موجب می شود.
اما همانطور که فرمودم ما معیاری برای اینکه بدانیم این جهان در کل واقعا منظم هست یا خیر نداریم.

همین هست، که هست.
و از میلیاردها احتمال مختلف اون شده که اکنون شده.
1.

ببینید فرض کنید ما در دویست سال قبل زندگی می کردیم.
اون وقت هنوز ویروس کشف نشده بود.
حال اگر کسی دچار بیماری اونفلونزا (این فقط مثال هست) میشد.

شما دلیلش را چه می دانستید؟
عرض کردم که قدما برای تفسیر اون گمان می کردند جسم به تسخیر ارواح در می آید (و دلایل ما ورا الطبیعه می آوردند).
اما علم پیشرفت کرد و فرمود روح خبیثی در کار نیست، بلکه عامل بیماری ویروس اونفلونزا می باشد.
و منظور من این بود که چون اکنون ما دلیل چیزی را نمی دانیم، اشتباه هست که به طور پیش فرض اون را «ماورا الطبیعه» بپنداریم.


هر چیزی بایستی اثبات شود.2.

خود جواب خود را دادید.

«بشر با علم خود»
از کجا می دانید در آینده نتواند؟
مگر در 200 سال قبل تصور هواپیماهای غول پیکر و کامپیوتر و اینترنت و ...

می رفت؟

اما بهرحال این هستدلال خوبی نیست.
حتی اگر بشر بتواند، این مسئله باز هم دلیلی بر «وجود» و یا «عدم وجود» خدا نمی شود..
ببینید دوست عزیز،شما راهی را برای اثبات خدا خواسته اید..همانطور که عرض کردم راه های رسیدن به خدا بسیار زیاد هست،اما موضوع حیات، برجسته ترین حالت اثبات هست که همه ما با هر نوع فهمی با اون سر کار داریم...

این را که حتما" موافقید؟ قاعدتا" هم همینگونه هست چرا که شما فرمودید میخاهم وجود خدا اثبات شود..
من دقیقا" منظورم از پرسیدن سوال مطرح شده ا م از شما،انتظار شنیدن همین جواب بود که خوشحالم جواب فرمودید.بله دوست عزیز.انسان از نظر پیشرفت تکامل علمی خود در عصر حاضر ،به جاهای خیلی بزرگ و با شکوهی رسیده هست..همانهایی که فرمودید اشاره ای کوچک به پیشرفتهای بشر بوده...

اما توجه شمارا به چند سوال جلب میکنم که محتوای مطلبم در اون هست...
البته همانطور که همه میدانیم ذات پیشرفت انسان از الگو گرفتن نظام به قولی بی نظمی طبیعت هست..یعنی اینکه پژوهش و تحقیق در ساختار و فرمول مواد موجود در طبیعت و به دست آوردن فرمول ساخت به اسم نوع اوری و اختراع..

مثالی میزم،، مثلا شما مقاله ای را از اینترنت کپی پیست کنید و به عنوان فرموده های خود به جای بگذارید،،آیا ساختار اون مطلب از اون شما بوده یا ,عنوانش؟؟ خوب مثلما" عنوانش..هرچند همان پژوهش و جستجوی مطلب و مچ کردن با موضوع خواسته شده،،خود وقتگیر ونیاز به تامل و دقت و درایت و هوش دارد...
اینرا میخواهم بگویم که انسان الگو بردار از ساختار طبیعت هست ،نه آفریننده؟؟؟!!
حالا بر فرض محال آفریننده اش باشد..مثلا" در مثال عنوان شده شما در مطالبتان درباره آفرینش بشر,,چند هزار سال طول کشیده هست که تامل و پژوهشش به مقام عمل نشست؟؟؟
و ان سول که مطلب اصلی من هست،، این هست که به هر حال در این چند هزار سال برویش داشت فکر میکرد و آزمون و خطا...پس به غایت عمر انسان از ابتدا تا کنون بدنبال فکر هوشمندانه ای توانست که چیزی را بسازد که نتیجه اش اکنون به ثمر نشسته هست.
آیا این همه به قولی بی نظمی,,پشت اون فکری,تاملی ،،یه نظر کوچکی،، یه پشت چشمی ...

که حاکی از ذره ای هوش نبوده هست؟؟؟
لطفا" خوب درنگ کنید..خوب درنگ کنید و باز هم خوب درنگ کنید...

نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها
من امیدوارم تکذیب سخنان شما توسط ما شما را افسرده و غمگین نسازد.


بلکه باعث شود شما بیشتر از گدشته به پژوهش و مطالعه در مورد دین خود و سایر علوم بپردازید.-----
یک توصیه برادرانه دیگر:
پیش از فرمودم که در طول صدها سال برهان های زیادی له یا علیه وجود خدا صادر شده.
اون ها را مطالعه کنید.
برادر بزرگوار, عرض کردم که کلام من نیست!!!!!!!،،کلام قراون هست و خطاب به رسولش..رسولی که دلسوز همه امت بود و...صفات دیگری که بارها فرموده شد..
من را چه که به طور مثال شما چه سرنوشتی میخواهید پیدا کنید...؟؟؟!!!!!!!برای من یه فرمودمان ساده هست...اگه هم نگران و افسرده باشم ,مطمن باشید نگران و افسرده سرنوشت خود خواهم بود دوست من...
باز به فرموده قران:
راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید.پس هرکه از راه کفر و سرکشی برگردد؛و به راه ایمان و پرستش خدا گراید،به رشته محکم و هستواری چنگ زده که هرگز نخواهد گسست.و خداوند به هرچه ایجاد گویند و نمايند شنوا و داناست.آیه 256 سوره بقره
و در آخر یک توصیه برادرانه به شما برادر عزیزم:
لطفا" خوب درنگ کنید..خوب درنگ کنید و باز هم خوب درنگ کنید...


122:

با سلام
شرمنده
گمان ميكردم نايشانسنده مطلبي جديد براي فرمودن دارد - والا وارد بحث نميشدم - لطفا تئوري ها و اصول علمي را يك بار ديگر مطالعه كنيد تئوري هايزنبرگ هيج ارتباطي به لوازم ندارد بلكه عدم امكان پيش بيني رفتار يك پديده هست در واقعيات تكرار هاي كاملا يكسان - در ضمن تئوري كوانتم در واقع نفي موضوع عليت به صورت مطلق اون هست - با باز سازي آزمايشگاهي بيگ بنگ و ايجاد ماده ( ذره خدا ) اميد هست كه در آينده نزديك تحول بزرگي در در نظريه پيدايش كائنات به ارمغان خواهد اورد
به هر حال موفق باشيد و مزاحم بحث تان نميشوم

123:

دخالت لوازم اندازه گیری به نقل از ویکی پدیا :


اصل عدم قطعیت کمترین مقدار ممکن در آشفتگی تکانه, در حین اندازه‌گیری مکان, و بر عکس, را معین می‌کند.

بیان ریاضی اصل عدم قطعیت ایم هست که هر حالت کوانتومی این خاصیت را دارد که ریشه متوسط مربعِ (RMS) انحرافات از مقدار متوسط مکان (موقعیت) (انحراف هستاندارد توزیع X):
می دانیم خدا هست !

ضرب در RMS انحرافات تکانه از مقدار متوسطش (انحراف هستاندارد P):


می دانیم خدا هست !

هیچگاه نمی‌تواند از کسر ثابتی از ثابت پلانک کوچکتر باشد:


می دانیم خدا هست !

هر عمل اندازه‌گیری با دقت می دانیم خدا هست ! حالت کوانتومی را تقلیل داده و منجر به افزایش انحراف هستاندارد تکانه می دانیم خدا هست ! به مقداری بزرگتر از می دانیم خدا هست ! می‌شود.


124:

فكر كنم منظورن از عليت روشن باشه .

يعني هر حادثه علتي داره.

خيلي ساده به نظر مي رسه ولي بايد بكم تايشان فلسفه سر همين قضيه به ظاهر ساده خون و خونريزي بوده!! بگذريم.

تايشان فيزيك اما اصل عليت سر گذشت خودشو داشته .

يك دوره اونو معادل قانونمند بودن جهان فيزيكي مي دونستن .

يك عده اونو به معناي قابليت پيش بيني آينده در نظر مي گرفتن .يك مدتي آقاي ماخ علاقه مند شد تا اصل عليت رو از اون حالت متافيزيكي در بياره به يك تابع رياضي تقليل بده .

يك دوره برادر لاپلاس عليت رو معادل با شرط لازم و كافي براي تعيين دقيق آينده در نظر گرفت.

عليت به مفاهيم محدود تري مثل صدق قوانين مكانيك كوانتومي يا بقاي ان‍‍‍رژي و مومنتوم يا تصايشانر پذيري در فضا و وقت هم هستفاده شده.

می دانیم خدا هست !

اصل علیت از اون جایی که مورد توجه الاهیون بوده یک کمی خطرناکه!!
چون یکی از قوی ترین هستدلالات برای وجود موجودی به نام خدا همین اصل علیته.

در واقع اصل علیت محافظ نظریه خدامحور در برابر نظریه صدفه (همه چی شانسی به وجود اومده!!) هست.

اما کلا بگم که خیالاتون راحت باشه چون چیزی که در فیزیک مورد بحث از نوع اون علیتی نیست که الاهیون هستفاده می نمايند.
باید بگم که علت ها شکل های مختلفی دارند .

اونی که توی درس های معارف (که به نظرم صد% اشتباهه) هستفاده می شه اسمشو می ذارم علت وجودی .

یعنی می گن این آقای الف که وجود نداشت از هیچ هست شد یک پدیده هست که باید علتی داشته باشه.

اما اینی که ما توی فیزیک می گیم خیلی ساده تره .

مثلا می گیم این الکترون که به سرعت ۹۹٪ سرعت نور رسیده چرا خوب چون توی یک شتاب دهنده برنامه داشته البته با هستفاده از قوانین فیزیکی می گن ها.

به این علت ها اگه ذهن یاری بکنه میگم علت فاعلی .

به نظرم بهترین برداشت همون برداشت لاپلاسه یعنی اصل علیت شرط لازم و کافی برای پیش بینی آینده هست.

اما یک جوون فوق العاده هستثنایی به نام ورنر هایزنبرگ اصل عدم قطعیت رو ارائه می ده .

از نظر تاریخی نیلز بور و هایزنبرگ تقریبا با هم به یک همچین چیزی رسیدن البته نیلز بور با دید کاملا فلسفی و هایزنبرگ کاملا ریاضی در واقع باید بگم اصل مکملیت بور با اصل عدم قطعیت برادر خوانده هستن ولی چون عدم قطعیت ریاضي گونه هست راحت تر میشه که ارائه بشه.

عدم قطعیت چی کار می کنه ؟ دونوع عدم قطعیت داریم یکی عدم قطعیت مکان و اندازه حرکت و یکی عدم قطعیت انرژی و وقت .

خود عدم قطعیت هم یعنی هر چقدر اطلاعاتی درباره یکی از طرفین قضیه مثلا مکان داشته باشی در مورد طرف دیگر مثلا اندازه حرکت نمی توانی به صراحت اظهار نظر بکنی.

خوب که چی ؟ چه ربطی به اصل علیت داره؟ اگر علیت رو بنای هر گونه پیش بینی در فیزیک بدونیم یعنی مثلا میگم که چرا این توپ به هوا رفت ؟ جواب اینه که چون اصل علیت برقراره حتما این پدیده یک علتی داشته پس اگر توسط فیزیک علت این پدیده رو کشف کردم(که این جا نیرو هست) وچون اصل علیت همواره برقراره می توانم همواره پیش بینی کنم که این توپ با نیرو به هوا می رود.
عدم قطعیت بنای هر گونه پیش بینی رو می زنه و تاکید می کنه هیچ وقت داده های لازم برای پیش بینی به صورت دقیق یک جا با هم جمع نمي شوند بنابراین ما نمی توانیم مسیر حرکت یک الکترون رو پیش بینی کنیم./
باز تاکید می کنم علیت به تنهایی مترادف پیش بینی نیست برای پیش بینی هم باید اصل علیت بربرنامه باشه همه ما داده های اولیه و قوانین لازم رو بدونیم بعد بتونیم پیش بینی بکنیم.

ودقت کنیم که اگر اصل علیت نباشه چیزی به نام قانون وجود نداره .

خوب کوانتوم در داده های اولیه برای پیش بینی خدشه وارد کرد .

آیا این به معنی اینه که علیت بربرنامه نیست و پدیده ها بدون علت اتفاق می افتن؟ من که خودم فکر می کنم امکان نداره اصل علیت تکون بخوره ولی این آقایون کوانتوم دان به معنا واقعی کلمه علاقه مند بودن که که علیت زیر سوال بره.

هایزنبرگ در این باره می گه:(( چون تمامی آزمایشها محکوم قوانین مکانیک کوانتومی هستند ، مکانیک کوانتومی به طور مسلم محقق می سازد که قانون علیت معتبر نیست ))
حالا می خوام یک چیز هایی بگم که این ایده کلا علیت بره کنار منظور چیه .

بریم سراغ بور .

بور یک فرضیه اتمی داده که به خوبی طیف اتم هیدروژن رو توصیف می کنه اصلی ترین خصیصه اون نظریه چیه؟ مدار های مانا یعنی یک سری مدار های که الکترون فقط در اون هامی تونه برنامه داشته باشه.

از آقای بور می پرسیم که الکترون ها می تونن انرژی بگیرن و بین این مدارها حرکت نمايند آیا الکترون در بین این دوتا مدار امکان حضور داره ?فریاد می زنه : نه الکترون از یک مدار به مدار بالا تر می ره بدون این که فاصله بین دو مدار رو بپیماید!!! توی فیزیک کلاسیک به شدت این مسخره هست .

چون طبق اصل علیت و قوانین کلاسیکی باید این فاصله پیموده شده باشه ولی در این جا انگار علت وجود داره ولی معلول چیز دیگه هست!!!

اصل قضیه توی همین جمله آخره )قسمت بالا رو می گم ها(!! به نظر می رسه الکترون (منظورم کل موجوداتی دنیای اتمی هستن) مثل اون توپ که مطیع حرف ماست و ما می دونیم اگر نیرو (یا همون علتی) با فلان مقدار و تحت زاویه فلان بهش وارد بشه به نقطه بهمان می رود نیست.

علت برای الکترون واقع می شه یعنی نیرو میگیره ولی رفتارش رفتار کلاسیکی نیست و اتفاقات دیگری می افته .

وقتی این اتفاق افتاد کوانتوم دان ها به این نتیجه رسیدن که اصل علیت که تمام قانونمندی در فیزیک کلاسیک بود رو کنار بگذارن و از دنیای آشوبناک احتمالات هستفاده کنن.

دقت کنین
اصل علیت همواره برقراره ولی چون در دنیای کوانتومی علت و معلول اون گونه که در دنیای ماکروسکوپی ما هست عمل نمی کنن اون رو طرد کردن.

منبع: وبلاگ فلسفه علم خواجه نصیر فانوس - جایی برای پیر مرد ها نیست!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ضمنا من با حرف اون دوستمون موافقم براهین عقلی وجود خدا بسیار رد شده اند
امروزه تقریبا بیشتر فیلسوفان دینی از اقامه ی برهان برای وجود خدااجتناب می نمايند و حتا گاهی خودشان در رد و نقد براهین " اثبات " وجود خدا می نویسند مثلا خرمشاهی که یکی از قراون پژوهان بزرگ هست در رد این براهین مطلب نوشته
شاید قویترین برهان ،برهان صدیقین ملاصدرا باشه
بقیشون همشون یک جاشون میلنگه،مخصوصا برهان نظم مگه اینکه منظورمون از نظم یک الگو تکرار پذیر باشه که تازه اونم یک ناظم نسبی رو اثبات میکنه

به نظرم بهترین نظر اینه که بگیم خداباوری قویتر از خداناباوری هست
کسی که به خدا اعتقاد داره میتونه با هستفاده از یکی صفت خدا وجودش را نتیجه بگیره ، اما کسی که به خدا اعتقاد نداره باید تمام صفات خدا را ازش بگیره تا عدم وجودش را نتیجه بگیره و از اونجا که خدا بی نهایت صفت داره کارشون نتیجه نمیده

125:شما از قانون مندی و نظم جهان می خواهید نتیجه بگیرد ناظمی هست غیر از این هست؟

در جواب باید فرمود نظم چیزی ناگزیر هست،نظم همانا نحوه ی وجود هست و نمیشود نباشد.این گونه هستنباط وجود خدا،از نظم جهان،دلالت دارد بر گذز از نظم آرمانی به نظم واقعی موجود و فرافکنی بیرونی ذهن بشر،ومتضمن این تصور هست که توجیه عقلانی یک چیز اون چیز را می سازد.
دلیل قدیمی((ساعت و ساعتساز)) در مورد یک وجود مطلق ابدی صدق ندارد.
اینکه جهان چنین هست و چنان نیست زیرا خدا اون را چنین ایجاد کرده هست،در حالیکه نمی دانیم خداوند به چه دلیل اون را چنین ساخته،در حکم هیچ نفرمودن هست.
اگر همه چیز ریاضی بود ،اگر هیچ عنصر غیر عقلانی در کار نبود،ما ناچار نبودیم به نظریه ی توجیهی ((نظم دهنده جهان)) که نوعی هستدلال نا معقول هست متوسل شویم.

اگر همه حروف چاپخانه ای بدون هیچگونه نظم و ترتیبی چیده شود و چیزی چاپ شود مسلما شاهنامه از آب بیرون نخواهد آمد.ولی چیزی که از چاپ بیرون خواهد آمد برای کسانی که ناگزیر باشند با اون سر نمايند و شکل بگیرند و خود جزئی از اون باشند،به خوبی همان شاهنامه خواهد بود


من نمیدانم خدا هست،آرزو میکنم و امید دارم که باشد------>من به خدا ایمان دارم.


پی نوشت:لطفا ادب را رعایت کنید،انگ زدن به دیگران در کیش خداپرستان نیست
ادب مرد به ز دولت اوست

126:

با سلام،
بسیار ممنون از جواب شما.خوب دوست گرامی، من به این دلیل فرمودم وجود حیات دلیل خوبی برای وجود خدا نیست چون دلیل حیات قوانین فیزیک هست (که به تبع اون، قوانین شیمی و بیولوژی می آید).
یعنی ما می دانیم که حیات به چه علتی به وجود آمده و چگونه ادامه یافته هست.انسان هم به این دلیل از طبیعت الگو برداری می کند، چون ناگزیر به پیروی از قوانین فیزیک این جهان هست.
خوب البته هر چه ساخته ایم، طبیعت پیش از ما اون را نساخته هست.

اما به هر حال باز هم در ساخت اونها محدودیت ما قوانین فیزیک هست.ریچارد داوکینز می گوید شاید دنیاهای زیادی وجود داشته باشد، اینکه ما هستیم و اینگونه هستیم به دلیل قوانین فیزیک دنیای ماست.
حال چه کسی این قوانین فیزیک را به وجود آورده (یا اینکه اصلا کسی باید اونها را بوجود آورده باشد)؟ نمی دانیم.

دلیلی هم وجود ندارد که حتما خدایی ماورای این قوانین باشد.


127:

نظم را به دو گونه می توان تعریف کرد :
1 - نظم جذاب ... که هر بیننده یی را مجذوب خود می کند ...

مانند تقارن و تعادل در ساختار بدن انسان ...

یک گل ...

یک منظره زیبا ...

و غیره ...

2 - نظم قانونمند ... که بتوان اون را محاسبه ، فرموله ، تکرار ، پیشبینی ، باز آفرینی و آکادمیک کرد ...

(کاری که در سرن میشود)


ما اونچه مد نظرمان هست ، مورد دوم هست ...

نه اول ....


اونچه شما به اون پرداخته اید ، مورد اول هست ...

بدلیل نسبی بودن درک بیننده از اون (اشاره به اونچه در بالا از شما نقل قول کردم : برای کسانی که) ...

از نگاه یکی زیبا و جذاب هست ...

در همان حال از دید دیگری ، زشت و ناپسند ....


به نظر افراد بستگی دارد ...
ارزش آکادمیکی ندارد ...
ما به این نظم کاری نداریم و اصولا مورد بحث ما نیست ...

بحث ما فعلا بحث فلسفی هم نیست ...


128:

با درود به همه هم میهن های گرامی
من مدت زیادیه که کلیه مباحثه های شما رو پیگیری می کنم و به همین خاطر دوست داشتم که تو بحث های شما باشم هیچ ادعایی هم از روشنفکری ندارم لذا به علت اینکه سوالات زیادی در پیگیری مطالب شما برام پیش میومد اقدام به ثبت نام کردم
هم اکنون من شرایطی دارم که نه بی خدا هستم نه دین دار و در هیچکدام از تفکراتم تعصبی ندارم اگر کلامی منطقی از هرکدام از دوستان بشنوم راهی برای رسیدن به کمال میدانم
اصولا با توجه به اینکه دوستان از وقت های با ارزششان صرف مباحثه و روشنگری برای اشنا شدن با آفریدگار خود می گذارند نشان از عقل و خرد بالای انها و اهمیت موضوع می باشد.
پس ضمن درود به خانوم زیبا و دیگر دوستان سوالی از شما دارم
اگر با فرض اینکه خدایی به اثبات رسید و من دانستم که خدا هست حالا باید اون را عبادت کنم؟

129:

و درود بر شما،

ضمن خوشامدگویی، و اظهار خوشبختی از اینکه این دو تاپیک خانم زیبا اینقدر جذابیت داشته تا کاربران جدیدی را به انجمن بکشاند،
خدمت شما عارض شوم، که احتمالا اگر سوال خود را در تاپیک «چرا ما باید خدا را بپرستیم؟» به آدرس: http://forum.hammihan.com/thread14477.html
ارسال کنید احتمالا جواب های بهتری دریافت خواهید کرد.
هرچند ممکن هست خانم زیبا (ودیگر عزیزان) در همین تاپیک هم پاسخگوی شما باشند.نوشته اصلي بوسيله زيبا نمايش نوشته ها
بحث ما فعلا بحث فلسفی هم نیست ...

خانم زیبا،
بحثتان را پیگیری نمی کنید؟

130:

یعنی ساختار خاص و دقیق بدن انسان و موجودات زنده هم به قوانین فیزیک ارتباط دارد؟

شما شاید بتوانید بگوئید که نحوه کارکرد و متریال ساخت یک خودرو بر پايه قوانین و ابزارهای مشخصی هست، اما نمیتوانید بگویید سرهم بندی شدن مجموعه عظیمی مانند خودرو به صرف قوانین فیزیک بوده؛ طبعا عامل هوشمندی بنام انسان حضور داشته (و باید حضور داشته باشد) تا قطعات سرهم بندی و "خودرو به معنای واقعی" ایجاد شود.همین مساله در مورد دستگاه بسیار پیشرفته تری بنام بدن انسان و موجودات زنده هم مطرح هست.


131:

سلام،

دقیقا.
مثلا اگر ما در سیاره مریخ به تکامل رسیده بودیم، به علت کمتر بودن نیروی جاذبه اون نسبت به کره زمین، قد بلندتری داشتیم.اما حرف من چیز دیگری بود.
جهان بر پايه قوانین فیزیک می گردد.
بقیه علوم زیر مجموعه اون قوانین هستند.
مثلا علم شیمی یا بیولوژی بر پايه قوانین فیزیک موجودند.
حالا همان قوانین شیمی باعث بوجود آمدن اولین موجود زنده از مواد آلی گشته.
و سپس اون تک سلولی بر پايه قوانین جهش ژنی، انتخاب طبیعی، و ...

(که جزئی از بیولوژی هستند) در طی میلیون ها (و شاید میلیارد) سال به من و شما تبدیل گشته.
و در تمامی این مدت تابع قوانین فیزیک کیهانی و زمینی بوده هست.---
اون عامل هوشمند انسان هم که فرمودید فارق از رعایت قوانین فیزیک نمی توانسته ماشین را بسازد.
مثلا 100 تن وزن را (در کره زمین) بر روی تایر پیکان سوار کند.

---
البته در طبیعت کار این عامل هوشمند را جهش ژنی و انتخاب طبیعی انجام می دهند، که هوشمند نیستند.
اما بهرحال مکانیزمی هستند که در کره زمین کار می کند.
اما شاید در دنیای موازی دیگری (اگر وجود داشته باشد) کار ننمايند.


132:

با سلام
براي من به عنوان يك مسيحي اينكه انسان تكامل يافته هست يا يك دفعه آدم و حوايي پيدا شدن مهم نيست و نه فقط اين بلكه اصل آفرينش كائنان و بر پايه همان تئوري بيگ بنگ برايم قابل قبول هست و منافاتي با عقايد ديني من ندارد
اونچه تمامي نظريه پردازان را در شفرمودي فرو برده نه كائنات به بزرگي 14 ميليارد سال نوري بلكه فرايند پردازش در مغز انسان و نحوه هستدلال و تصميم گيري هست كه موجب عمل و اختيار هست - قوانين و كاركرد سيستم نورولوژي انسان بسيار پيچيده تر از تمامي كائنات هست اون هم در فضائي كه تعداد ستارگانش بيش از تعداد ماسه هاي تمامي سواحل كره زمين هست و ابعادش ماوراي تجسم در ذهن انسان - اما بسي ساده تر از سيستم عصبي يك كودك هست
بي شك موضوع بغرنج بشريت در شناخت هستي بسايشان شناخت فرايند تفكر و نحوه پردازش اطلاعات و در نهايت تشخص افراد خواهد بود و اگر در تمامي مطالعات ميشد همين تشخص را براي خدا در كائنات اثبات علمي كرد به نظر من مي توانستيم به ذات خداوند نزديك شايشانم و او را با عينك علم ببينيم

حوزه شفرمود انگيز ديگر روانشناسي هست كه گستره ان هم كمتر از نورولوژي نيست و عمده اطلاعات ما تماما در مكاتب روانشناسي خلاصه شده و هنوز بحثي مبتني بر آزمون بر اون نداريم - بشر سالهاست كه در شناخت و درمان بيماري هايي چون اسكيزوفرنيا مهارت دارد و دارو هاي اون را ميشناسد و به كار ميگيرد اما فرايند اون و تجزيه و تحليل اون هنوز ميسر نشده هست
به اميد اونكه بشود همه چيز را شناخت - نه فقط از دريچه ايمان - بلكه از دريچه علم و آزمون - كه در اين صورت جنگ هفتاد و دو ملت منتفي ميشد
صلح و دوستي بشر در آينده به دست انديشمندان و دانشمندان خواهد بود و نه در دست سياسيون و دين فروشان
با سپاس

133:

سلام ...این افسانه اثبات ناشدنی هست ...
افسانه یی که معدود دانشمندانی اون را پذیرفته اند که از قبل گرایش به بی خدایی هستی داشتند ...
آیا شما می توانید اون را اثبات کنید ....؟

اما فرض می گیریم ما هم اون را پذیرفتیم ...
حالا پرسشی ذهن ما را به خود مشغول می کند :
آیا فرایند تکامل ، هدایت شده بوده یا اون نیز تصادفی اتفاق افتاده ....؟

نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها
اون عامل هوشمند انسان هم که فرمودید فارق از رعایت قوانین فیزیک نمی توانسته ماشین را بسازد.
مثلا 100 تن وزن را (در کره زمین) بر روی تایر پیکان سوار کند.
و اگر خودش اون قوانین را برای اون آیجاد کرده باشد چه ...
(جهانهای موازی و قوانین متفاوت احتمالی در اونها ...)

نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها
البته در طبیعت کار این عامل هوشمند را جهش ژنی و انتخاب طبیعی انجام می دهند، که هوشمند نیستند.
اما بهرحال مکانیزمی هستند که در کره زمین کار می کند.
اما شاید در دنیای موازی دیگری (اگر وجود داشته باشد) کار ننمايند.
همانطور که می دانید ، جهش ژنی ، نامی هست که دانشمندان ، بر پدیده های ناشناخته فیزیولوژیکی نهاده اند ...

134:

با سلام به دوست تازه وارد کلانتر گرامی و تشکر از راهبر گرامی که زحمت پاسخگویی را متقبل شدند ...
البته من بحثها را پیگیری می کنم (اگر گرفتاری های زندگی و پذیرایی از عزیزان مهمان موقعيتی باقی بگذارد) اما دوستان عزیز بی جواب نگذاشته اند :
نوشته اصلي بوسيله Rayan نمايش نوشته ها
یعنی ساختار خاص و دقیق بدن انسان و موجودات زنده هم به قوانین فیزیک ارتباط دارد؟

شما شاید بتوانید بگوئید که نحوه کارکرد و متریال ساخت یک خودرو بر پايه قوانین و ابزارهای مشخصی هست، اما نمیتوانید بگویید سرهم بندی شدن مجموعه عظیمی مانند خودرو به صرف قوانین فیزیک بوده؛ طبعا عامل هوشمندی بنام انسان حضور داشته (و باید حضور داشته باشد) تا قطعات سرهم بندی و "خودرو به معنای واقعی" ایجاد شود.همین مساله در مورد دستگاه بسیار پیشرفته تری بنام بدن انسان و موجودات زنده هم مطرح هست.
البته اگر از عنصر مهم یعنی طراح ماشین ، و عنصر اصلی یعنی مدیر کارخانه صرف نظر شود ، باز غیر منطقی هست که مونتاژ اون را تصادفی بدانیم و بپذیریم ...
با تشکر از پاسخگویی به جای شما دوست عزیز ...

135:

حتی اگه این برهان شمارو با تمام جزئیاتش بپذیریم،وجود یک خدای واحد رو نشون نمیده(به قول شما مانند سرن)

باز هم میگم خداوند بسیط هست و تصور خدا اونچنانکه خداشناسی هستدلالی،مدعی عقلانیت اون هست فرضیه ای بیش نیست

136:

با سپاس از راهنمایی شما خانم زیبا و راهبر
من با مطالعه کل این تایپیک متوجه شدم که خانوم زیبا سعی در اثبات نمودن نظم در طبیعت دارد (و بطور کل ثابت کردن خدایی با شعورجهت آفرینش) و همچنین تعدادی از دوستان سعی بر اثبات بی خدایی و یا اتفاقی جلوه دادن پیدایش هستی که بر پایه علمی نظم وحتی بی نظمی دارند
البته من اینطور متوجه میشوم
حالا برای من سوال هست که اگر آفریننده از طرف خانوم زیبا مشخص هست کدام خداست آیا همان الله هست یا باز این سوال به یک تایپیک دیگر مرتبط میشود
چون این ادعای کلیه خداباورانی هست که خدایان متفاوتی دارند
خوشحال میشوم جوابم را خانوم زیبا بدهند

137:

یک نکته ای که منو به عنوان یک بیننده آزار می داد و موضوع را کسل نماينده می کرد این بود که عده ای برای برد و باخت و حال گیری باهم به کل کل مشغول بودن بی اونکه نتیجه ای گرفته شود
این را به خاطراین عرض کردم که چون من سپس دو سال خوانندگی مطالب شماهمین امروز عضو این انجمن شدم و دوست دارم که با کمک موافقین و مخالفین معلوماتم را افزایش بدهم
پس همه شما برای من محترم هستید

138:

چه ربطی به سرن داشت این یکی ....؟

ولی چرا میشه ...
ثابت کردن اینکه خدای آفریننده هستی نمی تونه بیش از یکی باشه ، شاید ساده تر از اثبات وجود خدا باشه ...
چون برقراری نظم و قانون در جهان با وجود دو مدیر و مدبر ممکن نیست ...(دو پادشاه در یک اقلیم)
مگه اینکه فرض کنیم که دو یا چند خدای همفکر و هماهنگ باشن ...
در این صورت هم می تونیم بگیم باز یکین ...
(ما فعلا با جهانهای موازی یا نا موازی ناشناخته و اثبات نشدۀ احتمالی دیگه کار نداریم ...

گیریم چنین چیزی باشه و هرکدوم هم خدایی داشته باشه ...

ولی فعلا که از پايه منتفیه ...

چون وجودشون اثبات نشده ...

ما هم وارد این داستان سرایی های علمی نمیشیم ...)


نوشته اصلي بوسيله poptu نمايش نوشته ها
باز هم میگم خداوند بسیط هست و تصور خدا اونچنانکه خداشناسی هستدلالی،مدعی عقلانیت اون هست فرضیه ای بیش نیست
متوجه منظورتون نمیشم ...

139:

1 - فعلا هیچ لزومی ندارد و مورد بحث ما هم نیست ...

2 - به جواب فوق نگاه کنید ...

3 - اینها را از کجا نقل کردید ....؟
من به خاطر ندارم دراین تاپیک چنین بحثی کرده باشم ...
اگر جایی هم وارد چنین بحثی شده باشم ، اون را از دید عقل ، منطق و علوم تجربی که مورد قبول دوستان ماتریالیست بود بررسی کرده ام ...


آیا به این شیوه می توانید ایرادی بگیرید ...؟

اما اینکه وجود خالق اثبات شد ، کافی هست ...
هدف این تاپیک هم همین هست ...

140:


نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
من با مطالعه کل این تایپیک متوجه شدم که خانوم زیبا سعی در اثبات نمودن نظم در طبیعت دارد (و بطور کل ثابت کردن خدایی با شعورجهت آفرینش)
نظم ...

نه ...

قانونمندی ...
قانونمندی چیزی نیست که من بخواهم اثبات کنم ...

فقط بعضی جاها یادآوری کردم ...

قانونمندی = پايه تدوین تمام علوم تجربی ....
پس کار من کاملا علمی هست ...
نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
و همچنین تعدادی از دوستان سعی بر اثبات بی خدایی و یا اتفاقی جلوه دادن پیدایش هستی که بر پایه علمی نظم وحتی بی نظمی دارند
البته من اینطور متوجه میشوم

من جایی ندیدم کسی عدم وجود خدا را اثبات کند ...
خصوصا اینکه بخواهد پایه اثباتش علمی باشد ...!!!!!
شما جایی دیدید ...؟
نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
حالا برای من سوال هست که اگر آفریننده از طرف خانوم زیبا مشخص هست کدام خداست آیا همان الله هست یا باز این سوال به یک تایپیک دیگر مرتبط میشود
چون این ادعای کلیه خداباورانی هست که خدایان متفاوتی دارند
خوشحال میشوم جوابم را خانوم زیبا بدهند
البته آفریننده الله هست از دید من ...
اما این تاپیک برای ورود به همه جنبه های خداشناسی نیست دوست عزیز ...


نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
یک نکته ای که منو به عنوان یک بیننده آزار می داد و موضوع را کسل نماينده می کرد این بود که عده ای برای برد و باخت و حال گیری باهم به کل کل مشغول بودن بی اونکه نتیجه ای گرفته شود
این را به خاطراین عرض کردم که چون من سپس دو سال خوانندگی مطالب شماهمین امروز عضو این انجمن شدم و دوست دارم که با کمک موافقین و مخالفین معلوماتم را افزایش بدهم
پس همه شما برای من محترم هستید

البته این کل کل ها ، بحث رو جذاب تر می کنه ...
ولی نباید از شور در بیاد ...
در همین حد که مثلا یک به یکی بگه بیسواد یا چیزی تو این مایه ها که به شوخی شبیه تره تا بگو مگوی کینه جویانه خوبه ...
این نظر منه ...

شاید یکی مث بعضی کاربرا که معترض بودن ، خوششون نیاد ...

اختیار با خودشونه ...

141:


با سلام
خانم محترم چرا به مطالب ديگران با اين ادبيات جواب ميدهيد
چه كسي فرموده جهش يا موتاسيون و انتخاب طبيعي يك افسانه هست؟؟ بهتر نيست به جاي تخطئه سند بخواهيد؟؟
هم موتاسيون و هم انتخاب طبيعي هردو در بوته آزمون برنامه گرفته و تائيد شده اند - اما به دليل اينكه يك پديده - براي اينكه از تئوري به اصل يا قانون تبديل شود - بايد آزمون پذير در همه واقعيات باشد - اما بسياري از صفات ارثي در بازه وقتي عمر بشر - قابل تكرار براي بشر نيست - با اين حال تعميم پديده را هم نفي نميكند - اميدوارم مفهوم تئوري را در علم درك كنيد
تئوري افسانه نيست بلكه نظريه اي هست كه هنوز نادرستي اون ثابت نشده هست و تفاوت اون را با اصل علمي هم در بالا ذكر نمودم
در ضمن واژه تكامل هم غلط هست همان واژه انتخاب طبيعي را هستفاده كنيد چون تكامل بار ارزشي دارد و به معني بهتر شدن هست ولي نچرال سلكشن به معني بهتر شدن نيست - بلكه سازگاري بيشتر با واقعيات محيطي هست
با سپاس

142:

سلام،

بله، شما هم تا حدودی درست می گویید.
گمان می کنم در حدود 100 میلیون سال پس از به وجود آمدن اولین تک سلولی، موجودات اولیه به سرعت تکثیر شدند.

به طوری که سرتاسر کره زمین را انواع مختلف موجودات فرا گرفتند.
و این سرعت برای دانشمندان کمی عجیب هست.
برای همین برخی فرضیات در مورد اینکه موجوداتی فرا زمینی یا حتی خداوند در این کار دخیل بوده هست.
البته خوب اینها همه فرضیاتی هست که بر پايه شواهد زده می شود.

بهرحال ما نمی توانیم برویم و ببینیم در طی این مدت واقعا چه اتفاقی افتاده بنابراین اثبات اون بسیار مشکل هست.

مثلا حتی در مورد اینکه آبهای زمین از کجا آمده تئوریهای مختلفی (از بارش شهاب سنگی تا ابرهای بوجود آمده توسط آتشفشانها) وجود دارد.
ولی چنانچه بتوانیم از همان مواد آلی موجود در اون وقت (مانند آمونیاک، اسید سولفوریک، حرارت، الکتریسیته، ...) موجود زنده بیافرینیم، به بسیاری از تردیدها جواب داده خواهد شد.بهرصورت همانطور که به کاربر n900 فرمودم، اگر همه اینها ثابت شود بازهم دلیلی بر وجود یا عدم وجود خدا نمی شود.----
ویرایش: این را یادم رفت بگویم.

مغز هم چیزی جز پالس های الکتریکی و واکنشهای شیمیایی نیست.

اما خروجی اون واقعا شفرمود انگیز هست.نوشته اصلي بوسيله زيبا نمايش نوشته ها
سلام ...
این افسانه اثبات ناشدنی هست ...
افسانه یی که معدود دانشمندانی اون را پذیرفته اند که از قبل گرایش به بی خدایی هستی داشتند ...
آیا شما می توانید اون را اثبات کنید ....؟

اما فرض می گیریم ما هم اون را پذیرفتیم ...
حالا پرسشی ذهن ما را به خود مشغول می کند :
آیا فرایند تکامل ، هدایت شده بوده یا اون نیز تصادفی اتفاق افتاده ....؟


و اگر خودش اون قوانین را برای اون آیجاد کرده باشد چه ...
(جهانهای موازی و قوانین متفاوت احتمالی در اونها ...)


همانطور که می دانید ، جهش ژنی ، نامی هست که دانشمندان ، بر پدیده های ناشناخته فیزیولوژیکی نهاده اند ...
خانم زیبا اینکه شما در مورد پدیده ای اطلاعاتی ندارید، دلیل نمی شود که افسانه باشد.می توانید دلایل افسانه بودن جهش ژنی و انتخاب طبیعی را در تاپیک «نظریه داروین» بیان کنید.

هرچند می دانم باز هم به جز ادعا چیزی برای فرمودن نخواهید داشت.
همانطور که در این تاپیک بارها فرموده اید اثبات کرده ام، اما وقتی می گوییم ارائه دهید؛ جواب می دهید در حال آزمون و خطاست.خوب به قول خودتان، ما عجله نداریم، شما هم تا آخر دنیا موقعيت دارید، چیزی را که بزرگترین فیلسوفان عالم نتوانستند اثبات نمايند، آزمون و خطا کنید.


143:

من فکر میکنم منظور خانم زیبا همون ((نظریه ی طراحی هوشمند))،یک مصاحبه جالب در این مورد پیدا کردم میگذارم بخونید،دقیقا همین مباحث توش مطرح شده:

مناظره‌اى دوستانه
بین زیست شناس منكر خدا، “ریچارد داوكینز” و مسیحی متخصص ژنتیك، “فرانسیس كالینز”
اقتباس از مجله تایم
برگردان از عبدالعلى بازرگان

تایم: پروفسور داوكینز، اگر كسی واقعاً علوم را بفهمد، در این صورت آیا خدا یك تصور واهی و بی‌معنی هست، اون طور كه عنوان كتاب شما مطرح می‌سازد؟


داوكینز: مسئله اینكه آیا یك آفریدگار فوق طبیعت (Supernatural Creator) یعنی خدا وجود دارد، یكی از مهمترین سئوالاتی هست كه ما باید به اون جواب دهیم.

من فكر می‌كنم كه این یك سئوال علمی هست.

جواب من این هست كه خیر!


تایم: دكتر كالینز، شما معتقد هستید كه علم با اعتقادات مسیحی سازگاری دارد؟


كالینز: بلی، وجود خدا، صرفنظر از حقیقی یا واهی بودن اون، می‌تواند یك سئوال علمی باشد كه لوازم علمی توانائی جواب دادن به اون را دارند.

از نقطه نظر من، خدا نمی‌تواند كاملاً در طبیعت محدود شود.

بنابراین وجود خدا، خارج از توانائی علوم برای سنجش و احاطه بر اون می‌باشد.


تایم: هستیفن جی گود (Stephen Jay Gould) فسیل‌شناس فارغ‌التحصیل هاروارد این ادعای معروف را كرده بود كه مذهب و علم می‌توانند در كنار هم زندگی كنند، زیرا هر دو برای خود فضای مستقل و جداگانه‌ای دارند.

به نظر می‌رسد شما دو نفر با این سخن مخالف باشید.


كالینز: او یك دیوار تصنعی بین دو دنیا برنامه داد كه در زندگی من وجود ندارد.

من به طور جدی به قدرت آفرینش خدا كه همه‌چیز را در نخستین مرحله به وجود آورده باشد معتقد هستم.

من دریافته‌ام كه مطالعه جهان طبیعت یك موقعيت و موقعیتی هست تا عظمت، عالی بوده و پیچیدگی آفرینش خدا را مشاهده نمائیم.


داوكینز: من فكر می‌كنم نظریات هستیفن گولد در تفكیك دو فضا، كاملاً یك بازی سیاسی بود تا مذهبی‌های خط وسط را به اردوی علم بكشاند امّا نظریه‌ای بسیار توخالی بود.

موارد بسیار زیادی وجود دارد كه مذهب نمی‌تواند نظریات علمی را ندیده بگیرد.

هر باوری درباره معجزه، نه تنها مخالف حقایق علمی اثبات شده هست بلكه با روح علم مغایرت دارد.


تایم: پروفسور داوكینز، به نظر می‌رسد شما معتقد هستید تئوری داروین درباره تكامل تنها در تغایر با داستان پیدایش (در تورات) نیست، بلكه فراتر از اون هست.


داوكینز: آری، برای قرن‌ها قدرتمندترین هستدلال برای اثبات وجود خدا در دنیای موجود، ادعای طرح و نقشه برای جهان بوده و فرموده می‌شد این موجودات زنده بسیار زیبا، با شكوه و قدرتمند فقط می‌تواند توسط یك خالق هوشمند (Intelligent Designer) ساخته شده باشد.

اما داروین بیان ساده‌ای عرضه كرد، نظریه او یك راه پله پله توسعه تدریجی بود كه یك آغاز بسیار ساده و كوچك داشت ولی گام به گام به پیچیدگی، بهبود كیفی، انطباق با شرایط و كمال وجودی رسید و البته هر گام برای پیدایش هر موجود به سادگی برداشته نشده‌است، وقتی در طول میلیونها سال تجربیات روی هم انباشته شود، شما این احتمال بسیار بعید را به تحقق رسیده می‌بینید، همچون مغز انسان و باران جنگل‌ها، این حقیقت باید ما را علیه این ادعای خیالی، كه هر چیزی كه بسیار پیچیده و دشوار بود باید حتماً خدائی اون را انجام داده باشد، هشدار ‌دهد.


كالینز: من بین نظریه تكاملی پروفسور داوكینز، با اینكه خدا جهان را طراحی كرده‌باشد، ناسازگاری نمی‌بینم


تایم: چه وقتی این واقعه (آفرینش) ممكن هست اتفاق افتاده باشد


كالینز: خارج از طبیعت، خدا همچنان خارج از وقت و مكان هست.

بنابراین در لحظه آفرینش جهان، خدا ممكن هست تكامل را به جریان انداخته‌باشد، با تمام علم و دانش نسبت به تحولات بعدی اون، و چه بسا همین مناظره‌ای كه اكنون می‌كنیم، در علم خدا بوده‌است.

این واقعیت كه او می‌تواند هم آینده را پیش‌بینی كند و هم به ما اختیار و آزادی عمل عنایت كند، كاملاً پذیرفتنی هست.


داوكینز: من فكر می‌كنم این خطای فاحشی هست.

اگر خدا می‌خواست جهان و انسان را بیافریند، این كمی عجیب به نظر می‌رسد كه یك راه غیر عادی را انتخاب كرده باشد.

یعنی ده بیلیون سال قبل آفرینش را آغاز كرده باشد، پس از اون چهار بیلیون سال هم استقامت كند تا انسانی به وجود آید كه هستعداد پرستش داشته باشد، بخواند و بقیه كارها را كه مذهبی‌ها به اون علاقمندند اجرا کند!


كالینز: ما چه كسی هستیم كه بخواهیم بگوئیم این شیوه عجیبی بوده هست؟ من فكر نمی‌كنم برنامه خدا چنین هست كه همه تصمیماتش برای ما آشكار و بدیهی باشد.

اگر او خدائی باشد كه ما باید بدون اجبار و اكراه او را طلب كنیم، در این صورت آیا نباید برای او معقول باشد كه مكانیسم تكامل را به كار برده باشد بدون اونكه بخواهد (دلایل و) نقش خود در آفرینش را به وضوح و آشكارا برای ما بیان كرده باشد؟


تایم: در كتاب‌های هر دوی شما مطرح شده‌است كه اگر از امور ثابت و هستوار ششگانه یا بیشتر در جهان تغییر می‌كرد، زندگی در این سیاره غیر ممكن می‌شد.

دكتر كالینز آیا می‌توانید شما مثالی بزنید.


كالینز: بلی، قوه ثابت جاذبه، اگر به اندازه یك % بیلیون میلیون (۱۰۱۴) تفاوت می‌كرد توسعه جهان پس از انفجار اولیه( Big Bang) به اون صورت كه به شرایط كنونی بیانجامد اتفاق نمی‌افتاد.

شما اگر به شواهد نگاه كنید، بسیار دشوار می‌نماید كه بگوئیم اون تحولات كاملاً شانسی (تصادفی) بوده‌است.

اما اگر وجود یك طراح یا خالق را باور كنید، این موضوع دلیل و منطقی قوی برای توضیح اونچه كه به وقوع پیوسته‌است به دست می‌دهد.

در غیر این صورت، توضیح اینكه چگونه این تحولات – به عنوان مثال همین وجود ما – سر زده هست، بسیار مشكل خواهد بود.


داوكینز: امتی كه به خدا معتقد هستند، چنین نتیجه‌گیری می‌كنند كه باید حتماً یك نیروی غیبی وجود داشته باشد كه دائماً با شرایط ثابت شش گانه جهان ور برود و اونها را تنظیم كند و این هستدلال كه چون امكان این تحولات فوق العاده بعید هست، پس وجود خدائی لازم هست، به دلیل اونكه خود خدا غیر محتمل‌تر هست، پذیرفتنی نیست.

فیزیكدانها حرفهای دیگری دارند، یكی اینكه این شش اصل ثابت لا یتغیر هستند.

برخی تئوریهای منسجم نهایتاً نشان خواهند داد كه این دو اصل ثابت همچون محیط دایره و قطر اون كاملاً قفل شده‌اند.

در این حالت با به هم پیوستگی اونها امكان خطا تقلیل می‌یابد.

راه دیگر امكان چند جهانی بودن هست.

چه بسا جهانی كه در اون زندگی می‌كنیم، یكی از اون جهان‌های بیشماری باشد كه وجود دارد.

در بین این جهان‌های بی‌حد و حساب ممكن هست به دلیل نظم نیافتن اصول ثابت (جاذبه و غیره) حیاتی به وجود نیامده باشد.

امّا در تعداد قلیلی از اونها، همچون جهان ما، این تعادل بربرنامه شده باشد.


كالینز: اینهم یك امكان جالب هست.

صرفنظر از تئوریك بودن این دیدگاه، كه من فكر می‌كنم غیر ممكن هست، شما چه بگوئید بی‌نهایت جهان در عالم وجود دارد كه ما فعلاً اونها را نمی‌شناسیم، یا بگوئید نقشه‌ای وجود داشته‌است، من نهایتاً در این فرمودگو به خدائی ایمان می‌آورم كه جهان را طراحی و آفریده كه به مراتب قابل قبول‌تر از تئوری حباب‌گونه “بی‌نهایت جهان” هست.

“اوكام” (Occam) می‌گوید شما باید بیانی را برای تئوری خود انتخاب كنید كه ساده و سر راست باشد.

این نظریه، مرا – در توضیح پیدایش و تحولات عالم – سوی خدا هدایت می‌كند تا به تئوری “چند جهانی” كه به نظر می‌رسد توسعة رشتة تصورات و خیالات باشد.


داوكینز: من قبول می‌كنم ممكن هست چیزهایی باشد كه به مراتب دورتر و درك نكردنی‌تر باشد از اونچه ممكن هست تصور كنیم.

امّا چیزی كه من نمی‌فهمم این هست كه چرا شما از حربه غیر محتمل بودن (ادعاهای من) هستفاده می‌كنید، امّا خودتان بیان خود را به وادی اعتقاد به خدا پرت می‌كنید كه به همان اندازه غیر محتمل هست.


كالینز: خدای من برای من غیر محتمل نیست.

او هیچ نیازی به قصه آفرینش (برای اثبات خود) ندارد و نیاز ندارد كه از طریق دیگری نشان داده شود.

“خدا” پاسخی به همه سئوالات دربارة اینكه “چگونه ممكن هست این عالم به وجود آمده باشد” می‌باشد.


داوكینز: من فكر نمی‌كنم این مطلب در واقع اصل و پايه موضوع می‌باشد.

كوششی منصفانه و در خور تقدیر علمی هست كه شخص جستجو كند از كجا این شفرمودی ها به وجود آمده‌است؟ آقای دكتر كالینز می‌گوید “كار خدا نیست، و خدا نیاز به توضیح ندارد، زیرا خدا خارج از اونهاست”.

بسیار خوب، اما این فرار از مسئولیت پاسخگویی هست.

دانشمندان چنین روشی ندارند، بلكه می‌گویند: “تحقیق می‌كنیم و تلاش می‌نمائیم تا بفهمیم”.


كالینز: مسلّماً علم باید تلاش‌ها را ادامه دهد تا روشن شود كه آیا می‌توان به شواهدی برای چند جهانی بودن رسید و اینكه چرا از اون میان، جهان ما به چنین نظمی رسیده‌است، اما اعتراض من این هست كه چرا باید دخالت هر گونه عامل خارجی در این زمینه نادیده گرفته شود؟ این، از جمله نظرات منفی و تخریبی هست كه ما انسانها را به سئوالاتی از قبیل اونكه: “چرا من اینجا هستم؟ سپس مرگ ما چه پیش خواهد آمد؟ و آیا خدایی هست؟” می‌برد.

اگر اینگونه سئوالات را به عنوان اینكه بی‌تناسب و بی‌معناهستند طرد كنیم، در بررسی خود از طبیعت، به احتمال صفر برای خدا می‌رسیم.

زیرا قانع كننده نبوده و ما را به دلایل اثباتی نمی‌برد، ولی چنانچه ذهن پذیرای امكان وجود خدا باشد، اونگاه متوجه جوانبی از عالم وجود می‌شویم كه با اون نتیجه‌گیری تطبیق می‌كند.

داوكینز: به نظر من بهترین رویه این هست كه بگوئیم ما در این زمینه‌ها جاهلیم و نیازمند تلاش و تحقیق در این موارد هستیم.

امّا اینكه ناگهان مطرح نمائیم جواب (همه سئوالات و علت‌العلل همه پدیده‌ها) خداست، در را به روی هر
گونه بحث و تحقیقی می‌بندد.


تایم: پس آیا می‌تواند جواب خدا باشد؟


داوكینز: ممكن هست چیزی باور نكردنی و عظیم و خارج درك و فهم امروزی ما وجود داشته باشد.


كالینز: آری، او خداست.


داوكینز: بلی، ولی او می‌تواند هر یك از بیلیون خدایان باشد.

ممكن هست خدای مریخ و یا خدای ساكنان سرزمین “آدم اسب‌ها” باشد.

شانس اینكه او خدای خاصی باشد، “یهوا” خدای عیسی، بسیار جزیی هست، حداقل به عهده شماست كه ثابت كنید او چنین هست.


تایم: سفر پیدایش در تورات بسیاری از پروتستانها را به مخالفت با فرضیه تكامل برده هست و عده‌ای از ایشان اصرار می‌ورزند كه كرة زمین فقط شش هزار سال دارد.


كالینز: برخی معتقدان مخلص هستند كه فصول ۱ و ۲ سفر پیدایش را با معانی “تحت الفظی” در نظر می‌گیرند، كه البته با معلومات امروزی ما از عمر عالم یا (رشته حیات و) ارتباط موجودات با یكدیگر مغایر هست.

“آگوستین” مقدس فرموده‌است كه امكان فهم اونچه در سفر پیدایش آمده‌است برای ما وجود ندارد.

منظور از اون مطالب، ارائه یك كتاب علوم طبیعی نبوده‌است.

بلكه منظور اون بوده كه توضیح داده شود خدا كه بوده، ما كه هستیم و ارتباط ما با خدا چگونه باید باشد.

آگوستین خصوصاً درباره برداشت‌های تنگ‌نظرانه – كه ایمان را به خطر می‌افكند – هشدار می‌دهد.

چنانچه از اون گونه تفاسیر فاصله بگیریم، اونچه انجیل می‌گوید با تئوری “بیگ بنگ” تطبیق می‌شود.


داوكینز: فیزیكدان‌ها همچنان تئوری “بیگ بنگ” را بررسی می‌كنند و ممكن هست نهایتاً بتوانند – یا نتوانند – اون را حل و فصل كنند.

به هر حال اونچه دكتر كالینز، یا اگر می‌توانم شما را فرانسیس صدا كنم؟


كالینز: خواهش می‌كنم ریچارد، حتماً.


داوكینز: اونچه كه فرانسیس در مورد سفر پیدایش اكنون می‌گوید، البته مربوط به كشمكش‌های خصوصی كلامی بین او و همقطاران بنیادگرایش می‌باشد.


كالینز(باخنده) : اون كشمكش‌ها نه چندان خصوصی بلكه نسبتاً در صحنه عمومی بوده‌است.
داوكینز: جایگاه من در اون گونه مباحثات نیست مگر اونكه فقط پیشنهاد كنم از زحمات خود می‌كاستید اگر صرفاً تاریخ وقت را به اونها گوشزد می‌كردید، چرا انسان وقت خود را با این دلقك‌ها تلف كند؟


كالینز: ریچارد، من فكر می‌كنم ما هیچ خدمتی به فرمودگوی بین علم و ایمان نخواهیم كرد اگر امتان صادق و با حسن نیت را این گونه بنامیم.

چنین رفتاری این امتان را در موضع خود سرسخت‌تر می‌كند.

ملحدان بعضی اوقات در این زمینه كبر می‌ورزند، برچسب حماقت بر مؤمنان زدن، هیچ كمكی به موقعیت شما نخواهد كرد.


تایم: دكتر كالینز، رجعت عیسی بخش مهمی از ایمان مسیحی هست، ولی آیا اون – همراه با موضوع بكرزایی (مریم) و معجزات دیگر– راه و روش‌های علمی را كه بر ثبوت قوانین طبیعت تكیه دارد، نفی نمی‌كند؟


كالینز: اگر شما خدا را خارج از طبیعت (وقت و مكان) می‌پذیرید، اونگاه هیچ اشكالی ندارد كه خدا اراده نماید امری از خارج (مافوق) قوانین طبیعت اجرا کند.

اگر قوانین طبیعت از خداست، چرا خدا قادر نباشد اونها را – وقتی كه به دلایلی اراده نماید – بشكند؟ (واضع قوانین خود اسیر قوانینش نیست).

و اگر شما الوهیت عیسی را بپذیرید – كه من می‌پذیرم – اونگاه رجعت او فی‌نفسه، غیر منطقی نیست.


تایم: آیا قبول معجزات علم را به یك سو نمی‌افكند؟


كالینز: به هیچ وجه، اگر شما در جبهة من برنامه گیرید، از جمله مواردی كه علم و ایمان می‌توانند یكدیگر را لمس كنند، در بررسی معجزات هست.


داوكینز: اگر بخواهیم در را به روی بررسی‌های سازنده به‌بندیم، در همین واژة معجزات هست.

برای فردی در قرون وسطی، رادیو معجزه‌‌بود.

انواع چیزها ممكن هست (در آینده) اتفاق بیافتد كه طبق دانش امروزی معجزه می‌باشد، درست مثل تلقی علم قرون وسطی از هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ امروزی.

فرانسیس مرتب تكرار می‌كند “از موضع یك انسان مؤمن (چنین و چنان)”، امّا به محض اونكه شما خریدار ایمان در مسایل می‌شوید بلافاصله تردیدهای طبیعی خود را از دست می‌دهید و همچنین – متأسفم كه بگویم – اعتبار علمی خود را.

ببخشید اگر به صراحت سخن می‌گویم.


كالینز: ریچارد، من تصادفاً با بخش اول فرموده‌هایت موافقم.

ولی به این جمله كه فهم علمی من در رده‌ای كمتر از شماست، به شدت معترضم.

تفاوت ما فقط در اینجاست كه من در مفروضات (و تفكرات) خویش خدا را در نظر می‌گیرم و تو نمی‌گیری.
تایم: دكتر كالینز، شما اخلاق انسانی را نه فقط موهبتی الهی، بلكه قرینه‌ای بر وجود خداوند دانسته‌اید؟


كالینز: تجسس‌های بسیار طی ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته – به قول عده‌ای، كاوش‌های جامعه‌شناسی تكاملی – به كار رفته تا مشخص سازد كه ما احساس اخلاقی خود را از كجا می‌گیریم و چرا ایثار و فداكاری را ارج می‌نهیم.

پاسخ‌ها معمولاً مبتنی بر بقاء نسل هست.

امّا اگر شما معتقد باشید – و ریچارد در این باره مصرّ میباشد – كه انتخاب طبیعی بنا به شخص بوده و گروهی نیست، اون وقت چگونه ممكن هست فردی DNA (و حیات) خود را به خطر افكند و به خاطر كمك به دیگری، شانس تولید مثل خویش را از دست بدهد؟ قبول دارم كه ممكن هست ما به خویشان خود كمك كنیم زیرا DNA مشترك داریم و به اشخاصی به این امید كه اونها در آینده به فریادمان برسند كمك نمائیم.

ولی (ایثارها به این موارد ختم نمی‌شود و) ما فداكاری‌هایی را شاهد بوده‌ایم كه بر پایه رابطه خویشاوندی و یا امیدواری به عوض گیری قابل توجیه نیست.

به عنوان مثال می‌توان اسكار شیندلر (Oskar Schindler) را در نظر گرفت كه حیات خود را به خاطر نجات بیش از هزار تن یهودی از كشتارگاه‌های نازی (Gas Chambers) به خطر افكند.

این، درست بر عكس اقدام در جهت حفظ ژن یا بقاء نسل خود هست و نمونه‌های معتدل‌تری را هم از فداكاری‌های انسانی، ما همه روزه شاهد هستیم.

اكثر ما اینگونه قابلیت‌ها را عطیة الهی می‌دانیم، خصوصاً به این دلیل كه ما عدالت و اخلاق را همواره با خدا مرتبط می‌دانیم (و نزدیكی به خدا و جلب رضای او را نتیجه زندگی بر پایه عدالت و اخلاق در نظر می‌گیریم).


داوكینز: ممكن هست من هم مورد تشابهی بیاورم؟ اكثر امت می‌فهمند كه شهوت جنسی با توسعه ژن (نسل) مرتبط هست.

روابط جنسی در طبیعت، به تولید مثل و كپی سازی ژنی می‌انجامد.

امّا در جوامع مدرن غالب روابط جنسی، با وسایل جلوگیری انجام می‌شود كه دقیقاً به منظور اجتناب از تولید مثل طراحی شده‌اند.

ایثار، احتمالاً منشأهایی چون منابع شهوانی دارد.

ما، در گذشته ما قبل تاریخ، در خانواده‌های وسیع می‌زیستیم كه مملو از اعضای متعدد بود و در پیشبرد منافع و خواسته‌های اونها فعال بودیم زیرا ژن مشترك با اونها داشتیم.

حال، ما در شهرهای بزرگ زندگی می‌كنیم.

در بین اعضای خانواده یا امتانی كه امید داشته‌باشیم خوبی ما را عوض دهند، نیستیم.

ولی مهم نیست، درست مثل امتانی كه با هستفاده از وسایل جلوگیری ارتباط جنسی بربرنامه می‌كنند، امّا توجه ندارند كه انگیزه این ارتباط تولید بچه هست، به فكر ما هم خطور نمی‌كند كه دلیل كمك ما به سایرین بر پایه شرایطی هست كه اسلاف ما داشته و در گروه‌های كوچك زندگی می‌كرده‌اند.

این، به نظر من بهترین دلیلی هست كه می‌تواند منشاء تمایل ما را به اخلاق و خوبی (به دیگران) توضیح دهد.


كالینز: این بحث شما كه شریف‌ترین اعمال انسانی را ناشی از ناخودآگاهی از رده داروینی می‌داند، ظلم به احساس مطلقی هست كه همة ما از “خوب” و “بد” داریم.

فرضیه تكامل ممكن هست برخی رفتارهای اخلاقی را توضیح دهد، ولی نمی‌تواند اهمیت واقعی اونها را روشن سازد.

ما اگر فقط روند تكاملی را در نظر بگیریم، به اینجا می‌رسیم كه پايه اً “خوب” و “بد”ی وجود ندارد.

امّا موضوع برای من مهم‌تر از اینهاست.

نهاد اخلاقی ما به دست می‌دهد كه خالقمان – خداوند – فقط ایجاد نكرده و این عالم را (برای ابراز هنرمندی) به پا نداشته، بلكه علاقمند به انسان و خیرخواه او بوده‌است.

زیرا به نظر می‌رسد كه منحصراً انسان – در میان اینهمه موجودات كره ارض – به این پایه شعور اخلاقی رسیده‌است.

اونچه كه شما (ریچارد) می‌گوئید القاء می‌كند كه اخلاق خارج از ذهن آدمی پرورش یافته با فرآیند تكامل “خوب” و “بد” هیچ معنایی ندارد، آیا غیر از این هست؟


داوكینز: حتی همین سئوال شما هیچ معنایی برای من ندارد.

“خوب” و “بد”، من فكر نمی‌كنم در اون بالا برنامه دارند و یا چیزی به این نام در جایی وجود دارد.

من فكر می‌كنم از وقایعی كه اتفاق می‌افتند برخی “بد” و برخی “خوب”‌اند.


كالینز: من فكر می‌كنم تفاوت پايه ی بین ما همین هست و خوشحالم كه اون را تشخیص دادیم.


تایم: دكتر كالینز، من می‌دانم كه شما مایلید درِ جدیدی به تحقیقات سلول‌های بنیادی (Stem-cell) گشوده شود.

ولی آیا این حقیقت كه “ایمان” باعث شده عده‌ای در این باره به مخالفت برخیزند، این نظریه را پیش نمی‌آورد كه مذهب سدّ راه تحقیقات علمی برای نجات جان انسانهاست؟
كالینز: ابتدا اجازه دهید تصریح كنم كه من به عنوان فردی غیر مسئول، در موضع یك شهروند عادی سخن می‌گویم ،نه به عنوان عضوی از ساوقت دولتی ایالت متحده امریكا.

این برداشت كه اهل “ایمان” كلاً مخالف تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی هستند، هیچگونه مبنای آماری ندارد.

در حقیقت بسیاری با باورهای عمیق مذهبی، عقیده دارند كه این موضوع از پشتوانه های دینی برخوردار هست.


تایم: اما در برابر امتی كه موضعشان بر پایة “متن مقدس” شكل گرفته تا دلیل و منطق، دانشمندان علوم چگونه می‌توانند عكس‌العمل نشان دهند؟


كالینز: ایمان، نقطه مقابل منطق نیست.

ایمان، قرارگاه هستدلالی دارد، با عامل اضافه کرده وحی خداوندی.

بنابراین مباحثاتی بین دانشمندان علوم و مؤمنان در می‌گیرد.

امّا چنین نیست كه دانشمندان یا اهل ایمان، همواره دقیق و درست با مسایل برخورد كنند.

قضاوتهای دانشمندان را می‌تواند تعلقات حرفه‌ای اونها تحت تأثیر برنامه دهد و ایمان خالص و واقعی نیز كه به مانند آب صاف و شفاف هست – متأسفانه در ظروف زنگ‌زده‌ای ریخته می‌شود كه نامشان انسان هست و نتیجتاً چه بسا اصول خالص ایمانی طی رویارویی‌ها قربانی شود.


داوكینز: برای من، مسایل اخلاقی چون تحقیقات درباره سلولهای بنیادی، از این جهت مطرح می‌شود كه آیا رنجی پیش می‌آورد یا خیر؟ در این حالت مسلّماً رنجی نیست.

اون نطفه اولیه (Embryo) قطعاً اعصابی ندراد (كه رنج و درد احساس كند).

ولی این، موضوعی نیست كه در بحث‌های عمومی مطرح می‌شود.

بلكه موضوعی كه مطرح می‌سازد این هست آیا نطفه اولیه بشر هست یا خیر؟ حال اگر شما مطلق‌گرای اخلاقی باشید، جواب می‌دهید: آری نطفة اولیه انسان هست و بنابراین رفتار خاص اخلاقی می‌طلبد.

البته مطلق‌گرایی اخلاقی الزاماً نتیجة مذهب نیست.

ولی معمولاً با مذهب همراه هست.

ما حیوانات را در سلاخ‌خانه‌ها سر می‌بریم و اونها اعصاب دارند و رنج می‌برند، ولی اهل ایمان را مشكلی در این باره نیست.


كالینز: آیا انسانها كلاً اهمیت اخلاقی بیشتری از گاوها ندارند؟


داوكینز: شاید انسانها چون قابلیت منطق‌شناسی و دلیل آوری دارند، از مسئولیت اخلاقی بالاتری برخوردار باشند.


تایم: آیا هر یك از شما آقایان نقطه نظر نهایی و نتیجه‌گیری دارد كه بیان كند؟


كالینز: من فقط می‌خواهم بگویم كه سپس ربع قرن فعالیت در علوم تجربی و زندگی ایمانی، من هیچ مانعی در موافقت با ریچارد در تمام اونچه كه در مورد طبیعت و عالم تكوین می‌گوید، نمی‌بینم.

در عین حال می‌گویم – و این مطلب را می‌پذیرم – كه چه بسا سئوال‌هایی در مورد عالم تكوین وجود دارد كه علوم نمی‌توانند جواب گویند.

سئوالهایی كه می‌پرسد “چرا؟”، به جای اونكه بپرسد “چگونه؟”.

علاقة من، دانستن جواب به “چرا”هاست كه این پاسخ‌ها را در مقولات ایمانی و روحانی خود می‌یابم، به صورتی كه به هیچ وجه هستقلال فكریم به عنوان فعالی در علوم تجربی، وجه المصالحه برنامه نمی‌گیرد.


داوكینز: فرانسیس، فكر من اونقدرها هم كه شما تصور می‌كنید و گهگاه اشاره داشتید، بسته نیست.

ذهن من سوی همه تحولات زیبا و امكان‌پذیر در آینده، باز هست.

تحولاتی كه حتی در رؤیا نمی‌گنجد.

اونچه كه من درباره‌اش تردید دارم این هست كه هر اونچه در آینده برنامه هست اتفاق بیافتد حتماً وقایعی باشد كه امت از طریق مذاهب شنیده و انتظار و باور دارند.

در آغاز بحث كه فرمودگوی ما درباره منشاء و پیدایش عالم و ضرایب فیزیكی بود، من اونچه را كه منطقی فكر می‌كردم در مخالفت با “طراح هوشمند ماورا‌ء الطبیعه” ارائه دادم.

ولی این موضوع به نظر من نظریه ارزشمندی هست قابل مخالفت، ولی به هر حال شكوهمند و قابل احترام.

خدایان المپیا یا مرگ عیسی بر صلیب را شایسته اون جلال و شكوه نمی‌بینم.

اینگونه امور به نظر من محدودیت بخشی (به اون بی‌نهایت) هست.

اگر خدایی وجود دارد ماوراء این حرف‌ها و فراتر از اون چیزی هست كه خداشناسان مذاهب ارائه داده‌اند.


1- مجلة تایم مورخ ۱۲ توامبر ۲۰۰۶ – مقصود از علم به طور كلی علوم تجربی می‌باشد (Science)

144:

باز هم با تشکر از خانم زیبا
با این فرض که شما قانونمندی را اثبات کردید ...در واقع به این خواهیم رسید که قانون گزاری هم هست
حالا قانون با چه هدفی و چه معیاری به کنار/// جواب صدها خداباور که شمارا دور خواهندکرد که قانون گزار ثابت شده خدای ماست
اونوقت چه خواهید کرد چون که خود قانون گزار که نمیاید بگوید آفرین زیبا خانوم بلاخره پیدام کردی مثلا منم x

145:


سلام و معذرت از تأخیر ...
نمیشه بیش از یک خدا داشته باشیم چون در اون صورت ، اختلاف نظر میون اونا باعث می شد هیچ چی سر جاش نباشه ...

همه چی به هم می ریخت ...

فرض دیگه یی هم کردم ...

و جوابش رو هم دادم ...

متوجه نشدین ....؟


من جسارت نمی کنم ...
شاید دبیرستانی باشین ...

یا دانشجو ...

یا هستاد ...

شایدم هستاد خود من ...

اما ربطی نداره ...

به چه دلیل خنده داره ....؟


نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
عجب !!! خود می گویید و خود می بافید و در انتها می گویید اثبات شد !!! ؟؟؟

من در اون پست برای اینکه سایر سوالاتم را بپرسم فرض را بر این گذاشتم که یک واجب الوجود هست تا بتوانبم سایر سوالات را بیان کنم ...

درست نیست قسمتی از جمله را قرمز کرده تا حرف در دهان من بگذارید ....

آیا شما تفاوت اینکه برای من اثبات شود یا اینکه من فرض کنم را می فهمید؟؟؟؟
شاید هم بد متوجه شدید ...

ایرادی ندارد به هر حال منظور من این نبود که خدا اثبات شده بلکه این فرض را کردم تا سایر سوالات را مطرح کنم...
این نوشته شما بود یا نه :
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul می دانیم خدا هست !
در تمامی این برهان ها دوستان تنها وجود یک واجب الوجود را که جهان را آفریده هست اثبات می نمايند

تقصیر من چیه ....؟
حالا مهم نیست ...

باشه من بد فهمیدم ...

ببخشین ....


نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
شما هنوز ایرادات وارد شده به برهان ها را برطرف نکردید و از جواب دادن به اون طفره رفتید...

هنوز جوابی از طرف شما و دوستانتان داده نشده !!!!
شما مث اینکه متوجه نیستین ...
فرمودم برهان من برهان قانونمندیه ....
شما برهانهای دیگه رو وسط می کشین که یاد گرفتین ....؟
بابا این یکی رو جواب بدین ...

اینو که من میگم ...

شما برهان نظم (جذاب) رو رد کردین ...

چون نمیخوام وارد اون بحث بشم و اشکالات پايه ی رد اون برهان رو بگیرم ، اصلا بهش اعتنا نمی کنم و فرض می گیرم اون برهان رد شده هست ...

خیلی خوب ...
حالا بگین ببینم آیا می تونین ادعای قانونمند بودن جهان رو رد کنین با همون ردیات برهان نظم ....؟
چطوری ....؟


نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
این سوالی هست که در ذهن من و شاید افرادی دیگر مطرح هست...

و اتفاقا بحثش در همین جاست

چگونه اثبات می کنید که اگر هم خدایی بوده هست این خدا سپس خلقت از بین نرفته هست؟؟؟و در حال حاضر خدا وجود دارد....
تقصیر من چیه که خیال کردین من چیزی فرمودم (که نفرمودم) و بعد یه سؤالی بر پايه اون به ذهن شما خطور کرده ...؟
فعلا قصد ندارم ذهنمو از مسیر اصلی و موضوع تاپیک منحرف کنم ...
شما می تونین تاپیکی بزنین به این نام و شاید من هم اونجا بیام و جواب بدم ...
اما این تاپیک ...

لا اقل فعلا نه ....

146:

هنوز نادرستی اون ثابت نشده = هنوز درستی اون ثابت نشده ...

= افسانه ...

اسمش را بگذارید افسانه علمی ...


یا محترمانه تر "فرضیه" یا "تئوری" ...

چه فرقی می کند ...؟


به هر حال همینقدر می دانیم که این افسانه (بخوانید فرضیه) سپس ده ها سال همچنان بدون اثبات به قوت خود باقی هست ...*

سازگاری بیشتر (بیشتر شدن سازگاری موجودات) با شرایط محیطی = تکامل ...


اینگونه هست یا تفاوتی می بینید ...؟

گیریم شما درست می فرمایید و همانگونه که دوست گرامی راهبر فرمودند :
نوشته اصلي بوسيله rahbar می دانیم خدا هست !
حالا همان قوانین شیمی باعث بوجود آمدن اولین موجود زنده از مواد آلی گشته.
و سپس اون تک سلولی بر پايه قوانین جهش ژنی، انتخاب طبیعی، و ...

(که جزئی از بیولوژی هستند) در طی میلیون ها (و شاید میلیارد) سال به من و شما تبدیل گشته.
و در تمامی این مدت تابع قوانین فیزیک کیهانی و زمینی بوده هست.
باز پرسش من به قوت خود باقی هست ...
فرضا در یک فرایند چند یا چندین میلیون ساله که نخستین موجود زنده پدید آمد و بعد تا اونجا ادامه پیدا کرد که شد انسان ...

،

آیا این بهینه شدن فرضی ، هدایت شده بوده یا کاملا اتفاقی و تصادفی ....؟

و آیا این فرایند ، مربوط به یک موجود و اونچه او متولد می کند هست ، یا جمعی و گروهی هست ....؟
(در اینصورت ، ممکن هست یکی در میانه راه متوقف یا دچار عقبگرد شود ، اما دیگران که همانندش اند ، او را همپوشانی کرده و به بهینه سازی خود تداوم می دهند ...)

آیا همواره چنین رخ داده یا گاهی هم عکس اون بوده ...؟

اگر همواره رخ می داده ، پس چرا نباید دنبال عامل تداوم اون بگردیم ....؟
و اگر نه که اصل فرضیه منتفی هست ...--------------------------------------
*
من هم می توانم روشنفکرانه تر بنویسم ...

شاید مقبول تر هم می بود ...

اما چه اثری بر درک صادقانه حقیقت می گذارد ...

جز مشتی ریاکاری نوشتاری ...

پس به همین شیوه عامیانه خود ادامه می دهم ...
و شما با عرض معذرت ناچارید با همین شیوه خو کنید و زیاد به حاشیه نپردازید ...

147:

سلام و معذرت از تأخیر ...
نمیشه بیش از یک خدا داشته باشیم چون در اون صورت ، اختلاف نظر میون اونا باعث می شد هیچ چی سر جاش نباشه ...

همه چی به هم می ریخت ...

زیبا خانوم شما به خدایان با دید انسانی نگاه میکنید
این فرموده شما وقتی درست هست که خدا یا خدایان هم مثل ما انسانها باشند
این حرف شما مثل همان جواب کلیشه ای ضرب المثل آشپز که دو تا باشه...

می باشد
این یک مثال زمینیه چون اگر رفتار خدا یا خدایان مثل ما بود می باید شبها هم مثل ما می خوابید یا...


148:

با سلام
خانم زيبا
چرا مغلط مي فرمائيد جاذبه نيوتني هم هنوز به اصل تبديل نشده هست چون ماهيت جاذبه در اجسام هنوز مشخص نيست و قوانين اون هم جهانشمول نيست خصوصا در بعد ذرات بنيادي - اما كسي هم جاذبه نيوتني را نفي نكرده هست اگر كسي بتواند در يك مورد غلط بودن تئوري دارايشانن را ثابت كند مطمئن باشيد دانشمندان اون را كناري خواهند گذاشت

در ضمن سازگاري با محيط به معني تكامل نيست - مثلا ممكن هست به علت وفور مواد غذايي نمونه هايي از جهش ماندگار شود كه توان توليد يا شكار را ندارند بديهي هست فربه و ضعيف خواهد بود مگر اين كامل شدن هست - مثلا الان حكومت اسلامي هست و پول نفت هم هست - جمعيت آخوند و مداح داره زياد ميشه - فردا نفت نباشه يا اتفاق ديگه اي بيافته امت چطوري ميخوان اينها رو سير كنن - شما به اين ميگيد تكامل؟؟

149:

خدا دربیکران ها نیست
خدا همی جا در کنار ما جاریست

150:

اگر نمی دانید ، به این بیندیشید ...

پس از حدود یکصد و شصت سال از ارائه این نظریه ، چرا هنوز اثبات نشده ....؟

چرا تا کنون از اعتبار علمی نیفتاده ....؟
مگر چقدر از صلابت علمی برخوردار هست ....؟
آیا تئوری مشابهی سراغ دارید اینگونه از اون محافظت شود ....؟

نوشته اصلي بوسيله commodor نمايش نوشته ها
من فکر میکنم منظور خانم زیبا همون ((نظریه ی طراحی هوشمند))....

تایم: هستیفن جی گود (Stephen Jay Gould) فسیل‌شناس فارغ‌التحصیل هاروارد این ادعای معروف را كرده بود كه مذهب و علم می‌توانند در كنار هم زندگی كنند، زیرا هر دو برای خود فضای مستقل و جداگانه‌ای دارند.

به نظر می‌رسد شما دو نفر با این سخن مخالف باشید.
...


داوكینز: من فكر می‌كنم نظریات هستیفن گولد در تفكیك دو فضا، كاملاً یك بازی سیاسی بود تا مذهبی‌های خط وسط را به اردوی علم بكشاند امّا نظریه‌ای بسیار توخالی بود.

....
داوكینز: من قبول می‌كنم ممكن هست چیزهایی باشد كه به مراتب دورتر و درك نكردنی‌تر باشد از اونچه ممكن هست تصور كنیم.

...

.....
داوكینز: به نظر من بهترین رویه این هست كه بگوئیم ما در این زمینه‌ها جاهلیم و نیازمند تلاش و تحقیق در این موارد هستیم....تایم: پس آیا می‌تواند جواب خدا باشد؟


داوكینز: ممكن هست چیزی باور نكردنی و عظیم و خارج درك و فهم امروزی ما وجود داشته باشد.

....


داوكینز: برای من، مسایل اخلاقی چون تحقیقات درباره سلولهای بنیادی، از این جهت مطرح می‌شود كه آیا رنجی پیش می‌آورد یا خیر؟ در این حالت مسلّماً رنجی نیست.

....

....


داوكینز: ...

اگر خدایی وجود دارد ماوراء این حرف‌ها و فراتر از اون چیزی هست كه خداشناسان مذاهب ارائه داده‌اند.
البته من با نظریه طراحی هوشمند مورد نظر مسیحیان کاری ندارم ....
اما نظرات خودم را دارم که همینجا ارائه میدهم ...
ولی نکات جالبی در لابلای مصاحبه این دانشمند لامذهب دیدم ...


ولی وقتی از سلولهای بنیادی یا اخلاق یا کتاب مقدس سخن می فرمودند ، معلوم هست یک حالت انزجار از مسیحیت و برخی آموزه های بی روح یا منجمد اون دارد ...
وگرنه ما در کشور امام وقت ، سالهای درازی هست که به فعالیت عمیق تحقیقاتی و حتی صنعتی در مقوله یی چون سلولهای بنیادی و تراریخت دست زده ایم ...

151:

شما با دید خدایان بنگرید ببینیم چه می شود ....؟

152:

سلام ....
آی آی آی ....
سیاسی بازی در مباحث علمی ممنوع ...شما مطمئنید جاذبه نیوتون به قانون تبدیل نشده ...؟
تا جایی که من به یاد دارم از ابتدا قانون بوده ...

در ضمن مگر اون مواد آلی که به تک سلولی اولیه و سپس اون نیز کم کم و طی میلیونها سال به میمون یا اون میمون خان با طبیعت ناسازگار بوده که به انسان تغییر ماهیت داده ...

؟؟؟؟


به نظر شما بهتر شدن مداوم یک پدیده ، تکامل اون پدیده نیست ...؟
چرا با کلمات بازی می کنید ...؟

153:

با سلام
نخير تكامل نيست - دوست عزيز تكامل بار ارزشي دارد و موتاسيون دنبال ارزش نيست - سلول هاي سرطاني هم ناشي از موتاسيون هستند - آيا سرطاني شدن سلول ها تكامل يا بهتر شدن هستند - سلول سرطاني توان توليد و تكثير بهتر را دارد در برابر سلول هاي سفيد هم بيشتر مقاومت ميكند - ايا سرطان گرفتن كه موجب مرگ يك انسان ميشود تكامل هست؟؟/

اشتباه تحليل شما اين هست كه دو نقطه يعني - تك سلولي و انسان را يك خط ممتد و جهت دار و داراي برنامه ميبينيد - در حاليكه ميليونها سال و ميلياردها جهش رخ داده و از ميان اين ميليونها انتخاب طبيعي كه بسياري در امتداد هم بوده اند - يك نمونه انسان شده هست و بسياري ديگر از نتايج موتاسيونها از بين رفته اند - شما اين يك نمونه را هستدلالي بر وجود خدا ميدانيد و ميليونها نمونه و گونه ديگر را كه اعلب از بين رفته اند را ناديده ميگيريد
همانطور كه فرمودم اگر تنها يك نمونه جانوري يا گياهي يافت شود كه تئوري دارايشانن شامل اون نباشد اين تئوري كنار گذاشته خواهد شد - اگر شما ميتواندي فقط يك نمونه را بار روش هاي علمي ارائه دهيد مطمئنا نوبل خواهيد گرفت

154:

سلام،

من بهتر از Paul نمی تونم جواب شما را در مورد نظریه تکامل بدهم.
اما گمان می کنم مشکل همین کلمه «تکامل» هست، که همه را به اشتباه می اندازد.
قبلا هم فرموده ام این ترجمه دارای اشکال هست.
ظاهرا کلمه جدید اون «فرگشت» هست، که اون هم باز دارای اشکال هست.

ترجمه بهتری که برای اون دیده ام «برآمد» هست.بهرحال Evolution هیچ هدفی را دنبال نمی کند.
Evolution ثابت شده و وجود دارد، و در تمامی دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود.
چیزی که اثبات نشده و بسیار سخت هست که اثبات شود، مثلا تکامل موجودات کنونی از اجداد منقرض شده خود هست.
خوب دانشمندان نمی توانند در وقت بازگردند و شاهد چند میلیون سال تکامل دایناسور به یک گربه باشند.

در آزمایشگاه هم امکانش به این سادگیها نیست.

شاید در آینده دور بشود.
اما مهم این هست، که شواهد وجود تکامل بیشتر از اون هست که تصور کنید، و می دانیم که رخ می دهد.بهرحال این موضوع بحث ما نیست.
شما هم این سوالات را در تاپیک مخصوص خود بپرسید، تا بحث منحرف نشود.
فعلا شما برنامه بود جواب گو باشید.


155:

سلام ...
من کاری ندارم که موتاسیون (یا ارائه دهنده اون) چه سیاستی را دنبال می نمايند و دنبال چه هست و دنبال چه نیست ....
ولی چرا ما باید ذهن خود را با قالبی که برای ذهن ما می سازند قفل کنیم ...؟
برآورد کلی این روند ، اونگونه که این نظریۀ اثبات نشده مدعی هست ، همان بهتر شدن و سازگارتر شدن انواع هست که از تک سلولی به مثلا انسان رسیده ...
وگرنه گونه های ناسازگار از بین نمی رفتند ...

می رفتند ....؟

اینکه چگونه به این نتیجه رسیده اند که گونه انسانی دارای فرایندی چندین میلیون ساله هست ، در حالی که فقط می توان از دیرینه شناسی برای فهم این پروسه کمک گرفت ...

و در این راستا نمونه هایی پراکنده و کاملا متفاوت یافت شده اند و فقط یک داستان تخیلی می تواند با رسم منحنی خیالی اونها را به هم پیوند زند و چنین هستنتاج کند که این اولش هست و این آخرش ...

در حالی که فرضیات فراوانی می توان ارائه کرد که حتی به این پیوندها هم بی نیاز باشند ...
مانند چند گانگی نسلهای بشری ...
فرض کنید میلیاردها سال پیش نسلی از انسانها پدید آمده اند که با شرایط محیطی اون روزگار زمین سازگار بوده اند ...
و پس از مدتی منقرض شده اند ...
اونگاه پس از میلیونها سال ، باز گونه یی دیگر و شاید در نقطه یی دیگر پدید آمده اند و باز منقرض شده اند ...
و ........
تا به این نسل فعلی بشر رسیده ...
تنها مشکل این فرضیه ، این هست که برخی منکران ماوراءالطبیعه با احساس بدی که دچار می شوند ، از اون خوششان نمی آید و مثل سایر موارد ، فورا انگ ناساز می زنند ...
متاسفانه مشکل علوم تجربی این بیماری هست ...
یعنی بسیاری از تحصیل کرده ها خیال می نمايند هرچه بوی انکار خدا ندهد ، ضد علم و ضد عقل هست و بالعکس ، هرچه بوی انکار خدا بدهد علمی و خردمندانه هست ...
در حالی که اندیشه های علمی ما پر هست از خیالات ...


حالا اسمش را بگذارید فرضیه ...

تئوری ...

نظریه ...

یا هر چه که دهن را کاملا پر کند ...

بسیار خوب ...

اشکالی ندارد ...

ما که بخیل نیستیم ...
علم بدانید ...

رویش کار کنید ...

تحقیق کنید ...
اما محدود به نفی خدا نکنید تخیلات علمی را ...
فکر کنید آموزه های ادیان هم بخشی از این تخیلات علمی هستند ...
قابلیت تحقیق که دارند ...
بسوزد پدر سیاست ...
چه کرده با این علم بیچاره ...

156:

شما با دید خدایان بنگرید ببینیم چه می شود ....؟
با این جواب حتما تایپیکی داغی خواهید داشت
فرار از جواب و بیراهه رفتن تاکتیک خداباوران هست
مگر من حرف بی منطقی زدم؟یا کدام حرف منطقی شما را قبول نکردم؟
پس حتما بگویم اگرخدا دوتا بود به گیسو گیس کشی می افتادند حرف کاملا دینیه؟

157:

سلام ...
اختیار دارین شکسته نفسی می فرماین ...

فرمودم که فرقی نمی کنه ...
چه بگیم Evolution ...

یا بگیم ...

فرگشت یا برآمد یا تکامل یا هر کلمه دیگه ...

چرا باید بی هیچ بار ارزشی باشه ...؟ چون اون ور آبی ها فرمودن ...؟ اشتباه کردن ...
مگه واژه های دیگه بار ارزشی ندارن ...؟
دارن ...
بار ارزشی اونها نفی خدا و انکار اونه ...


کی باور می کنه که «« Evolution هیچ هدفی را دنبال نمی کند »» ...
مطمئنا دنبال می کند ...
پس بار ارزشی داره ...


من یکی تو کتم نمیره که این ریاکاری ها رو باور کنم ...
شما رو نمی دونم ...

استدلالشونم همچین هستحکامی نداره ...
جز یه اطمینان قلبی که به ما میدن ...

و از زبون ما واگو می کنن که می دانیم که رخ می دهد ...


حرف من اینه که فکرمونو تو قالبی که برامون دیکته کردن خفه نکنیم ...
این احتمال علمی رو هم تو تحقیقات و مطالعاتمون جدی بگیریم که :
شاید خدایی هم در میان باشد ...

دیدید که حتی نکاتی رو از زبون داوکینز نقل کردم که به این اندیشه تن داد ....
خوب چرا ما فرار کنیم از این حقیقت (لااقل احتمالی) ...؟
این حد اقل یه زمینه مستعد برا پیدا کردن حقیقته ...
و إلا اگه از همون اول با این پیشفرض به مطالعه نجوم بپردازیم که « خورشید دور زمین میگرده » که نمیشیم گالیله ...!!!!
بیایید این قالبها رو هم مث قالبهای اعتقادی که با شجاعت کنار گذاشتین ، بشکنین تا حقیقت خودشو به ما نشون بده ....

158:

خیر دوست گرامی ...
فقط من غیر از این چیزی به ذهنم نرسید ...
شما ایراد گرفتید ...
زحمت راه حلش را هم بکشید ...
نمی توانید ...

دیگر چرا فرافکنی می کنید ...؟

رهایش کنید ...
من راحت فرمودم بیش از این نمی دانم ...
شما هم راحت بگویید من هم نمی دانم ...
اینجا محیطی هست برای فرمودگوی علمی ...
هر کسی هم محدودیتی در دانستن دارد ...
مسئله پیچیده هست ....؟

159:

متأسفانه به نظر می رسد شما این بحث تکامل را در پیش گرفته اید تا از زیر بار ادعای خود شانه خالی کنید.
این را هم همه خوانندگان (مانند مطالب اولیه تان) می بینند.
خانم زیبا این تاپیک مربوط به اثبات خدا، توسط خدا پرستان هست.
در تاپیک دیگری که تقریبا فعال هست، در مورد نظریه تکامل بحث می شود.
من دیگر پاسخی به پستهای انحرافی شما در این تاپیک نمی دهم، و از دوستان هم می خواهم همین کار را بنمايند.
و از مدیران هم درخواست دارم پست های مربوط به تکامل این مبحث را به تاپیک نقد نظریه داروین منتقل نمايند.تنها اینکه تکامل (بهتر هست بگویم انتخاب طبیعی) یک بحث علمی هست، و هیچ تضادی با یک آفریننده نخستین ندارد.

و هیچ کاری هم به او ندارد.


تنها مکانیزمی هست که جانداران در بقای خود دنبال می نمايند.در اولین پستم در تاپیک موازی این مبحث هم فرمودم که خود ریچارد داوکینز (مشهورترین بی خدای جهان) می گوید «چرا به احتمال زیاد خدایی وجود ندارد».
هیچ بی خدای با منطق دیگری هم نمی گوید «به هیچ عنوان خدایی وجود ندارد».

حالا شما اگر اثباتی برای وجود خدا دارید، بفرمایید.


160:

ما که اثبات کردیم ...
شما زور زدید اون را رد کنید اما نتوانستید ...

و اینجا را هم ببینید ...

کم کم داشت باورم می شد که شما دنبال حقیقتید ...
متاسفم برای شما دوست گرامی ...
این موضوع را خودتان پیش کشیدید و حالا که کم آوردید ، مرا متهم می کنید به انحراف از تاپیک تا پستها را به تاپیک خود منتقل کنید و چراغ اون را روشن کنید ...؟
برای رونق بخشیدن به تاپیک خود از بد شیوه یی سود جستید ...
بحث تکامل را در رد هدفمند بودن هستی پیش کشیدید و من فقط شروع به رد ادعای شما کردم حالا همه چیز را منکر شدید ....
متاسفم برای وقتی که به خاطر شما صرف کردم ...
دانشجوی بی هستعدادی بودید ....

161:

خوب اگه اثبات کردید که دیگه حرفی نیست.اما اگر انشاالله دروغ نمی گویید، شماره پست آخری که خدا در اون اثبات شد را بگویید، تا بنده مطالعه کنم.
چون من به یاد ندارم زور زده باشم چیزی که شما فرمودید (در ارتباط با اثباط خدا، نه تکامل) را رد کرده باشم.

تنها یک بار توضیحی درباره اصل عدم قطعیت خواستم.خوب.

اثبات در کدام پست بود؟

162:

جهان علم به سوى خدا باز مى گردد


ازاون جائي كه اشخاصي تحت تأثير افكار من به


گمراهي افتاده اند ، به اين وسيله مي خواهم زيان


عظيمي را كه ممكن هست به اونها زده باشم جبران كنم


اونتوني فلو ( AnthonyFlew)


نقل از Harun Yahya
برگردان به فارسي توسط عبدالعلي بازرگان از نشريه Los Angeles Times
(Jan 14-2005 )

اين روزها نشريات خبري سخنان ندامت آميز « اونتوني فلو » را كه روزگاري از فيلسوفان معروف ملحد و منكر خدا بود ،
با آب و تاب منعكس مي نمايد.

اونتوني فلو هستاد ۸۱ ساله انگليسي از سن ۱۵ سالگي بر مسير الحاد و انكار خدا پاي گذاشت و با اولين مقاله اي كه در سال ۱۹۵۰ در اين زمينه نوشت جايگاهي در مباحث آكادميك براي خود گشود.

در ۵۴ سال گذشته او به عنوان هستاد در دانشگاههاي آكسفورد ، آبِردين ، كيل و ريدينگ و به عنوان سخنران در بسياري از دانشگاه هاي آمريكائي و كانادائي ، در مباحث علمي ، كتابها ، سخنراني ها و مقالات خود از تِز بي خدائي دفاع كرده هست.

با اين حال اخيراً تغيير عقيده خود را آشكارا فراخوان كرده و پذيرفته هست كه جهان آفريده شده هست .


فاكتور تعيين كننده و قاطع در چنين تصميم راديكالي ، روشني و صريح بودن شواهدي هست كه در موضوع آفرينش توسط علم آشكار شده هست.

او در برخورد با پيچيدگي هاي مباني اطلاعاتي حيات دريافته هست كه ريشه و پايه حيات طرحي هوشمندانه دارد و فلسفه الحادي كه ۶۶ سال با اون پيوند خورده باطل و فاقد اعتبار هست .

« Flew » دلايل زير بنائي علمي تغيير عقيده خود را اين گونه بيان كرده هست :
« تحقيقات بيولوژيست ها رايشان DNA ( ساختار ژنتيكي ) پيچيدگي شفرمود آور غير قابل باوري از نظم و ساوقتدهي را نشان مي دهد كه لازمه توليد حيات هست و چنين مقدمات و تناسباتي بدون دخالت اراده اي هوشمند ممكن نيست ».
« حتي اقدام به انديشه و تصور تدايشانن يك تئوري طبيعت مدارانه از تكامل تدريجي باز توليد اولين اورگانيسم حياتي بي اندازه مشكل هست.

»
« من به اين نتيجه سوق داده شده ام كه پاسخي براي اين سئوال كه چگونه اولين نشانه حياتي از ماده غير زنده اي پديد آمده و اونگاه در پيچيده ترين شكل خلقت توسعه يافته هست ، وجود ندارد ».
تحقيق رايشان DNA ( ساختار ژنتيكي ) كه Flew به عنوان دليل زير بنائي براي تغيير عقيده خود به اون اشاره مي كند ، به راستي حقايق خيره كننده اي را درباره آفرينش به ظهور رسانده هست .

شكل مارپيچ حلزوني ملكول DNA، محتواي ژنتيكي كد هاي اون ، رديف ها و لايه هاي هسته اون ( Nucleotide Strings ) كه هرگونه پيدايش تصادفي كور را باطل مي كند ، مخزن جامع و دائرة المعارفي عظيم اطلاعات دروني اون و بسياري از يافته هاي خيره كننده علمي آشكار مي سازد كه ساختمان و عملكرد اين ملكول با يك طرح ايشانژه اي براي حيات تنظيم شده هست.

توضيحات دانشمندان در ارتباط با تحقيق رايشان DNA ، شواهدي بر اين حقيقت مي افزايد .

به عنوان مثال فرانسيس كريك
(Francis Crick ) يكي از دانشمنداني كه شكل حلزوني DNA را كشف كرده هست ، در رايشاناروئي با يافته هاي جديد در ارتباط با DNA تصديق كرده هست كه پايه حيات معجزه اي را نمايان مي سازد.

بر جسته ترين دانشمندي كه به همه اطلاعات علمي در اين روزگار دسترسي داشته باشد ، تنها مي تواند ادعا كند كه در برخي واقعيات ممكن هست منشاء حياتي به گونه معجزه آسائي ظاهر شود ، اما واقعيات بسياري لازم هست تا بتواند به حيات خود ادامه دهد .

بر پايه چنين محاسباتي ، پروفسور لِد آدلمن ( Led Adleman ) از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي ( USC ) در لس اونجلس فراخوان نموده هست كه يك گرم DNA مي تواند به اندازه يك تريليون ديسك فشرده اطلاعات در خود انباشته سازد .


جن مايرز ( Gene Myers ) دانشمندي كه رايشان پروژه Genome كار مي كند ، در برخورد با شفرمودي هاي معجزه آساي نظم و ترتيبي كه شاهد بوده هست ، چنين اظهار كرده هست :
« اونچه واقعاً مرا متحير مي سازد ، معماري ( ساختار ) حيات هست .

.

.

سيستم به صورت خارق العاده اي پيچيده هست .

به گونه اي هست كه به نظر مي رسد از قبل طراحي شده هست .

.

.

در اين جا هوشمندي حيرت آوري مشاهده مي شود .

»
خيره كننده ترين حقيقتي كه درباره DNA وجود دارد ، اين هست كه وجود اطلاعات كدهاي ژنتيكي مسلماً با هيچ يك از موازين مربوط به ماده ، انرژي يا قوانين طبيعي قابل توضيح نمي باشد.

دكتر ورنر گيت ( Werner Gitt ) هستاد فيزيك و تكنولوژي اين حقيقت را چنين متذكر شده هست :
« سيستم كد گذاري هميشه نتيجه يك تلاش مغزي هست .

.

.

چنين امري مؤكداً آشكار مي سازد كه ماده به خودي خود قادر بر ابداع هيچ كدي نمي باشد و در اينجا خلاقيت ضرورت دارد .

.

.

هرگز نه قانوني در طبيعت شناخته شده هست كه از اون طريق ماده بتواند به اطلاعات دسترسي پيدا كند و نه هيچ فرآيند فيزيكي يا پديده مادي تشخيص داده شده هست كه بتواند چنين كند.»
دانشمندانِ معتقد به آفريده شدن جهان (Creationist ) و فيلسوفان نقش مهمي را ، علاوه بر يافته هاي علمي ، در پذيرش اين كه جهان طراح هوشمندي داشته هست براي « Flew » ايفا كرده اند .

در روزهاي اخيرFlew در مناظره هاي زيادي با دانشمندان و فيلسوفاني كه طرفدار آفرينش هستند مشاركت كرده و با اونها تبادل نظر كرده هست.

آخرين نشست در اين زمينه مباحثاتي بود كه توسط مؤسسه تحقيقات فوق علمي در ماه مي سال ۲۰۰۳ در تگزاس انجام شد .

Flew در مذاكراتي با فيزيكدان و نايشانسنده اسرائيلي « Roy Abraham Varghes » ،
فيزيولوژيست ملكولي Schroeder Gerald و فيلسوف رومن كاتوليك «John Haldane » مشاركت داشته هست.

« Flew» تحت تأثير انبوه شواهد علمي تأييد كننده نظريه آفريده شدن جهان ، و تأثير هستدلال هاي قانع كننده طرف هاي مقابلش الحاد و بي خدائي را ترك كرده هست .

در نامه اي كه نامبرده براي شماره اگوست – سپتامبر ۲۰۰۳ نشريه انگليسي « فلسفه كنوني » نوشته هست ، كتاب « Schroeder » را به نام « چهره پنهان خدا ، علوم حقيقت نهائي را آشكار مي سازد » ، براي مطالعه توصيه كرده هست ، هم چنين كتاب « جهان عالي بي نظير» نوشته« Varghes » را .


او ضمن مصاحبه اي با هستاد فلسفه و خدا شناسي هابرماس« Gary R.

Habermas »
كه نقش اصلي را در تغيير عقيده او ايفا كرده ، هم چنين در ايشانديايشان « آيا علوم خدا را كشف كرده » به وضوح تأكيد كرده هست كه به طراحي هوشمندانه جهان ايمان دارد.


163:

شاید بهانه گیر باشم، اما حداقل دروغگو نیستم

164:

به نظر من خدا هست وجود داره و خدا یکی هست
ولی همیشه ذهن من درگیر این بوده که خود خدا از کجا اومده و خدا شده؟

کاشکی می شد با خدا رو در رو صحبت کرد و جواب خیلی از سوال های من رو می داد ولی خدا فقط گوش می کنه

165:

سلام دوست عزیز
شما مسلمان هستید و جواب سوالتان در قراون وجود دارد.
پیشنهاد میکنم هر وقت دچار چنین شک و تردیدی شدید این سوره ی زیبا را با حضور قلب بخوانید تا آرام بگیرید و در آرامش خاطرتان شک نکنید:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ، قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ، یعنى بگو اى محمد(ص) که خداوند، خدائیست یگانه.
اللّهُ الصَّمَدُ، یعنى خدائى که از تمام موجودات بىنیاز است.
لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَد.

فرزند ندارد و فرزند کسى نیست.وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اَحَد، یعنى هیچ کس از مخلوقات، مثل او نیست.166:

من اثباتی در این تاپیک ندیدم فقط قوانین بررسی شد و دوستان دیگر هم در باب اون نظریات؛ انتقادات و سوالاتی مطرح کردند که بعضی سوالات بی جواب ماند.ولی اینکه اثبات وجود خدا توسط اکثر دوستان به وسیله آیات قراون داه میشه برام تعجب آوره اینکه ما در اصل وجود خدا شک کنیم و هستناد به کتابی کنیم که فرموده شده گتاب خداست

167:

خانوم زیبا لطفا مجموع مسائلی که اثبات کردید در یک پست جمع کنید تا ما مطمئن شویم
چون من به شما حق می دهم همه ما توقع داریم که خدا باشد
حتی بعضی وقت ها زور هم می گویم(مگر می شود این جهان با این عظمت خدا نداشته باشد باید داشته باشد)
خانوم زیبا شما برای به عنوان یک محقق احترام زیادی دارید
ولی به هر حال شما برای وجود خدا متوقع هستید
این نقل قول ازشما ست
بار ارزشی اونها نفی خدا و انکار اونه ...


کی باور می کنه که «« evolution هیچ هدفی را دنبال نمی کند »» ...
مطمئنا دنبال می کند ...
پس بار ارزشی داره ...


من یکی تو کتم نمیره که این ریاکاری ها رو باور کنم ...
شما رو نمی دونم ...

168:

دوستان گرامی کی این حرف منو رد میکنه؟
اینکه ما همه توقع داریم(دوست داریم)که خدا باشد
باور کنید برای من 60 -70 یال زندگی کمه , منم دوست دارم بعدا زنده بشم یه زندگی راحت داشته باشم دیگه اصلا هم نمیرم یا اون قضیه شراب و حوری این جور چیزا...
اما با چه هستدلالی؟
آخه این چه خدایه که ما ساختیم که هیچ چیز رو برای مشخص نکرده که ما خودمون اونو پیدا کنیم
مگه آزار داره
اصلا این این چه حرفیه که جواب هرچیزی که پیدا نشد بگیم این یه حکمته
مگه من موش آزمایشگاهی هستم که بگه این جا اومدی که آزمایش بشی
مگه برای اوردن من ازم اجازه گرفته
حالا اگه من امنتحانمو درست پس دادم چه فرقی به حالش میکنه
البته شما فقط به نکته اولم توجه کنید تا بحث منحرف نشه

169:

وقتی سعی می کنم منطقی فکر کنم، به نظرم میرسه که ما سپس مردن تمام میشیم، عدم میشیم.<br />
و این خیلی سخته.

اما چاره چیه؟ باید باهاش کنار اومد و به قول داوکینز: Live your life to the full
به نظر میرسه که زندگی پوچه.
<br /><br />
برای همین من هم امیدوارم خدای «عادلی» وجود داشته باشه، و جهان دیگری هم باشه.<br />
جهان دیگری که مثل این دنیا پوچ نباشه (چون بهشت و جهنمی رو هم که تعریف می نمايند پوچه).


170:

منهم چشمم را که می بندم چیزی نمی بینم ...
شق القمر نکردید که ندیدید ...

نشانه اش هم این :
نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
اثبات وجود خدا توسط اکثر دوستان به وسیله آیات قراون داه میشه برام تعجب آوره اینکه ما در اصل وجود خدا شک کنیم و هستناد به کتابی کنیم که فرموده شده گتاب خداست
میشود این «اثباتهای قراونی وجود خدا» را که توسط اکثر دوستان صورت گرفته ، به همه نشان دهید ...؟

چه مدالی برازنده تر از این ، که یک هوچی از این دروغ آشکار شما تشکر کرد ...؟
واقعا شما هیچ در چنته ندارید ارائه کنید که به این روز افتاده اید که با هو و جنجال همه چیز را به نفع باندتان تمام شده وانمود سازید ....؟
بیش از اینها امیدوار بودم از دانش (چه خیالات واهی یی) شماها بهره ببرم ...

171:

اینطوری هم میشود دید :
لم یلد : چیزی پدید نمی آورد (که هم سنجه خودش باشد) ...
لم یولد : پدید آورنده ندارد ...

به زبان ساده یعنی اول همه ...

البته این فرمودمانها درون دینی هستند و خارج از بحث این تاپیک ...

172:

سلام ...
شما هم مث دوستتون یه زحمت به خودتون بدین و یه نمونه از دو یا چند خدای غیر زمینی مثال بزنین تا متوجه بشم ایرادتون چیه ...
چون واقعا متوجه نمیشم خدای زمینی یعنی چی و خدای آسمونی از دید شما یعنی چی ...؟نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
اگر پست من را با دقت بیشتری می خواندید متوجه می شدید که من فرض را بر این گذاشتم که واجب الوجودی باشد تا بتوانم سوال دیگری را مطرح کنم..
خیر در نوشته شما هیچ اثری از فرض نبود ...
این نوشته شماست :
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul می دانیم خدا هست !
در تمامی این برهان ها و دلایل ( که پر از ایراداتی هست) چگونه می توان به خدای واحد رسید؟

در تمامی این برهان ها دوستان تنها وجود یک واجب الوجود را که جهان را آفریده هست اثبات می نمايند و این واجب الوجود :

1- ممکن هست با تعریف اسلام از خدا که دارای تمامی خصلت های خوب انسانی هست (مهربان، بخشنده، ...) متفاوت باشد، لزومی ندارد خدا حتما مهربان و بخشنده باشد تا چیزی را ایجاد کند!!!!!

2- در این برهان ها یکتا بودن خالق اثبات نمی شود

3- اگر پس از ایجاد اون ماده اولیه بیگ بنگ (که دوستان معتقد هستند خدا حتما اون را یک هو بوجود آورده) و برنامه دادن قوانین طبیعت که تمامی دنیا بر پايه اون عمل می نمايند، خود خدا از بین رفته باشد چی؟ در این برهان ها چنین اثباتی دیده نمی شود!!!

به عبارت دیگر چگونه می توان اثبات کرد که در حال حاضر خدا وجود دارد؟؟
کاملا مشخصه وجود خدا را قبول کردین ...
فقط به اطلاعات بیشتری اظهار نیاز کردین ...
مث یکتا بودن خدا ...

صفات خدا ...

تداوم وجود خدا سپس آفرینش و از این قبیل چیزا ...

اگه می خواین جرزنی کنین ، حرفی نیست ...

طبق سیاست گروهی تون عمل کنین ...

اما مث اون کاربر دروغگو انگ نزنین ...

173:

جهان علم به سوى خدا باز مى گردد


ازاون جائي كه اشخاصي تحت تأثير افكار من به گمراهي افتاده اند ، به اين وسيله مي خواهم زيان عظيمي را كه ممكن هست به اونها زده باشم جبران كنم


اونتوني فلو ( AnthonyFlew)


نقل از Harun Yahya
برگردان به فارسي توسط عبدالعلي بازرگان از نشريه Los Angeles Times
(Jan 14-2005 )

اين روزها نشريات خبري سخنان ندامت آميز « اونتوني فلو » را كه روزگاري از فيلسوفان معروف ملحد و منكر خدا بود ،
با آب و تاب منعكس مي نمايد.


اونتوني فلو هستاد ۸۱ ساله انگليسي از سن ۱۵ سالگي بر مسير الحاد و انكار خدا پاي گذاشت و با اولين مقاله اي كه در سال ۱۹۵۰ در اين زمينه نوشت جايگاهي در مباحث آكادميك براي خود گشود.

در ۵۴ سال گذشته او به عنوان هستاد در دانشگاههاي آكسفورد ، آبِردين ، كيل و ريدينگ و به عنوان سخنران در بسياري از دانشگاه هاي آمريكائي و كانادائي ، در مباحث علمي ، كتابها ، سخنراني ها و مقالات خود از تِز بي خدائي دفاع كرده هست.

با اين حال اخيراً تغيير عقيده خود را آشكارا فراخوان كرده و پذيرفته هست كه جهان آفريده شده هست .فاكتور تعيين كننده و قاطع در چنين تصميم راديكالي ، روشني و صريح بودن شواهدي هست كه در موضوع آفرينش توسط علم آشكار شده هست.

او در برخورد با پيچيدگي هاي مباني اطلاعاتي حيات دريافته هست كه ريشه و پايه حيات طرحي هوشمندانه دارد و فلسفه الحادي كه ۶۶ سال با اون پيوند خورده باطل و فاقد اعتبار هست .

« Flew » دلايل زير بنائي علمي تغيير عقيده خود را اين گونه بيان كرده هست :

« تحقيقات بيولوژيست ها رايشان DNA ( ساختار ژنتيكي ) پيچيدگي شفرمود آور غير قابل باوري از نظم و ساوقتدهي را نشان مي دهد كه لازمه توليد حيات هست و چنين مقدمات و تناسباتي بدون دخالت اراده اي هوشمند ممكن نيست ».
« حتي اقدام به انديشه و تصور تدايشانن يك تئوري طبيعت مدارانه از تكامل تدريجي باز توليد اولين اورگانيسم حياتي بي اندازه مشكل هست.

»
« من به اين نتيجه سوق داده شده ام كه پاسخي براي اين سئوال كه چگونه اولين نشانه حياتي از ماده غير زنده اي پديد آمده و اونگاه در پيچيده ترين شكل خلقت توسعه يافته هست ، وجود ندارد ».

تحقيق رايشان DNA ( ساختار ژنتيكي ) كه Flew به عنوان دليل زير بنائي براي تغيير عقيده خود به اون اشاره مي كند ، به راستي حقايق خيره كننده اي را درباره آفرينش به ظهور رسانده هست .

شكل مارپيچ حلزوني ملكول DNA، محتواي ژنتيكي كد هاي اون ، رديف ها و لايه هاي هسته اون ( Nucleotide Strings ) كه هرگونه پيدايش تصادفي كور را باطل مي كند ، مخزن جامع و دائرة المعارفي عظيم اطلاعات دروني اون و بسياري از يافته هاي خيره كننده علمي آشكار مي سازد كه ساختمان و عملكرد اين ملكول با يك طرح ايشانژه اي براي حيات تنظيم شده هست.


توضيحات دانشمندان در ارتباط با تحقيق رايشان DNA ، شواهدي بر اين حقيقت مي افزايد .

به عنوان مثال فرانسيس كريك (Francis Crick ) يكي از دانشمنداني كه شكل حلزوني DNA را كشف كرده هست ، در رايشاناروئي با يافته هاي جديد در ارتباط با DNA تصديق كرده هست كه پايه حيات معجزه اي را نمايان مي سازد.


بر جسته ترين دانشمندي كه به همه اطلاعات علمي در اين روزگار دسترسي داشته باشد ، تنها مي تواند ادعا كند كه در برخي واقعيات ممكن هست منشاء حياتي به گونه معجزه آسائي ظاهر شود ، اما واقعيات بسياري لازم هست تا بتواند به حيات خود ادامه دهد .

بر پايه چنين محاسباتي ، پروفسور لِد آدلمن ( Led Adleman ) از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي ( USC ) در لس اونجلس فراخوان نموده هست كه يك گرم DNA مي تواند به اندازه يك تريليون ديسك فشرده اطلاعات در خود انباشته سازد .


جن مايرز ( Gene Myers ) دانشمندي كه رايشان پروژه Genome كار مي كند ، در برخورد با شفرمودي هاي معجزه آساي نظم و ترتيبي كه شاهد بوده هست ، چنين اظهار كرده هست :
« اونچه واقعاً مرا متحير مي سازد ، معماري ( ساختار ) حيات هست .

.

.

سيستم به صورت خارق العاده اي پيچيده هست .

به گونه اي هست كه به نظر مي رسد از قبل طراحي شده هست .

.

.

در اين جا هوشمندي حيرت آوري مشاهده مي شود .

»
خيره كننده ترين حقيقتي كه درباره DNA وجود دارد ، اين هست كه وجود اطلاعات كدهاي ژنتيكي مسلماً با هيچ يك از موازين مربوط به ماده ، انرژي يا قوانين طبيعي قابل توضيح نمي باشد.


دكتر ورنر گيت ( Werner Gitt ) هستاد فيزيك و تكنولوژي اين حقيقت را چنين متذكر شده هست :
« سيستم كد گذاري هميشه نتيجه يك تلاش مغزي هست .

.

.

چنين امري مؤكداً آشكار مي سازد كه ماده به خودي خود قادر بر ابداع هيچ كدي نمي باشد و در اينجا خلاقيت ضرورت دارد .

.

.

هرگز نه قانوني در طبيعت شناخته شده هست كه از اون طريق ماده بتواند به اطلاعات دسترسي پيدا كند و نه هيچ فرآيند فيزيكي يا پديده مادي تشخيص داده شده هست كه بتواند چنين كند.»
دانشمندانِ معتقد به آفريده شدن جهان (Creationist ) و فيلسوفان نقش مهمي را ، علاوه بر يافته هاي علمي ، در پذيرش اين كه جهان طراح هوشمندي داشته هست براي « Flew » ايفا كرده اند .

در روزهاي اخيرFlew در مناظره هاي زيادي با دانشمندان و فيلسوفاني كه طرفدار آفرينش هستند مشاركت كرده و با اونها تبادل نظر كرده هست.


آخرين نشست در اين زمينه مباحثاتي بود كه توسط مؤسسه تحقيقات فوق علمي در ماه مي سال ۲۰۰۳ در تگزاس انجام شد .

Flew در مذاكراتي با فيزيكدان و نايشانسنده « Roy Abraham Varghes » ،
فيزيولوژيست ملكولي Schroeder Gerald و فيلسوف رومن كاتوليك «John Haldane » مشاركت داشته هست.


« Flew» تحت تأثير انبوه شواهد علمي تأييد كننده نظريه آفريده شدن جهان ، و تأثير هستدلال هاي قانع كننده طرف هاي مقابلش الحاد و بي خدائي را ترك كرده هست .

در نامه اي كه نامبرده براي شماره اگوست – سپتامبر ۲۰۰۳ نشريه انگليسي « فلسفه كنوني » نوشته هست ، كتاب « Schroeder » را به نام « چهره پنهان خدا ، علوم حقيقت نهائي را آشكار مي سازد » ، براي مطالعه توصيه كرده هست ، هم چنين كتاب « جهان عالي بي نظير» نوشته« Varghes » را .


او ضمن مصاحبه اي با هستاد فلسفه و خدا شناسي هابرماس« Gary R.

Habermas »
كه نقش اصلي را در تغيير عقيده او ايفا كرده ، هم چنين در ايشانديايشان « آيا علوم خدا را كشف كرده » به وضوح تأكيد كرده هست كه به طراحي هوشمندانه جهان ايمان دارد.


http://www.eholyquran.com/Quran/Baza...sFarsi/B41.htm

174:

درود

این رو می دونم ولی قانع نشدم

سعی می کنم بهش فکر نکنم

175:

بسم الله الرحمن الرحيم


ببينيد ما خيلي از فرضهائي را که درباره دين داريم ، پايه ا درست نيست ...
اين فرض که اونچه دين فرموده قابل تجربه شخصي نيست و حکمتش براي هميشه پنهان هست از کجا آمده هست ؟
همه اونچه در دين فرموده شده از بهشت و جهنم و جن و روح و ملائک و ...

همين حالا قابل تجربه شخصي و کشف و شهود هست ، نه اينکه فقط با هستدلال بخواهيم تا وقت مرگ منتظر بمانيم و بعد ببينيم که چه مي شود ...
همين الان مي توان دنياهاي پس از مرگ را ديد ، در اونها گام برداشت ، علم آموخت ، بهره برد و دوباره به زندگي عادي برگشت ...
اما روش چنين شناختي با روش شناخت هستدلالي بطور بنياني متفاوت هست و اگر موقعيتي بود کامل اين موضوع را باز مي کردم تا ببينيد که مي توان به روش تجربي و علمي و گام به گام با حقايق دين آشنا شد ...
و شناخت درست خدا پس از همه اينها حاصل مي شود نه قبل از اينها ...
اونهم در حد ظرفيت وجودي خودمان نه در معناي حقيقي کلمه ...
اگر ما مي توانستيم خدا را اونگونه که هست بشناسيم که خودمان بايد الان يک خدائي مي بوديم اما چنين نيست ...
اگر از مورچه هائي که در لانه هاي زمستاني اشان هستند همين حالا بپرسيم که انسانها در سال 2050 در کره ماه چه برنامه هائي دارند ، چه خواهند فرمود ؟ چطور بايد براي اونها حقايق را توضيح بدهيم ؟ به چه زباني ؟ با چه ابزاري ؟...
شناخت خدا در معناي مطلقش امکان پذير نيست و همه اونچه دين براي ما تا کنون فرموده هست گامهائي هست که براي هوشهاي مبتدي آدميان تا اونها بتوانند اولين گام را بسايشان حقيقتي توصيف ناپذير که وراي بيان و عقل و ادراک و تصور هر موجودي هست بردارند ...
اگر گام اول برداشته شد اونگاه گام دوم آشکار خواهد شد...
اما آدميان هنوز در همان گام نخست برنامه دارند و در البته در آستانه برداشتن اولين گام هستند و وقتي که اولينگام برداشته شد به اين معناست که بي نهايت گام ديگر در انتظار اونها خواهند بود ...
............................
تحقيقات ما درباره حقايقي مثل " خدا " ، " جهان پس از مرگ " واقعا ناچيز هست و رياضت و کوششي که براي کسب چنين حقايقي کرده ايم ناچيزتر هست ...
براستي چرا اهميت چنين موضوعاتي را اينقدر ناديده مي گيريم ؟
تا کنون چقدر درباره مرگ عميقا فکر کرده ايم يا به تجربيات نزديک به اون دست يافته ايم ؟
...........................
اگر فرموده مي شود که تکامل تدريجي يا تصادف يا طبيعت و ...

ما را به وجود آورده هست درحاليکه هيچ بوديم پس تعجبي ندارد که دوباره بر اثر همين شرایط ايجاد شايشانم و ببينيم که بار ديگر ايستاده ايم ، در دنيائي ديگر و باز ندانيم که چگونه چنين شد ...
اما آيا پيدايش اولينما دشوارتر هست يا پيدايش دوباره ما ؟
همين حالا بعضي از دانشمندان براي بازسازي ماموتها در تلاش هستند و وعده داده اند که تا سال 2014 احتمالا يکي از اونها را براي باغ وحشي بازسازي خواهند کرد...
وقتي که انسان ممکن هست که موجود مرده اي را دوباره به حيات برگرداند آيا تعجبي دارد که بپذيريم ما هم فناپذير نيستيم ؟
حال بيائيد و به اين بينديشيم که به چه دليل فکر مي نماييم که انسانها بالاترين هوشمندي موجود در هستي هستند و چرا اين فرض که ممکن هست موجوداتي ما را از گذشته پرورش داده باشند برايمان دشوار هست ؟
اگر خوب دقت و تفکر کنيد مي بينيد که فرض اينکه ما انسانهاي بر رايشان زمين بالاترين هوشمندي موجود هستيم اصلا اعتباري ندارد و ما نمي توانيم بگوئيم که چون موجودات هوشمندتري وراي خودمان را نمي بينيم ، پس وجود ندارند ...
اتفاقا اگر اونها ديده مي شدند بايد مي فرموديم که زياد پيشرفته نيستند ، چون نامرئي بودن و نامرئي سازي پديده اي دور از دسترس نيست و همين حالا محققان براي دستيابي به اون تلاش مي نمايند ...
............................
اگر مخالفان خدا و معاد بپذيرند که در " ناشناخته " زندگي مي نمايند ، همين خودش يک گام مثبت هست و اونگاه گام بعدي را مي توان برداشت که تحقيق و بررسي و تجربه شخصي براي کشف حقيقت هست ...
يعني هر فردي خودش بايد اون را در تجربه شخصي اش دريابد ...
شما نمي توانيد براي يک نوزاد يا کودک از تجربه جنسي ، چيزي بفهمانيد يا براي يک نابينائي که اصلا هيچ چيزي نديده از رنگهاي قرمز و صورتي و سبز و ...

مفهومي قابل درک برايش ايجاد کنيد ...
گام پايه ي براي شناخت خدا اين هست که تجليات او را تجربه کنيم و اونچه را هم دين بيان کرده هست راهي هست براي شناخت شخصي ما از تجليات خدا ...
اما چه کسي به اين راه رفته هست ؟...
اندک هستند اون عرفائي که جان کلام دين را دريافته باشند ...
اونها انگشت شمار بوده اند و غالبا در گمنامي به سر مي برند زيرا اصلا به راهي که ما مي رايشانم نمي روند و چيزهائي يافته اند که قابل وصف به زبان ما نيست تا بتوان بيانش کرد ...
اگر موقعيتي بود در اين باره بعدا مطالبي خواهم نوشت ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

176:

[quote=زيبا;2643212]سلام ...
شما هم مث دوستتون یه زحمت به خودتون بدین و یه نمونه از دو یا چند خدای غیر زمینی مثال بزنین تا متوجه بشم ایرادتون چیه ...
چون واقعا متوجه نمیشم خدای زمینی یعنی چی و خدای آسمونی از دید شما یعنی چی ...؟خانوم زیبا من خیلی جملات شما را با دقت می خوانم شما هنوز برای من قابل احترام هستید
منظور منو متوجه نشدید من نفرمودم خدای زمینی یا خدای اسمانی
فرمودم که در مورد خدا زمینی فکر نکن یا انسانی فکر نکن
در این صورت او را چون انسانی تصور می کنی که دارای خلقیاتی چون حسود یا منزوی که بادیگران یا شرکایش به مشکل بر می خورد یا سازش ندارد

177:

خانوم زیبا
خواهش می کنم به من اعتماد کن و این زحمت رو بکش

178:

امیدم را مگیر از من خدایا خدایا

179:

جالبه ما از شما مطلب میخوایم باید زحمت مطالعه همهی پستها رو به خودمون بدیم ولی شما مثل اینکه گل زیره میباشید که باید در بست همه ی حرفا رو براتون بیاریم تو پست قبلیم هم فرمودم زحمتش رو خودتون بکشید ما مثل شما بیکار نیستیم

180:

آخه مشکل اینه که شما مث دوستاتون دروغ فرمودین ...

و شما تقریبا تو نصف پستهاتون اومدید خدا رو با آیات قراون اثبات کردید ...
ولی ماشالله به این سنگ پا ...که چه عرض کنم فحاش و هتاک و از زیر سوال در رو .خوبه تو تاپیک چرا دروغ خودتون فرمودید که برای از زیر بار رفتن نفرمودن دروغ طرف رو با یه سوال میپیچونید اینم حتما از اون کاراست فرمودم که شما مثل اینکه گل زیره تشریف دارید

البت شما به همون دلیل گل زیره بودن میتونید تاپیک رو اینقدر کش بدید تا خیلی زیباتر شوید

181:


شما که لرز گرفتی برای نشون دادن پست اثباتتون دیگه چرا این حرفو میگید ..........یادمه دوستان خواستند و شما هی پیچوندید ...فک کنم کار از وحشت گذشته و یه بار سکته رو حتما زدید

182:

خب فهمیدم چیزی ندارید ممنون از اثباتی که انجام ندادید
دوستان میتونند همین چند پست من و زیبا خانوم (خدا رو شکر جنسیتشون رو رو کردن ) رو بخونن و به اثبات خدا پی ببرند
با تشکر از مدیر تالار تقاضای رسیدگی دارم

183:

من گشتم البته بدون وحشت اثبات قرانی ندیدم
خوب حالا ادامه بده
فقط جان من اثبات علمی شما کجاست.
کار من شده فقط گشتن
باور کنید من همه جا رو گشتم
بهتره به 110زنگ بزنیم احتمالا سرقتی انجام شده
دوستان تا پیدا نشدن متن های خانوم زیبا کسی حق نداره از این تایپیک خارج بشه

184:

سلام محسن.ابتدا ببخشید که در کوت بالا پست شما را کوتاه کردم.
من واقعا خوشحال می شوم اگر روش شناختی را که می دانید برای ما هم بازگو کنید.من پیش از این هم فرموده ام، که در مورد واقعیت جهان اطلاعی ندارم.

دانشمند هم نیستم، تا شخصا به تحقیق بپردازم.
اما دانشمندان تا اینجا هم پرده از بسیاری رازهای عالم گشوده اند.

و باز هم خواهند گشود.
بسیاری از مسائلی که تا همین چند دهه قبل برای ما ماورالطبیعه بوده اند، اکنون جزئی از علوم شناخته شده و تجربی اند.

مثالها بسیارند.
یک دانشمند اگر می خواست پیش از شروع تحقیق، فرض را بر ماورالطبیعه بگذارد که دیگر علمی پیشرفت نمی کرد.

برای همین نیچه می گوید خدا مرده هست.
به این دلیل که نقش خدا در زندگی روزمره هر روز کمتر می شود.
شاید 50 سال قبل برای یک بیماری سیاه سرفه تنها علاج دعا به درگاه خداوند بود، اما اکنون پزشکان زودتر از خدا جواب می دهند.
از این نوشته برداشت بد نکنید (می شود باز هم علت العلل همه چیز را خدا دانست).

اما بهرحال شرایط هرروزه تغییر می کند.

بنابراین برای من به عنوان یک شکاک تا چیزی اثبات نشود، اون در رده «ناشناخته ها» خواهد بود، نه ماورالطبیعه.

--------------------------- اون ماموت ذکر شده را هم از دی ان آ منجمد شده بازسازی خواهند کرد.

چون ما را چیزی به جز dna تشکیل نمی دهد.

و اگر اون زنده بماند، ما هم (وجود فیزیکیمان) زنده می مانیم.
Dna را هم مواد آلی تشکیل می دهند.

شاید اگر کد dna کسی را داشته باشیم، بشود از همان مواد آلی او را بازسازی کرد.
هیج جادوگری و معجزه ای در کار نیست.
تنها مسئله تجربیات و حافظه هست که شاید برای اون هم علم راهی بیابد.

-------------------------
بهرحال من که فرموده ام ندانم گرا هستم.
اما گمان نمی برم هیچوقت هم اثبات «عقلی» برای وجود خداوند یافت شود.
همانطور که هیچ فیلسوفی و هیچ مدعی هم در طول تاریخ نتوانسته.

(اگر هم شود، ما از اینکه راز دیگری از جهان گشوده شده هست هستقبال می کنیم)

185:

موضوع جالبتر شد ایشون نصفی از پستهاشون رواینجا پاک کردن
خوبه ما بعضی ازصحبتاشون رو کوت گرفتیم
وگرنه میفرمودن برید پیداشون کنید

186:

مجبورنیستی وقتی توکل کل کم میاری اصلا کل کل راشروع کنی پاک کردن پستهای یه فرد نشونه بی احترامی فردبه افراداون تاپیکه .


187:

درود
دوستمون ازشما درخواست برهان علمی برای اثبات فرموده هایتان راکردند که بدون اینکه جوابشونو بدید شروع به پاک کردن فرموده های قبلیتون کردید که نشون بدید طرف باخودش درگیری ذهنی داره و خودش جواب خودشو میده .برای پاک کردن پستتون باید حتما ازکسی که باش شروع به کل کل کرده بودید اجازه میگرفتید نه اینکه مخاطبتونو درمظان اتهام قراربدید.مطمینا این رفتارآخرتون نیست امیدوارم دست ازاینکارزشتتون برداریدومدیران اگه درتواناییشون هست پست این کاربررابرگردونندتاکاربرها ی دیگه دست به همچین کارشنیعی نزنند

188:

باید دید که خانوم زیبا ابرنامه به این موضوع دارند که بی اطلاع اقدام به طراحی موضوعی به این حساسی را کرده اند که مدعی ترین دوستانشان زیرکانه حتی سری هم به این تایپیک نمی زنند
دقت کنید باب سفسته و تفسیر برای اکثر موضوعات باز هست اما این مسئله در واقع به ضرر خداباوران هست
خانوم زیبا بی گمان اگر اشراف به این داشتید که تنها خواهید ماند هرگز دست به این..........نمی زدید
و این را هم بدانید دایره فکری کسانی که با دید علمی به پیدایش هستی می نگرند به این نیست که آیا خدایی هست یا نه که اثبات بشود یا نشود چون دانستن ان هیچ کمکی به بشریت نخواهد کرد
این خدا چه باشد و چه نباشد ما به همنوع خود احترام می گزاریم
دانستن اینکه خدا هست یا نیست بهتر هست یا .......ساختن یک اسپرین برای یک بیمار؟
اگر من و امثال من اینجا وقت تلف می کنیم بخاطر اینه که عقاید شما(دینداران) به عادی ترین مسائل خانوادگی ما نیز صدمه زده و ما گریبان گیر به ناچار دست به هر ریسمانی که از دست شما رهایی یابیم می زنیم
ولی تا کنون از خدا ناباوری ما به شما لطمه ای رسیده هست؟

189:

بسم الله الرحمن الرحيم

خدا را چيزي خارج از اشياء و قوانين و نيروها و ...

فرض کردن شناخت حقيقي خدا نيست ...
اينکه فکر کنيم علم ، علت چيزها را کشف مي نمايد و خدا عقب نشيني مي نمايد يعني اينکه "علم "و "علت" و "چيز" و ...

را از خدا جدا کرده ايم و خدا را چيزي جداي از اينها فرض کرده ايم ...
خدا خارج از اشياء هست اما جداي از اونها نيست و داخل اشياء هست اما آميخته با اونها نيست...
خدا اول يا آخر زنجيره علتها و معلولها نيست ...
خدا در هر لحظه وجودي هست و علت هرچيزي هست حالا و هر وقت ديگر ...
هم علت را ایجاد کرده هست و هم معلول را ...


هم بيماري و هم درمان بيماري سياه سرفه را هم او ایجاد کرده هست ، هم بيمار و هم پزشک را او ایجاد کرده هست ...
دعا را هم او ایجاد کرده هست ...
هرچه را که بتوانيم اسمي بر اون بگذاريم و يا به سمت او اشاره کنيم و يا تفکيک کنيم و يا تصور کنيم و يا در خيال و عقل و ...درک کنيم ، خدا نيست و مخلوق هست اما به اين معنا هم نيست که خدا جداي از اونها باشد ...
پزشکان زودتر از خدا جواب مي دهند ؟!
اين يعني اينکه پزشک را از خدا جدا کرده ايد ...
از شما مي پرسم آيا غير از اين هست که تمام عقل و ادراک ما و شما با چند تار نازک از سيناپسهاي مغزي و با رشته هاي باريک ديگر متصل هست و اگر کمي اين رشته ها دچار اختلال بشوند همه عقل و ادراک ما هم دچار اختلال مي شوند ؟
ما چه هستيم ؟ ما که هستيم ؟
هيچ ...
هر نيروئي چه ظاهر و چه پنهان از خداست ...
اونچه را که نيچه مي گايشاند مرده ، خداي حقيقي نيست بلکه تصوري هست که از خدا در ذهنش بوده و همان تصور در ذهن بسياري ديگر هم هست و البته اون خدا پايه ا نبوده تا بميرد ...
اون تصور يک بتي بوده به نام خدا که در ذهن او بوده هست و تصوري بوده باطل از خدا ...
نقش خدا هر روز در جهان کم رنگتر نمي شود بلکه بيشتر و بيشتر در جهان جلوه گر مي شود ...
نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها
بنابراین برای من به عنوان یک شکاک تا چیزی اثبات نشود، اون در رده «ناشناخته ها» خواهد بود، نه ماورالطبیعه.
-------------------------
بهرحال من که فرموده ام ندانم گرا هستم.
اما گمان نمی برم هیچوقت هم اثبات «عقلی» برای وجود خداوند یافت شود.
همانطور که هیچ فیلسوفی و هیچ مدعی هم در طول تاریخ نتوانسته.

(اگر هم شود، ما از اینکه راز دیگری از جهان گشوده شده هست هستقبال می کنیم)
لا ادري بودن در عمل بسيار مشکل تر از سخن فرمودن از اون هست ...
بطور کلي مي گايشانم ...
اگر کسي لا ادري باشد نمي تواند ادعا کند که دنيا پوچ هست ، بايد بگايشاند که نمي دانم دنيا پوچ هست و يا نيست ...
اگر کسي لا ادري باشد پيوسته بايد در خوف و هراس و يا در شوق و اميد و گوش به زنگ باشد و خواب و آرام نداشته باشد ، چون نمي داند که لحظه اي ديگر در کجاست ...
چون هيچ چيز در اين دنيا نيست که براي من و شما تضمين کند که حتي لحظه اي ديگر زنده باشيم و اين يک اصل يقيني هست اما با اين وجود ، اصلا جايگاهي در فکر و انديشه ما ندارد و گوئي که ما خيلي وقت تضمين شده در اين دنيا داريم و هنوز نوبت ما نرسيده هست ...
اين تصور از کجا آمده هست ؟
از سايشان ديگر به خيلي از چيزها يقين نداريم اما با سرعت تمام به سمتشان مي رايشانم و براي به دست آوردن اونها از خيلي از چيزهاي نقد مي گذريم ...
اگر به من و شما بگايشانند که فقط تا فردا زنده هستيم و يقين کنيم که تا فردا بيشتر در اين دنيا نيستيم آيا اعمال ما مثل گذشته باقي مي ماند ؟ يا اينکه اعمالمان دچار تغيير مي شود ؟ احساساتمان چطور ؟...
لا ادري بودن يعني احساسي عميق در هر لحظه از شوق و ترس بي نهايت ...
يعني فرد نمي داند که لحظه اي ديگر در خواب و نابودي هست يا در دنيائي لبريز از درد يا در دنيائي لبريز از شادي و يا بين اينها و چون اين را نمي داند بنابراين بين همه اين حالات بطور مدام در گردش هست ...
اگر شما چنين هستيد پس لا ادري هستيد ...
مومنان و لا ادري ها در ترس و شوق از مرگ تا حدودي شبيه هم هستند .
مومنان مي گايشانند بهشت و دوزخ هست و چون يقين ندارند که به کدام منتهي مي شوند مدام بين ترس و اميد در حرکت هستند و لا ادري ها چون نمي دانند پس از مرگ وضعشان چه مي شود مدام در ترس و شوق هستند چون ممکن مي دانند که شايد به زندگي بهتر يا بدتري منتقل شوند و يا اينکه نابود شوند ...
با قاطعيت مي گايشانم که اکثريت انسانها در چنين وضعيت و حالي نيستند ...
..........
اگر موقعيتي بود بعدا درباره روش شناخت تجربي مفاهيم ديني ، مطالبي مي نايشانسم ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


190:

[quote=mohsen-t;2646300]
بسم الله الرحمن الرحيم

خدا را چيزي خارج از اشياء و قوانين و نيروها و ...

فرض کردن شناخت حقيقي خدا نيست ...
اينکه فکر کنيم علم ، علت چيزها را کشف مي نمايد و خدا عقب نشيني مي نمايد يعني اينکه "علم "و "علت" و "چيز" و ...

را از خدا جدا کرده ايم و خدا را چيزي جداي از اينها فرض کرده ايم ...
خدا خارج از اشياء هست اما جداي از اونها نيست و داخل اشياء هست اما آميخته با اونها نيست...
خدا اول يا آخر زنجيره علتها و معلولها نيست ...
خدا در هر لحظه وجودي هست و علت هرچيزي هست حالا و هر وقت ديگر ...
هم علت را ایجاد کرده هست و هم معلول را ...


هم بيماري و هم درمان بيماري سياه سرفه را هم او ایجاد کرده هست ، هم بيمار و هم پزشک را او ایجاد کرده هست ...
دعا را هم او ایجاد کرده هست ...
هرچه را که بتوانيم اسمي بر اون بگذاريم و يا به سمت او اشاره کنيم و يا تفکيک کنيم و يا تصور کنيم و يا در خيال و عقل و ...درک کنيم ، خدا نيست و مخلوق هست اما به اين معنا هم نيست که خدا جداي از اونها باشد ...
پزشکان زودتر از خدا جواب مي دهند ؟!
اين يعني اينکه پزشک را از خدا جدا کرده ايد ...
از شما مي پرسم آيا غير از اين هست که تمام عقل و ادراک ما و شما با چند تار نازک از سيناپسهاي مغزي و با رشته هاي باريک ديگر متصل هست و اگر کمي اين رشته ها دچار اختلال بشوند همه عقل و ادراک ما هم دچار اختلال مي شوند ؟
ما چه هستيم ؟ ما که هستيم ؟
هيچ ...
هر نيروئي چه ظاهر و چه پنهان از خداست ...
اونچه را که نيچه مي گايشاند مرده ، خداي حقيقي نيست بلکه تصوري هست که از خدا در ذهنش بوده و همان تصور در ذهن بسياري ديگر هم هست و البته اون خدا پايه ا نبوده تا بميرد ...
اون تصور يک بتي بوده به نام خدا که در ذهن او بوده هست و تصوري بوده باطل از خدا ...
نقش خدا هر روز در جهان کم رنگتر نمي شود بلکه بيشتر و بيشتر در جهان جلوه گر مي شود ...


با درود بر شما دوست گرامی
سخنان شما چون شعری زیباست
اما برادر گرامی شما هم از خدایی سخن فرمودی که از اون توقع داری که چنین باشد
نه اثباتی بود نه جوابی
من هم توقع دارم
تو هم توقع داری
او هم توقع دارد
اونها هم توقع دارد
منو کفن کنید دیگر توقعاتتان را ننویسید
ایجا قرارست همه چیز منطقی و علمی اثبات شود

191:زیبا خانوم نگران نباشید
کلانتر تمام درهارو بسته و گروهی اجیر کرده اما ...کم لم یکن دنبال مطالب اثبات شده شما هستیم البته یک سری توقعات شما رو دوستمونs_z_annul پیدا کرده شاید خبر خوشی باشه
موضوع داره جنایی میشه ها

192:

سلام و تشکر از ورود دیرهنگام به فرمودمان منطقی و هستدلالی ...
هر نظامی (سیستمی) که برخوردار از روابط تعریف شده میان عناصر تشکیل دهنده اون باشد ، قانونمند هست ...
این نظام ، هرچه پیچیده تر باشد ، هوشمندانه تر هست ...
این روابط هرچه دقیقتر و جزئی نگر تر باشند ، از صلابت و پایداری بیشتری برخوردارند ...

و نیز هوشمندانه ترند ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
2- باید ثابت شود که این قوانین از ابتدا وجود نداشته هست و وقتی خدا اون را بوجود آورده هست
یعنی بازه ای بوده هست که در اون، این قوانین وجود نداشته هست...

چگونه اون را اثبات می کنید؟
حتی اگر اون را اثبات کنم ، با شناختی که از اینگونه بحثها دارم ، شاخه یی دیگر را برای نشستن بر می گزینید و به اون می پرید که : « خدا اثبات نشده ، چگونه مدعی شده اید که قبل از قوانین هستی بوده ...؟ » لذا ابتدا این کار سزاوارتر هست ...
مجموعه سیستم هستی ، هم از پیچیدگی بی حساب و هم از دقتی بی اندازه و هم از عظمتی نامتناهی و هم از اجزائی بسیار ریزتر از شناخت بشر برخوردار هست (همه ملزومات یک هوش مطلق) ...
خردمند در برابر طرحی چنین موشکافانه و هوشمندانه سر تعظیم فرود آورده و طراح ی مافوق همه هستی را از ژرفنای دانش باز می شناسد ...
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
همان گونه که در بیشتر پستهایتان به چشم می آید شما خدا را دارای صفت های انسانی و زمینی می دانید (خرد ، هوش و...)
شما خدای دیگری می شناسید به معرفی و اثباتش همت بگمارید ...
این خدا خدایی هست که با علوم طبیعی می توان شناخت ...
حقیقت خدا را فقط خود خدا می شناسد و بس ...
ما به اندازه دانش و درک خود قلم می زنیم ...

نه به اندازه خدا ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
آیا از نابود شدن ستاره ها در فواصل دور از زمین آگاهید؟؟
آیا می دانید همین خورشید بفرموده دانشمندان چندصد میلون سال دیگر مانند سایر ستاره از بین برود ؟؟
بیرون از قوانین طبیعی نیست ...
پس تحت کنترل هست ...
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
آیا می دانید اگر شهاب سنگی (اجرام آسمانی که از تشکیل یا انهدام سایر منظومات هستند) به اندازه 1/5 زمین به اون بر خورد کند زمین را منهدم می کند ؟؟
چرا نمی ترسیم هر اون چنین اتفاقی بیفتد ...؟
چون دانش نجوم به ما این اطمینان را داده هست که طبق محاسبات ، فعلا خبری نیست ...
محاسبات ...
یعنی همه چیز حساب و کتاب دارد ...
قانونمند هست ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
خانم زیبا ربط دادن این موضوع که چندین سال هست که زمین به دور خود می چرخد و حیات بشری در اون جریان دارد به خدا کاری غیر منطقی هست!!
اما ثابت می کند که قانون و نظامی ثابت و متوازن ، تمام اجزاء هستی را با هم یکپارچه ساخته ...
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
شما چگونه انهام سایر ستاره ها و سیارات را توجیه می کنید؟؟آیا تصور می کنید زمین هیچ گاه منهدم نخواهد شد؟؟؟
خارج از نظام هستی هیچ اتفاقی نیفتاده و نمی افتد ...
اگر چیزی منهدم می شود ، پدیده دیگری در حال شکل گیری هست ...
اگر اتمی از هم می پاشد ، اتمهای دیگری تشکیل می شوند ...
و اگر کهکشانی با کهکشان دیگر تصادم کند ، همه چیز از بین نمی رود ...

جهان ، مرده نیست ...

جاری هست ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
همانگونه که در بالا نیز فرمودم باید اثبات شود اول خدا بوده هست بعد این قوانین بوجود آمده!

شما می گوید ابتدا خدا بوده هست؟؟؟ بنا بر چه هستدلالی می توان فرمود قبل از خدا قوانین نبوده هست؟؟؟
چون قانون پدیده هست و قانون گذار پدید آورنده ...
فعل نمی تواند قبل از فاعل به وقوع بپیوندد ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
قوانین طبیعت همانند قوانین انسانی نیستند که نیاز به قانون گذار داشته باشد...

پس خواهشاً برای ما دلیل نیاورید که این قوانین نیاز به آفریده شده دارند...
چرا ...؟

193:

سلام ...
بحث کمی به هم ریخته شده بود که سعی کردم با کنار هم برنامه دادن مطالب مرتبط ، قالبی کلاسیک به اون بدهم ...
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
اما در مورد سوال آخر شما
همانطور که خود شما نیز فرمودید قوانین طبیعت در همه جای هستی ثابت هست و در هیچ جای هستی در هیچ کجای هستی تغییر نمی کند ( قانون گرانش ، سرعت نور و ...

) بنابراین این ها بیش از قانون هستند و ما چون نام دیگری برای اون نیافته ایم نام قانون بر اون گذاشته ایم (عده ای را نیز می شناسم که در واقع همین قوانین را به عنوان خدا می شناسند) شکی در این نیست که این قوانین طبیعت تفاوت بسیاری با قوانین حقوقی و انسانی دارند و فقط از نظر اسمی متشابه به هم هستند ....
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
ببینید شما در ابتدا برای اثبات خدا این فرض را کرده اید که هر قانونی نیاز به قانون گذار دارد ....


این فرض خود را بر چه مبنایی انجام داده اید ؟؟ چون مشاهده کرده اید که قوانین انسانی نیاز به قانون گذار دارد بنابراین این فرض خود را به کل هستی تعمیم داده اید در حالی این قانون ها از جنس یکدیگر نیستند تا بتوان اون ها را به هم تعمیم داد...

(فرض اولیه ای که انجام دادید دچار ایرادی آشکار هست)
من تلاش کردم با ذکر مصادیقی ، تعریفی ملموس تر ، از اونچه «قانون طبیعی» و «قانونمندی» نامیده بودم ارائه کنم ...
امیدوار بودم قدرت دریافت اون را داشته باشید ...
و مدام "ذهنیت خود از دیدگاه من" را به رخ من نکشید ...
البته قانون قانون هست و از نظر وضع شدن ، به هر حال نیاز به واضع دارد ...
اما قوانین طبیعی با قوانین حقوقی تفاوتهایی دارد ...
مانند مدت اعتبار ، قدرت نفوذ ، شمولیت ، ضمانت اجرا ، عینیت و غیره ...
اما این تفاوتها ، نه تنها قانونگذار داشتن هستی را نفی نمی کند ، بلکه مهر تأیید دیگری هست بر اون ...
چرا که قوانین طبیعی از قدرت نفوذ ، گستره شمول ، مدت اعتبار و غیره ، نسبت به قوانین حقوقی بشری برخوردارند و نشان از داشتن طرح و نقشه دقیق و گسترده اونهاست ...


چیزی که وجود طراح را اثبات می کند ...
باز نیایید تکرار کنید این دو با هم فرق دارند ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
در ضمن خواهش بنده را نیز نادیده گرفتید و همان هستدلالی که انتظارش را داشتم بیان کردید
پس خواهشاً برای ما دلیل نیاورید که این قوانین نیاز به آفریده شده دارند...

و منهم پرسیدم چرا ...؟


نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
بنا بر چه دلیل قانون پدیده هست؟ بلکه پدیده ها بر پايه این قانون شکل می گیرند
نمیتوانید این ادعا را کنید که قانون پدیده هست
چون اصولا هر پدیده ای در راستای یک سری قوانین در هستی رخ می دهد...

بنابراین قانون هستی پدیده نیست
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
اگر می توانید اثبات کنید که قوانین در بازه ای از وقت(یا هر دوره ای که می خواهید اسمش را بگذارید) نبوده هست و یک ابتدا دارد.

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
خداپرستان هستدلال می نمايند چون خدا از جنس ماده نیست پس نیازی به آفریده شدن ندارد!! خب قوانین طبیعت هم از جنس ماده نیست پس می تواند آفریننده ای نداشته باشد...
خیر قانون پدیده هست چون ماده پدیده هست ...
قوانین طبیعی ، همزاد ماده اند ...
گرچه ممکن هست در برحه های مختلف یا ساختارهای ناشناخته دیگر متفاوت باشند ، اما هیچگاه نمی توان تصور کرد هستقلال هر یک از این دو را ...
و ماده ، آغاز دارد ...

دست کم این ماده ...

کائنات ما ...

هیچیک از دانشمندان فیزیک ، ادعا نکرده اند که پیش از بیگ بنگ ، ماده همچنان بوده هست ...

همین ماده ...

(امیدوارم آغاز بحثی علمی باشد ...

لذا از توضیح بیشتر فعلا خود داری می کنم ...

تا متناسب با پرسشهایی که به ذهن شما متبادر می گردد جواب در خور دهم ...)نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
خیر خدایی را نمی شناسیم
منظورم این بود که این خدایی که شما از او دم می زنید با نوشته هایتان فرق دارد...
میشه توضیح بدید ...؟


نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
دقیقا ...

منظور من نیز همین هست (چه خوب که لاقل به یک تفاهم رسیدیم)
هیچ چیز و هیچ چیز خارج از این قوانین صورت نمی گیرد

بله همه چیز تحت این قوانین صورت می گیرد و در کنترل قوانین هست به عبارت دیگر خارج از این قوانین کاری صورت نمی گیرد...
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
خوبه اینم تفاهم دوم
یعنی در هستی نابودی وجود ندارد ...

هر چیزی که نابود می شود باعث بوجود آمدن چیز دیگری می شود..

اما گویا شماعادت به پیچوندن طرف دارین ولی ما به راحتی پیچ نمی خوریم ...
نابودی وجود ندارد ...؟
البته این ادعا نیاز به اثبات فیزیکی دارد و من فکر نمی کنم بتوانید از پس اون بر آیید ...
اما فعلا ما نمی خواهیم در این مورد بمانیم و در جا بزنیم ...
چون از نظر اعتقادی نیز ما بر همین اعتقادیم (با همین ذهنیتی که شما از نابودی مد نظر دارید) ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
شما فرموده بودید هستی در آرامشی چند میلیارد ساله هست؟؟
می خواستم بدونم منظورتون از آرامش چیه ؟؟؟

جایی که همه چیز طبق قوانین پیش می رود ، آرامش حکمفرماست ...
چه در کائنات باشد با قوانین فیزیک و شیمی و ...

باشد یا در جوامع متمدن یا بدوی انسانی یا حیوانی ...
194:

جایی که همه چیز طبق قوانین پیش می رود ، آرامش حکمفرماست ...
چه در کائنات باشد با قوانین فیزیک و شیمی و ...

باشد یا در جوامع متمدن یا بدوی انسانی یا حیوانی ...[/quote]شما مطمئنی که هر جا که قانون حکم فرما باشد آرامش برقراره
اینو بدون که قانون خوب و اجرای قانونی اون آرامش میاره شما از کجا میدونی که قوانین تخیلی شما از اون نوعه
اینم یه حرف زمینیه دیگه

در ضمن جواب پست های منو هنوز ندادی

195:

در حالیکه امیدوار بودم به فاز بحثهای علمی وارد شویم ، متاسفانه می بینم شما همچنان در مفاهیم دست و پا می زنید ...
نه به پرسشهای مطرح شده جواب می دهید و نه نوشته ها را کامل می خوانید و نه نوشته را کامل کوت می کنید ...
یک مفهومی را در ذهن خود رسوب داده اید و مدام همان را باید توضیح دهم و متوجه نشوید ...
از همه اون بحثها فقط یک نکته اش همچنان رسوب کرده باقی ماند و با وجود توضیحات مکفی ، باز مثل پست اول سؤال می کنید ...
کمی هم دقت کنید بد نیست ها ...
هیچ چیز خارج از قوانین نیست یک ادعاست ، شما باید دلیل بیاورید و اثبات کنید تا بپذیریم ...
تا اون هنگام ، این ادعا مانند ادعای ملانصرالدین هست و مرکزیت زمین در زیر پایش ...
مثلا ابتدا باید ثابت کنید همه چیز = ماده ...
اونگاه اثبات کنید که هیچ چیز (مادی) خارج از قوانین (این قوانین نیز باید توسط شما تعریف و اثبات شوند) نیست ...
می بینید چقدر دشوار هست پای یک ادعا ماندن ....؟ آیا مرد این ره هستید ...؟ بفرمایید این گوی و این میدان ...
اما ناچار نیستید بر روی این ادعای خود پافشاری کنید ...
می توانید بسیار ساده و صادقانه اذعان کنید که همه چیز دان نیستید و نمی دانید ...

اینکه قوانین حقوقی قابل تغییر هستند به این مفهوم نیست که با قوانین طبیعی از جهت سیستماتیک تفاوت ماهوی دارند ...

خیر ...

به این معناست که مدت اعتبارشان کمتر هست ...

یا اگر اجرا نمی شوند ، به این معناست که ضمانت اجرایی اونها مشروط هست به شرایطی (التزام عناصر شامله) ...

در طبیعت نیز اگر شرایط ذاتی یا محیطی یک پدیده تغییر کند ، قانون ، اونگونه به اجرا در نخواهد آمد ...

مثلا قانون جاذبه زمین ، در زمین درست جواب می دهد ...

اما اگر به سیاره دیگری منتقل شوید و توقع داشته باشید همان آزمون را اونجا تست کنید ، ممکن هست جواب درستی نگیرید ...

قوانین طبیعی هم شباهتهایی به قوانین حقوقی دارند ...

همچنانکه تفاوتهایی نیز ...

اما همه این توضیحات ، به این معنا نیست که من وقتی از قوانین طبیعی نام می برم منظورم قوانین حقوقی یا همسنگ اونها باشد ...
خیر ...

هرگز ...

این کجا و اون کجا ...

با قوانین حقوقی شاید نتوان قانونگذار را اثبات نمود (به دلیل ضعف قوانین و ضعف ضمانت اجرا و عدم شمولیت و غیره ...)
اما نظام قوانین طبیعی اونچنان از برتری و دقت و شمولیت و ضمانت اجرا و غیره برخوردارند ، که جز با یک عقل معیوب نمی توان هوشمندی ، طرح و نقشه و اجرای عالی اون را منکر شد ...
اینکه اکنون در جریان هست ، دلیل می شود که همواره چنین بوده هست ...؟
خوب اینترنت نیز اکنون فعال هست ...

پس قاعدتا باید بگوییم همیشه بوده و هیچوقت طرح و نقشه و اجرایی در اون صورت نگرفته هست ...

این چه هستدلالی هست دوست من ...؟

196:

اگر خدایی نیست و قراون کلام خداست پس این چه معنا می دهد؟


در سوره الرحمن آیه 17 در قراون و در سوره زخرف آیه 38 اشاره به وجود دو مشرق و دو مغرب می کند:
(55:17) رب المشرقين ورب المغربين
[55:17] پروردگار دو مشرق و دو مغرب.

(43:38) حتى إذا جاءنا قال يليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين
[43:38] هنگامي که او نزد ما بيايد، خواهد فرمود: "آه، کاش ميان من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود.

چه همزاد بيچاره نماينده اي"!


اشاره به و جود دو مشرق و دو مغرب در آیه های فوق نشانه اون هست که، بر خلاف تصور امت وقت پیامبر اسلام، که به مسطح بودن زمین اعقتاد داشتند، زمین کروی شکل هست.

سوال من از کفار این هست.

چگونه چنین معجزه و معجزات مشابه را
توجیح می کنید؟


197:

دوستان لطف نمايند برای اثبات خدا از قران هستفاده ننمايند

198:

سلام،

میشه بیشتر توضیح بدید؟
دو مشرق و دو مغرب چه ربطی به کروی بودن زمین دارند؟
آخه مشرق و مغرب که مکان نیستند.

قراردادی نسبی هستند.
مگر ما دو مشرق و دو مغرب داریم؟
با همان هستدلال، مگر زمین مسطح نمی تواند دو مشرق و دو مغرب داشته باشد؟

ممنون.


199:

منظور مرا درست متوجه نشدید.
ببینید وقتی می گویم (یا می گویند) نقش خدا در حال کم رنگ شدن و از بین رفتن هست، به این معنی هست که شما برای کارهای کمتری به او رجوع می کنید و امید هستجابت دارید.
مثلا اگر 50 سال پیش کسی سیاه سرفه می کرفت، تنها راهش (عاجرانه) دعا به درگاه خداوند بود.

حالا شاید شفا می یافت، شاید هم نه.
اما امروز پیش از دعا کردن، به سروقت پزشک می رود، و به احتمال بسیار زیاد شفا می یابد.

حالا شما خود نقش خدا را در این دو موقعیت مقایسه کنید.
بار اول تنها یاور (که پاسخش هم معلوم نیست)، و بار دوم ....

مثلا همین الان اگر شخصی که دست ندارد، به مقدس ترین مکان دنیا برود، و مقدس ترین افراد برای او دعا نمايند، باز هم دستی برای او ساخته نخواهد شد.


اما شاید روزی علم توانست برای او (بجای خدا) کاری اجرا کند.اما همانطور که فرمودم می توانید تجویز دکتر و دانشمند را هم در طول اراده خدا بدانید (که مورد نظر من نبود).


نوشته اصلي بوسيله mohsen-t نمايش نوشته ها
از شما مي پرسم آيا غير از اين هست که تمام عقل و ادراک ما و شما با چند تار نازک از سيناپسهاي مغزي و با رشته هاي باريک ديگر متصل هست و اگر کمي اين رشته ها دچار اختلال بشوند همه عقل و ادراک ما هم دچار اختلال مي شوند ؟
ما چه هستيم ؟ ما که هستيم ؟
هيچ ...
هر نيروئي چه ظاهر و چه پنهان از خداست ...
اونچه را که نيچه مي گايشاند مرده ، خداي حقيقي نيست بلکه تصوري هست که از خدا در ذهنش بوده و همان تصور در ذهن بسياري ديگر هم هست و البته اون خدا پايه ا نبوده تا بميرد ...
اون تصور يک بتي بوده به نام خدا که در ذهن او بوده هست و تصوري بوده باطل از خدا ...
نقش خدا هر روز در جهان کم رنگتر نمي شود بلکه بيشتر و بيشتر در جهان جلوه گر مي شود ...
درست هست.
من واقعا نمی دانم ما چه هستیم.
اصلا شاید ما متغیرهایی در یک برنامه کامپیوتری باشیم (مثل فیلم طبقه سیزدهم).

نمی دانم.
خدا هم نمی دانم کیست.

شاید مثلا همان آرکیتکت فیلم ماتریکس باشد.
بله، هرکسی از تصور و تجربیات خودش خدا را می سازد.

نوشته اصلي بوسيله mohsen-t نمايش نوشته ها
لا ادري بودن در عمل بسيار مشکل تر از سخن فرمودن از اون هست ...
بطور کلي مي گايشانم ...
اگر کسي لا ادري باشد نمي تواند ادعا کند که دنيا پوچ هست ، بايد بگايشاند که نمي دانم دنيا پوچ هست و يا نيست ...
اگر کسي لا ادري باشد پيوسته بايد در خوف و هراس و يا در شوق و اميد و گوش به زنگ باشد و خواب و آرام نداشته باشد ، چون نمي داند که لحظه اي ديگر در کجاست ...
چون هيچ چيز در اين دنيا نيست که براي من و شما تضمين کند که حتي لحظه اي ديگر زنده باشيم و اين يک اصل يقيني هست اما با اين وجود ، اصلا جايگاهي در فکر و انديشه ما ندارد و گوئي که ما خيلي وقت تضمين شده در اين دنيا داريم و هنوز نوبت ما نرسيده هست ...
اين تصور از کجا آمده هست ؟
از سايشان ديگر به خيلي از چيزها يقين نداريم اما با سرعت تمام به سمتشان مي رايشانم و براي به دست آوردن اونها از خيلي از چيزهاي نقد مي گذريم ...
اگر به من و شما بگايشانند که فقط تا فردا زنده هستيم و يقين کنيم که تا فردا بيشتر در اين دنيا نيستيم آيا اعمال ما مثل گذشته باقي مي ماند ؟ يا اينکه اعمالمان دچار تغيير مي شود ؟ احساساتمان چطور ؟...
لا ادري بودن يعني احساسي عميق در هر لحظه از شوق و ترس بي نهايت ...
يعني فرد نمي داند که لحظه اي ديگر در خواب و نابودي هست يا در دنيائي لبريز از درد يا در دنيائي لبريز از شادي و يا بين اينها و چون اين را نمي داند بنابراين بين همه اين حالات بطور مدام در گردش هست ...
اگر شما چنين هستيد پس لا ادري هستيد ...
مومنان و لا ادري ها در ترس و شوق از مرگ تا حدودي شبيه هم هستند .
مومنان مي گايشانند بهشت و دوزخ هست و چون يقين ندارند که به کدام منتهي مي شوند مدام بين ترس و اميد در حرکت هستند و لا ادري ها چون نمي دانند پس از مرگ وضعشان چه مي شود مدام در ترس و شوق هستند چون ممکن مي دانند که شايد به زندگي بهتر يا بدتري منتقل شوند و يا اينکه نابود شوند ...
با قاطعيت مي گايشانم که اکثريت انسانها در چنين وضعيت و حالي نيستند ...
..........
اگر موقعيتي بود بعدا درباره روش شناخت تجربي مفاهيم ديني ، مطالبي مي نايشانسم ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .
کمی موافقم.
اما کاملا هم اینگونه نیست.
مثلا آیا شما می دانید که ممکن هست کسی نیم ساعت دیگر در خانه شما را بزند و 1 میلیارد تومان پول به شما بدهد؟ نمی دانید.

اما شاید هم شد.
در این مورد شما لاادری هستید.

ولی بنا را بر نیامدن اون شخص می گذارید و زندگیتان را می کنید.
حالا اگر هم آمد که چه بهتر.

یک بی خدا یا ندانم گرا هم زندگی که به اون مجبور هست را می کند.
و اگر اخلاقیات را بشناسد سعی می کند خوب زندگی کند، و کمک کند دیگران هم خوب زندگی نمايند.
حالا اگر خدای عادلی وجود داشته باشد، گمان نمی برم به این خاطر که شخص حج نرفته، یا غسل تعمید ندیده، یا با شخص خارج از کاست خود ازدواج کرده، یا گاوی را احترام نکرده، ...

او را به شکنجه گاه جهنم بفرستد.
اگر هم نا عادل باشد، که دیگر هر کار هم کرده باشید باز یک بهانه ای برای سوزاندن شما خواهد داشت.


200:

بسم الله الرحمن الرحيم


قبل از اينکه که مخاطب شما به سوالتان جواب بدهد ، به عنوان توضيح مطلبي مي نايشانسم :
.........................

در قراون کريم هم اشاره به دو مغرب و دو مشرق شده و هم اشاره به مغربها و مشرقها ...
..................
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (رحمن -17)
پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر .
......................................
فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (معارج-40)
به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند ياد مى‏كنم كه ما تواناييم.
.....................................
اين طور بيان شده هست که :
هنگامي که خورشيد از نظر ما در حال طلوع هست در اون سايشان زمين در همان لحظه در حال غروب هست و هنگامي که از نظر ما در حال غروب هست در همان هنگام در اون سايشان زمين در حال طلوع هست ...
در روايت آمده هست :
إن الشمس تغیب عن قوم قبل مغیبها عن آخرین ( وسائل الشيعه -جلد3-127)
به راستي که خورشيد ناپديد مي شود از قومي قبل از اونکه ناپديد شود از اقوام ديگر .
در روايتي از امام علي (ع) در جواب به ابن کواء فرمود :
360 مشرق و مغرب وجود دارد .
و من يک هفته اي هست که درباره اين روايت مشغول تحقيق هستم و بنظرم 360 نصف النهار زمين منظور باشد .

درباره اينکه چرا 360 بيان شده و پايه ا چرا دايره را به 360 درجه تقسيم نمودند چيزي نمي دانم ولي به نظرم جالب توجه هست...
البته موارد ديگري هم هست ...
مثلا زمين به " ذلول " تشبيه شده هست ...
...........
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ(ملک -15)
اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد پس در فراخناى اون رهسپار شايشاند و از روزى [خدا] بخوريد و رستاخيز به سوى اوست .
.........
" ذلول " در اصل به معناي شتر رام هست ...
شتر هم موجودي ساکن نيست و با وجودي که بر پشت شتر سوار مي شايشانم و حرکت مي نماييم در عين حال رام هست و مي توانيم در آرامش از روزي بر خوردار باشيم .
.............
البته مشرق و مغرب و بقيه مفاهيم قراوني مثل خورشيد و ماه و ستاره و ...

علاوه بر معناي ظاهري ، معاني باطني بسياري هم دارد ...
اينطور نيست که خداي عظيم و بلندمرتبه همين چيزهاي عادي را براي ما مثال بزند و مثلا قسم به خورشيد بخورد و يا از ستارگان و نجم ثاقب و ...

فقط منظورش همين اجرام آسماني باشد ...


حضرت ابراهيم (ع) درباره همين خورشيد فرمود که من غروب نمايندگان را نمي پرستم و بعد قراون کريم بيان داشته : والشمس ...

يعني قسم به خورشيد ...
البته مراد خورشيد ديگري هست ...
نجم و ستارگان هم فقط مراد همين ستارگان نيستند و در بسياري از روايات خورشيد و ستارگان به خورشيد و ستارگان معنايشان که اهل بيت (ع) بوده اند فرموده شده هست ...
مشرق هم در اصل يعني محل اشراق و روشن شدن ، چه خورشيد ما باشد و چه خورشيدهاي معنايشان ...
يا مثلا وقتي که فرموده مي شود :
.............
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
و زمين به نور پروردگارش روشن گردد و كارنامه [اعمال در ميان] نهاده شود و پيامبران و شاهدان را بياورند و ميانشان به حق داورى گردد و مورد ستم برنامه نگيرند.
...............
در اينجا " اشرقت " يعني روشن مي شود ، به چه خورشيدي و نوري ؟ به " نور رب " ...
بنابراين اين مشرق غير از مشرق خورشيد معمولي ماست ...
و بعضي دو مشرق و دو مغرب را مشرق و مغرب ظاهري و معنايشان دانسته اند ...
" غروب " هم همينطور هست و فقط به غروب خورشيد معمولي فرموده نمي شود ...
وقتي که مي گوئيم چيزي عجيب و غريب هست ( غريب و غروب از يک ريشه اند ) يعني از ذهنمان دور هست و ما نمي فهميم و در تاريکي علمي هستيم اما وقتي که فهميديم مي گوئيم موضوع براي من روشن شد ، يعني علم نوري هست که باعث اشراق ما مي شود و در روايات هم علم به نور تشبيه شده هست ...
علم ، نور هست و مشرق هست يعني روشن نماينده هست ...
بنابراين معناي باطني مشرقها و مغربها هم وسيع هست و در اينجا وارد تفصيل اونها نمي شوم ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد وآله الطاهرين .


201:

دوست عزیز درود بر شما

در این آیه بالا چه کسی قسم می خورد و آیا حرفی غیر قابل باوریست که نیاز به قسم دارد
حالا اگه قسم خورنده خداست پس چرا به پروردگاردوجهت قسم می خورد مگه اونارو کی آفریده
اصلا مگه به جهت های شمال جنوب و مغرب و مشرق قسم بخوریم حرفمان مورد قبول میشود؟
خوشحال میشم جواب بدید
مثل این میمونه من بگم قسم به تولیدات خودم

202:

بسم الله الرحمن الرحيم

به يک قسمت از سخن شما اشاره اي مي نمايم ،چون در غير اين صورت بحث طولاني مي شود :
اينجا شما ، علم را از خدا جدا کرديد ، اما من مي گايشانم که اينجا هم همان خداست که مشغول اجابت دعاي نيازمندان و دعانمايندگان هست ...
وقتي که علم شفا مي دهد از نظر من يعني خدا شفا داده هست ...
قدرت خدا بايد در چيزي و در مخلوقي " تجلي " کند تا او بتواند شفا دهد ...
مستقيما چنين نکرده و نمي نمايد ...
در گذشته هم دست بريده با دعا ، سالم شده بدون ايجاد دست مصنوعي يا بازسازي اون به وسيله روشهاي کنوني علم ...
اما چون شما معجزات را قبول نداريد در اين زمينه سخني نمي گايشانم ، فقط مختصرا بگايشانم که همان معجزات هم بدون واسطه مخلوق نبوده هست ، فقط نوع واسطه فرق مي نمايد ...


لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

203:


یعنی انسان و عقلش بازیچه ای بیش نیست
یعنی اگر کسی سراغ علم نرود شفا خانه خدا هم تعطیل میشود

204:

بسم الله الرحمن الرحيمفَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (معارج-40)

به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند ياد مى‏كنم كه ما تواناييم.

فرموده " ما " توانائيم بر اون ...
هرجا در قراون کريم فرموده " ما " يعني خداوند متعال ، واسطه هاي فيض را هم با خود آورده هست ...
خدا چه خود به خود سوگند خورده باشد و چه واسطه هاي فيض به خدا سوگند خورده باشند ، فرقي نمي نمايد ...
اين را هم دقت کنيد :
به " رب " يعني " پروردگار " مشرقها و مغربها قسم خورده شده نه به خود مشرقها و مغربها ...
" رب " يعني پرورش دهنده و ما سر و کارمان با " رب " هست يعني مربي و پرورش دهنده جهان و هر اسمي با اسم ديگر تفاوت مي نمايد ...
قسم خوردن براي تاکيد هست يعني قطعا و مسلما چنين هست ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين .

205:

سلام

پس ربطی به کروی بودن زمین ندارد؟
چون در اون آیه که اون دوست ما فرمودند و این یکی که شما فرمودید (مشارق و مغارب) اگر زمینی حساب کنیم، منظور جهت شرق و غرب هست، نه طلوع و غروب خورشید (که برای یکی طلوع کند و برای دیگری غروب)

206:

بسم الله الرحمن الرحيم( متوجه منظورتان نشدم ...

)
قبلا زمين را مسطح مي دانستند ، شرق يک سو بود و غرب سوئي ديگر و مشرقها و مغربها يا دو مشرق و دو مغرب معنا نداشت و همين عبارت مشرقها و مغربها در صورت کرايشان بودن سطح زمين مي تواند معنا داشته باشد ...
در قراون کريم ، گاه عبارت "مشرق "و "مغرب" آمده هست و گاه "دو مشرق "و "دو مغرب" آمده و همينطور "مشارق" و "مغارب" آمده ...

و البته تفاوت اينها هم قابل بررسي هست ...

در هر صورت، بطور صريح بيان نشده اما اشاره شده ...

مثلا در سوره حج آيه 27 آمده :
................................

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

و در ميان امت براى [اداى] حج بانگ برآور تا [زايران] پياده و [سوار] بر هر شتر لاغرى كه از هر راه دورى مى‏آيند به سوى تو روى آورند.
................................
در اين آيه ذکر شده که زايران بسايشان مکه از هر راه دوري مي آيند اما بجاي هستفاده از کلمه " بعيد " از کلمه " عميق " هستفاده شده هست ...
محققان از اين کلمه اين طور برداشت مي نمايند که اشاره به دوري عمقي هست نه فقط دوري طولي ، چون مسلمانان هر کدام از کشورهاي مختلف مي آيند و هر کدام در بخشي از زمين ساکن هستند که گاه اونسايشان زمين مي شود و عبارت عميق به اين دوري اشاره دارد ...
يا مثلا تعبير زمين به " ذلول " که به شتر رام فرموده مي شود اشاره اي به حرکت اون هست اما نه بطور صريح ...
.........
کلا مطالبي که درباره کرايشان بودن زمين يا حرکت زمين شده پوشيده بيان شده اند و علم اصلي قراون هم در دست امام علي (ع) و امامان ديگر (ع) بود و هست و جز اندکي از اون آشکار نشده ...

لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


207:


سپاس دوست عزیز
من مشکلی برای هستفاده من یا ما ندارم
مسئله اینه که قسم خوردن در موقعی بکار می رود که هستدلالی برای کلام برای خود نداشته باشی که مجبور به قسم باشی مثلا قسم بخوری بخدا دو دوتا میشه 4تا
وهمه برای باوراندن به خدا قسم بخورند خدا هم بخودش...! حالا این برای شما عادی باشد برای من نیست چون قادر متعال می تواند ار کلماتی هستفاده کند که نیازی به قسم یا تاکید نداشته باشد

208:


چطور شد این دیگه خیلی تعجب اوره من تا امروز فکر می کردم قران بقدری شفاف بیان شده که حتی چوپان های 1400سال پیش می فهمیدن
که البته این بیان شفاف و قابل فهم بودن قران نیز ادعای خود قران هست
پس حالا موضوع به این مهمی حتی با یک ذکر نام علی نیز درقران یافت نمی شود

209:

عقل کل من هم همین را فرمودم ...

شما عادت دارید حرفهای مرا به خودم برگردانید ...؟

در این مورد ، شرایط در سیاره دیگر با زمین تفاوت دارد ...

لذا نیروی جاذبه نیز متفاوت خواهد بود ...

به جای لودگی و مسخره بازی ، مطلب را درست درک کنید :
در طبیعت نیز اگر شرایط ذاتی یا محیطی یک پدیده تغییر کند ، قانون ، اونگونه به اجرا در نخواهد آمد ...
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
شما ثابت کنید قوانین در بازه ای نبوده اند؟ یک راه حل برای این دارید و اون این هست که ثابت کنید خدایتان می تواند از این قوانین تخطی کند...

در غیر این صورت تفاوتی میان خدای شما و قوانین نخواهد بود
شما ثابت کنید که در لحظه t0 و قبل از اون () این قوانین وجود داشته اند ...
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
نمیدونم چه جوری اینوباید اثبات کنم ولی
ادعایی کردید ، اثبات کنید ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
تا اون جا که من مشاهده کردم و از دیگران شنیدم و در محافل علمی صحبت شده هست تا کنون نتوانسته ام موردی خارج از قوانین هستی بیابم
شما اگر اهل تحقیق بودید ، در همین تاپیک از یک دانشمند ژنتیک نقل کردم :
خيره كننده ترين حقيقتي كه درباره DNA وجود دارد ، اين هست كه وجود اطلاعات كدهاي ژنتيكي مسلماً با هيچ يك از موازين مربوط به ماده ، انرژي يا قوانين طبيعي قابل توضيح نمي باشد.
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
یک راه این هست که شما نقضی برای اون بیاورید که این قوانین در مواردی اجرا نشده
یکی از سفسطه های رایج منکران وجود خدا ، فرافکنی و انداختن توپ هست به زمین خداباوران ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
یک راه دیگر هم این هست که از همه دوستانی که این مطلب رو می خونن خواهش دارم اگه چیزی رو خارج از قوانین هستی دیدن یا شنیده اند نقل نمايند...

نمونه اش را آوردم ...
بازهم مدعی هستید ...؟

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
البته یک نکته بزرگ را نیز فراموش نکنیم انسان شاید تا کنون نتوانسته باشد همه قوانین هستی را کشف کند...
اینهم حذف صورت مسئله ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
در مورد تفاوت قانون حقوقی و قانون هستی هم که دیگه واقعا خسته شدم بس که فرمودم
خسته شدید از بس یک جمله را تکرار کردید ...

چون هیچ هستدلالی ندیدم ...

خوب اینقدر یک ادعای بی دلیل را تکرار نکنید ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
همین بس که شما تصورتون از قوانین هستی همانند تصورتان از قانون گرانش هست...
اینهم از آخرین حربه برای فرار از هستدلال ...

لودگی کردن ...نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
قضاوت با خوانندگان
و اینهم سفسطه به حق بودن خود و فریب دادن خوانندگان ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
قوانین هم نیازی به ماده ندارند همیشه وجود داشته اند
بسیار خوب ...

اثبات کنید ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
در ضمن گویا فراموش کرده اید من نباید در این تاپیک چیزی را اثبات کنم
واین شما هستید که باید خدایتان را اثبات کنید و در این مسیر هر گونه فرضی که انجام می دهید باید با اثبات همراه باشد

بنا نیست در این تاپیک شما هر چیزی را بخواهید ، ادعا بکنید و من موظف باشم خلافش را اثبات کنم ...
اگر من ادعایی کردم ، خودم مسؤلیت اثباتش را بر عهده خواهم داشت و اگر شما ادعایی کردید ، مسؤلیت پذیر باشید و خودتان ادعای خودتان را اثبات کنید ...

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
مثلا می گوید قانون پدیده هست و نیاز به ماده دارد که باید اثبات کنید
من حرفی از نیاز نزدم ...

شما بی دقت هستید ...

شما ادعا کردید که قوانین فیزیک قبل از ماده بوده اند ...

اثبات کنید ...


نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
من همانطور که فرمودم نمیدانم این قوانین بوده هست یا ابتدایی داشته هست و ادعایی ندارم اما شما چون ادعا دارید باید جمله بالا را اثبات کنید..
ادعا که دارید :
نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
قوانین هم نیازی به ماده ندارند همیشه وجود داشته اند
اما اگر فکر می کنید باید از ادعای خود عقب نشینی کنید اشکالی ندارد ...


اما صادق باشید ...

210:

خداوند همه چیز می شود همه کس را
مگر از زندگی چه میخواهید که در خدائی خدا یافت نمی شود (ملاصدرا)

211:

نوشته اصلي بوسيله s_z_annul نمايش نوشته ها
خانم زیبا

من اگر فرمودم هنوز بسیاری از قوانین هستند که کشف نشده اند دقیقا برای همین بود که برای ما مثالی از dna نیاورید

ببینید در گذشته ها نیز علت بسیاری از بیماری ها را نمی دانستند و بیماری را به روح و جن نسبت می داند به همین دلیل درست نیست تا دلیل چیزی را نمی دانیم بگویم : ببینید این جا خلاف قانون هستی عمل شده هست...

بنابراین این که من فرمودم پدیده ای را بیاورید که قوانین طبیعت در اون رعایت نشده باشد به این منظور بود شما مثالی بیاورید که پدیده مورد نظر خلاف قوانینی اجرا شده باشد که تا کنون کشف شده هست مفهوم شد....
اگر متوجه نشدید بگید بیشتر توضیح بدم

در ضمن بنده از موضع خود کمی پایین تر آمده و فراخوان داشتم که نمی دانم قوانین هستی از ابتدا بوده هست یا وقت آغازی دارد
اما شما که ادعا دارید قوانین دارای وقت ابتدایی هستند نیاز هست که این فرموده خود را نیز ثابت کنید

بنابراین هم این فرموده خودو هم مورد قبلی که در پست قبلی بیان شد هر دو نیاز به اثبات دارد..

ثابت کنید سپس ادامه می دهیم...
سلام ...
فکر می کنم کمی بحث به بیراهه رفته ...
فعلا در اینجا دو مورد قابل ذکر باقی هست :
1_ دفاعیه شما از شمولیت مطلق قوانین طبیعی بر تمام کائنات (اگر اشتباه می کنم تذکر دهید) ...

که به نقل نمونه یی از محقق ژنتیک انجامید و شما همچنان بر موضع خود باقی هستید و انکار می کنید ...

در این مورد شمایید که باید زحمت بکشید و اثبات کنید همه جنبه های وجود ، در همین قوانین طبیعی گرفتارند و هیچ گریزی از اونها نیست ...
2_ ادعای من مبنی بر پدیده بودن قوانین طبیعی و همزاد بودن اونها با ماده ...
دانش بشر فعلا به این نقطه رسیده که جهان لحظه کوتاهی ( 43- ^10 ثانیه ) پس از انفجار بزرگ (مهبانگ ـ که ظاهرا چندان بزرگ هم نبوده ...

بعدها بزرگ شده ) جرمی به اندازه بسیار کوچکتر از 0.000.000.000.000.001/0 ابعاد یک اتم هیدروژن کنونی (قطر 35 - ^ 10 متر ) بوده ...

می توانید این اندازه را در ذهن تصور کنید ....؟
این ابعاد کل کائنات بود سپس مدت کوتاهی پس از واقعه بیگ بنگ ...
یعنی انفجاری اتفاق افتاده (دانش بشر از دانستن چیستی و چگونگی اون بی اطلاع هست) و ناگهان با شتاب غیر قابل تصوری بزرگ می شود (لحظه یی بعد همان ذره ناچیزتر از هسته اتم ، به اندازه کره زمین ـ 7 ^ 10 متر ـ میشود) ...
این سرعت بزرگ شدن را تصور کنید ...
حالا بفرمایید قبل از اون مدت که از بیگ بنگ گذشته بود ، این ذره که حالا اونقدر بزرگ شده که بتوان اون را با یک اتم هیروژن (کوچکترین اتم در جدول تناوبی) مقایسه کرد ، یعنی قبل از اینکه جهان متولد شود ، به چه اندازه بوده ...؟
اصلا چیزی بوده یا نه ...؟
دانش بشر نمی داند قبل از اون ، چه بوده ...؟
اما یک چیز معلوم هست ...

و اون همه ویژگیهای ماده هست که قاعدتا تا قبل از تولد ماده ، مفهوم نداشتند ...

از جمله روابط میان اجزاء ماده ...

یعنی همان قوانین طبیعی ...

اینها چیزی نیست که بتوان اونها را از ماده جدا دانست ...
و چنین پنداشت که قبل از تولد جهان ، روابط میان اجزاء اون بوده ...
مثل اونست که بگویید فرکانس اشعه لیزر متان از قبل از ساخته شدن اون وجود داشته ...
قوانین طبیعی ، ذاتی ماده هستند ...
بخشی از ویژگی های اون هستند ...
وقتی هیچ ماده یی نیست ، چگونه قوانین اون اثبات می شوند ...؟

212:

سلام.

منظور من این بود که جهت شرق و غرب نسبی هست.

یعنی مکان نیستند که بگوییم از دو سوی زمین می شود به اون رسید.

به همین دلیل در زمین مسطح هم می توان 2 و یا چندین شرق و غرب داشت، بسته به موقیت مداری و یا نصف النهاری مکانهایی که تعریف کنید.

(مثلا ژاپن و چین هر دو در شرق ایران هستند.

ژاپن شرق ایران و ایران شرق عراق هست.

آرژانتین شرق شیلی هست، و آلمان شرق فرانسه، اما شرق یکدیگر نیستند.

و اینها در زمین مسطح هم به همین صورت خواهند بود.)
نوشته اصلي بوسيله mohsen-t نمايش نوشته ها
در هر صورت، بطور صريح بيان نشده اما اشاره شده ...

مثلا در سوره حج آيه 27 آمده :
................................

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

و در ميان امت براى [اداى] حج بانگ برآور تا [زايران] پياده و [سوار] بر هر شتر لاغرى كه از هر راه دورى مى‏آيند به سوى تو روى آورند.
................................
در اين آيه ذکر شده که زايران بسايشان مکه از هر راه دوري مي آيند اما بجاي هستفاده از کلمه &quot; بعيد &quot; از کلمه &quot; عميق &quot; هستفاده شده هست ...
محققان از اين کلمه اين طور برداشت مي نمايند که اشاره به دوري عمقي هست نه فقط دوري طولي ، چون مسلمانان هر کدام از کشورهاي مختلف مي آيند و هر کدام در بخشي از زمين ساکن هستند که گاه اونسايشان زمين مي شود و عبارت عميق به اين دوري اشاره دارد ...
قابل تأمل بود.


213:

من میدانم خدا هست در کل جریانهای زندگی من از صبح افتاب سر نزده تا اخر شب پاسبان ندیده
چند وقت پیش دخترم نزدیک خط مرگ رفت این خدا بود که دستانش را گرفت و به من باز گرداند
پسرم تصادف کرد این خدا بود که در اغوشش کشید تا سرش زیر ماشین کناری نرود
خدا هر روز مواظب من هست مواظب دلبستگیهایم و فکر میکنم خدا فقط مال من هست
خداوندا مرا ببخش اگر انچنان که تو لایق باشی نمیپرستمت
من در حد خودم تو را ستایش میکنم
ولی به اندازه انتهای بینهایت دوستت دارم

214:

اصلا امکان نداره هیچ ماده ای بدون هیچ قانونی عکس العمل یا فعل و انفعالی داشته باشه نه قوانین فیزیکی و نه قوانین طبیعی و نه قوانین متا فیزیکی اینو تائید نمینمايند
اگه شما همچین ادعائی بکنید مثل اینه که بگید این مواد رو خدا بی هیچ قانونی به همدیگه ارتباط داده که صد البته امکان پذیر نیست چرا که بسیاری از صفات خدا زیر سوال میره

215:

بسم الله الرحمن الرحيم


وقتي که قراون کريم سوگند مي خورد ، يعني بيان مي دارد که تغيير و تبديلي در اون حکم به هيچ وجه نيست ...
در جاهائي که سوگند نباشد ممکن هست که اون حکم ، تغيير کند ...

نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
چطور شد این دیگه خیلی تعجب اوره من تا امروز فکر می کردم قران بقدری شفاف بیان شده که حتی چوپان های 1400سال پیش می فهمیدن
که البته این بیان شفاف و قابل فهم بودن قران نیز ادعای خود قران هست
پس حالا موضوع به این مهمی حتی با یک ذکر نام علی نیز درقران یافت نمی شود
قراون کريم براي تمام سطوح انسانها بيان شده ، هم ساده و شفاف هست و هم عمق و باطني دارد که فقط عده اي خاص به اون دسترسي دارند ...
اسرار خصوصي که فقط براي ما و شما نيست ...
الان من هم که اين مطالب را مي نايشانسم همه اسرار خودم را که اينجا آشکار و شفاف ارائه نمي نمايم ...
حال در نظر بگيريد که من انساني مثل شما هستم و اگر کتابي که پيامبر اسلام (ص) مي آورد ، آيا عمق و باطن و اسرار خصوصي ندارد و همه مطالبش بايد آشکارا در اختيار دوست و دشمن باشد ؟
در مورد نام علي (ع) هم بيان کرديد چرا در قراون يافت نمي شود تنها اشاره اي مي نمايم و اون اين هست که اگر ماهي در اقيانوس به دنبال آب بگردد و آب را نيابد شما چه مي گوئيد ؟ ...
علي (ع) از قراون کريم جدا نيست ...


اگر کمي عادي تر مطلب را بيان کنم بايد فرمود که شان نزول را از قراون کريم حذف کرده اند ، شان نزول يعني اينکه فلان آيه درباره چه کسي يا چه چيزي نازل شده و بسيار هم اهميت دارد و اگر نباشد اصلا نمي فهميم که مخاطب چه کسي هست ، مثلا در کنار يک آيه نام هفتاد نفر از دشمنان رسول خدا که از قريش بودند بر طبق روايتي ذکر شده بود ، حال شما بگوئيد آيا همان دشمناني که حکومت را غصب کردند مي گذارند نام خودشان را کنار آيه بگذارند ؟ مسلم هست که حذفش مي نمايند ...
............
مطالب ديگري هم هست که مايل نيستم اينجا بيان کنم و به همين اندازه اکتفا مي نمايم ...لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

216:

اثبات کنید ...
اگه شما همچین ادعائی بکنید مثل اینه که بگید این مواد رو خدا بی هیچ قانونی به همدیگه ارتباط داده که صد البته امکان پذیر نیست چرا که بسیاری از صفات خدا زیر سوال میره
مثلا کدوم صفات ....؟

وجود قانون طبیعی قبل از وجود طبیعت = وجود شخصیت یک آدم ، قبل از تولدش ...

================================================== ===
با عرض معذرت توضیح مختصری در مورد کوت کردن :
وقتی دکمه "نقل قول" که پایین هر پست برنامه داره رو فشار میدیم ، یه صفحه باز میشه که دارای یه فرم هست برای نوشتن و ویرایش کردن ...
اگه دقت کنین ، انتهای نوشته نقل قول شده ، چنین کدی دیده میشه : [/quote]
شما باید همه نوشته هاتون سپس این نوشته بشه ...
حالا اگه خواستین یه نوشته رو تکه تکه جواب بدین ، باید انتهای هر تکه ، این کد رو با کپی کردن بذارین و کد : [quote=زیبا;2650660] رو ابتدای اون تکه از نوشته ، برنامه بدین ...
یا اینکه می تونین هر تکه رو که جدا کردین ، سلکت کنین تا کل اون نوشته آبی بشه ، بعد یکی از دکمه های بالای کادر که به این شکله :
می دانیم خدا هست !
فشار بدین تا همه اون تکه رو داخل کد برنامه بده ...
اونوقت شما انتهای اون کد مطلب خودتونو بنویسین ...
یه بار انجام بدین دستون میاد ...217:

جواب شما اینجا ...
از اینکه اینهمه به هیجان آمده اید و خیال کرده اید آتو ی خوبی برای تخلیه روانی خود پیدا کرده اید و پس از سالها ، دوباره به نوشتن در اینجا رو آوردید ، تعجبی نمی کنم ...
ولی ابتدا باید نشان دهید کجا چنین تعریفهایی در مورد خدا از من دیده اید ، تا جواب ایرادهای بنی اسرائیلی تان را بدهم ...
خود گویی و خود خندی ....

ولی باز جای شکرش باقیه که یاد گرفتین به قوانین هر جامعه یی احترام بذارین و به اونها تن بدین و این پست تون رو از تاپیک قبلی که بی ربط بود به اینجا منتقل کردین ...
تا اینجا یه قدم از فتنه جو های قانون شکن جلو افتادین ...


218:

نظرات شخصی خوبی بود متشکرم
لابد اسم کلانتر هم در قران به یک نحوی امده
مثل مثال ماهی ودریا

219:

[quote=زيبا;2650710]اثبات کنید ...(شماکدوم حرفتون رو ثابت کردید که ما انجام بدیم )
مثلا کدوم صفات ....؟عدالت ،نظم و .....

وجود قانون طبیعی قبل از وجود طبیعت = وجود شخصیت یک آدم ، قبل از تولدش ...(من موندم که شما برا حرفای خودتون خدا رو یه موجود ماورائی میبینید به ما که میرسه چرا همش قیاسهاتون آدمیزادیه بماند) ژنتیک رو اگه قبول کنید میگه قبل از تولد یه فرد اگه برنامه باشه نظام طبیعت روال طبیعی خودش رو طی کنه و یه فرد باید متولد بشه قانون بر اینه که حداقل ببینید تاکید میکنم حداقل حداقل یه جزئی از شخصیت فرد به گذشته ی اون یعنی وقتی که وجود نداشته بر میگرده

================================================== ===
با عرض معذرت توضیح مختصری در مورد کوت کردن :شق القمر کردید خانوم اینو هممون میدونیم ولی میترسیم بگیرید همه حرفاتون رو پاک کنید علی بمونه با حوضش

220:

آیا این خداست که ما را آفریده یا ماییم که خدا می آفرینیم؟؟؟؟؟؟؟؟

221:

در یک شبانه روز ممکن هست اتفاقاتی صورت بگیرد که یا خوب هست یا بد
حال باید اینها را ربط به خدا داد
لابد زبانم لال اگر بر عکس این بود شما وجود خدارا انکار می کردید
یا انهایی که تصادف می نمايند خدا در آغوشش نگرفته
شما مسائل روز مره را نشانه وجود خدا می پندارید؟به چه دلیلی

222:

تو وجود همهی انسانها تابوئی به اسم ترس هست که همیشه مشتاق اینه که برای ترسش یه موجود یا یک چیزی رو دلیل کنه و یا علل برخی کارهاش رو به خاطر عدم توانائیش از درک درست اون به یک تابو نسبت بده که ناخوداگاه بهش میگن خدا.واین خدا در تمام ادیان و تمام آئینها وجود داره و اینکه هرگز هم دیده نمیشه و قدرت ماورائی هم داره

223:

[quote=biseda2;2650720]
مثلا کدوم صفات ....؟عدالت ،نظم و .....
نظم ...؟؟؟

از کی تا حالا نظم هم یکی از صفات خدا شده ....؟
چه ربطی به عدالت داره ...؟

وجود قانون طبیعی قبل از وجود طبیعت = وجود شخصیت یک آدم ، قبل از تولدش ...(من موندم که شما برا حرفای خودتون خدا رو یه موجود ماورائی میبینید به ما که میرسه چرا همش قیاسهاتون آدمیزادیه بماند) ژنتیک رو اگه قبول کنید میگه قبل از تولد یه فرد اگه برنامه باشه نظام طبیعت روال طبیعی خودش رو طی کنه و یه فرد باید متولد بشه قانون بر اینه که حداقل ببینید تاکید میکنم حداقل حداقل یه جزئی از شخصیت فرد به گذشته ی اون یعنی وقتی که وجود نداشته بر میگرده
اینها که فرمودید چه ربطی داشت به موضوع ...؟با عرض معذرت توضیح مختصری در مورد کوت کردن :شق القمر کردید خانوم اینو هممون میدونیم ولی میترسیم بگیرید همه حرفاتون رو پاک کنید علی بمونه با حوضش
مگه اگه این کارو بکنید ، نم نمی تونم نوشته های خودمو پاک کنم ...؟
دیدید بلد نیستید ...

اما بنا دارید خودتونو از تک و تا نندازید ...

خوب نندازید ...


در جهل مرکب بمونید ...

224:

شما و خدای ذهنی تان را نمی شناسم ...

شاید اون را شما آفریده اید ...

225:

[quote=زيبا;2650779][quote=biseda2;2650720]

نظم ...؟؟؟
از کی تا حالا نظم هم یکی از صفات خدا شده ....؟ احتمالا خدای شما ناظم نیست
چه ربطی به عدالت داره ...؟دقیقا ربط داره مثالش تو حکومت الان خودمونه میگن قانون فرموده ال و بل و فلان و بهمان بعد همون شخص اول که باید مجری قانون باشه میزنه کل قانون رو داغون میکنه و میگه فقط بقیه باید قانون رو رعایت کنن میشه همین حرف شما
از مدعیان همچین ادمی بعید نیست که نه سر از نظم در بیارن نه عدالت


اینها که فرمودید چه ربطی داشت به موضوع ...؟
بحثا رو از اول بخونید میفهمید ارتباطش کجاست یا نکنه ما باید براتون حی و حاظر کنیم و شما تخمه چیت کنید


مگه اگه این کارو بکنید ، نم نمی تونم نوشته های خودمو پاک کنم ...؟
ده میگم اینکاره نیستی قبول کن دخترک زیبا
تو که تا دیروز نمیتونستی جنسیتتو مشخص کنی مطمئنا حالا هم نمیدونی که نمیتونی پستای بقیه رو حذف کنی

226:

هر وقت به خودتان اجازه دادید دیگران را و اعتقاد دیگران را به مسخره بگیرید ، منتظر عواقبش هم بمانید ...


البته ما عادت کرده ایم به این لوس بازی های شماها ...

و راه ادب کردن شما را هم می دانیم ...

دوم ....

من نیازی ندارم به خواسته های کاربر خود گنده بین ی مثل شما تن بدهم ...

بخصوص که با روشهای علمی فرمودمان بیگانه اید و مثل مأموران جنگ روانی بیگانگان با ما به جنگ برخاسته اید ...
ادعا کردید من چنین و چنان می اندیشم ...

ثابت کنید ...

چرا طفره می روید و توپ را به زمین ما می اندازید ...؟

توان فرمودگو ندارید ، کسی دعوتنامه برای شما نفرستاده ...
نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
در یک شبانه روز ممکن هست اتفاقاتی صورت بگیرد که یا خوب هست یا بد
حال باید اینها را ربط به خدا داد
لابد زبانم لال اگر بر عکس این بود شما وجود خدارا انکار می کردید
یا انهایی که تصادف می نمايند خدا در آغوشش نگرفته
شما مسائل روز مره را نشانه وجود خدا می پندارید؟به چه دلیلی
به دلیل اینکه روزمره نبوده ...

227:


مگه تو باید همه چیزو بشناسی؟
هیچ کس خدای کس دیگه ای رو نمی شناسه

228:

[quote=biseda2;2650797][quote=زيبا;2650779] دیدی هیچ چی نداری بگی جز کل کل ...؟
نظم جزو صفات خدا نیست ...
عدالت الهی ربطی به عدالت اجتماعی که امت باید حاکم نمايند نداره ...
همونطور که به رعایت قوانین طبیعی از جانب خدا هم نداره ...
چون می تونه این کار ، به نفع جهان باشه و برای تسریع در بهبود وضع اون ...
حرف بی ربط می زنی بعد حواله سر خرمن می دی ...
مسئله پروفایل من بر میگرده به سالها پیش که تنظیمش کرده بودم ولی چون سالها از این فاروم دور بودم ، گویا اتفاقاتی افتاده بود و کلی از پستهای کاربرا پاک شده بود ...

بعضی از پیامهای شخصی ناپدید شده بود ...

کل تشکرها ، چه از طرف من برای دیگران و چه بالعکس حذف شدن و از جمله جنسیت که نامعلوم شده بود ...

و من سپس مدتها حالا که دوباره فعالیت خودمو اینجا شروع کردم ، دیدم خیلی اتفاقا افتاده ...
اعتنا نکردم ...

وقتی شما اعتراض کردی ، رفتم این یکی رو تنظیم مجدد کردم ...

اما تو که بیسوادتر از این حرفای خودت هستی ...
چون من نفرمودم پستای بقیه رو حذف کنم ...

فرمودم پستای خودمو حذف کنم ...

دوباره بخون ، بفهم بعد یه چیزی بنویس تا اینطوری سنگ رو یخ نشی ....

229:

پس خدای ذهنی را قبول دارید

230:

این حرف در صورتی درسته که به چند خدایی معتقد باشم ...
نیستم ...

231:

[quote=زيبا;2650809][quote=biseda2;2650797][quote=زيبا;2650779]
دیدی هیچ چی نداری بگی جز کل کل ...؟دوستان بهتر میتونن قضاوت کنن شما جیب ما رو نزن تاپیک اثبات اوردنت پیشکش
نظم جزو صفات خدا نیست ...فرمودم که خدای شما یه چیز دیگه هست که هنوزم برا اثباتش خودتون رو هم میپیچونید
عدالت الهی ربطی به عدالت اجتماعی که امت باید حاکم نمايند نداره ...
همونطور که به رعایت قوانین طبیعی از جانب خدا هم نداره ...خب نفرمودی این که میگی قانون قبل از ماده وجود نداره چی شد یا اینم پیچید
چون می تونه این کار ، به نفع جهان باشه و برای تسریع در بهبود وضع اون ...یه چند تا از این کارائی که هیچگی نمیدونه و خارج از قوانین طبیعیه رو میتونی برامون مثال بزنی که تازه به نفع جهان هم باشه و تو بهبود وضع جهان تسریع ایجاد کنه
حرف بی ربط می زنی بعد حواله سر خرمن می دی ...خب این دری وریا خیلی وقته کهنه شده میتونی از فحش و حرفای دیگه هم هستفاده کنی یه کم توان ذهنیت رو ببر بالا نپوکه اووقت نمیتونی تاپیک اثبات نکرده ی خداتو پیدا کنی

اما تو که بیسوادتر از این حرفای خودت هستی ...
چون من نفرمودم پستای بقیه رو حذف کنم ...

فرمودم پستای خودمو حذف کنم ...

دوباره بخون ، بفهم بعد یه چیزی بنویس تا اینطوری سنگ رو یخ نشی ....
ما که از سواد شما جز فحاشی و حرف یاوه ندیدیم نکنه مدرک دکتری خریدی

خانوم دکتر منم فرمودم کات گرفتن ما بدین شکل به این علته که اگه شما یه هو هوس کردید پستاتون رو حذف کنید ملت توهمشون نشه که ما داریم با اجنه میبحثیم بلکه یه بنده خدائی بوده که کپ کرده و زده پستاشو پاک کرده

232:


233:

چرا؟ !!!!!!!!! عرض شد قراون مجموعه ای از کلام هاست که یک انسان نمی تواند نوشته باشد.

پس کسی جز انسان نوشته هست.

حال اسمش خدا باشد، God باشد، رب باشد یا هر چیز دیگر.

کسی که این چنین از رموز علمی جهان در عصر جهالت خبر می دهد و هنوز همچنان دانشمندان از این معجزات در تعجبند پرستیدنی هست.قراون برترین معجزه از خداوند هست و برترین دلیل وجود او.

اگر می خواهید بر گوش ها پنبه بگذارید بحث دیگری هست.


234:

یه بار دیگه این نوشته تونو که ابتدا توی تاپیک « نمی دانند خدا نیست » ارسال کردین بخونین :
بماند که پس از اونکه ادب تان کردم ، دست از پا درازتر نوشته سراپا کشفیات ذهنی خود را به این تاپیک نقل مکان دادید و به این ترتیب ، از لوس بازی خود کمی کوتاه تشریف آوردید ...
خوانندگان توهین ها و مسخره بازی های شما را می شمارند ...

شما هم بشمرید ...

و بعد در کمال آرامش و کاملا مظلومانه ، با یک دستگاه ماله در دست تشریف بیاورید و همه اینها را ماله کشی فرمایید تا کسی اینها را فحاشی و جسارت به ما و عقاید ما تلقی نکند ...
و حالا هم آمده اید سپس کلی مظلوم و روشنفکر نمایی ، لطف کرده و از این جدال خودساخته به نفع حریفان فحش خورده کنار رفته و آتش بس یکجانبه فراخوان فرموده اید :
در پایان، بعلت پرهیزم از تبدیل شدن این بحث دونفره به یک جدال بی هدف، از ابتدا شروع میکنم:
اونگاه در کمال عزت و احترام به خود فرمایش فرمودید :
"شما در راستای موضوع این فاروم و مطابق سلیقه شخصی ات یک به یک بگو " از کجا میدانی خدا هست؟" تا یک به یک در موردش به بحث بنشینیم."
البته منظور از بحث ، همان جدل هست ...
خلاصه سپس اینهمه لطف و فروتنی مخصوص فرد اعلا ، به این ضعیفه یادآور شده اید :
یادآوری: این سومین پست من در باب این موضوع هست که بعلت عدم جواب شنیدن از شما، مجبور به توضیح مجدد شدم.

و به این ترتیب نشان داده اید که اگر احترامی هست ، باید برای شخص شخیص حضرت همایونی باشد ...


و رعایا را چه به احترام ...؟

بروید اول بیاموزید ادب فرمودمان را بعد بیایید مث بچه آدم بحث کنید تا هم شأن شما در بحث شوم ...
ادای روشن فکری هم برای من در نیاورید ....

235:

سخنی از یک غیر مسلمان


ناپلئون ، امپراطور فرانسه:

کجاست اون روزی که ما مجمع بزرگی از سیاستمداران و دانشمندان حقوق دنیا تشکیل دهیم و قراون ، کلام الهی و متین ترین قوانین محمد (ص) یعنی همان نسخه ی پر افتخار بشری را پیش رو گذاریم و سعادت حقیقی بشر را تنظیم نماییم.


236:

البته اصولا چنین سخنانی منبع ندارند.

اما به خاطر گل روی شما سخن بعدی را با منبع می آورم:

ولتر فیلسوف و نویسندۀ فرانسوی( غیرمسلمان) می گوید :
من یقین دارم که اگر قران و انجیل را بیک فرد غیر متدین ارائه دهند او حتما اولی را برخواهد گزید زیرا کتاب محمد در ظاهر افکاری را تعلیم می دهد که به اندازه کافی بر مبانی عقلی منطبق هست .
{سالانه پیام اسلام س 2}

237:

یعنی چی اونوقت؟
یعنی از خودتون درآوردین و چسبوندین به ناپلئون بیچاره؟

البته اگه دومی منبع درست و درمونی داره (منبع غیر اسلامی و ذی نفع).

اون رو هم ارائه بدید.
چون من موندم اگه ولتر این مطلب رو فرموده پس چرا مسلمان نشده.


238:

این آقای ولتر چه مذهبی داشتن ؟
یه سوال از شخص شما
انصافا (بدون در نظر گرفتن دروغ مصلحتی و کوچیک و بزرگ و غیره و ذالک ) خدائیش شما پست اثبات خدا رو توسط خانوم زیبا رو دیدید یا نه ؟

239:

بانو زيبا، براي بار چهارم هست كه در اين تاپيك پست ارسال ميكنم و هنوز شما به بهانه هاي مختلف نظير بي ادبي من (!) از جواب دادن طفره رفته ايد.
تاپيك هستارت كردي و وظيفه داري با من بحث كني.
من هم وظيفه دارم ادب رو رعايت كنم و رعايت ميكنم.
پس انقدر فرار نكن.
نميتوني با توسل به بي ادب مطالعهمن، از بحث با من فرار كني.
براي پايان دادن به بهانه هايت: قبول، من بي ادبي كردم و عذرخواهي ميكنم.

براي بار چهارم عرض ميكنم:
از خدايي كه ميپرستي براي من بگو تا بحث شروع بشه.پ.ن: در مورد روشنفكر يا روشنفكرنما بودن من هم بحث نكن، ربطي به تاپيك نداره و نميتونه كمكي به بحثت بكنه، به اصل موضوع بپرداز.

240:

سلام بر شما دوست عزیزم ...


بسیاری از این گونه نقل قولها را لویی ماسینیون شرق شناس مسیحی گرد اورده تا تحقیقی در مورد اسلام فراهم کند ...
احتمالا نویسندگان دینی ما از کتابهای او نقل قول کرده اند اما متاسفانه منبع را ذکر نکرده اند ...
به هر حال اینها خوب هست ، اما دلایل کافی برای ما به دست نمی دهد تا دین و اعتقادات خود را از اونها بنا کنیم ...
زیربنای اعتقادات ما عقل هست که نخستین حجت انسان هست ...
یعنی اگر عقل پذیرفت که خدا باید باشد و یکی باشد و او نیست مگر الله که پیامبرش محمد (ص) از سوی او برانگیخته شده تا پیام او را به ما برساند و از روز رستاخیز آگاهمان سازد و اینکه خداوند به کسی ستم نمی کند ، و نیز جانشین خود و جانشینان او را نیز با همین عقل خدادادی پذیرفتیم ، اونگاه هست که مؤمن محسوب می شویم ...
وگرنه تا اون وقت ، مسلمانیم ...
هرچند در ادای فرایض کوشا باشیم ...
پس اگر به دانشی نرسیدیم که عقل ما را به تشخیص درست برساند ، باید بکوشیم و تردید کنیم و تحقیق کنیم تا به یقین برسیم ...
این نخستین وظیفه هر انسانی هست ...
چرا که اول باید موقعیت خود را در این دنیا درک کنیم و بفهمیم "که" هستیم ...؟ "کجا" هستیم ...؟ "چرا اینجاییم" ...؟ "چه در پیش رو داریم" ....؟ و پرسشهایی از این قبیل ...
مطمئنا خدا برای این تردید و تحقیق کردنهایمان بازخواستمان نخواهد کرد ...

بلکه فرشتگان خود را امر می کند تا بالهای خود را زیر پای ما که می رویم تا بیاموزیم و بفهمیم ، پهن نمايند ...

شرط نخستش هم اون هست که در راه تحقیق ، هیچ پیش فرضی را در ذهن خود نچسبانیم ...
وضعیت تفکر و جدل کردن متعصبانه منکران خدا را ببینید و عبرت بگیرید ...
ما در راه شناخت حقیقت ، نباید هیچ تعصبی در برابر حقیقت از خود نشان دهیم ...

تا مثل اونها نشویم ...


241:

سلام ...
باز که مظلوم نمایی کردید ...!!
وانمود نکنید بی ادبی نکرده اید ...

نوشته هایتان را آوردم و همگان دیدند ...

همین که به عنوان یک منکر خدا وارد جدل شدید ، خودش به این معنی هست که مثلا اعتقادات خود را مبتنی بر خرد دانسته اید و اعتقادات دیگران را روبنایی و سطحی می پندارید ...
آمدید تا به خیال خودتان راهنمایی مان کنید ...

اونهم با تحقیر و بی ادبی و روشنفکر نمایی ...


اگر عذر خواهی هم می کنید ، صادقانه عذر خواهی کنید نه ریاکارانه ...

فعلا فرض می کنم این کار را خواهید کرد :

1_ آفریننده هست : جهان را با طرح و نقشه یی آگاهانه و هوشمندانه ، دقیق و قانونمند ، نافذ و محیط ، هدفمند (هدف را نمی دانیم چیست ، اما نظام مندی هستی نشان می دهد هدفی باید داشته باشد) آفریده هست ...
او همواره در حال آفریدن هست ...

پس می توان تصور کرد که هرگز وقتی وجود نداشته و نخواهد داشت که "هیچ چیز ــ عدم" نباشد ...


فعلا در این خصوص می توانید بحث کنید ...
بدون اینکه گونی پرسشهای خاک خورده را یکجا خالی کنید ...
چرا که هرکدام از پرسشها ممکن هست اونقدر ارزش بحث داشته باشند که تاپیک یا تاپیکهایی را بطلبد ...

242:

ولتر مسلمان نبود.


پست یا تاپیک؟

تاپیک که همین جا هست! اما پست رو نمی دونم کدوم رو می گید.

لینک بدید لطفا تا عرض کنم.


243:

منظورم پست ایشون هست که با آب و تاب داره میگه و نمیدونیم چرا هیچکس بجز خودشون ندیدن باور کنید خانوم ما هر چی گشتیم تو این تاپیک پستی که ایشون وجود خدا رو ثابت کرده باشن ندیدیم ولی ایشون هنوز مدعی این قضیه هستن که من این قضیه رو ثابت کردم برید بگردید میخوام از شما بپرسم آیا شما چنین پستی دیدید که ایشون وجود خدا رو ثابت کرده باشن که جای هیچ شک و شبه ای توش نداشته باشه

میخواید من لینک ادعای ایشون رو هم چشم میارم به شرطی که پاکش نکرده باشه

244:

خدای یگانه کسی هست که :
قادر مطلق باشد
عالم مطلق باشد
عادل مطلق باشد
خالق مطلق باشد
الرحمن الرحیم باشد
و ...


به بیان دیگر بهترین و کامل ترین در نیکی ها باشد.
خدای یگانه آفریننده جهان هست و قراون کلام اوست.
من این خدا را می پرستم.

اگر لازم شد بعدا بیشتر دربارش توضیح می دم.کلام خداوند را باز گو می کنم:" بگو اوست خدای یکتا.

خداوند بی نیاز هست، نه زاییده و زاییده نشده هست و نبوده هست بر او هیچ همتایی."


سوره اخلاص

245:


گالومالنیگا می فرمود این مشخصات که ماله منه


ببخشید که به طنز فرمودم خواستم بگم این حرفو میشه خیلی راحت رد کرد

246:

آفريننده هست!
چه كسي آفريننده هست؟
چه چيزي آفريننده هست؟
آفرينندگي يعني چه؟
اگر منظور وجود و خلقت موجود در جهان هست، طبق نظريات فيزيك نايشانن، تمام جهان از ثانيه 10 به توان منفي 37 ثانيه تا به امروز را ميتوان شبيه سازي كرد و تمام موجودات بزرگ و كوچك جهان امروز را با ابتدايي ترين عناصر يعني دو سه عنصر اوليه ایجاد كرد.
جهت اطلاع: "هم اكنون در مرکز تحقیقاتی اروپایی "سرن" كه برزگترین آزمایشگاه شتاب‌دهنده ذرات جهان هست، در حال شبيه سازي وضعيت واقعي جهان در وقت انفجار بزرگ هست و ساخت عناصر حقيقي در مقياس كوچك هست.
يعني نيازي نبوده تا آفريدگار هوشمندي به تفكر در مورد چگونگي خلقت يك مورچه، يك انسان و يا يك كهكشان بپردازد زيرا تكامل تدريجي و پيدايش هوشمندي در اين تكامل، يكي از ايشانژگيهاي ذاتي اين جهان هست.
نشان به اون نشان كه اولين مخلوقات و سيارات اين جهان، داراي هوشمندي و ظرافت بسيار كم در خلقت بوده اند و به تدريج اين پيچيدگي افزايش يافته هست.
حتما ميدانيد كه ساختمان يك حشره دو سانتي متري، از ساختمان يك ستاره غول پيكر كه هزار برابر خورشيد هست، بسيار بسيار پيچيده تر هست!
پس ما با سيستمي روبرو هستيم كه "خود يادگيرنده" هست.

نه سيستمي كه وجود هوشمندي و پيچيدگي و نظم در اون، يك چيز عجيب و غريب باشد.
از سايشان ديگر، شما عنوان كردي كه نميداني هدف آفريننده جهان چيست، اما لابد حتما هدفي داشته هست، اين تناقض در فهم و ادراك را نشان ميدهد.

وقتي نميداني، چطور ميگايشاني حتما چيزي هست؟ زيرا برخلاف فرموده شما، نظام مندي موجود در اين جهان، يك خاصيت ابتدايي اين جهان هست و هيچ دليلي بر هدفمند بودن اون نيست.

از سايشاني ديگر، طبق نظريات نايشانن اخترشناسي، جهان امروزي، بر پايه چند عدد اصلي هست كه هر يك از اين اعداد اگر كمي تفاوت داشتند، جهان هايي بسيار متفاوت با جهان امروزي (مثلا جهاني مينياتوري يا جهاني هيولايي از نظر ابعادي) بوجود مي‌آمد.

و همچنان اونها نيز درون خود داراي نظم مي بودند.

(اين اعداد اصلي، شش عدد هستند كه عبارتند از:‌ عدد کیهانی امگا، اپسیلون، d يعني ابعاد فضا، q‌ نسبت دو انرژي بنيادين و عدد لاندا كه معرفي نیروی «ضدگرانش» کیهانی هست)
يعني با اين شش عدد ميتوان تمام ساختار جهان فعلي را ساخت، زيرا برخلاف تصور عموم، خلقت اين جهان اصلا چيز پيچيده و عجيبي نبوده زيرا پيچيدگي يك ايشانژگي ثانايشانه در اين جهان هست.

از ديگر سايشان، امسال محققان امريكايي در آزمایشگاه های موسسه جی کریگ ونتر توانسته اند تا اولين سلول هاي كاملا مصنوعي را بسازند.

(آيا به اين ها بايد فرمود خدا؟!)
ضمنا موجوداتي كه بر پايه اين سلول هاي مصنوعي ساخته خواهند شد، ديگر مانند انسان ها و ساير موجودات فعلي، دچار نقص هاي ژنتيكي و بيماري هاي نژادي نخواهند بود.

هرچند كه اين پروژه ده ها سال به طول خواهد انجاميد، ولي وقتي انسان توانسته يك سلول كاملا مصنوعي را بسازد، خواهد توانست ساير ايشانژگيهايي را كه پيش از اين علم قديم به يك "خداي آفريننده و خالق" نسبت ميداد را بدست آورد.

در پايان، جمله آخر شما نامفهوم و گنگ بود زيرا خالق بودن، نافي عدم بودن يا نبودن عاقبت يا ابتداي جهان نيست، بلكه شما بايد پس از اثبات خالق داشتن اين جهان، به اثبات هدف داشتن ايشان از اين خلقت بپردازيد و در مرحله بعد، به اثبات "هو الاول والاخر" بودن اين خالق بپردازيد.

فعلا در اين بحث دونفره، هنوز "خالق داشتن اين جهان" ثابت نشده پس نميتوان جمله آخر را از فرموده هاي شما نتيجه گيري كرد زيرا (حداقل در مقطع فعلي اين بحث) جمله آخر چيزي جز كلي گايشاني نيست.


247:

آفرینش جهان ، پروسه یی وقتبر بوده و بر پايه قواعدی آغاز و تداوم یافته و همچنان ادامه دارد ، که برخی از اونها شناخته شده اند و برخی هنوز در هاله یی از ابهام به سر می برند ...
تا در آینده شاهد شناخت بیشتر اونها نیز باشیم ...
چرا دانشمندان به دنبال شناخت علل و شرایط پدیده ها هستند ...؟
چون به تجربه دانسته اند که هر واقعه یی در جهان ، و هر پدیده یی که به وقوع پیوسته و می پیوندد ، طبق قواعدی صورت می پذیرد ...
و حتی دفعی ترین پدیده ها نیز ، وقتبر هست ...
گرچه وقتی بسیار بسیار ناچیز ...
اما چون مادی هست ، وقت در ذات ماده هست ...


اونتروپی ، در همین خصوص بحث می کند ...
پس تصور اینکه آفرینش را دفعی و ناگهانی (تعریف غلط از کن فیکون) و فقط همان لحظه آغاز هستی (t 0) بدانیم ، نادرست هست ...
در قراون هم سخن از ایام در آفرینش آمده که نشان می دهد روزگاری گذشته تا آسمانها شکل بگیرند ...

زمین به وضعیت قابل سکونت برسد ...

طبیعت خرم پدید آید ...

حیات در اون شکل بگیرد ...

و غیره ...

در این راستاست که می توانیم تعریف درستی از هستی آوری داشته باشیم ...
تمام اونچه فرمودید ، (صرف نظر از برداشتهای درست یا نادرست) ، نشانه اثباتی از هوشمندی و طرح و نقشه در پیدایش هستی هست ...

نفی نمی کند ...

اثبات می کند ...

نمی دانم چگونه می توانید با اینهمه اذعان به تکامل (بخوانید هوشمند و هوشمندتر شدن ...

پیچیده تر شدن ...

سازگار شدن با محیط ...

یا هر تعریف مشابه دیگر) هدایت را نادیده بگیرید ...؟

مانند اون هست که مدیریت را از آزمایشگاه سرن بردارید و حذف کنید ...

آیا هیچ کاری و هیچ دستاوردی خواهید داشت ...؟

تمام تحقیقات ، مطالعات ، تجربیات ، اندوخته ها ، داده ها ، فرضیات ، نظریات ، اثبات شده و ناشده ، دانش بشر و تمام محاسبات ، در یک دایره برنامه دارند ...

نظم قانونمند جهان پیرامون ...

اگر نظم قانونمند نبود ، هیچ چیزی قابل پیشبینی نبود ...

و هیچ چیزی قابل محاسبه نبود ...

در نتیجه هیچ دانشی تدوین نمی شد ...
پس نظم قانونمند (نه نظم جذاب) را نمی توان نفی کرد ...


منطقی هست که به تبع اون نتوان وجود یک نظم دهنده و وضع نماينده قوانین را نفی نمود ...
موجودی که همه کائنات را با یک طرح و نقشه دقیق و هماهنگ و یکسان (قوانین فیزیک ، مختص زمین یا منظومه شمسی نیستند ...

اگر چنین بود ، نمی توانستیم عمر و وسعت و فواصل و ابعاد کائنات را و خصوصیات نرونها و کوارکها را به دست آوریم) پدید آورده ، شاید این کار برای او تکراری باشد و سپس این هم باز تکرار شود ...

اینها هستنتاج شده از داده هایی هست که دانش تجربی بشر به دست می دهد ...

248:

سوره ی ۸۶ (طارق): آیات ۱ تا ۳:
"سوگند به آسمان و کوبنده ی شب! و تو نمی دانی کوبنده ی شب چیست.

همان ستاره ی ثاقب هست!"

در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی هست که چاله را ایجاد می کند.
نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند.

ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند.امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که کسی به جایی می کوبد! (ستاره ی کوبنده).


آیا این کلام، کلام انسان بوده؟ آیا عقل می تواند باور کند که این کلام انسان بوده؟

249:

درود بر خواهر بلندمرتبه و با ادب خودم

1-کوبنده شب چیه مگه شب وجود داره که بشه کوبیدش
2-اگه ثاقب سیاه چاله ست پس چرا خودش ستاره نوشته

تازه همه اینارو فرموده که بگه ما از آب نطفه جهنده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون امده آفریده شدیم
یعنی علم هم همینو میگه؟

250:

مسلمانان می گویند که زبان عربی به قدری پیچیدس که نمی شود اون را زبان دیگری ترجمه کرد هر جور ترجمه میکنی میگن اینجا یه معنی دیگه ای داره
به بازرگانان و تجار توصیه می کنم که هرگز با عربها هیچ قرارداد یا پیمان نامه ای ننویسند چون هر جور حساب کنی می گن ما اینجا یه منظور دیگه ای داشتیم و قضیه را به نفع خود تمام می نمايند

251:

بسم الله الرحمن الرحيم

شما مي گوئيد که تکامل تدريجي يکي از ايشانژگيهاي ذات اين جهان هست ، اما ذات اين جهان چيست ؟
آيا مي دانيم ذات اين جهان چيست يا تنها نامي هست براي اونچه نمي دانيم چيست ؟
خداوند متعال با " هوشمندي " و " تفکر " توصيف نمي شود ...
صحيح نيست که گمان کنيم ، آفريدگار ، موجودي هوشمند هست که جهان را با تفکر مي آفريند زيرا چنين چيزي نيازمند وقت هست و خداوند متعال اگر در وقت برنامه داشت که ديگر وقت را بايد خدا مي دانستيم نه او را ...
اگر آفريدگار ، توسط هوشمندي جهان را آفريده باشد پس هوشمندي را چه کسي آفريده هست و اگر با تفکر چيزي را ایجاد کرده هست پس تفکر مخلوق چه کسي هست ؟
............................
جهان هستي در يک فرمان وجودي و ذاتي پديد آمده هست ، از يک " توصيف ناپذيري " که وراي انديشه و تفکر و تصور و وقت و مکان و ...

هست ...
......................
او توصيف ناپذير هست و آفريننده " عقل " و " تفکر " و " تصور " و " هوشمندي " و " حيات " و هرچيزي هست که بتوان نامي بر رايشان اون نهاد ...
......................
و اما بعد :
شناختي که قراون کريم ما را بدان رهنمون مي شود شناختي مبتني بر " فطرت " هست يعني هر کسي نمي تواند اون را دريابد ، مگر کساني که " فطرت " اونها بيدار گشته هست ...
آيا شما مي توانيد براي کسي که عقل ندارد ، هستدلال عقلاني بياوريد ؟
يا مي توانيد براي کسي که نابيناست از رنگها و اشکال و ...

سخن بگوئيد ؟
يا براي يک نوزاد از تجربه جنسي سخن بگوئيد ؟
..........................
وقتي که قراون کريم ، سخن مي گايشاند ، مخاطب او را بايد بشناسيم ...
در جائي مي گايشاند : اينها آياتي هست براي اونان که مي انديشند ...
در جائي ديگر : اينها آياتي هست براي اونان که تعقل مي نمايند ...
در جائي ديگر : اينها آياتي هست براي اونها که پرهيزگارند ...
و همينطور بيان کرده که آياتي دارد مخصوص اهل " يقين " و ...
و وقتي که از هدايت سخن مي گايشاند هدايت را از خدا مي داند نه از طرف ما .
يعني هرکس را که او هدايت کرد مي فهمد و تجربه مي نمايد و به " يقين " مي رسد ...
.......................
راه بيدار کردن فطرت بسيار متفاوت هست ...
بايد وارد ميدان تجربه شد ، مثلا اگر از "مرگ "سخن مي گوئيم نبايد اينجا نشست و درباره مرگ سخن فرمود بايد شبي تاريک در جنگلي دور افتاده و در مخروبه اي تنها و تاريک قبري بکنيم و در اونجا بخوابيم و اين تازه تجربه بسيار ناچيزي از مرگ هست و البته همين تجربه کوچک در عمل بقدري مشکل هست که کمتر کسي بتواند وارد اون شود ...
اما سخن فرمودن درباره مرگ بسيار راحت هست و در بازيهاي رايانه اي به راحتي مي کشيم و منفجر مي نماييم و مي ميريم و دوباره زنده مي شايشانم ولي هيچکدام اينها تعريفي از " مرگ " و يا شناختي درباره " مرگ " نيست ...
در موارد ديگر هم چنين هست ، اگر مي خواهيم روح و حيات پس از مرگ را بشناسيم بايد ابتدا شروع به شناخت " خواب " و " رايشانا " کنيم چون دريچه اي براي شناخت روح و زندگي پس از اين جهان هست ...
..............
البته اين روشها هم باز راه مستقيم بسايشان خدا نيست و راه مستقيم چيز ديگري هست ...


لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


252:

با سپاس از شما
حالا شما چطور از ورای اندیشه و تفکر به اون رسیده اید؟

253:

دوست دارم بدانم شما با اندیشه و تعقل
چگونه اونها را فهمیده اید
مسائلی چون
تبدیل شدن عصا به اژدها
چهل روز زنگی در شکم ماهی
سخن فرمودن مورچه و پرنده ها
جن و پری
و بسیاری چیز های عجیب و غریب

برادر من اینها همش شعاره
البته در حالت ایمان و اعتقاد بحثی ندارم

254:

یعنی وقتی که تازیان به ایران حمله کردند به ناگه همه فطرتاشون بیدار شد و مسلمان شدند
من شرط میبندم از بسیاری از مسلمانان بپرسی فطرت و ذات چیه تعجب نمايند که این چه سوالیه

255:

من این کار انجام دادم بیشتر به خودازاری و سادیسم شباهت داشت

256:

مهمترین قسمت فرمایشات شما قسمت قرمز رنگ هست.

قسمت های قبل مقدمه و قسمت های بعد نتیجه گیری قسمت قرمز رنگ بودند، پس بنظرم جواب به این قسمت، جواب مناسبی به بحث مان هست:

من هم مانند شما وجود نظم در جهان را منکر نمیشم.
همینطور وجود نوعی هوشمندی تدریجی رو
اما از این دو موضوع (نظم و هوشمندی تدریجی) نتیجه گیری وجود یک ناظم و یک خالق رو نمیکنم.
هرچند که ناظم و خالق میتوانند جداگانه باشند، یکی بیافریند و یکی نظم دهد و هدایت کند.

وقتی طولانی، نظام مندی جهان یک برهان ثابت خداشناسی بود.
به این دلیل که نظم محتاج ناظم بود.
اما امروزه مشخص شده که جهان ما میتوانست میلیاردها حالت کاملا متفاوت با امروز داشته باشد و تمام یا اکثر اونها هم بنا به ذات جهان میتوانستند نظام مند باشند.

پس موضوع از یک خالق و ناظم واحد که با دقت این جهان را آفریده به خالق و ناظمی که قادر هست بینهایت جهان نظام مند بیافریند تغییر میکند و این افزایش شدید، قدرت ناظم را کاهش میدهد.
مثلا من به شما میگویم که میتوانم کاری کنم که سیب به سمت آسمان برود، مطمئنا شما من را دارای قدرتی منحصر بفرد خواهید دانست.
اما اگر من به شما بگویم که میتوانم کاری کنم که سیب به سمت زمین پایین بیفتد، مطمئنا بعلت اینکه تمام سیب ها چنین قابلیتی دارند، شما من را دارای قدرتی منحصر بفرد نخواهید دانست.
فرض کنیم خدا هست:
اگر بشر به اینجا برسد که خدا هر جور که جهان را بیافریند، بدون تدبر، اون جهان نظام مند و "یادگیرنده" و هدفمند خواهد بود، اونگاه خدا صرفا یک "خالق توانا" خواهد بود، نه یک خالق مدبر و ناظم.

ما امروزه به اینجا رسیده ایم که از ثانیه 10 بتوان منفی 37 ثانیه سپس مهبانگ، جهان ما نیازی به یک خالق و آفریننده و خدا و ناظم ندارد.
حال معلوم نیست که قبل از اون چگونه هست؟ علم میگوید: "فعلا نمیدانم."
مذهب میگوید: "نه تنها خدا مهبانگ کرده، بلکه سپس مهبانگ هم خدا خالق و آفریننده و ناظم و...

بوده هست و مدام می آفریند."
علم توانسته قسمت دوم عبارت فوق را نفی کند و در مورد قسمت اول تلاش میکند تا جواب صحیح را دریابد.

پس من در بحث با شما، در مورد مقطع قبل از مهبانگ و کسر بینهایت کوچکی پس از مهبانگ نمیتوانم نظری دهم، چون در این قسمت من در موضع "لا ادری (نمیدانم)" هستم و شما در موضع "غیب گویی"
اما در باب یک ثانیه پس از مهبانگ تا به امروز را میتوانم با قطعیت به شما بگویم که به خدا و خالق و ناظم و مدبر نیازی نبوده و هم اکنون هم نیست و علاقمندم تا جواب شما را در این باب بدونم.

نوشته اصلي بوسيله زيبا نمايش نوشته ها
(قوانین فیزیک ، مختص زمین یا منظومه شمسی نیستند ...

اگر چنین بود ، نمی توانستیم عمر و وسعت و فواصل و ابعاد کائنات را و خصوصیات نرونها و کوارکها را به دست آوریم)
این جمله صحیح نیست، به سه دلیل:
1- در درون سیاهچاله ها، هیچ یک از قوانین فیزیکی که ما در تمام جهان شناخته ایم، صدق نمینمايند.

مثلا در درون سیاهچاله، نور خم میشود و اگر بر فرض محال شما درون سیاهچاله باشید، میتوانید هموقت هم روبروی خود را ببینید و هم پشت سر خود را!
و باز اگر شما درون سیاهچاله باشید، تا ابد بر اثر گرانش شدید، کوچک و کوچک و فشرده خواهید شد، اما نمیتوان نتیجه گرفت که شما خواهید مرد! زیرا اصلا معلوم نیست که درون سیاهچاله چه قوانینی وجود دارد.
ولی بیرون سیاهچاله ها، قوانین فیزیکی صدق مینمايند و سیاهچاله ها با هستفاده از اون قوانین، بر جهان پیرامون خود اثر میگذارند.

2- طبق برخی نظریات جدید، ما در همین جهانی که هم اکنون زندگی میکنیم، چندین جهان دیگر هم وجود دارند.

یعنی همین جایی که من و شما نشسته ایم و متعلق به جهان فیزیکی هست که من و شما درک میکنیم و میشناسیم، هموقت در چندین جهان کاملا متفاوت دیگر نیز بسر میبریم که بعلت تفاوت قوانین حاکم بر اون جهان ها، ما قادر به تاثیر گذاری بر اونها یا درک و حس اونها از طریق حواس پنجگانه خود نیستیم.

3- طبق جدیدترین و اثبات شده ترین یافته های فیزیکی، بیش از 90% وزن جهان فعلی ما، از چیزی غیر فیزیکی هست که دانشمندان به اون "ماده یا جرم سیاه" میگویند.

چیزی که اصطلاحا جرم اون برابر "رادیکال منفی یک" هست.

درحالیکه در فیزیک "رادیکال منفی یک" بی معنی هست.


257:

دوست گرامی و بزرگوار، پاسخم به شما را بر پايه ترتیب جملات شما، به سه قسمت "تکامل تدریجی"، "راه شناخت خدا" و "فطرت و راه بیداری اون" تقسیم میکنم:

در باب "تکامل تدریجی"، همانطور که شما فرمودید، معتقدم: "نامي هست براي اونچه نمي دانيم چيست"

در باب "راه شناخت خدا"، معتقدم تمامی سخنان قسمت اول جواب شما، همان سخنان من هست اما از دو زاویه متقابل.
من نیز موافق اکثر جملات شما هستم، مخصوصا جملات قرمز رنگ که به بحث این تاپیک مربوطند.
اسم این تاپیک "میدانیم خدا هست!" هست و بر مبنای "دانستن و دانایی اینکه خدا هست" هستوار هست و من و شما معتقدیم که این روال نادرست هست.
از نظر من شایسته تر این هست که انسان بگوید: "من به خدایی ایمان دارم که نمیدانم هست یا نیست!" چرا که هرچقدر بیشتر بخواهیم خدا را بشناسیم، از اون دورتر خواهیم شد.
از نگاه من، معنای ایمان، بیش از دانایی، به پذیرش و تسلیم شدن نزدیک هست.
و بر پذیرش و تسلیم شدن هیچ ایراد و اشکالی نیست.
بازهم تذکر اولم در اولین پستم در این تاپیک را تکرار میکنم که:
نوشته اصلي بوسيله pol نمايش نوشته ها
"اینکه من در این بحث ترجیح داده ام در جایگاه یک کافر با شما بحث کنم، دلیلی بر کافر و نامسلمان بودنم نیست، پس تنها به مطالب مطرح شده جواب بدید و تصوری از اعتقادات من نکنید تا به بیراهه نرسید."
پس با احترام نسبت به تمام جملات شما، همچنان بحث با سایر دوستانی که معتقدند "میدانند خدا هست و میتوانند اون را اثبات نمايند" را ادامه خواهم داد.

و در باب قسمت سوم جواب شما، یعنی بحث فطرت و بیداری فطرت و مثال های مورد اشاره:
شما را دعوت میکنم به "معرفی بیشتر راه مستقیم" که در آخرین جملاتتان فرمودید.

258:

چکیده فرمایش شما همین یک جمله هست که قرمز کردم ...
در مورد مابقی فرمایشات ، سخن بسیار هست اما برای دامن نزدن به اطاله کلام ، از بیشترینه اون صرفنظر می کنم ...

نی یه سؤال از شما دارم ...
آیا همه پدیده ها هموقت در لحظه انفجار بزرگ (تا لحظه 10 به توان منفی 35 پس از اون) متولد شدند ...؟
یا همچنان تا بحال نیز در حال تولدند ...؟
یا شاید هم تصور می فرمایید همه وقایع پس از لحضه صفر ، خود به خود و به طور روتین واقع شده و هیچ مدیریتی در جریان نیست ...؟
چگونه می توانید جهش ژنتیکی را با این نگاه ، توجیه کنید ...؟
چگونه می توانید روال تکاملی موجود را با چنین دیدی تبیین نمایید ...؟
چرا اصولا باید موجودات به سمت بهینه شدن ، هوشمند تر شدن ، پیچیده تر شدن ، سازگارتر شدن و در یک کلام ، مطلوبتر شدن بروند ...؟
چرا برعکس نیست ...؟
اینهاست که ما را به قدرتی دانا ، توانا و مافوق تصور رهنمون می شود ...
ما از جهانهای دیگر آگاهی نداریم ...

حدسیاتی هست که زده شده ...

اما قدرت اثبات و یا کسب آگاهی حتی مختصر در مورد چنین کیهانهای فرضی را نداریم ...

اما همین جهانی که شناخته ایم را می بینیم چگونه دارای انسجام و ساختار هست ...

دارای سیستمی منظم و قابل تئوریزه شدن هست ...

بشر سعی دارد با کشف حقایق (قوانین حاکم بر هستی) بر دانش خود بیفزاید و بتواند به اکتشافات فزونتر دست بزند ...
مطمئنا ماده سیاه نیز قانونمند هست ...

وگرنه تا کنون باید به راحتی خود را لو می داد (نتوانستم واژه مناسبتری پیدا کنم) و اطلاعات خوبی به ما می داد ...

و همین قیاس را برای ریزساختارهای ماده می توان داشت ....
پس تا اینجا که بشر توانسته بشناسد (جدا از خیالات) نشان از هدفدار بودن و تک ساختار بودن و در نتیجه یگانگی آفریننده دارد ...
اینها را شاید نتوان با فرمول توضیح داد ...

اما مانند دو دوتا چارتا عقل ما به روشنی درک می کند ...

و با داشتن یک جو انصاف ، نمی توانیم چشم خود را ببندیم و بگوییم نچ ...

نه ...

خدا نیست ...

لازم نیست خدا باشد ...

آیا واقعا لازم نیست خدا باشد ....؟ یا آرزو داریم خدایی نباشد ...؟
بر می گردد به اینکه اگر خدا باشد چه نتايجی دارد ...؟
و اگر خدایی نباشد ، چه دستاوردهایی دارد ...؟
مهمترین نکته در راه پذیرش این اصل ، نه هستدلالهای منطقی ...

نه دیدگاه های دانشمندان ...

نه دستاوردهای علمی ...

نه محاسبات عقلی ...

و نه حتی اثبات قطعی هست ...

گرچه همه اینها می توانند به ما کمک نمايند تا چشمان خود را باز کنیم و حقیقت را ببینیم ...
اما نقطه عطف خداباوری ، حقیقت خواهی و تسلیم قلبی در برابر حق هست ...
با وجود اینکه مباحث نظری را نفی نمی کنم و به اهمیت اون پایبندم ...

پس من در بحث با شما، در مورد مقطع قبل از مهبانگ و کسر بینهایت کوچکی پس از مهبانگ نمیتوانم نظری دهم، چون در این قسمت من در موضع "لا ادری (نمیدانم)" هستم و شما در موضع "غیب گویی"
شما هنوز یاد نگرفتید مث بچه آدم بحث کنید ...؟
کجا مرا در موضع غیب گویی دیدید ....؟

259:جهش های ژنتیکی کور هستند و بیشترشان بی فایده و به سرعت حذف می شوند .

در واقع طبیعت میلیون ها جهش را ایجاد و سپس خودش معدوم می کند .


بیشتر اونهایی هم که ارزش بقا دارند مضرند و کمترشان مفید .

مفید های کم تعداد در اثر انتخاب طبیعی کثرت می گیرند اما مضر ها هم در جمعیت باقی می مانند و حذف نمی شوند .


پس اگر جهش ها مدیریت میشود توسط بوجود آورنده ی جهش نیست بلکه توسط انتخاب طبیعی ست .


260:

ضمن تایید ، در واقع کروموزوم مصنوعی ساخته شده توانست رفتار سلولی یک باکتری را کاملا تغییر داده و هویت جدید بدان ببخشد .

یعنی انسان یک مثلا مایکوپلاسما درست کرده که تا قبل از اون وجود نداشته .

اما عجالتا جان را از یک سلول دیگر عاریه گرفته و فقط مغز را منتقل کرده واطلاعاتی که ترانسفر شده یک بدن جدید و یک باکتری جدید ساخته .


تالارهای بحث و فرمودگوی هم میهن | Hammihan Forum - نمايش پست تنها - ژنتیک

261:

سلام ...
انتخاب طبیعی = انتخاب بی هدف ...
روال طبیعی به سمت بهتر شدن هست ...

روال کلی را می گویم ...

بهتر شدن = هدف دار بودن ...

262:

با سلام
با اينكه قبلا هم به عزيزان توضيح دادم متاسفانه باز شاهد مغالطات بي شمار هستيم
اولا تئوري به نام تكامل نداريم بلكه تئوري دگرگونش داريم كه در اثر موتاسيون و انتخاب طبيعي صورت ميگيرد
تكامل واژه اي غلط هست چون بار ارزشي و بهينه شدن دارد دگرگونش در راستاي امروزي حيات بشري بهينه شدن هست و نه در روند انبساط كائنات -
شما ابتدا بهتر شدن را فرض ميكنيد و بعد هدف دار بودن را توجيح ميكنيد و بعد به خدا ميرسيد - و بعد برا خودتون اسپند دود ميكنيد
چه كسي فرموده روال طبيعي به طرف بهتر شدن هست - عمر بشر در برابر عمر كائنات بسيار كوچك تر از اون هست كه بشود نام بهينه شدن بر اون گذاشت - بر پايه يافته هاي مستند و حتمي علمي ميزان انتروپي در جهان در حال افزايش و انتالپي در حال كاهش هست - انبساط فضا بيش از سرعت نور هست و لذا شتابي در انبساط جهان در حال وقوع هست
اگر دنياي شما همين تكنولوژي هست كه در حال بهينه شدن هست پس لطفا از تكامل در كائنات سخن نگوئيد - بگوئيد بشر در حال تكامل هست و نه اينكه فرياد تكامل در هستي سر ميدهيد
متاسفانه وقتي افرادي با اقل دانش ادعاهاي بزرگ ميكنند - من در تكامل خود بشر هم شك ميكنم
به قول مولايشان
پشه كو داند كه اين باغ از كي هست .................

در بهاران زاد و مرگش در دي هست

با سپاس

263:

سلام بر پشه گرامی ...

بدون شرح ...

264:


با سلام
كاش عكس منو با عكس خودت مقايسه ميكردي و بعد جواب ميدادي
ميگايشانند زنان مود تر و با وقار تر از مردان هستند گايشاني در مورد شما يكي صدق نميكند
البته ميئانم كه ادب شما نشات گرفته از دينتان هست و بر شما حرجي نيست - اما زندگي در قرن 21 ملزومات خود را طلب ميكند - سركار خانم دانشمند نماي زيبا!!!!!!!!!

265:

اَیَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لَکَ حَتّى یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ

«برداشت دقیق تر و لطیف تر اون هست که نه تنها ظهور تو کمتر از ظهور دیگران نیست و تو برای آشکار شدن به دیگران نیازمند نیستی و نه تنها ظهور اونان برگرفته از توست و از خود چیزی ندارند، بلکه معنایش این هست که هرگونه خودنمایی و ظهوری که دیگران دارند، از اونِ تو و مال توست و چیز دیگری نیست.

در نتیجه این جلوه ها پیش از اون که دیگران را بنماید، تو را نشان می دهد.

چگونه از ظهور دیگران تو را می توان روشن کرد؟...
به بیان دیگر، سخن او این نیست که دیگران توان راهنمایی به سوی تو را ندارند، بلکه سخن او این هست که تو از چنان جلوه ای برخورداری که به راهنمایی به سوی تو نیازی نیست؛ زیرا اگر بخواهیم وجود یا مفهوم واقعی چیزی را با علم حصولی یا شهودی برهانی کنیم، باید از ظاهر به باطن، از حاضر به غایب و از نزدیک به دور پی ببریم.

درحالی که ظهور، حضور و نزدیکی خدای سبحان نه تنها کمتر از ظهور، حضور و نزدیکی دیگران نیست، بلکه برخورداری دیگران از این صفات به برکت افاضه ذات اقدس الهی هست؛ چون او این خصال را به صورت نامحدود داراست و اگر چیزی از جهتی نامحدود هست، جای خالی نمی گذارد تا دیگران اون را پر نمايند.

در نتیجه هر ظهور، حضور و قربی که در جهان هست، از اون خداست.
بنابراین، نمی توان تصور کرد که دیگران ظهوری داشته باشند که خدای سبحان از اون برخوردار نباشد.»


عَمِیَتْ عَیْنٌ لا تَراکَ عَلَیْها رَقیباً


چشمی که تو را نبیند کور هست


دعای عرفه

بیان از آیت الله جوادی آملی

266:

ولتر در طول زندگیش ، نسبت به پیامبر ارجمند اسلام دو سیر اعتقادی کاملاً متفاوت داشته هست ، در یک دوره اثری به نام دربارة آداب و روحیات ملتها (Les Moesurs et I'esprit des nations) را منتشر ساخت و در اون محمد (ص) را «متفکر سیاسی بزرگ و بنیانگذار یک دین عقلانی» معرفی نمود و همچنانکه «جواد حدیدی» در برگه های 27 و 28 از نسک «اسلام از نظر ولتر» می نویسد ، در نگر ایشان :
«محمد(ص) مرد بزرگی هست که خداوند او را برانگیخته هست تا مسیحیان منحرف را متنبه گرداند ، قراون کتاب او نیز مجموعه ای از دستورهای شخصی اوست که چندان با موازین عقلی مغایرت ندارد»
در دوره ای دیگر ولتر نسبت به حضرت محمد چنان فحاشی و توهین می کند که از ذکر سخنان او شرم دارم ، این واگویه ای که کاربر گرامی از جانب ولتر ذکر فرموده اند از ولتر نیست و از «لودویکو ماراکسی (یا ماراکچی)» می باشد در بنمایه ای که در پی می آید :
Lodvico Marraci , Alcorani Textus Unirersus , et Patavii Selninarii , Vol 1 , Page : 78

267:

درباره وجود خدا بحثي نيست بحث درباره حضور خدا در كنارمون
اينو بايد باور كنيم

268:

ممنونم.
همان طور که عرض شد :
در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی هست که چاله را ایجاد می کند.
باقیش هم به دوست دیگتون جواب می دم بخونید.


269:

ممنونم که تایید کردید.

چون سورخ یا چاله چندان تفاوتی ندارد و باز می گردد به ترجمه نه متن قراون.

اصل ثاقب هست نه سوراخ یا چاله که بر روی اون بحث کنیم.

ضمنا در زبان پارسی دیدن سوازخ کلمه جالبی نیست، از چاله هستفاده کردند!! این رو از یه مترجم بپرسید بهتون می گن کار ترجمه چه جوریه.

هر چند من خودم مترجم هستم و ترجمه هام هم به چاپ رسیدند.بسیار عالی.

اول شما به یه سوال جواب بدید.

آیه های 1 تا 3 برای شما شفرمود انگیز نبوده؟ نه عزیز من.

شما چشم هات رو بستی و گوشهات رو گرفتی! به من بگو در اون وقت چه جوری چنین مطلبی بیان شده؟ اگر این نشان از وجود خدایی که عالم مطلق هست نیست پس نشان از چیست؟ شما چیزی که اثبات شده رو رها نکن.

این کار منطقی نیست.

دانشمندان با کشف چنین مسائل علمی ای پی وجود خدا می برند اما امت با شنیدن کشف اون علم ها پی به وجود خدا نمی برند! جالب هست!


و اما :
بنده تخصص تنظیم خانواده و زنان زایمان و ...

ندارم!!! اگر لطف کنید و از یکی که تخصص داره سوال کنید که این آیات به پدیده علمی ای اشاره دارد یا خیر ممنون می شوم.


270:

با سلام - به بخش زنان و زايمان مراجعه كنيد
با سپاس

271:

توجه:دوستان عزیز،این تاپیک در مورد اثبات الله،یا آسمانی بودن قراون و...

نیست

272:

مدل سرشناس فرانسوی مسلمان شد

فرموده می شود او پس از مسلمان شدن و فراگیری حرفه پرستاری، زندگی مرفه سابق خود را رها کرده و به افغانستان سفر کرد تا در کنار مبارزان این کشور به درمان اونان بپردازد.

می دانیم خدا هست !

به نقل شیعه اونلاین، خانم "فا بیان" دختر جوان 28 ساله ای هست که تا مدتی پیش یکی از سرشناس ترین مدل های فرانسه به شمار می رفت.

وی چندی پیش مسلمان شده و پس از ترک شغل خود به عنوان مدل لباس، به شغل پرستاری روی آورد.

فرموده می شود او پس از مسلمان شدن و فراگیری حرفه پرستاری، زندگی مرفه سابق خود را رها کرده و به افغانستان سفر کرد تا در کنار مبارزان این کشور به درمان اونان بپردازد.

"فا بیان" طی اظهاراتی در این باره فرمود: اگر لطف و رحمت خداوند شامل من نمی شد، هیچ گاه نمی توانستم مسلمان شوم و تا آخر عمرم مانند یک حیوان زندگی می کردم.

من در اون زندگی فقط به دنبال سیراب کردن هوس و شهوت های خود بودم و هیچ اصول و ارزشی برای خود نداشتم.

از کودکی آرزو داشتم پرستار شوم، اکنون که مسلمان شده ام به آرزوی خود رسیده ام.

وی در ادامه اضافه کرد: در حال و هوای کودکی همواره خودم را در حالت کمک به کودکان بیمار تخیل می کردم اما وقتی بزرگ تر شدم، به دلیل زیبایی ظاهری که دارم ناخودآگاه به سمت دنیای مدل کشیده شدم و از شکل من هستفاده ابزاری می شد، دقیقا مانند یک وسیله مدت دار که بویی از انسانیت در اون نبود.

این دختر تازه مسلمان شده، همچنین فرمود: تا اینکه برای شرکت در یکی از برنامه ها به بیروت پایتخت لبنان دعوت شدم.

وقتی به اونجا سفر کردم، صحنه هایی دیدم که در همه عمرم مانند اون را ندیده بودم.

در اونجا پیش از گذشته از خودم منفور شدم و کم کم به سمت متحول حرکت کردم تا اینکه در نهایت به اسلام که انسانیت واقعی در اون وجود دارد، رسیدم.

پس از مسلمان شدن در بیروت به پاکستان سفر کردم و از مرز این کشور به افغانستان رفتم و با کمک به کودکان و مجروحان یکی از آرزوهای دیرینه و کودکی خود را محقق ساختم.

"فا بیان" اضافه کرد: شرکت های مدل پس از اینکه از مسلمان شدن من با خبر شدند، سعی کردند مرا به راه قبلی باز گردانند از همین رو هدایای بسیار زیادی برایم فرستادند و پیشنهاد دستمزد سه برابری نسبت به قبل را به من دادند اما من که تازه راه اصلی را یافته بودم، هدایا را پس فرستاده و همه پیشنهادات اونان را رد کردم و اکنون احساس می کنم که در خوشبختی کامل به سر می برم.


منبع:تابناک
...................


شما هم مثل من دارین به این موضوع فکر می کنید که کاش می تونستیم با این خانم شخصا صحبت کنیم؟

273:

بابا اینا که چیزی نیست،50 هزارتا زن تو همین اروپا یک جا مسلمون شدند...البته اگر مسلمون ها اجازه بدند مشابه همین اتفاق ولی به صورت عکس،در کشورهاشون اتفاق بیافته،به اسلام شک میکنم
جواب سوال:بله

274:

من به شخصه از طریق معجزاتی که در زندگیم پیش اومده پی وجود خدا بردم و از طریق قراون به یقین رسیدم.اولش فکر می کردم اتفاقی هست.

اما بعد مطمئن شدم که نشانه ای هستند از سوی خدا.

هستند کسانی که به خدا ایمان دارند و کافر می شوند.

و هستند کسانی که کافرند و ایمان می آورند.

کاش می شد یه آمار درست و درمون دید و فهمید آمار کدومشون بیشتره.

فعلا که تو کشور های منطقه می بینیم شمار خواست امت برای داشتن کشور اسلامی داره بالا میره.

این در حالی هست که برخی از کشور ها هزینه های هنفرمودی رو برای ترویج دوری از خدا و دین انجام می دن.

به راستی چرا بر خلاف این تلاش ها داره چنین اتفاقاتی میوفته؟ بدون شک کسانی که به این اعتقاد ها نیستن و هنوز بر پایه منطق هستند، کمی درباره علت این امور فکر خواهند کرد.

امیدوارم بقیه هم حداقل دربارش فکر نمايند.


275:

با سلام
خواهر زن توني بلر نخست وزير سابق انگليس هم مسلمان شد - اين خانم كه گايشاننده شبكه پرس تي ايشان وابسته به جمهوري اسلامي ايران هست - پس از مسافرت به شهر قم مسلمان شد و اينك يكي از ستون هاي مديريتي شبكه پرس تي ايشان هست - ايشان با اين وسيله كلي پول و موقعيت شغلي بدست آورده هست - و اكنون حجاب نيم بندي نيز بكار مي برد - مطمئن هستم اگه شما خودتون بخاطر اسلام هم بكشي كسي دو قرون كف دستتون نميزاره - اما اگه اين خانم مانكن توانسته پس از بازنشستگي از خود فروشي راه جديدي برا پول در اوردن پيدا كنه

276:

حالا شما بخاطر مسیحیتتان چقدر دریافت کرده اید ؟
پولهای جمهوری اسلامی مرده را زنده می کند این خواهر زن تونی بلر که جای خود دارد ، به خود شمای مؤمن کاتولیک هم اگر پیشنهاد کار در شبکة پرس تی وی میشد مریم بیچاره را دو دستی شوهر می دادید.

277:اگه قبول داریم خدا هست پس دین چه فرقی میکنه؟

هرکسی توی هر مذهب و دینی که باشه هرکاری کنه واسه خدای خودش میکنه و لذت و آرامش درونی خودش نه صرفا به خاطر دینش.

شما هم در درجه ای نیستی که بخوای اینطوری در مورد کسی صحبت کنی.

278:

بالاخره وجود خدا رو ثابت میکنید یا نه ؟

279:

هیچ کشوری حتی برای سیاستهای خودش هم که شده تبلیغ بی دینی و یا عدم وجود خدا رو نمیکنه

و مطمئن باشید اون خانم خواننده هم به بن بست بی پولی یا کاهش شهرت رسیده بوده خواسته یه کم جنجال به پا کنه و به قول همون کلیپ مهران مدیری رفته کافه و بالش رو دیده تریاکش رو کشبده فسق و فجوراشو کرده و ......حالا برا ما شده مسلمون

280:

البته آمار هم دربیاد،در اون اختلاف مینمايند
ماجرای معجزه هم که کاملا مربوط به تفکر انتخابی هست(که به نوعی پایه مطالعهسرد هم هست)همین الان میلیون ها انسان با ادیان کاملا متفاوت و بعضا متضاد؛احساس مینمايند که در زندگیشون معجزه اتفاق میافته،به نظرتون اینها هموقت همگی درست هستند؟!
فکر میکنم شما در مورد پول هایی که برای تبلیغ خداپرستی،خرج میشه بی اطلاع هستید.فقط اگر نگاهی به تعداد شبکه های ماهواره تبلیغ ادیان(البته فعلا مسیحیت در صدر هست،ولی اسلام هم داره در این زمینه رشد میکنه)بیاندازید،متوجه منظور من میشید.واقعا به نظرتون در مقابل این همه شبکه،چند تا شبکه هستند که خداناباوری رو تبلیغ مینمايند؟(حتی از تعداد انگشتان یک دست هم کمتره!)
حالا هنوزم شما میگی که دولتها از ترویج خداناباوری حمایت مینمايند؟در صورتی که هزینه هایی که در رسانه ها (یعنی جایی که بیشترین بازده رو داره)وجود داره،اکثرا برای تبلیغ خداباوری هست)
البته شاید بشه کمونیسم رو هستثنا کرد،ولی در واقع خدای آسمانی رو برداشتند و خدای زمینی به جاش درست کردند.
در نهایت من نمیخوام این موضوع رو عنوان کنم که آیا واقعا ادیان منطقی هستند یا نه(یا وجود خدا و...)ولی این نکته کاملا واضح هست که تاثیرات اجتماع و ذهنیاتی که در کودکی شکل گرفته به مراتب بیشتر از منطق در نحوه تفکر افراد تاثیر داره.


281:

با کمال احترام،
ولی من فکر می کنم شما اول مسلمان بوده اید (چون پدر و مادر مسلمان داشته اید)، و به الله باور داشته اید، بعد اتفاقاتی در زندگی تان رخ داده که اونها را به همان الله ای که می شناختید ربط دادید، و بعد هم به نیت پیدا کردن معجزه و با فرض صحیح بودن قراون، اون را خواندید، و مطالبی برای شما معجزه به نظر آمد.والا چطور شما سپس رخ دادن اون وقایع مورد نظر مثلا تورات، یا گاتها را نخواندید؟

نوشته اصلي بوسيله m-pik نمايش نوشته ها
سوره ی ۸۶ (طارق): آیات ۱ تا ۳:
&quot;سوگند به آسمان و کوبنده ی شب! و تو نمی دانی کوبنده ی شب چیست.

همان ستاره ی ثاقب هست!&quot;

در عربی &quot;ثقب&quot; به معنای چاله و &quot;ثاقب&quot; به معنای چیزی هست که چاله را ایجاد می کند.
نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند.

ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند.امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که کسی به جایی می کوبد! (ستاره ی کوبنده).


آیا این کلام، کلام انسان بوده؟ آیا عقل می تواند باور کند که این کلام انسان بوده؟
شما چطور با مطالعهاین آیات یقین به وجود خدا بردید؟
غیر از اینکه چون مثلا یک سایت اینترنتی اینگونه فرموده، شما هم اینچنین باور کردید؟
مثلا اگر روزی کشف شود که مسئله سیاه چاله ها بصورت دیگری غیر از اونکه امروز علم بیان می کند باشد، بعد قراون شما از بن اشتباه هست؟
یا خیر، باز یک جور دیگر ترجمه می کنید تا درست دربیاید؟

مانند اشتباهی که در ادامه سوره وجود دارد و دوستان متذکر شدند.
و در جواب می گویید متخصص زنان و زایمان نیستید.
(اما حتما متخصص فیزیک هستید و سیاهچاله را از نزدیک مطالعه کرده اید.)

این ترجمه و تفسیرهای عجیب و چند گانه هیج دردی را در اثبات آسمانی بودن قراون (و در نتیجه وجود موجودی هوشمند تر از ما) دوا نمی کند.
بلکه تنها کوشش ناامیدانه عده ای برای راست جلوه دادن مکتب شان هست.
هاتف اصفهانی 250 سال پیش فرموده هست:
چشم دل باز کن که جان بینی
اونچه نادیدنی هست اون بینی

...

دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی


اگر این را قراون فرموده بود که الان همه مسلمانان خودکشی کرده بودند.
اما چون بیچاره هاتف ادعای پیغمبری و معجزه نکرده هست.

این بیت هم یک جمله ادبی تفسیر می شود، نه یک پیش بینی علمی.ثاقب .

[ ق ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ثقوب و ثقب .

مضی ٔ.

روشن .

فروزان .

|| سوراخ نماينده .

|| نافذ.

|| رخشان .

تابان .تابنده .

|| افروخته .

|| روشن نماينده .

|| باتلألؤ.

درخشان .

(غیاث ، کشف و منتخب ).

|| نام دردی هست که صاحبش چنان پندارد که کسی در اندام او سوراخها میکند.

(لطائف و کنز).

|| نیازک .

|| ستاره ٔ روشن .

- رأی ثاقب ؛ رأی نافذ.

رأی حاذق : ودر معرفت کارها و شناخت مناظم اون رأی ثاقب و فکرت صایب روزی کرد.

(کلیله و دمنه ).

چه به وقتی اندک بسیاری از ممالک عالم به رأی ثاقب و تدبیر صایب ...

(رشیدی ).

- شهاب ثاقب ؛ شعله ٔ افروخته .

افروزه ٔ روشن :
زرقیب دیوسیرت بخدای خود پناهم
مگر اون شهاب ثاقب مددی کند سها را.


حافظ.- عقل ثاقب ؛ عقل نافذ.
- نجم ثاقب ؛ ستاره ٔ بلند و روشن از ستارگان یا اسم زحل هست که کیوان باشد : کان رأی الامام القادر بالله نجماً ثاقباً (تاریخ بیهقی ص 300).
نجم ثاقب گشته حارس دیو ران
که بهل دزدی ز احمد سِر ستان .مولوی .ثاقب | لغت نامه دهخدا

282:


بزرگمهر این شیوه سخن فرمودن در شأن شما__بعنوان مدیر یک تالار__ نیست.283:


اول: شما از بودجه کلانی که در چند کشور غربی برای مبارزه با ایران و اسلام تصویب می شه خبر دارید.

جنگی که رسما در ایران رخ نداده.

می شه بگید این بودجه ها کجا خرج می شه؟

دوم: برای شما مسلمون نشدند.

ضمنا گمان می کنم اگر ایشون به دین خودشون باقی می موندن براشون بهتر بود.

مشکلات خانوادگی ناشی از تغییر دین و دشمنی هایی که در کشورشون با مسلمانان می شه چیز کمی نیست.

اتفاقا تغییر دین همیشه همراه با سختی های بسیار اجتماعی و خانوداگی هست نه برای خوش گذرانی.

می تونید یک لحظه تصور کنید که اگر دینی انتخاب کنید یا دینتون رو عوض کنید، واکنش اطرافیانتون چه خواهد بود.

بعد به سختی این کار پی می برید.


284:

اتفاقا تمام حکومتهای غربی لیبرال سکولار ، مبلغ ، و از اون بالاتر ، تحمیل نماينده بی دینی ، سکولاریسم و لیبرالیسم بر تمام ملل دنیا هستند ....
چون فقط در این صورت هست که هر خواسته دیگرشان را می توانند محقق نمايند ...
نگاهی به حکومتهای تحمیلی سکولار در جهان اسلام بیندازید که چگونه مورد تنفر ملتها برنامه دارند و پس از سالیان دراز تحمل بار وجودی نامشروع اونها یکی یکی توسط ملتها در حال سرنگون شدنند ....
ملتهای مسلمان خواهان حاکمیت اسلام عزیز هستند نه نسخه های فاسد غربی مانند سکولاریسم و بی دینی ...
و تنها نجات بخش خود را دین اسلام و اخلاق اسلامی می دانند ...
تفکر فاسد وهابیت و طالبانیسم را به رخ ما نکشید که هیچ جایگاهی در میان ملل مسلمان (شیعه و سنی) ندارند و منفور بیش از یک میلیارد مسلمان هستند ...

زیرا ریشه در سیاستهای غرب (به ویژه انگلیس) دارند ...

285:

عزیز من شما ایران و اسلام رو همیشه ورای دیگر کشورها و ائینها میبینید
اینکه ترویج بی دینی نمیشه یعنی هیچ کشوری نمیاد بگه خدا نیست (حداقل بصورت رسمی )

دوم : بازم میگم اگه ایشون به دین خودشون میموندن مثل صدها نمونه از هنرپیشه هاو هنرمندان ما به تاریخ که چه عرض کنم به خاک میرسیدند .و هیچکی هم ازشون نمیپرسید
اما اگه بیان و یه کاری کنن که بر خلاف عرفشون هست چاپ و انتشار عکسهای باحجابشون که مطمئننا قبلا باهاش هماهنگ میشه مصاحبه هائی که باهاش انجام میشه و قبلش هماهنگ میشه برنامه های جدیدی که بهش پیشنهاد میشه و باهاش هماهنگ میشه وهزاران هزار موارد دیگه که این هماهنگیها شامل %ی از انتشار و غیره هم میشه .........

و باز هم ممنون از اینکه جواب میدهید بدون فحاشی (درس عبرتی باشد برای دیگران که فقط همین کار را در اثبات کردنهایشان دیدیم و اون هم به عنوان یک خداپرست و مسلمان .خدایشان به راه راستشان هدایت کند)

286:

من وقتی بعضی دوستان مثل شما رو میبینم احساس میکنم که دارم این خطوات نماز جمعه رو از طریق بلندگو میشنوم
راستی حداقل جمله بندی ها رو عوض کنید،کمی تنوع ایجاد بشه،فکر کنم این مدل پستها تعدادشون از چندین هزار هم بیشتره.


287:

خدایی که وجودش وابسته به منطق و برهان هست،چیزی جز عقل متعالی نیست.

ولی به همان معنی که ما قانون جاذبه را علت سقوط اجسام بشمریم،حال اونکه این قانون فقط توجیه این پدیده هست،نه علت اون.ولی آیا کسی می گوید که اونچه ما قانون جاذبه یا هر قانون و اصل ریاضی دیگر می خوانیم،یک واقعیت مستقل حقیقی هست،فرشته هست،چیزی هست که از خود و دیگران آگاهی دارد و دارای تشخص هست؟هرگز،این اصل یا قانون چیزی نیست جز تصوری که در خارج از ذهن ادراک نماينده اش،واقعیت ندارد.

پی نوشت:فقط خواستم یه چیزی بگم288:

با سپاس از دوست عزیز پائول
با کلیه موارد ذکر شده شما تا اینجا موافق بودم جز این جمله قرمز رنگ
اتفاقا با توسل به آیات قراون خانم زیبا درست رفتار می نمايند

289:

اثبات های عقلی وجود خدا همگی مضحک و پوچ هستنددلایل سنتی و تکراری و جود خدا حداکثر کوشش بی فایده ایست برای اثبات ذات او.
قائل شدن به اینکه خدا جهان را آفریده ،باعث نمی شود که حتی ذره ای بیشتر،هستی عالم را درک کنیم.
مشغله مذهبی ایمان داشتن یا نداشتن به خدا نیست،بلکه این آرزوست که خدا وجود داشته باشد.

ایمان به خدا همانا آرزوی و جود داشتن اوست و همجنین عمل کردن به مقتضای وجود محتمل او.
و زیستن با این اشتیاق و آرزو،و او را سرچشمه درونی کردار انسانی خود دانستن.
این اشتیاق به الوهیت زاینده امید هست،امید زاینده ایمان.و از ایمان کردار نیک میزاید
من نمیدانم خدا هست،آرزو میکنم و امید دارم که باشد------>من به خدا ایمان دارم.

و در این جهان پست مدرن تنها تکثر گرایی دینی راه حل هست.((زیاد سخت نگیر))

290:

]چه قایده،هنوز هم فکر مینمايند که اینها همه ادعاست.


291:

اینکه شما دوست دارید خدا باشد یا دوست ندارید یا دغدغه اون را داشته باشید یا نداشته باشید ، منطقی و عقلی و غیر سنتی و غیر مضحک هست ...؟
و قانونمند دانستن هستی و اینکه بدون برنامه و طرح دقیق و هوشمندانه نمی توان پذیرفت که جهانی با این عظمت پدید آمده باشد مضحک و پوچ و سنتی و تکراری و اسمایلی دار هست ...؟

292:

الاون این چه ربطی داشت ....؟

293:

نوشته اصلي بوسيله undead_knight نمايش نوشته ها
جانمازتون رو آویزون کنید ،خشک بشه
تاپیک داشتم با این مضمون که "مرز میان نقد و توهین کجاست" و اونجا فرموده بودم که بعضی مثل شما هر نقدی رو توهین حساب مینمايند.واقعا همین توهین ها رو اگر موردی کنید فکر کنم هم فکرانتون هم بهتون بخنندند.
نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
باز هم می گویم جملات خانم زیبا کاملا اسلامی و طبق دینش اصلا خطایی نکرده(نمی گویم بی ادبی نکرده)
نوشته اصلي بوسيله undead_knight نمايش نوشته ها
]چه قایده،هنوز هم فکر مینمايند که اینها همه ادعاست.
اینها عقده دری نباشد چیست ...؟

294:

پستی که بهش جواب دادید،یک سری ادعا بود و این چیزهایی که شما میگید هم ادعاست تفاوت اینجاست که شما ادعاهای خودتون رو پیشفرض میگیرید ولی اون ادعاها،خودتائید نیستند.


295:

بله،جامعه شما آدم رو عقده ای میکنه

296:


این رو به عنوان اعتراف می پذیرم ...


297:

چیزی که من جوابشو دادم ادعا نبود مسخره کردن بود :

نوشته اصلي بوسيله poptu می دانیم خدا هست !
اثبات های عقلی وجود خدا همگی مضحک و پوچ هستنددلایل سنتی و تکراری و جود خدا حداکثر کوشش بی فایده ایست برای اثبات ذات او

298:

سلام خدمت همگی
تعدادی از پست های بی ارتباط به جستار حذف شد، لطفا از موضوع اصلی فاصله نگیرید.
پیشاپیش از همکاری شما تشکر می کنم.
*این پست فقط جهت جلوگیری از انحراف جستار هست و دوستان لطف نمايند نقلی قولی از این پست نفرمایند و این پست را پایانی بر مسایل اخیر بدانند.

299:


شما که حافظه نه چندان دور خود را از دست دادید الان دیگه مطمئن شدم که حافظه کنونی هم ندارید
لطفا به جای انحراف و فرار از سوال و جواب هایتان یک بار دیگر دو صفحه فبلی رو مرور
کنید تا متوجه شوید

300:

دوستان گرامی
به نظر می رسد که این بانو قصد ادامه بحث را ندارد
به نظر شما علت چیست
من که فکر می کنم پیش کشیدن نام الله باعث ختم این تاپیک بود نظر شما چیست؟

301:

من با توجه به نظر شما بحث رو اینجا ادامه میدم.
هر بخش رو برنامه میدم در موردش صحبت میکنیم ، بعد جلو تر میریم ؛ سعی میکنیم یا کسی بر درستی اون قسمت مشکل داره بعدی رو برنامه ندم.


302:

حالا من یه جمع بندی میکنم برای کسانی که میگن اثباتی ننوشتیم.
اول یه نکته ای رو میگم:
فرض میکنیم
عدد حقیقی a رو داریم ،و نمیدونیم مساوی چنده، حالا اگه یه نفر:
1) اثبات کنه مثلا a=1 پس حداقل یه خدا رو داریم.
2)و اگر بتونه ثابت کنه که جواب a عددی واحده ،جوابش واحده.

یعنی دیگه برابر عدد دیگه ای نیست.
(یعنی دیگه نیاز نیست که به مغلطه ها جواب بده ، مثلا ،بدیهیه که3≠a ) پس نیجه میگیریم خدایی واحد داریم ، حالا یکی این خدا رو الله یکی پروردگار یک God یکی dieu یکی 神 وهرکسی ممکنه چیری بنامه.

حالا این مقدمه ها رو قبول دارید؟ تا ادامه رو بگم ...


303:

ﺍﮔﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮﻩ، ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ
ﭘﺮﺳﺘﺸﺶ
ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﻬﻤﺸﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻭﻧﻮ
ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻦ ﺻﺮﻓﺎ.
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ.
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻭ ﭼﻪ ﻭ ﭼﻪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻪ؟
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻪ، ﭼﻄﻮﺭ؟؟
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻪ، ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﻓﻬﻤﯿﻢ؟؟؟
ﺍﯾﻨﻮ ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯾﺩ!!!!

304:

من این نتیجه گیری رو متوجه نشدم.
اگر ثابت کنه a=1 هست، اونوقت یک خدا داریم؟

عدد 1 قرارداد هست.
که تعریفی ازش داریم.شما باید تعریفی از خدا ارائه بدین و بعد ببینید اون a شرایط خدا رو داره یا نه.
اما با اثبات ریاضی شما مشکلی ندارم.
لطفا ادامه بدهید.


305:

بسم الله الرحمن الرحيم"ذات خدا "بالاتر از اين هست که توصيف شود يا فهميده شود يا تصور شود يا ناميده شود ...
در واقع ما هيچگاه به ذات خدا دسترسي نداريم اما "برگزيدگان" که " تجلي گاه " او هستند ، بيان داشته اند که خدا چنين و چنان فرموده هست ...
و فرموده اند که خدا را چنين و چنان عبادت کنيد ...
جهت به اين سمت باشد ...
وقت در اون موقع باشد ...
و جزئيات را براي ما تعيين کرده اند ...
و تمام قراون کريم ، حرفي واحد بوده که از نزد خداي واحد صادر شده و اينکه اين همه احکام از اون برآمده ، بر اثر ترجمه اي هست که در هر عالم به زبان موجودات اون عالم محقق شده و در نزد انسان زميني چنين هست ، اما "حقيقت" قراون کريم چيزي ديگر هست ...
......................
اين " واسطه هاي فيض " هستند که کلام خدا را ترجمه مي نمايند و مثلا اونرا به شکل " قراون عربي " نازل مي نمايند يعني فرود مي آوردند و ساده مي نمايند ...
اگر اونها را شناختيم و پذيرفتيم ، مومن هستيم و اگر نشناختيم و رد کرديم کافر هستيم ...
..................
بر طبق قراون کريم ، ابليس هم خدا را باور دارد و هم معاد را مي شناسد و هم مي داند که پيامبران از سايشان او سخن مي گايشانند اما با اين وجود باز هم " کافر " ناميده شده ...
چون " بندگي " را قبول نکرد ...
لا حول و لاقوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

306:

نه ، منظورم اینه که حداقل یه خدا رو داریم و عدد یک همونطوری که فرمودید قراردادی یه بار دیگه رو یه طور دیگه میگم.
1)مثلا فرض کنید توی به جواب a=5 رسیدیم(عدد قراردادیه)
پس نتیجه میگیرم که مجموعه جواب های a تهی نیست .یعنی a کم کم یه جواب داره ، برابر 5 هست(حداقل یه خدا وجود داره.)شاید برابر 7 هم باشه ، برابر 1 هم باشه نمیدونیم
شاید چند خدا وجود داشته باشه ، فعلا میدونیم حداقل یکی رو داریم.
2)حالا به یه صورتی اثبات میکنیم که a به جز 5 عددی نمیتونه باشه پس a فقط مساویه عدده 5.
(نتیجه گیری: تنها یه aداریم که ما اسمش رو تو برنامه داد گذاشیم 5 شاید یکی اسمش رو بزاره خمس یکی بزاره five یکی بزاره 五 دقیقا مثل خدا که تو هر زبانی یه اسم برنامه دادی داره.)

307:

خیلی جالبه یکی از اساتید بزرگ در برنامه "این شبها" میفرمودند که زبان انسان ها در بهشت عربیه

308:

فهموندن چیزی مثل اعداد به انسان ها به مراتب ساده تر از مفهوم خداست که چند بعدی و در بسیاری از ویژگی هاش اختلافه.مثلا اگر در زبانی اعداد وجود داشته باشند،کسی باشنیدن 2 ذهنش به سمت انواع دو نمیره(البته اینجا یک سری چیزهایی هست که مربوط به نسبی گرایی هست و فعلا واردش نمیشم) یعنی هر کسی دوی خودش رو نداره ولی با شنیدن خدا اشکال متفاوتی ازش به ذهن میرسه

309:

دقیقا!
فهمیدن بعضی چیزا سخته چون از همون اول کار نمیشه درکشون کرد.
حتی توی خود ریاضی
مثلا وقتی من برای اولین بار اسم اعداد موهومی( از وهم میاد ) رو شنیدم ، که مثلا
a^2=-1
(a به توان 2 مساویه با منهای یک) نمیتونستم درک کنم ، ولی اروم اروم و مرحله مرحله متوجه شدم.

310:

من یه خواهش ازهمه دارم ،
مشکلی که باعث شده این تاپیک به صفحه 23 برسه و هیچ نتیجه ای نتونیم ازش بگیریم ، اینه که مباحث رو نیمه کاره رها میکنیم ، اگه میشه سوالاتتون رو نگه دارید ،


لطفا سوالاتتون رو که خارج از موضوعی هست که شروع کردیم یعنی بررسی وجود خدا ( نه درک خدا --بعدا وقتش میرسه...) نگه دارید و وقتی وقتش شد به طور کامل به اون ها هم میپردازیم.


311:

بسم الله الرحمن الرحيم

وقتي که ارواح با هم سخن مي گايشانند مستقيما يکديگر را درک مي نمايند ...
روايات بسياري هست که فقط يک فکر در ذهن فردي خطور کرده و امام (ع) بدون اينکه کلامي فرموده شود جواب اون فرد را داده هست و يا از فکرش مطلع گردانيده ...


و بسيار برتر از اينها ...
..............................
در ضمن اونچه در روايات هست اين هست که امام (ع) به زبان تمام موجودات جهان آگاه هست .

او با فرد عرب زبان به زبان عربي سخن فرموده با هندي ، به زبان هندي ، با فارس به زبان فارسي و با رومي به زبان رومي و با ترک به زبان ترکي و ...

هيچ محدوديتي در فهم زبان يا گايشانش اون براي امام (ع) وجود ندارد ...
............................
همينطور انواع بهشت و دوزخ هم وجود دارند ، کدام بهشت منظور بوده هست ؟
بهشت برزخي ، بهشت در روز رستاخيز ، بهشت در وقت ظهور و رجعت در همين زمين ، بهشت در آخرت ...
بنابراين بايد ديد که کدام تجلي از بهشت منظور بوده هست که در اون زبان امت عربي هست ...
.........................
در پايان هم بايد فرمود که " هستاد بزرگ " هنوز آشکار نشده هست و هروقت آشکار شد خواهيم ديد که او چگونه موجودي هست ...
و "استاد بزرگ" به کسي مي گايشانند که درباره هر چيزي که سخن مي گايشاند ، بتواند اون را به ما و شما نشان بدهد ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


312:

قسمت اول
-------------
قسمت دوم

همون طوری که برای درست یاد گرفتن نحوه انتگرال گیری باید بیش از 100 صفحه کتاب بخونیم و در اخر هم به قول هستادم مثله اینه که فقط یه نقطه رو توی محور بی نهایت مختصات یاد گرفته ایم ، نمیشه تو فقط تو یکی دوخط وجود خدا رو اثبات کرد.
پس خواهش میکنم کامل بخوانید.(شاید یه یخشاییش خسته نماينده باشه ولی لازمن.)
این بار میخوام چیزی غیر از برهان های علیت و نظم بگم که معمولا میشنوید ، بگم.
بازم میگم من وجود خدا رو فقط میخوام بگم خواهش میکنم فرض کنید که اصلا نه به اسلام نه به هیچ دینی اعتقاد ندارید ولی مخالفشون هم نیستید .
همچنین فرض کنید دارید یه بحث ریاضی یا فیزیک رو میشنوید ، و کامل بخونید.
در عین حال ممکنه توی ادیان و دیدگاه های مختلف نظرات مختلفی در مورد خدا باشه ، من به اون ها کاری ندارم ؛ الان فقط درباره وجود حرف میزنم ، کاری به خدای حقیقی و معرفی شده هم ندارم.
این مطلب یک توجیهه ، و مقدمه هست ، باقی رو تو پست های بعدی مینویسم.

1)مقدمهیه سری چیزا تو آدم هستن اسمشون رو میشه گذاشت ، غریضه میشه گذاشت فطرت یا...
که این ها نیازی به هیچ راهنمایی علمی برای توجیهشون نیست.

هیچ دلیل علمی نمیخوان.شاید دلیل علمی هم داشته باشن ولی برای احساس کردنشون نیازی به اون نداریم.
مثل حس گرسنگی ، تشنگی ،نیاز جنسی، عشق مادر به بچه اش و از همه مهم تر عشق آدم به جان و سلامتی و خود خودش.
هرکدومشون یه جواب دارن : غذا ، آب ، روابط ، بودن با بچه ، حفظ خود.
یکی از این غریضه نیاز به قدرت برتره ، یعنی میخوایم یکی دیگه یه موجود غیر مادی باشه و از ما حمایت کنه ، که این حس هم تو همه هست ،
یه مدت شک داشتم تو همه باشه ، اما یه بار داشتم با یکی از دوستام که به خدا اعتقاد نداره چت میکردم فرمود که اون هم این حس رو داره ، مثلا برام تعریف کرد :((یه بار رفته بودم اسکی ، در اوج سرعت ،عضله پام گرفت ؛ باعث شد که تعادلم رو از دست بدم و وقتی داشتم می افتادم همه اش به خودم میفرمود :(( کمکم کن!)) نمیدونستم به کی میگم ولی امید به کمک از یه قدرت ماورایی داشتم.))
و یه مثال دیگه میگم ، ما همه مون دوست نداریم سپس این 50 ، 60 سال زندگی بمیریم دوست داریم جاودانه بشیم.

این هم یه نیازه.
یه مثال از قهوه تلخ رو در این باره میگم ، بعضی وقتا به خاطر غریضه گرسنگی شاید دلمون غذا بخواد ، یه غذایی که نه ترش باشه نه شور نه تلخ و نه شیرین! شاید به ذهنمون نرسه ولی جوابش پیتزاست.
در مورد این حس نیاز به قدرت برتر هم شاید مصداق رو غلط پیدا کنیم ولی نقض نمیشه.
مسئله:
شاید فرموده بشه اگه مسئله خداشناسی فطریه پس باید کل بشر خدا رو میشناختن و اون رو میپذیرفتن و کسی او رو انکار نمیکرد!
در عین حال گرایش به مادی گری رو به افزایش و علاقه به خدای فرضی رو به کاهش نبود.
در جواب باید بگم ،
اولا همون طور که نور از پشت دیوار معلوم نیست ، این غرایض هم ممکنه بعضی وقتا احساس نکنیم یا بااحساس وجودشون بجنگیم ، مثلا در عین علاقه به خود شاید خود کشی کنیم.
علاقه به خود دلیلیه که تمام کسانی میخوان خود کشی کنن ، شک دارن .و شک دارن که قرص رو بخورن یا نه ، از ساختمون بپرن و استقامت میکنن برای یه نشانه یه نشانه از قدرت برتر که بهشون بگه نپر!
یاد این آهنگ میفتم
از این بالا نيگا کردم زمین منو صدا ميزد یکی میگف بپر پایین یکی تو قلبم جا میزد
یه مادر ممکنه به دلیلی مثل نداشتن پول مورد نیاز ، یا به خاطر کسی بچه اش رو ول کنه.مثل پرده ای جلوی احساس عشق مادری رو بگیره.
دوما انسان که فقط سرشار از این حس نیست بلکه ، انواع احساسات رو داره مثل عشق به غذا ، به ثروت ، به پیشرفت ، به علم ، به خیلی چیزا ، مثلا من خودم به دلیل علاقه ام به رشته کامپیوتر تو بقیه رشته ها ضعیف ترم مثلا توی رشته های ورزشی.

حتی بعضی وقتا ممکنه اصلا گرسنگی رو احساس نکنم وقتی دارم با کامپیوتر کار میکنم حتی اگه نه نهار بخورم نه شام.
حالا ما نیاز داریم که به صورت علمی این قدرت برتر رو بیابیم.ببینیم اصلا وجود داره یا نه!

توی پست های بعدی ادامه میدم.

313:

خب برای همه اینها جواب هست،مثلا برای اون وقتی که اشخاصی که حتی به خدا هم باور ندارند از یک چیز غیرمادی کمک میخوان،به خاطر تربیت اجتماع و عادات زبانیه.مثلا یکی بود که میفرمود یا ابوفضل فرمودن در وجود هر کسی هست،چون حتی بعضی ها رو دیده که با اینکه به خدا اعتقاد نداشتند،در موقع ترس این رو میفرمودند!
خب اینها به این خاطره که سالیان سال قدرت و حتی زبان در اختیار مذهبیون بوده،مثلا ملحد به نوعی قحش محسوب میشه با اینکه فقط یک عقیده رو بیان میکنه.
وجود غرایز هم به معنای مابه ازای خارجی نیست،مثلل بیشتر انسانها به دنبال قدرتند(به جز عده ای که بر اثر تربیت این حس در اونها خاموش میشه)آیا برای این حس همیشه ما به از هست؟آیا به همه میرسه؟نه.
جدای از اینها وجود این غرایز هم باید اثبات بشه،یعنی اینکه انسانی در محیطی بدور از دستکاری، خداجو باشه.


314:

هر کسی اگر درست به فطرت خود توجه کند، می‌فهمد که خدا هست.

هر انسان به طور فطری می‏داند که خودش، خودش را نمی‏تواند بیافریند و حتماً یک موجود دیگری او را آفریده هست.


انسان به طور فطری می‏داند که زمین و آسمان، ماه، خورشید و ستارگان، خاک و سنگ، گیاهان و جانوران، هیچ یک نمی‏توانند خودشان را ایجاد نمايند؛ چون که وقتی نبودند، چگونه خودشان را به وجود آورند؟! همین طوری از هیچی هم چیزی درست نمی‏شود، این را هم، همه با فطرت خود می‏دانند.

بنابر این با همان یافته­های فطری معلوم می‏شود که چیزی دیگر این‌ها را آفریده هست و اون خدا هست.


بعضی‏ها می‏گویند: «اگر خدا هست، چرا دیده نمی‏شود؟ ما چون خدا را نمی‏بینیم وجود او را قبول نداریم

با همان دانسته­های فطری می‌توان جواب این اشکال را داد: «هرکسی می‏داند که دیده نشدن دلیل نبودن نیستوقتی که ما در قم هستیم، شهرستان تهران را نمی‏بینیم، ولی نمی‏توانیم بگوییم شهرستان تهران نیست.

هیچ کس نمی‏تواند بگوید من الکتریسیته و برق را دیده‏ام، برای این که الکتریسیته و برق دیدنی نیست.

اما همه می‏دانند که اگر برق نباشد چراغ روشن نمی‏شود.

خیلی چیزهای دیگر هم هست که دیده شدنی نیست، اما همه قبول دارند که اون چیزها وجود دارند.


علاوه بر این، ما به این افراد می‏گوییم: «شما هم اگر به دانستنی­های فطری خودتان درست توجه می‏کردید، می‏فهمیدید که خدا هست.

اما شما نمی‏خواهید این کار را بکنید، به همین دلیل در نادانی مانده‏اید

می دانیم خدا هست !

315:

در مورد اینکه زبان توی فرهنگ نقش زیادی داره شکی نیست؟
مخصوصا زبان فارسی که بسیاری از افراد غیر فارسی زبان ،زبان های فارسی رو جدای از یه زبان بیانگر یه فرهنگ میدونن.
حالا به سوال آیا شما کشور امریکا رو به عنوان محیط بدون دستکاری خداجو قبول دارید؟
به نظر من آره ، چون هر چند توی انگلیسی هم اصطلاحاتی مثل oh my god هستن، ولی اصطلاحات مذهبی خیلی کم هستفاده میشن به طوری که من مدتیه اصطلاحی که فرمودم رو نشنیدم .
وهمراه با این اصطلاحات که در حال حذفند کم کم تفکر همراه اونها هم در حال محو شدنه.
منتظر جوابتونم...

316:

نوشته اصلي بوسيله mohsen-t نمايش نوشته ها
بسم الله الرحمن الرحيم"ذات خدا "بالاتر از اين هست که توصيف شود يا فهميده شود يا تصور شود يا ناميده شود ...
در واقع ما هيچگاه به ذات خدا دسترسي نداريم اما "برگزيدگان" که " تجلي گاه " او هستند ، بيان داشته اند که خدا چنين و چنان فرموده هست ...
و فرموده اند که خدا را چنين و چنان عبادت کنيد ...
جهت به اين سمت باشد ...
وقت در اون موقع باشد ...
و جزئيات را براي ما تعيين کرده اند ...
و تمام قراون کريم ، حرفي واحد بوده که از نزد خداي واحد صادر شده و اينکه اين همه احکام از اون برآمده ، بر اثر ترجمه اي هست که در هر عالم به زبان موجودات اون عالم محقق شده و در نزد انسان زميني چنين هست ، اما "حقيقت" قراون کريم چيزي ديگر هست ...
......................
اين " واسطه هاي فيض " هستند که کلام خدا را ترجمه مي نمايند و مثلا اونرا به شکل " قراون عربي " نازل مي نمايند يعني فرود مي آوردند و ساده مي نمايند ...
اگر اونها را شناختيم و پذيرفتيم ، مومن هستيم و اگر نشناختيم و رد کرديم کافر هستيم ...
..................
بر طبق قراون کريم ، ابليس هم خدا را باور دارد و هم معاد را مي شناسد و هم مي داند که پيامبران از سايشان او سخن مي گايشانند اما با اين وجود باز هم " کافر " ناميده شده ...
چون " بندگي " را قبول نکرد ...

لا حول و لاقوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .
در کل من آدمی نیستم که برام تصمیم بگیرند اون هم هزار و چهارصد سال پیش!!!...

317:


انشاءالله توهین و فحاشی از همه ما دور باشه.


خوب این موضوع ارتباطی به بحث نداره اما فقط یک کلام.


عوض کردن دین و خط مشئ زندگی به این آسونی نیست تا برای چنین اهداف دنیوی و ساده ای اتفاق بیوفته.


318:

آقا بهنام با اینکه دوست داشتم استقامت کنم تا بحث اثبات وجود تموم بشه ولی الان سعی میکنم تاحدی جوابتون رو بدم.
همون طوری که به صورت غیر مستقیم اشاره کردم:
همون طوری که برای درست یاد گرفتن نحوه انتگرال گیری باید بیش از 100 صفحه کتاب بخونیم و در اخر هم به قول هستادم مثله اینه که فقط یه نقطه رو توی محور بی نهایت مختصات یاد گرفته ایم ، نمیشه تو فقط تو یکی دوخط وجود خدا رو اثبات کرد.

می دونید پایه علم مکانیک چیه؟
نیرو
وجود نیرو یکی از سوالای لاینحل بشری بوده!
هیچ وقت هیچ کسی نمیدونه چرا اجسام به هم نیرو وارد میکنن ، این نیرو چیه ، از کجا میاد.
توی علم مکانیک داریم اجسام کنار هم به هم نیرو وارد میکنن: F=(GM1M2)/r^2 بر پايه این قاونونه که کره زمین متلاشی نمیشه! دنیا از هم نمیپاشه!
توی الکتریسیته همیشه از ایتدایی بهمون میفرمودن اصل اول الکتریسیته :بارهای همنام همدیگر را دفع و غیر هم نام ها همدیگه رو جذب میکنن.
اصل یعنی غیر قابل اثبات!!!!!!
چرا باید علومی رو که پایه شون غیر قابل اثباته یا حد اقل درک بشر امروز به حدی نرسیده مه بفهمدشون رو بخونیم؟؟؟؟
چرا باید خدایی را سعی کنیم بشناسیم که هیچ کسی اون رو ندیده؟
چرا باید در مورد الکترونی حرف بزنیم که هیچ میکروسکوپی اون رو ندیده؟
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ.

ما از پایه علوم هیچ(نه مقداری بلکه هیچ) فهمی نداریم ، آیا این باعث میشه که به دنبالشون نریم؟
حالا 2 حالت وجو داره:
1) یا به وجود خدا اعتقاد ندارید ،
در این صورت بهتره در این بحث که داریم پیش میبریم شرکت کنید
2) به خدا اعتقاد دارید ،
در این صورت بهتره که به حرفای خودش گوش بدین،
باید در مورد فلسفه پرستش بگم که؛
اولا من ممکن بود نباشم ، یعنی دیگه نه مجتبی ای تو این دنیا بود نه تو این سایت نه جای دیگه!
ولی الان هستم!چی از این بهتر
الان هستم ، و هرگز نخواهم مرد ، و سپس این دنیا که مثلا 60 سال زندگی کنم(زنگی که چه عرض شبه زندگی کنم؛) میرم یه جای دیگه حال و صفا نه برای 60 سال نه برای 600 سال و نه برای 6000000 سال بلکه FOREVER برای همیشه!!!
وقتی یه دکتر غده سرطانی رو از بدن من برمیداره چقدر شاد میشم حالا فکر کن یه کسی زندگی ابدی به من بده!!! آخه چطور میتونم ازش تشکر کنم! من شاید ندونم دکتر چطور اون تومور رو از بدن من برداشت
و صرفا برای اینکه دکتره و چه و چه .

ازش تشکر میکنم فکر کن خدا هم همینه:
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻭ ﭼﻪ ﻭ ﭼﻪ.

ولی خدا نه تنها به تو زندگی بخشید،از نیستی به وجود آوردت ؛بهت موقعيت داد زندگی کنی ،حال کنی؛
و برخلاف دکتر که هیچ رابطه عاطفی وجود نداره..
خدا عاشقته!!!
این نه فقط به خاطر خلقته! فکر کن یکی واقعا دوستت داره نمیتونی بگی از این ابراز علاقه بدت بیاد،اون هم یکی خیلی مهم ، خیلی بزرگ :خالق جهان!!!
خدا اینقدر دوستت داره که بهت میگه:
«ای داود، اگر آنان که از من روی گردانده‌اند می‌دانستند، که چه انتظاری برایشان می‌کشم و نرمی و ملایمت من با اونان تا چه حد هست و چقدر مشتاق اونم که گناهان را ترک نمايند، هر آینه از شوق، جان می‌سپردند و بند بند وجودشان بر اثر محبت من از هم می‌گسست. ای داود! این محبت من هست نسبت به کسانی که از من روی گردانده‌اند، پس چگونه خواهد بود محبت من نسبت به کسانی که به جانب من رو کرده‌اند.(دیگه فکر کن اگه تو هم به خدا علاقه مند باشی چی میشه)»
آخه کدام عاشقی به معشوقش این حرف رو میزنه!! و ما چطور میتونیم در برابر این ابراز علاقه شدید که یکی بهمون کرده بیتفاوت باشم!!!
بایزید بسطامی در جواب این عشق خدا میگه:
((الهی؛ از محبت خویش نسبت به تو درشفرمود نیستم حال اونکه من بنده‌ای تهیدستم.

شفرمودی من از محبت توست نسبت به من، حال اونکه تو پادشاهی توانایی! ))

آخه معشوق آدم حساسه ، یه حرفی بهش بزنی فوری میرنجه ولی خدا اینقدر عاشق ماست که میگه:
((ای فرزند آدم، تا وقتی که مرا می‌خوانی و به من امید بسته‌ای، گناهان سرزده از تو را می‌بخشم و پروایی ندارم.

ای فرزند آدم، اگر گناهانت سر به آسمان بردارند، سپس از من طلب گذشت کنی، از تو می‌گذرم؛ ای فرزند آدم، چنانچه تو با یک دنیا گناه به ملاقات من آیی در حالیکه برای من انباز و همتایی نگرفته‌ای، من در مقابل، با یک دنیا مغفرت، به پیشواز تو می‌آیم.))
و در نهایت سپس گناهان بسیار ما
((ملائکه میگن :خداوندا!نمی خواهی با او قهر کنی؟
خداون جواب میده او جز من پناهی را ندارد.شاید توبه کرد.
بنده ی من!تو به هنگامی که به نماز می ایستی من اون چنان گوش فرا می دهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صدها خدا داری.))
پرستش یعنی اینکه به خدا بگیم دوسش داریم ،دوسش داریم که عاشقمونه !، دوسش داریم که هیچوقت ما رو ول نخواهد کرد، دوسش داریم که با این که هیچ وقت به فکرش نیستیم ، همیشه به فکرمونه!!!
هرچند علمم به درک مبانی مکانیک نمیرسه ولی این فیزیک مبهم رو دوستدارم.
هرچند علمم به درک خدا نمیرسه ،ولی دوسش دارم.
پرستیدن یعنی ابراز علاقه ، ابراز علاقه به این خدای بزرگ!! به کسی که عاشق ماست...


319:

بله کشور های جنوب شرق اسیا ممکنه که افراد بی دین بیشتری داشته باشند ولی با یه سری اعتقادات ویژه خودشون مثل ایین هایی مثل شینتو و...
درسته که توی امریکا ازلحاظ قانونی مشکلی ندارن ولی امت خیلی هم اهمیتی به آیین دیگران نمیدن ، مثلا اگه من مسیحی ، بودایی یا بدون اعتقاد به خدا باشم خیلی در ارتباطاتشون با من تاثیر نمیزاره.
و این رو دقیقا از پرسجو از چندین آمریکایی میگم ، که چندتاشون اعتقادی به خدا نداشتند.
و تبلیغات مذهبی هم اونجا خیلی کمتره ! در نتیجه از اون جاییکه دارم توی این اثبات فرض میکنم ، توی جایی دیگه هستم ؛ مثلا دارم این اثبات رو توی آمریکا مینویسم!
در عین حال من سوالم رو از اقای undead_knight تکرار میکنم:
آیا شما کشور امریکا رو به عنوان محیط بدون دستکاری خداجو قبول دارید؟

320:

خدا خیرت بده.

خوب همین کار انجام شده.

اما دوستان شما قبول نمی نمايند.


من که به قول شما بزرگواران از بچگی تو گوشم خوندن خدا هست.

بزرگ که شدم برای خودم نشستم و فکر کردم و فرمودم اگر خدایی باشه باید چه صفاتی داشته باشه.

بعد دیدم اون خدایی که از بچگی بهم نشون دادن همه اون صفات رو داره.در کلام ساده هست و اما چند سال طول کشید.دوستان می گن که اعتقاد به وجود خدا در همه هست.

فقط خدایانی که پرستش می شه فرق می کنه.

اگر میشه شما بفرمایید اگر چه کسی رو ببینید بهش می گید خدا؟

321:

سلام مجتبی،
ممنون از مطالبی که نوشتین.
قصد ندارم اختلالی ایجاد کنم، فقط یه سری مطالب که تا اینجا به زهنم میرسه.1.

اون غریضه یا فطرت که فرمودین، همون ژن هست.

ژن های ما میگن که باید گرسنه شیم، عاشق شیم، بترسیم، و ...
در وقتی که داروین نظریه فرگشت رو ارائه داد هنوز ژن کشف نشده بود.
داروین نمی دونست صفات چطوری از والدین به فرزند منتقل میشن.

اما ما امروز می دونیم که این وظیفه رو ژن ها بعهده دارند.
این رو شنیدم: میگویند اگر نوزاد را در آب بیاندازید شنا می کند، یعنی بلد هست شنا کند.

و این بخاطر ژن هایی هست که از وقتی که ما «ماهی» بودیم (میلیون ها سال قبل) در وجودمان مانده هست.

البته به تدریج شرایط روانی دیگری جای اون غریضه (ژن) ماهی بودن مان را می گیرد و ما شنا کردن را فراموش می کنیم.2.

کلا همه رفتار ما را با ژن هایمان می شود توضیح داد.
ریچارد داوکینز کتاب بسیار معروفی دارد بنام «ژن خودخواه» که این مطالب را توضیح می دهد.
حتی نوع دوستی ما نیز با ژنتیک ما که بقای مارا خواستار هست تعریف می شود.
حتی بخطر انداختن جان خود برای حفظ موجود دیگری را هم همین نیاز به بقا تعریف می کند.
زیست شناسان هدف از حیات را تولید مثل می دانند.
این ژن ما هرکار می کند تا نسل ما باقی بماند.
آرزوی ما برای بقا هم را همان ژن تعیین می کند.3.

اما نیاز به حامی.
بله من هم این حس را دارم، و در خطرات از خدا کمک می خواهم.
شاید به اون دلیلی که دوستمان اوندید نایت فرمودند از تربیتمان ناشی شود.
من به شخصه هنوز بسیاری از احکام مخصوص اسلام را بجا می آورم، چون از کودکی با تربیت من عجین گشته.

ترکش برایم سخت هست.

اما اگر اشتباه نکنم (باز هم اطلاع دقیقی ندارم) این بقولی فطرت خداجوی (حمایت نماينده) ما از مسئله ای روانی بنام «پدرسالاری» نشأت می گیرد.
می دانید خدای کودکان پدرشان هست.
او را از همه قوی تر، راستگو تر، و حامی خود میدانند.
وقتی بزرگتر شدند و دیدند که اینگونه نیست، بدنبال حامی دیگری می گردند.
(اصلا برای همین اکثر خدایان مرد هستند.)

البته روان ما را هم همان ژن ها شکل می دهند.
کلا با ژنتیک می شود همه چیز را توضیح داد، هرچند که همه اونها اثبات نشده اند.
اما حالا اینکه این مکانیزم ژنتیک چگونه بوجود آمده، اطلاعی ندارم.


322:

سلام

این آخریه خیلی سوال سختی بود.
خوب من هم از بچگی یه سری صفات از خدا برام فرمودن بعد هم مثلا توی دعای جوشن کبیر خوندیم.
اما خدای قراون، اون خدایی نبود که من انتظارشو داشتم.
(یعنی مثلا ادعای دانایی مطلق می کنه، و بعد اشتباهاتی داره، پس دروغ میگه.

یا خصوصیات کوچک انسانی داره، یا محصور در وقت هست.

پس لایق پرستش نیست، در صورتی که خودش همچین تقاضایی داره)

اما جواب شما (تا اونجا که بتونم):
خوب احتمالا مهمترین خصوصیت خدا باید آفرینندگی باشه.
یعنی بفهمیم که ما رو و این دنیا رو آفریده.
و قادر باشه.
یعنی توانایی هر کاری و هر دخل و تصرفی در نظام خلقت رو داشته باشه.اما بقیه صفات (خدای اسلام) رو می تونه نداشته باشه.
یعنی دانای کل نباشه.
لایق پرستش نباشه.
قبلا فرمودم، می تونه مثلا «آرکیتکت» که یک انسان در فیلم ماتریکس بود، باشه.
یا آفریننده های دنیای مجازی در فیلم طبقه سیزدهم (که دانای کل که نبود هیچ، خودش هم یک آفریده شده در دنیای مجازی دیگری بود).الان تا همینجا می دونم.
بزارین در موردش بیشتر فکر کنم.

ممنون.


323:

بله ژن ها توی موجودات خیلی تاثیر دارن! ولی آدما خیلی در سطح بالاتری از سایر موجوداتند که میتونند که این موضوع غلبه کنن.
در عین حال همون طور که فرمودم یه سری غریضه یا ژن تو ادم هستن باعث میشن یه سری چیزی مثل میل به جاودانگی به وجود بیاد.
من نفرمودم دلیل علمی نداره فرمودم ، نیاز به راهنمایی علمی نداره!
دوما در مورد وجود ژن ها من همیشه این رو فرموده ام که فرض کنید یک قوم ایون ور اسیا و یک قوم اون ور اروپا وجود داشتند، که خیلی از اون ها به هیچ وجهی نه با هم ارتباط داشتند نه از هم خبر!
ولی در هر دو پیامبرانی امده اند و از وجود خدایی واحد صحبت کرده اند به ویژگی های بسیار شبیه! این چطور توجیه میشه...


324:

مثلا؟
قبلا فرمودم، می تونه مثلا «آرکیتکت» که یک انسان در فیلم ماتریکس بود، باشه.

حتی اگه بگید سینمای آمریکا بدون هدف یه سری از آثار رو میسازه و قبول کنیم ؛ و اگه تنها یه فیلم با دلایل هستراتژیک ساخته بشه اون ماتریکسه .چرا؟
چون که قبل از فیلم ماتریکس بسیاری از فیزیکدانان معتقد به وجود خدا ، از این مثال هستفاده میکردن که دنیا مثل یه بازی کامپیوتریه ، و خدا هم طراح این بازیه...
همون طور که ولتر از مثال ساعت و ساعت ساز هستفاده میکنه و میگه آیا دنیا از ساعت کمتره که ساعت رو بدون خالق میتونین فرض کنین ولی دنیارو نه!
بعضی ها فرمودن اگه دنیا مثل ساعت باشه دیگه سپس به وجود آمدن نیاز به خالق نداره.
ولی این فقط یه مثاله نه عین حقیقت ، ولی آثاری مثل ماتریکس با ایجاد دنیای موازی یه طوری تو ذهن همه جا انداختن که اولین سوال که به ذهن هرکس میرسه اینه که چرا خدا خودش خالق نداره!

اینها مثالند!نه عین حقیقت.
در مثال مناقشه نباید کرد.


325:

البته ایالت به ایالت فرق میکنه و حتی اصطلاحاتی مثله بایبل بشینگ و...

هم در رابطه با تبلیغ مسیحیت در آمریکا ایجاد شده.

حتی در آمریکا به ایالات میانیش کمربند انجیل میگند
اکثر شبکه های تبلیغ مسیحیت هم مال آمریکاست و حتی مفتضانه ترین دادگاه ضد فرشگت هم در کارنامه چند ده سال اخیر سیستم قضایی اون جا وجود داره(هر چند الان تعدیل شده)
در واقع اگر قانون پايه ی آمریکا نبود،ممکن بود تا به حال بعضی ایالت ها قوانین ضد خداناباوران هم وضع نمايند.
به همین خاطر متاسفانه آمریکا رو نمیشه به عنوان سیستم خنثی پذیرفت.
در واقع اصلا جامعه خنثی وجود نداره،یا تمایل به سمت خداباوریه یا خداناباوری.منظور من یک آزمایش بود که در اون افرادی از بدو تولد در یک محیط خنثی باشند.


326:

فکر می کنید انسان های شرق و غرب دنیا چند سال هست از هم جدا شدن؟
انسان ها حدود 40 هزار سال پیش از آفریقا وارد اروپا شدند.
بومیان هسترالیا هم در همین حدود.
بومیان آمریکای جنوبی حدود 15 هزار سال پیش وارد جنوب آمریکا شدند.
یعنی در اکثر طول عمر بشریت، انسانها در کنار هم در قاره آفریقا بوده اند و بعدا مشترکات زیادی رو با خودشون منتقل کردند.اما همه خدای بسیار شبیه نداشتند.


مثلا بودایی ها که اصلا به این شکل خدا ندارن.
همین خدای واحد ادیان ابراهیمی هم یه سیر تکاملی داشته (رجوع کنید به کتاب تولدی دیگر).
اما مثلا اگر مستند Zeit Geist (روح وقت) رو ببینید، متوجه میشید که ادیان چقدر از هم وام گرفتن، و بعد یه خدای جدید یا آیین جدید بوجود آوردن.کلا سیر خدا پرستی و روحانیت و پیغمبری اینطوری بوده:
اول شبیه جادوگری بوده و قبایل «شمن» داشتن.

و یه سری کارای عجیب غریب (مثل قربانی کردن آدم) انجام می دادند.
بعد دین های مدرن تر بوجود میاد.

در خاور میانه و جنوب و شرق آسیا.
این دین ها اکثرا پیامبر یا معلم داشتند.
این دین های جدید، اون عقاید شمنی رو خرافه می دونستن و با اون مبارزه کردن و بیشتر اون ها رو از بین بردن.
بعد وارد عصر روشنگری شدیم که رهبراش فیلسوفان بودند.
فلسفه های جدید، اون دین های مدرن قبلی رو خرافه می دونند و با اون مبارزه می نمايند.
....
نوشته اصلي بوسيله m0jtaba نمايش نوشته ها
مثلا؟
قبلا یه کم توضیح دادن.

میشه توی یه تاپیک دیگه بیشتر در موردش حرف زد.

خیلی شبیه آدمه.

اونم یه آدم لج باز و بی جنبه.


327:

درود بر کلیه دوستان مخصوصا
بر دوست گرامی اقا مجتبی که مباحثه رو با مسالمت آغاز کرده
سه تا سوال دارم که برای شروع نیاز میشه
1- آیا خدای مورد بحث تان همان الله آورنده آیه51احزاب می باشد
2- آیا بی خدایی (نه بی قانونی)کسی لطمه به زندگی شما می زند؟
3-آیا با خدایی کسی به سود یا ضرر کسی می باشد؟

328:

من 15 سال هست که بدون الله زندگی می کنم
دیگر کسی را به چشم کافر(نجس) نمی بینم
دیگر به کسی لقب های منافق یا مفسد فی الارض نمی دهم
دیگر به امید بهشت به کسی کمک نمی کنم
دیگر احترامم به دیگران به خاطر ترس از جهنم نیست
دیگر ...


329:

بسم الله الرحمن الرحيم


1- قراون کريم ، کلام خداست و وجودي ماورائي دارد .
آيات مکتوب قراون کريم ، کلام نازل شده و ترجمه کلام خداست .


اگر منظورتان اين هست که اين آيه از سايشان خداست : بله ، تمامي قراون کريم از اوست ...


2- بله .
3- بله .
..........................
توضيح :
تاثيراتي که موجودات بر يکديگر و بر هستي برجاي مي گذارند بسيار گسترده هست ...
شما فقط انسانها را در نظر نگيريد بلکه بايد عمل خود را در کل هستي و تمامي موجودات ساکن در اون در نظر بگيريد اونهم نه تاثيراتي که تا کنون شناخته شده هست ...
شما از کجا مي دانيد که اگر در خلوت خود يا در فکر خود چيزي را مستقر کرديد تاثيري حياتبخش و يا ايشانرانگر بر ساير موجودات هستي نداريد ؟
آيا تمام موجودات هستي را شناختيد ؟
آيا تمام روابط بين موجودات را مي شناسيد ؟


لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


330:

البته مشخصه که شما به کجا میخواید برسید و این نتیجه نقض کردن اصالت عدمه اما نکته اینجاست که شما هم احتمالا فکر میکنید که کسی اینها رو میدونه و لزومی نداره که اگر کسی ادعایی در این مورد داشت،ما باور کنیم که چنین شخصی وجود داره.


331:

سپاس گزارم دوست گرامی

در مورد جواب یک
شما به موجودی به نام جن اعتقاد دارید از کجا معلوم سخنان یک جن بازیگوش که با محمد شوخی می کرده نیست
جواب دوم و سوم
لطفا مثال بزنید
و اما دو سوال قرمز
ارتباط این حرف وقتی معنی پیدا می کند که شما جوابش را بدانید
وگرنه من هم از شما خواهم پرسید که آیا شما کالومالینگا را میشناسید
اونوقت اگه شما بگوید نه , به معنی این میشه که حق با من هست؟

332:


با سلام
من تو همين سايت يه جن ديدم و فكر كنم همه شما هم اونوديده باشيد و خيلي هم زيباست
پس بي دليل منكر جن نشيد - سوسك ميشيد

333:

سلام
شما دیگر کسی را به چشم کافر(نجس) نمی بینید.

من که مسلمانم هم نمی بینم.

حتی با کافران ارتباط بهتری هم دارم.
من هم به کسی همچنین لقبی را نمی دهم.

این یک لقب نیست.

یک جایگاه هست که هر کس می تواند در اون برنامه گیرد یا خیر.


من هم به امید بهشت به کسی کمک نمی کنم.


من هم به به خاطر جهنم به دیگران احترام نمی گذارم.


اگر درست بیاندیشید می بینید.

مشکل از اسلام نبود.

مشکل از شما بود.


چند سوال می پرسم.


اگر کسی بخواهد با دروغ و نیرنگ خود را جای دوست شما جای دهد.

شما به او چه می گویید؟ آیا منافق نمی گویید.
به خاطر چه چیز به دیگران کمک می کنید.

اصلا چه دلیلی می تواند وجود داشته باشد غیر از نفع شخصی (البته برای شما).

حال می خواهد بهشت باشد یا هر چیز دیگر.

حال بگذارید که عرض کنم.

اگر شما درست بگویید که هیچ.

اما اگر یک % هم احتمال وجود خدا وجود داشته باشد چه می شود؟
دیگر نه بهشت می روید.


و از همان جا یک سره شوت می شوید در جهنم.

توی دروازه.
و اون روز با خود می گویید که معامله خوبی نکردم.

امیدوارم که شما درست بگویید.

زیرا سپس مرگ من هیچ ضرری نکردم.

تنها سپس مرگ پوچ می شود.

و نیست می شوم.

و به یک خواب ابدی فرو می رود.

حداقل این هست که نخواهم فرمود : چه بد معامله ای.

زیرا در این صورت من و تو یکسانیم.
ممنون دوست عزیز که نوشته ام را خواندی.

امید وارم موفق شوی.


334:

سلام پدر ژپتوی روحانی ...
لزومی نداشت هر تجربه شخصی خود را بازگو کنید ...
راستی وقتی سوسک شدید زیر پای همان جن له نشدید ....؟

335:

این خوبی شما رو می رسونه.


اما تعالیم دین واقعا بی تأثیر نیست.


من وقتی به اسلام معتقد بودم، خونه دوست بهایی خودم غذا نمی خوردم.


وقتی دیگه مومن نبودم، خوردم.


خوب من که خیلی عوض نشده بودم.


فقط دیگه تعلیماتی نبودن که به من بگن بهایی نجسه و غذایی که درست می کنه هم نجس.

(در ضمن بگم که قبلش از روحانی محلمون هستفتا کرده بودم که بخورم یا نه، فرمود نخور)
نوشته اصلي بوسيله mohammad12 نمايش نوشته ها
چند سوال می پرسم.


اگر کسی بخواهد با دروغ و نیرنگ خود را جای دوست شما جای دهد.

شما به او چه می گویید؟ آیا منافق نمی گویید.
به خاطر چه چیز به دیگران کمک می کنید.

اصلا چه دلیلی می تواند وجود داشته باشد غیر از نفع شخصی (البته برای شما).

حال می خواهد بهشت باشد یا هر چیز دیگر.
اینو قبول دارم.

آدم همه کارو برا خودش انجام میده.

حتی وقتی فداکاری می کنه برای خودشه.

یعنی اگه نکنه یه چیزی توی وجودش (ژن ها و اکتساباتش) اونو اذیت می کنه.


نوشته اصلي بوسيله mohammad12 نمايش نوشته ها
حال بگذارید که عرض کنم.

اگر شما درست بگویید که هیچ.

اما اگر یک % هم احتمال وجود خدا وجود داشته باشد چه می شود؟
دیگر نه بهشت می روید.


و از همان جا یک سره شوت می شوید در جهنم.

توی دروازه.
و اون روز با خود می گویید که معامله خوبی نکردم.

امیدوارم که شما درست بگویید.

زیرا سپس مرگ من هیچ ضرری نکردم.

تنها سپس مرگ پوچ می شود.

و نیست می شوم.

و به یک خواب ابدی فرو می رود.

حداقل این هست که نخواهم فرمود : چه بد معامله ای.

زیرا در این صورت من و تو یکسانیم.
ممنون دوست عزیز که نوشته ام را خواندی.

امید وارم موفق شوی.
نه اینجا رو اشتباه می کنید.شما فرض رو بر این برنامه دادید که یا خدا نیست، یا اگر هست خدای اهل تشیع هست.
اما اگر خدای مسیحیت (یا هر دین دیگه) درست بود چی؟
اونوقت چون شما به مسیح ایمان نداشتید، شوت میشید به جهنم.1.

اما من میگیم یا خدا نیست --> که خوب عدم میشیم و شما بیشتر ضرر کردید.


2.

یا خدای عادلی هست --> که اگر با اخلاق زندگی کرده باشید شما را به خاطر جرئیات مجازات نمی کنه (عبادت بجز خدمت ایجاد نیست...)
3.

یا خدای نا عادلی هست --> تمام عمر هم عبادت کرده باشی، باز هم ممکنه یه بهونه ای برای مجازاتت پیدا کنه، و مثلا از یه آدم فاسد خوشش اومده باشه، بفرستش بهشت.


336:

این موضوع به نوع «دینداری» شما بازمیگردد ، مسئله این هست که شما اون نوع دینداری را برای خود برگزیده بودید.
نتیجه اونکه چند خطای کوچکتر شما را به یک خطای بزرگتر رهنمون ساخت !
ابوعلی سینا جملة معروفی دارد که میگوید (قریب به مضمون) :
« اگر برای یک خطای خود هزار دلیل بیاورید می شود هزار و یک خطا »

337:

پدرجان چرا در این تالارها در پی جن هستید ؟ همان عهد عتیقه و عهد نوین خودتان را ورق بزنید پر هست از جن و جن بازی (لاویان ، سموئیل ، لوقا و ...) ،
فیلم های جن گیری توسط ملّایان کلیسایی نیز زبانزد هست که اجنه و ارواح خبیثه را از حلقوم دخترکان بیچاره بیرون میکشند ! (سپس مراسم جن گیری نیز دخترک بایستی همان شب را در بستر پدرجان بخوابد تا خدایی ناکرده جن به کالبدش بازنگردد )

338:

خوب یعنی کاره بدی می کردم؟
یعنی اون نوع دین داری بد بوده؟
نباید به عنوان یک نوجوان از یک روحانی در مورد مواردی که باید در دین رعایت کنم می پرسیدم؟
باید هر کار دلم می خواست می کردم و فقط می فرمودم مسلمانم (اکثرا همین کارو می کنن).
کلا از نظر شما چه نوع دین داری بهتره؟

339:

احساس کردم مجتبی سعی در اثبات خدا بوسیله برهان فطرت دارند.
فرمودم پیشدستی کنم و توضیحاتی در مورد این برهان رو اینجا برنامه بدم:

برهان فطرت:
برهان احساس:
برخي ادعا مي كنند كه وجودِ خدا را احساس مي كنند، پس وجود دارد.

البته مشخص هست كه اين ادعا نمي تواند صحيح باشد و گمان هم نمي كنم كسي بر اون تاكيد زيادي كند يا ادعا كند كه برهاني منطقيست، ولي چون متوجه شده ام كه مي تواند باعث ايجاد اطميناني قلبي به درستي اين باور شود، در حال نوشتن اين خطوط هستم.همه مي دانيم كه احساس ما نمي تواند ملاك حقيقت باشد، زيرا قسمت بسيار بزرگي از اون زاييده ي عادت و خواسته هاي محيط هست.

اگر كسي –به هر دليلي- با باوري خاص پرورش يابد، اون باور در او دروني مي شود، و اينچنين هست كه احساس او نيز از اون تبعيت مي كند.

در جامعه ي ما، چون تبليغات بسيار زيادي در جهت باورهاي ديني وجود دارد، زمينه كاملا براي چنين رايشاندادي مناسب هست.

كودكان از وقتي كه مي توانند اطراف خود را به شيوه ي معمول درك كنند، با اين تبليغات آشنا مي شوند.

از برنامه هاي كودكان گرفته –كه در اون مجريان همواره از خدا سخن مي رانند- تا مدرسه و معلمان، و گاهي خانواده.

وابستگي كامل يك كودك ناتوان به پدر و مادرش، و باور او به اونها به عنوان موجوداتي بزرگ و درست كه حامي ايشان هستند، باعث مي شود كه باورهاي اونها را بپذيرد.

مدرسه كه مثلا محل يادگيري اوست، بيش از هر چيز سعي در قبولاندن چنين باورهايي به او دارد (زيرا با جهت گيريهاي حكومت بيشتر منطبق هست و مي تواند راه را براي مقاصد اونها هموار كند).اين تبليغات تا پايان عمر همراه ماست، همراه همه ي ما.

بسيار مشخص هست كه اين تبليغات در ما اثري دروني خواهند گذارد.

همانطور كه مدهاي پوشش به راحتي رايشان سليقه ي ما اثر مي گذارند.

اونچه احساس مي ناميمش، بازتابي از چنين روندهاييست، در تقابل با اراده و قدرت باورهاي شخصي.شايد كساني بگايشانند كه احساس اونها در مورد وجود خدا بسيار واضح تر و شفافتر از احساس هايي ست كه از طريق تلقين به وجود مي آيند، در حالي كه اين وضوح تنها به خاطر همسايشاني باور شخص با تلقينها بوده هست.

چه احساسي شفافتر از احساس يك ديوانه كه هر از چندي احساس مي كند موجودي خبيث در حال حمله به اوست ؟ حتا فشرده شدن دستان اون موجود خيالي به دور گردن خود را نيز احساس مي كند و درد مي كشد.

آيا چنان موجودي وجود دارد ؟ آيا فريادهاي كمك خواهي يك ديوانه ي بي ريا كه تنها برآمده از احساس اوست باعث اعتقاد ما به چيزي مي شود ؟

احساس هيچ اعتباري براي تعيين درستي و نادرستي مسايل ندارد، نه احساس، و نه قابل قبول نمودن ايده ها.

برهان جواب امیال درونی

برخي ميگايشانند :

به ازاي هر نيازي، پاسخي وجود دارد.

تا آب نباشد، تشنگي وجود نخواهد داشت، و تا غذا نباشد گرسنگي نخواهد بود.

پس وقتي گرايش به سايشان خدا در انسانها وجود دارد، حتما خدايي نيز وجود دارد.اين برهان از دو مقدمه تشكيل شده هست، يكي اينكه انسان به خدا گرايش دارد، و دوم اينكه هر گرايشي لزوما ما به ازايي خارجي دارد.

در مورد اين دو، ايرادهاي زيادي وجود دارد.

اينكه انسانها همگي و همواره، كم و زياد، به خدا گرايش دارند، حرف بي پايه يست.

اونچه باعث مي شود برخي چنين برداشت كنند، تنها تفسيري خاص از اعمال معمولي ما، يا بازتابي از خواسته هاي محيط هست.

مسلما وقتي در محيطي كه انسان از كودكي در اون پرورش پيدا مي كند همواره براي خدا تبليغ كنند، ايده أي از خدا در ذهن افراد شكل مي گيرد (مگر اينكه شخص فاقد حافظه باشد).

در عين حال وجود اين ايده، هيچ چيز را نمي تواند ثابت كند، چون تنها بازتابي از اجتماع ماست، نه چيزي از درون شخص، همانطور که اکثر ما ایده ای از غول داریم (زیرا هیچگاه داستانهای کودکی را فراموش نمی کنیم) در حالی که می دانیم وجود خارجی ندارد و کسی هم چنین ادعایی نمی کند.

برخي نيز اعمال بسيار معمولي انسان را اشتباه تفسير مي كنند.

مثلا شخصي هنگام رفتن مي گايشاند &quot;خداحافظ&quot;، و هستنباط مي كنند كه &quot;حتا او هم كه وانمود ميكند به خدا اعتقاد ندارد، او را ياد مي كند&quot;.

يا مثلا شخصي به ديگري ابراز علاقه مي كند، و نتيجه مي گيرند كه &quot;اين ابراز علاقه نمونه أي ناقص از ميل و گرايش او به عشق الهي ست&quot;.

مسلم هست كه هيچگاه نمي توان به قطعيت نشان داد كه همگان (كم يا زياد) به خدا گرايش دارند، يا اگر داشته باشند، اين گرايش معني دار هست و از درون فرد جوشيده.

ميل و گرايش به خدا اونچنان كه مي گايشانند عمومي و همگاني نيست : برهان فطرت.از اين گذشته، در مورد مقدمه ي ديگر هم قطعيتي وجود ندارد.

چطور مي توانيم بگايشانيم كه به ازاي هر ميلي، ما به ازايي خارجي وجود دارد ؟ قابل انكار نيست كه تمام انسانها در تمام تمدنها و وقتها، ميل به پرواز داشته اند، و وجود اين ميل از وجود ميل به خدا بسيار قطعي تر هست.

بسيار خوب، ما به ازاي خارجي اين ميل چيست ؟

مشخص هست كه هيچ.

انسان همواره ميل به پرواز داشته هست، و اين ميل وجود هيچ چيز را نشان نمي دهد.

البته اگر كسي از سر تفريح بگايشاند كه وجود هواپيما را نشان مي دهد، مي توان به او يادآوري كرد كه همانطور كه انسان هواپيما را بر پايه ميل خود ساخته هست، باور خدا را هم بر پايه ميل خود &quot;ساخته هست&quot;.

البته اين جواب خوش آيند خداپرستان نيست.از تمام اين مسايل كه بگذريم، حتا اگر فرض كنيم كه دو مقدمه ي اشتباه اين برهان هم درست باشند، باز به حكم اون نمي رسيم.

فرض مي كنيم در تمام انسان ها چنين ميلي وجود داشته باشد، و فرض مي كنيم هر ميلي با وجودي در خارج متناظر شود.

چطور مي توانيم نتيجه بگيريم ما به ازاي خارجي اين ميل &quot;خدا&quot;ست؟

فرايشاند دقيقا به اين مسئله مي پردازد و اين ميل انسانها را تحليل مي كند.

انسان در كودكي بسيار وابسته به پدر خود هست، طوري كه او را نمونه ي كمال مي پندارد.

اين رابطه به خاطر وابستگي حياتي كودك اونقدر محكم و عميق هست، كه هيچگاه از بين نمي رود (معروف هست كه مي گايشانند اونچه در كودكي بياموزيد مانند نوشته هاي حك شده بر رايشان سنگ از بين نرفتي هستند) و وقتي اين فرد بزرگتر مي شود و مي بيند كه پدرش با تصايشانر ساخته شده در ذهنش تطبيق نمي كند، با توجه به اينكه قادر به كنار گذاشتن تصايشانر نيست، سعي مي كند چيز ديگري جايگزين پدر كند، و اون چيز ايده ي گنگ و مبهم خداست.

پس، ما به ازاي خارجي اين ايده نه خدا، كه پدر فرد هست.

يا در تحليلي كلي تر، نمونه هاي مختلفي از بزرگي و قدرت.

مثلا خدايان سخت گير و ظالمي كه در برخي جوامع تصور مي شوند، مي توانند به نوعي ايده ي تغيير شكل يافته ي روابط شاگرد و هستادي باشند.

چرا ايده ي خدا در هر جامعه أي با شكل روابط اجتماعي اونها سازگاري دارد ؟ اونهايي كه سيستمهاي پدرسالارانه و ديكتاتوري دارند، خداياني همانگونه دارند، و اونها كه روابط دوستانه و دموكراتيك دارند، خداياني شبيه به همان.

اين به اين خاطر نيست كه اين ايده حاصل تصايشانرهاييست كه در اثر زندگي اجتماعي فرد، در ذهن او نقش مي بندد، و بعد به سمت خدا نشانه گيري مي شود ؟

يا از سايشان ديگر، مي توانيم مسئله را اينگونه تحليل كنيم كه ميل ياد شده وابسته به اموري ديگر هست، و اونها گريز از ترس و ناتواني هستند، كه ميتوان اون را ميل قدرت نيز ناميد.

همه ي ما در مقابل برخي چيزها ناتوانيم، و چون از اين ناتواني گريزانيم، همواره سعي مي كنيم با اون مقابله كنيم.

وقتي هيچ راهي براي مقابله با اون نداشته باشيم، به خيالات متوسل مي شايشانم، و اينگونه ست كه با توجه به وجود اموري كه همواره در برابر اونها ناتوانيم، ميل مقابله ي ما به شكل ميل به باور گنگ و مبهم خدا بروز مي كند.

يعني سعي مي كنيم وجود خدايي را باور كنيم كه در رابطه اش با ما، ناتواني مان را جبران مي كند.

چون حاضر به قبول ضعف خود نيستيم، خود را گول مي زنيم و اينگونه مي پنداريم كه خدايي وجود دارد كه ضعف هاي ما را جبران كند، و مثلا اگر كسي حق ما را خورده هست، اين خدا وقتي او را مجازات مي كند، يعني كاري كه خود قادر به انجامش نيستيم.

مشخص هست كه چنين چيزي به معني وجود خدا نيست، بلكه تنها به معني وجود ناتوانيست.

البته شايد فرموده شود كه وجود چنين ايده أي از كمال خود نشان دهنده ي وجود خداست، كه اين مطلب در برهان ايده ي كمال بررسي مي شود.لابد اونها كه به اين هستدلال باور دارند، اعتقاد دارند كه ايده ي نحس بودن عدد 13 هم حتما دليلي دارد، وگرنه بيخود نيست كه اين همه آدم در نقاط مختلف دنيا چنين باوري دارند.

حتما ايرادي در اين عدد هست، حتما پليدي و شومي أي دارد كه به طريقي مي تواند در زندگي انسان اثر بگذارد.

اينگونه هست ؟

مسئله ي مهم اين هست كه هر انتظار، تصور، و ايده أي كه براي مدتي طولاني همراه انسان باشد، با يك ميل دروني همراه مي شود.

مانند همان ميل به پرواز، يا ميلِ وجود خدا.

به اين ترتيب، بنا بر اين مسئله، و اونچه پيش از اين فرموده شد، اين ميل دروني به معني وجود چيزي در خارج ذهن نيست، بلكه تنها نشان دهنده ي واقعيات اجتماعي و فردي شخص هست.

برهان معقولیت
برخي ادعا مي كنند كه باور به خدا ايده ايست كه از ايده هاي جايگزين بسيار معمول تر مي نمايد و قبول كردن اون ساده تر هست.

آيا چنين چيزي مي تواند دليل باور به خدا باشد ؟

گاهي اوقات در علوم از سادگي به عنوان معياري براي انتخاب هستفاده مي شود.

اگر دو تئوري مختلف پديده أي را توصيف كنند، تئوري ساده تر قبول مي شود.

البته كاملا هم معقول هست، ولي تفاوت بسيار بزرگي وجود دارد.

در مورد انتخاب تئوريهاي علمي، تنها و تنها هنگامي از معيار سادگي هستفاده مي كنيم كه هيچ فاكتور ترجيح دهنده ي ديگري وجود نداشته باشد، و دو تئوري هردو نتيجه ي يكساني در مورد پديده هاي مشاهده شده بدهند.

هركدام از تئوريها را كه انتخاب كنيم نتيجه أي كه مي گيريم تفاوت نمي كند (مگر وقتي كه محدوده ي بررسي را افزايش دهيم، كه در اون صورت نيز انتخاب تئوريها تجديد مي شود)، پس مي توانيم هركدام را كه خواستيم انتخاب كنيم.

ولي در مورد ايده ي خدا، نتايجي كه از باور داشتن به او مي گيريم و نتايجي كه از باور نداشتن به او مي گيريم بسيار فرق دارد.

اين دو تئوري نتايج بسيار متفاوتي دارند، و در نتيجه منطق حكم مي كند كه با بررسي و تحليل اونها &quot;تئوري&quot; مناسب تر (=درست) را انتخاب كنيم.شايد بسياري از كساني كه چنين برهان-واره أي را در نظر دارند فرموده هاي قبلي را كاملا قبول داشته باشند، و مسئله ي اونها تنها در مورد اين باشد كه اين سادگي را چيزي عجيب بپندارند كه نشان از يك دليل خاص دارد.

مثلا تصور اينكه خدايي انسان-وار در تخت خود نشسته، عصايي را در هوا مي چرخاند، چيزهايي زمزمه مي كند و جهاني به وجود مي آيد، بسيار بسيار ساده تر از اين باشد كه اين جهان بر پايه تكامل تدريجي نمونه هايي ابتدايي و ناقص به وجود آمده باشند (تاكيد مي كنم كه يگانه ايده أي كه مقابل باور به خدا برنامه مي گيرد باور به تكامل نيست، و اصولا اعتقاد دارم كه ملزم كردن خود براي رسيدن به جواب براي مسايل دور از دسترس درست نمي باشد : منشا جهان)، ولي آيا اين مسئله مي تواند ترجيحي بين دو ايده به وجود آورد ؟

دو تئوري مختلف را در نظر بگيريد.

يكي اينكه خورشيد به دور زمين مي چرخد، از شرق بيرون مي آيد، آسمان را دور مي زند و در غرب فرو مي رود، و ديگر اينكه زمين كره ايست كه به دور اون خورشيد مي گردد و چنين منظره أي را ايجاد مي كند، در حالي كه چرخش اون را حس نمي كنيم و به خارج پرتاب نمي شايشانم.

به نظر شما باور كداميك ساده تر هست ؟ مسلما ايده ي اول بسيار ساده تر هست و باور كردن اون راحت تر.

در حالي كه مي دانيم نادرست هست، و تئوري پيچيده تر و عجيب تر دومي درست.تا كنون به كوه ها دقيق شده ايد ؟

مي دانيد كوه ها چطور ساخته شده اند ؟

كوه ها لايه هاي افقي زمين بوده اند كه در اثر فشارهاي جانبي به تدريج چين خورده اند (مثل فرشي كه در اثر كشيده شدن پايه ي ميز چين مي خورد) و چنين شكلي به خود گرفته اند.

شكل اون لايه هاي چين خورده در محل شكستگيها و برش ها به خوبي نمايان هست و زمين شناسي اين مسئله را كاملا تاييد مي كند.

ولي آيا تصور و درك اون براي شما ساده هست ؟ سنگهايي با چنان عظمت و سختي &quot;چين&quot; بخورند ؟!

آيا مي توانيد پديد آمدن يك &quot;زبان&quot; از صفر را تصور كنيد ؟

شما را نمي دانم، ولي تصور اينكه يك زبان با تمام كلمات و دستور زبانش از صفر به وجود بياييد و كم كم تكامل يابد براي من بسيار مشكل هست، هرچند كه اونرا قبول دارم.بسيار ساده انگارانه ست تصور اينكه حقيقت بايد ساده باشد؛ و شواهد نيز اونرا تكذيب مي كند.فيزيك ارسطايشاني بسيار ساده بود، ولي فيزيك نيوتوني كه از اون بسيار پيچيده تر بود جايگزين اون شد.

فيزيك نيوتوني نيز در برابر فيزيك مدرن بسيار بسيار ساده هست.

قرنها تلاش دانشمندان ما را به جايي رسانده كه كمتر كسي مي تواند نسبيت و كوانتوم را به عنوان دو قسمت مهم از اون درك كند، و كمتر كسي هست كه بتواند ادعا كند بر اونها مسلط هست، حتا هستادان دانشگاه.

در حالي كه هر فارغ التحصيل دبيرستاني مي تواند ادعا كند كه به فيزيك نيوتوني مسلط هست.فيزيك روز به روز پيچيده تر شده هست، و البته به واقعيت نزديك تر.

ايده هاي بسيار ساده ي اوليه، چون فيزيك ارسطايشاني، اونقدر رايشانايي و بي پايه بودند كه به هيچ درد انسان نمي خوردند و چيزهاي درست زيادي نمي توانستند بگايشانند، ولي اكنون با وجود اينكه سادگيِ زيباي اون از بين رفته هست، ولي ابزاري قدرتمند و نزديك به حقيقت به وجود آورده هست.نه سادگي، و نه احساس ما، هيچكدام نمي توانند معياري براي تصميم گيري باشند.


340:

درود گرامی.

تا اون جا که من می فهمم هدف بزرگمهر ناظر به نوع قرائت شما از دین هست.


341:

بسم الله الرحمن الرحيم


شما از افراد نظرخواهي کرديد و من هم نظر خودم را بيان کردم ...
..................................................

........
اگر شما وجود حقيقي محمد (ص) را نديده و نشناخته باشيد ، عجيب نخواهد بود که چنين تصور کنيد که يک جن بازيگوش مي تواند او را فريب بدهد ولي اگر وجود حقيقي او را ( نه وجود ذهني يا وجود لفظي يا وجود عيني اش ) را بشناسيد ، چنين چيزي به ذهن شما خطور نخواهد کرد ...
محمد(ص) را از زبان اين و اون تعريف و توصيف کرده اند و اين تعريفات و توصيفات ، شناخت ديگران هست از او و نه شناخت حقيقي اونچه او هست ...
شناخت حقيقي او اونچنان که او هست ، وقتي محقق مي شود که فردي با وجودي حقيقي اش در ارتباط باشد و اين هم ميسر نمي شود ، مگر اونکه سنخيتي بين اون دو پديد باشد ...
بنابراين انتقال شناخت من از محمد (ص) به سايشان شما ممکن نيست ، همان گونه که پيامبران نيز نتوانستند منکران را قانع نمايند که شاعر و مجنون و ساحر نيستند ...
و البته تکليفي هم در اين زمينه نداشتند زيرا اگر خدا مي خواست ، همه را هدايت مي کرد ، اما چنين نخواسته هست ...
.....................
و اما مثال در مورد اينکه آيا صرف باور يا عدم باور به خدا منشاء اثر هست :
در اين زمينه بايد علوم باطني را در اينجا مطرح کرد که بسيار مفصل مي شود، اما بطور خلاصه مي گايشانم که حتي وجود و يا عدم وجود يک " مجسمه " در يک اتاق منشاء تاثير بسيار هست تا چه رسد به انساني که باور به چيزي دارد يا ندارد ...
از نظر عده اي که شناخت دقيق به تاثيرات ذهني و روحي ندارند ، تفاوتي ندارد زيرا اونها فقط خروجيهاي متداولي را براي تاثيرگذاري مي شناسند خروجيهائي مثل زبان و دست ...

يعني اگر کسي چيزي نگايشاند و مطلبي ننايشانسد و با دستش کاري انجام ندهد مي گايشانند او کاري نمي نمايد ، اما غافل از اينکه خود فکر و نيت در سطوح دروني عامل مهمي براي بسياري از امور هست ...
جداي از اين ، هيچ فکر و عقيده و باوري براي هميشه در سطوح ذهني باقي نمي ماند و براي " ظهور "ش در بيرون راهي مي يابد ...
...................
کالومالينگا هم چيز جديدي نيست و بسياري در گذشته " هبل " و " لات " و " عزي " و بتهاي ديگر را مي ساختند و مدعي بودند که چنين و چنان هستند و برخي مدعي بودند که اونها خدايان هستند ...
در وقت علي (ع) عده اي به شوخي در بيابان و بطور پنهان ، سوسماري را پيدا کردند و فرمودند که اين سوسمار " اميرالمومنين " هست و با دست او بيعت کردند و خنده و تمسخر فراوان کردند ...
وقتي که اونها به مسجد آمدند ، علي (ع) بدون اينکه پرسشي از اونها کند خطاب به امت فرمود :
بدرستيکه در روز قيامت عده اي خواهند آمد که امامشان يک سوسمار هست ...
......................
بله کسي که خدا او را هدايت کرده باشد مي داند که آيا کالومالينگا مخلوق ذهني يک فردشوخ طبع هست يا شيطاني هست که بر او ظاهر شده يا جن هست يا چيزي ديگر ...
کسي که خداوند متعال او را هدايت کرده باشد ،به او " ميزان " شناخت داده شده تا حق را از باطل بشناسد ...لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


342:

آدم با دیدن نظرات شما در بهت عجیبی فرو میره.واقعا در تعجبم شما چطور این دوگانه نگری در مورد خصوصیات مشابه ادیان رو نشون میدید.


343:

الله هم چیز جدیدی نیست
کالوملاینگا هم بت نیست بلکه واقعیست به همان اندازه که شما مدعی هستید الله واقعیست

344:

نتیجه گیری از جمله فوق
1-شما یک پیامبرشناس واقعی هستید که نمی توانید ان را آموزش بدهید
2- پیامبران ما ضعف انتقال داشتند
3- به پیامبران تکلیف کامل داده نمی شده
4-الله قصد ندارد همه را هدایت کند
مثل اینکه با سوزاندن بعضی ها حال میکند یا اینکه خود هم ضعف آموزشی دارد
یا به قول آخوندها مصلحت اینه

345:

بسم الله الرحمن الرحيم


اينكه فكر كنيد شرک و انکار ، "جزئيات" هستند ، صحيح نيست ...
آيا مي دانيد که دين اسلام ، "شرک" را "ظلم عظيم" دانسته هست و "کفر" را بالاتر از "شرک" مي داند و بقيه گناهان را پائين تر از اينها مي داند ؟
"شرک" و "کفر" و "انکار" ، مواردي نابخشودني هستند ،اما گناهان ديگر ممکن هست بخشوده شوند، اگرچه هزاران يا ميليونها سال گرفتاري در پي داشته باشد ...
خداوند متعال "عادل" هست و اگر فرد منکر و يا مشرکي اعمالي نيک داشته باشد پاداشش را در همين دنيا مي دهد و يا باعث تخفيف عذاب او در آخرت مي شود ...
مثلا در مورد حاتم طائي که به بخشندگي و سخاوت معروف هست آمده که به دليل اينکه "مشرک" بود اهل دوزخ هست ، اما خداوند متعال ، در دوزخ خانه اي براي او ساخته که از آتش او را مصونيت مي دهد و روزي اش را هم به او مي رساند ...
...........................
گناه با وجود دين اسلام بخشيده مي شود ، اما ثواب بدون دين اسلام پذيرفته نمي گردد ...
............................
"عبادت به جز خدمت ایجاد نيست " هم سخن دين اسلام نيست ...
لا حول و لاقوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


346:

بسم الله الرحمن الرحيم


1- " آموزش " يک چيز ، مسئله اي هست فوق مسئله اول يعني " شناخت " يک چيز ...
2-پيامبران " بشير " يعني بشارت دهنده و " نذير " يعني بيم دهنده بودند تا کساني که وعده عذاب براي اونها حتمي شده روز قيامت نگايشانند که خدايا تو کسي را براي ما نفرستادي تا ما را بيم بدهد .

اونها پيامشان را فرمودند و ماموريتشان را انجام دادند ...
3- هر پيامبري ماموريتش محدود بوده هست و تکليف بالاتر نداشته هست ...
4- الله وعده داده هست که دوزخ را از كافران از جن و انس پر خواهد ساخت و اگر قصد داشت که همه را هدايت کند البته مي توانست و قدرت اون را داشت ، اما چنين نکرده هست ...
خداوند متعال نه از سوختن کسي لذت مي برد و از لذت بردن کسي تغييري در حالش به وجود مي آيد...
او حکم نماينده ترين حکم نمايندگان هست و اونچه را حکم بدهد اجراء مي نمايد و کسي را ياراي چون و چرائي در کار او نيست ...لا حول و لاقوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


347:

تهدید شروع شد!!!!!
شما اول الله را ثابت کنید بعد خشونت هایش را برای ترساندن ارائه کنید

348:

البته اگر کریشنا بود،ما رو به رقصیدن تهدید میکردولی خب خشونت الله زیاده،باید اراده قوی داشته باشی

349:

1-قبول
2-قبول
3-اینو من هم فرمودم ولی آخه چرا؟؟؟؟؟
4-پس قصد نداره اونم ولی آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟
قرمز: عجب هستبدادی!!!!! یه جورایی دیکتاتوریه(البته توهین نشه , فقط برای مطلب قرمز رنگ فرمودم)

350:

بسم الله الرحمن الرحيم


ما قبل از اين جهان ، هزاران دنيا را سپري کرديم و در اين دنياها مختار و آزاد بوديم و خدا را هم مي شناختيم و بهشت و دوزخ را هم مي دانستيم و با اين وجود گروه بسيار زيادي " تکبر " کردند و نپذيرفتند که بنده خدا باشند ...
حال شما مي گوئيد که يا حرفت را ثابت کن و يا ساکت شو ...
اما من مي گايشانم که ثابت کردن چنين چيزي مقدمات بسياري مي خواهد و فقط با حرف زدن اونهم در اين تالار ممکن نيست ...


براي به ياد آوردن اين دنياها و اينکه تک تک ما در عوالم گذشته چه کار کرديم نيازمند نوعي روش و سبک زندگي و اعمالي هستيم که گاه دشوار هستند ...

نوشته اصلي بوسيله kalantar نمايش نوشته ها
تهدید شروع شد!!!!!
شما اول الله را ثابت کنید بعد خشونت هایش را برای ترساندن ارائه کنید

سوال درباره تمام احتمالاتي بود که پس از مرگ ممکن هست به وقوع بپيوندند و يکي از اونها اينطور ذکر شده بود که اگر آخرتي هم باشد خدا به خاطر جزئيات ما را معطل نخواهد کرد و من فرمودم ، کفر و شرک در دين اسلام ، جزئيات نيستند تا اين فرض ، صحت داشته باشد ...
اگر مشغول اثبات " الله " بودم و شما ايراد مي گرفتيد بله اين حرف شما درست بود اما افراد ديگري مشغول اين کار هستند و من هم بحثها را پيگيري مي نمايم ...

لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


351:

هزاران دنیییییا...!!!!!!!!!؟؟؟؟
اینو از کجا پیدا کردید

352:

این نظر صرفا در بخشهایی از ادیان مثل اسلام(و بعضی ادیان دیگه وجود داره) و نظر کلی تمامی فرق اسلامی نیست.البته به نوعی شباهت هایی به تناسخ داره.


353:

سلام
این ایراد از شما هست که ربطی به دین ندارد.

دین می گوید.


(انا ارسلناک الا رحمته للعالمین)
پیامبر رحمت برای عالمیان هست.

(نه فقط مسلمان)
قراون می گوید که کافران نجس اند.

اما برای این هم دلایلی کاملا منطقی وجود دارد.

که هیچ کدام دلیلی بر ابراز تنفر ار فرد کافر نمی شود.

بلکه تنفر اصلی از جامعه کافرین هست.

ما می گوییم مرگ بر آمریکا اما من خودم چند دوست آمریکایی کافر دارم.

این دو از هم جداست.


اینو قبول دارم.

آدم همه کارو برا خودش انجام میده.

حتی وقتی فداکاری می کنه برای خودشه.

یعنی اگه نکنه یه چیزی توی وجودش (ژن ها و اکتساباتش) اونو اذیت می کنه..

حالا شما اشتباه کردید.

این که من فرمودم مربوط به بعضی هاست که نگاهشان به ژنشان هست.

البته نمی گویم نباید به ژنمان نگاه کنیم.

اما من هیچ وقت به خاطر خودم فداکاری نمی کنم.

بهتر هست متنم را بار دیگر بخوانید.شما فرض رو بر این برنامه دادید که یا خدا نیست، یا اگر هست خدای اهل تشیع هست.
اما اگر خدای مسیحیت (یا هر دین دیگه) درست بود چی؟
اونوقت چون شما به مسیح ایمان نداشتید، شوت میشید به جهنم.

جواب من به یک کافر بود نه به یک مسیحی.

دقت فرمائید.

اگر مسیحی چیزی بگوید.

می گویم به این دلیل و اون یکی، غلط فرمودی.

شاید هم او دلیل بیاورد و من قبول کنم.بله عزیز.
اما یک کافر.

تا فردا صبح هم دلیل بیاورد .

قبول نمی کنم.

چرا؟
چون که هیچ وقت نمی ارزد.

هم زندگیت به گند کشیده بشود.

هم آخرتت.

هیچ وقت از این خدای دست بر نمی دارم.

که در تنهایی هایم کنارم هست.

نه، هر چه که فکر می کنم می بینم نمی ارزد.

این که سپس 70 سال زندگی .دو تایی با هم پوچ شیم.

می بینی که هم تو از زندگیت لذت بردی هم من.

هم من غذا خوردم، هم تو.

هم من ازدواج کردم هم تو .....

البته اگر حال زندگی رو تو این چیز های بی ارزش ببینی.

اگر نبینی.

هم من درس می خونم هم تو .

هم من دانشمند می شم هم تو.

هم من برای نجات بشیریت کار می کنم هم تو.هم من ثروتمند می شوم هم تو.

هم من تو رفاه زندی می کنم هم تو.

تازه تو دنیا من یک خدای رحیم داشتم ولی تو نه.


ولی اگه پوچ نشیم که هیچ چی.

اون دنیا من می رم بهشت اما دیگه تو نه.

باید بری تو کار شوت و فوتبال

2.

یا خدای عادلی هست --> که اگر با اخلاق زندگی کرده باشید شما را به خاطر جرئیات مجازات نمی کنه (عبادت بجز خدمت ایجاد نیست...)
نه دیگه اشتباه نکنید.

خدای مسحیت رو نمی دونم اما خدای تشیع این رو نمی گه.

اولین
شرط توی اسلام ایمان هست.

اگر بدون ایمان کاری بکنی به یک ارزن هم نخرند این بار گران را.(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾

مسلما كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ما پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد.

(۳۰))
دیدی خدای تشیع تو رو نمی بره بهشت.

تازه بهت می گه:
(اونها كه تلاشهايشان در زندگي دنيا گم (و نابود) شده؛ با اينحال مي پندارند کارِ نيک انجام مي دهند! (۱۰۴) )

ممنون عزیز

354:

خوب همین دیگه
الله، خدای عادلی نیست.
اما خودش اینطور فکر می کنه.

مثل یک دیکتاتور.
همه دیکتاتورها هم فکر می کنن آدمای خوبین.
وزیر و وکیلاشونم همین طور فکر می کنن.
برای همین شما هم گمون می کنید خدای کوچکی که عقده پرستیده شدن رو داره، عادله.اما از نظر من نیست.
پس باز همون شد که من فرمودم.
خدا ناعادل هرکار خواست می کنه.
صد میلیارد سال هم عبادتش کنید، باز به خاطر یه نافرمانی، صاف میفرسته کهریزک (ببخشید جهنم)

355:

پرسیدم اما کسی جواب نداد.


ایراد من چه بود؟
من یک نوجوان (یا جوان) بودم.


در مورد کاری که باید انجام بدهم یا ندهم اطلاعی نداشتم.


حوزه هم درس نخونده بودم.


از روحانی مسجدی که میرفتم پرسیدم، و اون فرمود که این کار رو نکن (غذای کافر رو نخور).

و من نخوردم.


حالا کجای این دینداری من اشکال داشته؟
چکار باید می کردم؟

ما آخرش نفهمیدیم دین اسلام یعنی چی؟
هر کار می کنی، یکی میگه نه اون درست نبود.

اینی که من میگم دسته.


زود هم میدون یه آیه از قراون متناقض بر می دارن میارن، که ببین ما راست میگیم.


(حالا نمی گن مثلا بقیه قراون فرموده چه پدری از کافرا دربیارین)

نوشته اصلي بوسيله mohammad12 نمايش نوشته ها
حالا شما اشتباه کردید.

این که من فرمودم مربوط به بعضی هاست که نگاهشان به ژنشان هست.

البته نمی گویم نباید به ژنمان نگاه کنیم.

اما من هیچ وقت به خاطر خودم فداکاری نمی کنم.

بهتر هست متنم را بار دیگر بخوانید.

من نفرمودم شما کاری به ژن دارید.


این عقیده من هست،
که ژن خودخواه همه کارو برای خودش انجام میده.شما بگویید برای چه فداکاری می کنید، تا من تفسیرش را از نگاه کسی که به تئوری «ژن خودخواه» اعتقاد دارد بیان کنم.نوشته اصلي بوسيله mohammad12 نمايش نوشته ها
جواب من به یک کافر بود نه به یک مسیحی.

دقت فرمائید.

اگر مسیحی چیزی بگوید.

می گویم به این دلیل و اون یکی، غلط فرمودی.

شاید هم او دلیل بیاورد و من قبول کنم.بله عزیز.
اما یک کافر.

تا فردا صبح هم دلیل بیاورد .

قبول نمی کنم.

چرا؟
چون که هیچ وقت نمی ارزد.

هم زندگیت به گند کشیده بشود.

هم آخرتت.

هیچ وقت از این خدای دست بر نمی دارم.

که در تنهایی هایم کنارم هست.

نه، هر چه که فکر می کنم می بینم نمی ارزد.

این که سپس 70 سال زندگی .دو تایی با هم پوچ شیم.

می بینی که هم تو از زندگیت لذت بردی هم من.

هم من غذا خوردم، هم تو.

هم من ازدواج کردم هم تو .....

البته اگر حال زندگی رو تو این چیز های بی ارزش ببینی.

اگر نبینی.

هم من درس می خونم هم تو .

هم من دانشمند می شم هم تو.

هم من برای نجات بشیریت کار می کنم هم تو.هم من ثروتمند می شوم هم تو.

هم من تو رفاه زندی می کنم هم تو.

تازه تو دنیا من یک خدای رحیم داشتم ولی تو نه.


ولی اگه پوچ نشیم که هیچ چی.

اون دنیا من می رم بهشت اما دیگه تو نه.

باید بری تو کار شوت و فوتبال
نه محمد،
توقع این حرف غیر منطقی رو از شما نداشتم.


من که از غار بیرون نیومدم که شما به من بگین یا خدا نیست، یا فقط همین یکیه که من میگم.

ما داریم احتمالات رو بررسی می کنیم.


پس من و شما که نام ادیان دیگه هم بگوشمان رسیده، باید همه اون ها رو جز احتمال بیاریم.شما باید به من ثابت کنید همه خدایان بجز خدای تشیع باطل هستند، تا من تئوری شما را بپذیرم.


یعنی یا اصلا خدا نیست.


یا حالا اگر بود، همین یه دونس که حق و باطلیش اثبات نشده.


یه راه دیگه هم اینه که ثابت کنید الله هست.-------
اما اینکه فرمودید زندگی مسلمان با کافر فرقی ندارد، بجر اینکه فقط یکی عبادت خدا را نکرده هم جالب بود.


یعنی مسلمانان همه کار (هایی که بهشون میگن لهو و لعب هم) می نمايند، اما یه نمازی هم می خونند، تا برن بهشت (و اونجا هم به ادامه لهو و لعب بپردازند).نوشته اصلي بوسيله mohammad12 نمايش نوشته ها
نه دیگه اشتباه نکنید.

خدای مسحیت رو نمی دونم اما خدای تشیع این رو نمی گه.

اولین
شرط توی اسلام ایمان هست.

اگر بدون ایمان کاری بکنی به یک ارزن هم نخرند این بار گران را.(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾

مسلما كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ما پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد.

(۳۰))
دیدی خدای تشیع تو رو نمی بره بهشت.

تازه بهت می گه:
(اونها كه تلاشهايشان در زندگي دنيا گم (و نابود) شده؛ با اينحال مي پندارند کارِ نيک انجام مي دهند! (۱۰۴) )

ممنون عزیز
بله می دونستم.


اینو در جواب محسن هم فرمودم.


خدای تشیع (و کلا اسلام) عادل نیست.


یعنی جز گروه سوم محسوب میشه.از شما هم ممنون.


356:

سلام
نمی دانم چرا هی می گویید غذا خوردن.

اصلا نمی فهمم چه اشکالی دارد خانه یک نفر بروی ولی غذا نخوری؟ مگر فقط اسلام فرموده خونه اون یکی غذا بخور خونه اون یکی نخور؟ یعنی تنها مشکل شما با اسلام سر غذا خوردن در خونه یک بهایی بود؟ من هم خونه یک بهایی غذا نمی خورم.

اما دلیل نمشه خونش نرن.

یا باهاش دوستی نکنم.


مورد بعد هم این که ممکنه هرکس تفسیری از قراون ارائه بدهد.

خداوند به شما یک عقل داده هست.

این وظیفه شماست که خوب را از بد جدا کنید.
شما آیه را بیاور.

همان که فرموده پدرش رو در بیاور.

تا بحث کنیم.
من نفرمودم شما کاری به ژن دارید.


این عقیده من هست،
که ژن خودخواه همه کارو برای خودش انجام میده.شما بگویید برای چه فداکاری می کنید، تا من تفسیرش را از نگاه کسی که به تئوری «ژن خودخواه» اعتقاد دارد بیان کنم.

شاید این فرموده شما درست باشد.

شاید هم خیر.
نه محمد،
توقع این حرف غیر منطقی رو از شما نداشتم.


من که از غار بیرون نیومدم که شما به من بگین یا خدا نیست، یا فقط همین یکیه که من میگم.

ما داریم احتمالات رو بررسی می کنیم.


پس من و شما که نام ادیان دیگه هم بگوشمان رسیده، باید همه اون ها رو جز احتمال بیاریم.شما باید به من ثابت کنید همه خدایان بجز خدای تشیع باطل هستند، تا من تئوری شما را بپذیرم.


یعنی یا اصلا خدا نیست.


یا حالا اگر بود، همین یه دونس که حق و باطلیش اثبات نشده.


یه راه دیگه هم اینه که ثابت کنید الله هست.

من اصلا کاری به اقسام و انواع ادیان ندارم.

از اون اوگاندایی گرفته تا این بودایی ها.

من فقط با یک نوع عقیده کار دارم.

و اون کس که می گوید.

هیچ خدایی وجود ندارد.

به نظر من کسی که این حرف را می زند.

کمی باید به عقلش شک کند.

البته دور از شما.


اما اینکه فرمودید زندگی مسلمان با کافر فرقی ندارد، بجر اینکه فقط یکی عبادت خدا را نکرده هم جالب بود.


یعنی مسلمانان همه کار (هایی که بهشون میگن لهو و لعب هم) می نمايند، اما یه نمازی هم می خونند، تا برن بهشت (و اونجا هم به ادامه لهو و لعب بپردازند).

بله این عقیده ایست اشتباه که فکر کنی همیشه یک مسلمان در سختی و رنج و عذاب زندگی می کند.

یک مسلمان کسی هست که باید از فرط گشنگی شکمش را گرفته باشد ، پوشش هایش پاره باشد و کلا در حال موت باشد.

روز و شب ملائک را صدا بزند و از زندگی و لذت هایش به دور باشد.

هر انسانی نیاز هایی دارد و خداوند تمام اون نیاز ها را در نظر گرفته و تا جایی که به خود انسان و انسان های دیگر لطمه نخورد بر انسان حلال کرده.

به نظر من یک مسلمان صدها بار بهتر از فردی که در کثافت غرق هست زندگی می کند.

البته این گونه که شما می گویید هم نیست.
بله می دونستم.


اینو در جواب محسن هم فرمودم.


خدای تشیع (و کلا اسلام) عادل نیست.


یعنی جز گروه سوم محسوب میشه.از شما هم ممنون
چرا عادل نیست؟ اگر عادل نبود که هم اکنون من برای شما و دیگران پست نمی زدم.

کمی فکر کنید که در اون دنیا چه می خواهید به خدا بگویید.

او نمی تواند جواب بگوید که ای بنده من مگر محمد 12 برای شما پست نزد که ایمان بیاور؟ شما چرا ایمان نیاوردید؟ اینقدر هم خوب پست می زد.

357:

بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف شما از عدالت ، اشتباه هست :
هر عملي که انسان انجام مي دهد و آثاري که از اون برجاي مي ماند تمام شدني نيست تا ثواب و عقاب اون هم تمام شود ...
يک لحظه خار در چشم کسي کردي ، يک عمر باعث نابينائي او مي شايشان ...
چرا خار به اون کوچکي باعث نابينائي و کوري به اون مدت طولاني مي شود ؟
اگر کسي بيست سال به همسرش يا مادرش نيکي کند و بعد در سال بيست و يکم به صورت او اسيد بپاشد و يا او را بکشد ، اون گناه او اونقدر بزرگ هست که نيکي هاي گذشته اش را محو و متلاشي مي نمايد ...
خداوند متعال عادل هست ، اما افكار و اعمال انسان منشاء تاثيرات خارق العاده اي در هستي هست که سرانجام بسايشان او باز مي گردد و برايش بهشت يا دوزخي را فراهم مي نمايد ...
................
اگر شما تهمتي به خداي بزرگ زديد و او را داراي عقده پرستش دانستيد ، اين عمل و اشتباه شما اونقدر عظيم هست که هيچ چيزي در هستي نمي تواند اون را پاک کند ...
................
الله برتر و والاتر از اون هست که نياز به پرستيده شدن داشته باشد ...
هيچ وزير و وکيل و شريکي هم ندارد و همه واسطه هاي فيض و رسولان ، "بندگان" او هستند ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


358:

محسن از اینکه به خدای شما توهین کردم از شما عذر می خواهم.


اون لحظه کلمه بهتری (نسبت به عقده) به ذهنم نرسید.البته من از خدا نمی ترسم.
خدایی که من حتی در وقتی که معتقد به اسلام بودم می شناختم، بسیار مهربان بود،
بی جنبه نبود (باز هم ببخشید)،
که به خاطر یک حرف یک بنده بسیار ناچیز همه درهای رحمت را برویش ببندد، و یا نتواند اون را ببخشد و پاک کند.
عبادت نکردنش مانند پاشیدن اسید بر روی صورتش و یا کشتنش نبود که قابل جبران نباشد.برای همین می گویم خدای من الله (که شما فرمودید نبود).


الله همانطور که شما فرمودید بسیار ترسناک، بی رحم، و کینه ای هست.


359:

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان در برابر خدا ناچيز هست ، اما در برابر جهان ناچيز نيست ...
جهان در برابر انسان کوچک هست و نيت و فکر و عمل انسان تا بي نهايت در جهان نفوذ دارد ...
از حرف شما ، خدا متاثر نمي شود ، اما مخلوقات موجود در جهان از اون متاثر مي شوند و اين تاثير را الان درک نمي نماييد بلکه وقتي آثار اون يکجا جمع شد و مجسم گرديد ، عمل خودتان را خواهيد ديد که چقدر عظيم هست ...
کساني هستند که همين الان مي توانند تجسم برزخي هر فکر يا عملي را ببينند .

آيا شما تجسم فکر و عمل خودتان را ديديد که اون را کوچک دانستيد ؟
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


360:

برای بحث در مورد صفات خدا باید دید که اونها رو چطور تعریف میکنیم.
عدل ذاتی:یعنی اینکه معیار عدل خود خداست و هر کاری که انجام میده،کاملا عدلانه هست.
عدل بیرونی:یعنی معیاری رو برای عدل تعریف میکنیم و بعد خدا رو با اون میسنجیم.
حالت اول به نظر من یک سفسطه هست،چرا که اگر برنامه باشه ثابت کرد که خدا عادله،باید اون رو با چیزی سنجید،و این چیز نمیتونه خودش باشه.


361:


این که تو بچگی ها بهتون چی فرمودن مهم نیست الان دوباره فکر کنید.

خوب تا حالا شد آفریننده و قادر باشه.

خوب اگر چنین کسی رو پیدا کنید بعد در مقابلش چه می کنید؟ به عنوان مثال من چنین کسی رو به تصور خودم پیدا کردم.

دوستش دارم.

باهاش درد و دل می کنم.

ازش کمک می گیرم.

می پرستمش و فرمان هاش رو راهنمایی ای برای زندگی راحت خودم می دونمو در حد توان عمل می کنم و اگر عمل نکنم از خودم شرمنده می شم و از او طلب آمرزش می کنم.شما اگر کسی رو پیدا کنید که:

نوشته اصلي بوسيله rahbar نمايش نوشته ها
ما رو و این دنیا رو آفریده.
و قادر باشه.
یعنی توانایی هر کاری و هر دخل و تصرفی در نظام خلقت رو داشته باشه.


در مقابلش چه خواهید کرد؟

362:

اولی که اصلا اسمش عدل نیست! دومی اسمش عدل هست اما یه اشکال بزرگ داره.


اونم اینه که آیا ما می تونیم در حق دو نفر که حقوقشون در تقابل با هم هست عدالت بربرنامه کنیم؟
به عبارتی، عدل رو کی تعریف کنه؟ اگر من تعریفش کنم شما قبول می کنید؟ و بعد تابع قوانینی که در راستای اون عدالت وضع میشه خواهید بود؟

363:

اتفاقا من هم موافقم ولی چه کنم که سپس اینکه از نظر خودشون و از راه دوم ثابت کردند که احتمالا خدا عادله،سریعا راه اول رو پیش میگیرند.نمونش زیاده،فقط چند تا از پست های تاپیک های مربوط رو بخونید.


364:

با سلام
عدل يك صفت نسبي هست كه بر فعلي واقع ميشود و مرجع تعيين عدل خود فاعل هست پس يك بحث بي سر و ته هست
همانطور كه ميدانيد در دين شيعه اصول دين پنج تاست و در دين اسلام سه تا - يعني اهل سنت توحيد و نبوت و معاد را از اصول دين ميدانند ولي شيعه عدل و امامت را بر ان اضافه کرده هست
عدالت براي خدا معني ندارد - عدالت يعني قبول و واقع شدن در چارچوب قانون - بديهي هست كه واضع قانون نميتواند خود را در چارچوب قانون برنامه دهد و براي نظارت بر اون يك مرجع بالاتر يا حداقل موازي با اون نياز هست كه در عمل غير ممكن هست
لذا هر كاري كه خدا بكند عين قانون هست و همين قانون هم مقياس سنجش عدالت - در واقع خدا معلمي هست كه همواره به خود نمره بيست ميدهد و اگر از خود ايراد بگيرد و نمره نوزده بدهد از خدايي ساقط ميشود
انچه در عمل براي سنجش عدالت در بين امت رايج هست مقايسه واقعيات امت با يك ديگر هست كه خود يك نقص دارد يعني عدالت خدار را با عدالت انسان سنجيدن هست

365:

بسم الله الرحمن الرحيمخداوند متعال با مخلوقاتش سنجيده نمي شود، بلکه مخلوقات فروتر با مخلوق "برگزيده" سنجيده مي شوند ...
اعمال انسانها با "ميزان" عدل سنجيده مي شوند و " ميزان " هم خودش مخلوق هست ، اما مخلوقي هست که از ميان مخلوقات ديگر انتخاب شده هست و حاکم گشته هست ...
.....................
شما هم اينجا براي خودتان ميزاني داريد که به اون " منطق " يا " عقل " مي گوئيد و چيزهاي ديگر را با اون مورد بررسي برنامه مي دهيد اما آيا دقت کرديد که اين ميزان شما تا چه اندازه معتبر هست و عقل و منطق شما تا چه درجه اي کامل و دقيق هست ؟
" عقل " و " منطق " ما و شما هم خودش يک پديده و مخلوق هست و نيازمند يک " ميزان " برتر هست ...
اون " ميزان " برتر که به اون " عقل کل "و " اولين مخلوق " فرموده شده هست ، همان چيزي هست که همه جهان بواسطه اون پديد آمده هست و اعمال ما بر پايه اون مورد محاسبه ، کيفر و پاداش برنامه مي گيرد ...

لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين

366:

خوب محسن عزیز،

همین نظامی رو که میگید اگر من به خدا توهین کنم، بقیه موجودات (علیرغم خواست من) متأثر می شوند، و لطمه می بینند و ...

رو هم همون الله آفریده دیگه؟ درسته؟ و به قصد و نیت قبلی هم چنین آفریده.

شانسی نبوده.
پس باز همون میشه.
یعنی خدای اسلام از اینکه من بهش توهین کنم بدش میاد، و این گناه رو هیچ وقت نمی بخشه.
تازه اینقدر ناعادله که باعث میشه توهینی که من بهش کردم بقیه موجودات رو متأثر کنه.من تجسم سخن خودم رو ندیدم.

به کارما تا حدودی اعتقاد دارم.

ولی خوب برام اثبات هم نشده.

شاید هم واقعا هم همین که شما میگید باشه.
شاید هم واقعا یه روز دیدیم همین خدایی که شما میگید هست.
اون روز سعی می کنم براش یه بهونه ای بیارم.

بلکه هم قبول کرد.
فرمودم که احتمالی هم هست، که یه خدای نا عادل (از نظر من) وجود داشته باشه.


367:

سلام،
خوب تقصیر من نیست که.

من یه مثالی که به ذهنم اومد زدم.
بعد خود شما و دوست دیگری گیر دادین که این ایراد مدل دین داری من هست.
اما هیچکی نفرمود ایرادش چی بود.
همین مسئله تبعیض گذاشتن بین مسلمان و کافر به اونجایی میرسه که یه حکومت به نام اسلام به خودش اجازه میده، همون بهایی رو از حق تحصیلات عالی محروم کنه.
واقعا ممکنه این ایراد حکومت باشه، نه اسلام.

اما نقطه شروع اون تبعیض اولیه هست.
----------
مثلا:
سوره توبه آیه 29:
قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى‏آورند و اونچه را خدا و فرستاده‏اش حرام گردانيده‏اند حرام نمى‏دارند و متدين به دين حق نمى‏گردند كارزار كنيد تا با [كمال] خوارى به دست‏خود جزيه دهند.نوشته اصلي بوسيله mohammad12 نمايش نوشته ها
بله این عقیده ایست اشتباه که فکر کنی همیشه یک مسلمان در سختی و رنج و عذاب زندگی می کند.

یک مسلمان کسی هست که باید از فرط گشنگی شکمش را گرفته باشد ، پوشش هایش پاره باشد و کلا در حال موت باشد.

روز و شب ملائک را صدا بزند و از زندگی و لذت هایش به دور باشد.

هر انسانی نیاز هایی دارد و خداوند تمام اون نیاز ها را در نظر گرفته و تا جایی که به خود انسان و انسان های دیگر لطمه نخورد بر انسان حلال کرده.

به نظر من یک مسلمان صدها بار بهتر از فردی که در کثافت غرق هست زندگی می کند.

البته این گونه که شما می گویید هم نیست.
و شاید هم اشکال شما که فکر می کنید غیر مسلمانان غرق در کثافت هستند.
اما شما بد برداشت کردید.
ببینید واقعا لذاتی هست که اونقدر هم بد نیست، اما اگر مسلمان باشید نباید اجرا کنید.
مثال که زیاد هست.
مثلا شرکت در یک جشن عروسی مختلط.
قدم زدن با همسر کنار دریا فارق از حجاب و ...

(فرض کنیم شخص پول خرید ساحل اختصاصی نداشته باشه).
نمی دونم زیاده ...

منظورم این چیزاست.
یه مسلمون از همه این لذات خودش رو باید محروم کنه.
حالا اگه آخرتی نبود، خوب ضرر کرده.

هر چند دیگه چیزی نخواهد فهمید که متوجه شه ضرر کرده.


نوشته اصلي بوسيله mohammad12 نمايش نوشته ها
چرا عادل نیست؟ اگر عادل نبود که هم اکنون من برای شما و دیگران پست نمی زدم.

کمی فکر کنید که در اون دنیا چه می خواهید به خدا بگویید.

او نمی تواند جواب بگوید که ای بنده من مگر محمد 12 برای شما پست نزد که ایمان بیاور؟ شما چرا ایمان نیاوردید؟ اینقدر هم خوب پست می زد.
اینم ممکنه.
حالا اگه عادل بود، باهاش کنار میام.
مثلا میگم خوب میخواستی منو اینقدر شکاک نیافرینی.
یا مثلا کاری کنی کسانی رو که دارن ار دینت سوء هستفاده می کنن و باعث دلزدگی ما از دین میشن رو نبینیم.
شایدم شما اومدی پا در میونی کردی مارو بخشید.
جدی میگم.

این کارو می کنید؟

368:

سلام خانوم m-pike
راستش اونروز که این سوال رو پرسیدید، خیلی بهش فکر کردم.
حتی همین سوال رو از چند تا از دوستانم هم پرسیدم.
جواب به این سوال خیلی سخت تر از اونیه که به نظر میاد.مثلا همین که من فرمودم آفریننده باشه، خوب از توقعات من ناشی میشه.

چون فکر می کنم هر مخلوقی باید خالقی داشته باشه.
خوب شاید خدا خالق نباشه، اما مثلا قادر باشه.
منظورم اینه که با همه این صفات، که برای انسان قابل درک هست، میشه بازی کرد.

و خدایان مختلفی بوجود آورد.
-----
اما حالا فرض کنیم من خدا رو دیدم، یا درک کردم.

به صفاتش کاری نداریم.
خوب اونوقت عکس العمل من در برابرش،
به درخواست های اون،
میزان قدرتش،
میزان اجبار من،
و برآورد هزینه-فایده بستگی داره.مثلا خدا بگه: خوب یالا منو بپرست.

روزی 20 دفعه برام نماز بخون.
من باید نگاه کنم ببینم اصلا این خدا ارزشش رو داره که وقتمو بزارم براش نماز بخونم.
یه وقت دیدی نداشت، اما من مجبور بودم.


یه وقت میبینی اصلا همچین درخواستی نداشت.

اما خودم فهمیدم که این خدا ارزش حداقل یه شکرگزاری رو داره.یعنی واقعا به خیلی شرایط بستگی داره.
باید اول خدا رو شناخت.
بعد تصمیم گرفت.
--------
شما چرا اگه خدای خالق و قادری رو ببینید (تنها به صرف خالق و قادر بودنش) دوستش دارید، براش درد دل می کنید، و ...؟
خوب شاید اصلا خدای بدی باشه.

شاید همه این بدی های این دنیا رو به عمد و برای آزار انسان ها درست کرده باشه.
شاید اصلا جوابی به درد دلها نده و ...
چرا فرمانش رو اطلاعت می کنید، وقتی مثلا فرمان بده برو خونوادتو بکش، بدون اینکه دلیلش رو بگه و ...
این ها مثال بود،
منظورم اینه که باید دید خدایی که وجودش برامون اثبات شد، آیا ارزش این کارهایی رو که فرمودید هم داره یا نه

369:

رهبر
با خوندن این پستتون فقط تنها چیزی که از بی اختیار از ته دل فرمودم این بود

ای داد بیداد !!

370:

چرا دوست عزیز؟
میشه بیشتر برام توضیح بدین؟
خوب ما اینجا بحث می کنیم تا از هم یاد بگیریم.

اگه من یه چیزی رو اشتباه میگم، خوبه که بهم بگین تا یاد بگیرم.
مرسی

371:

چون احتمالا به فکرشون هم نمیرسیده که کسی میتونه این شکلی فکر کنه و آدم هم باشه

372:

بسم الله الرحمن الرحيم


هر کاري که انجام بدهيم با قدرت و اجازه او صورت مي گيرد اما اين اختياري که به ما و شما داده شده " مسئوليت عظيمي " هم همراهش هست ...
اگر خداوند متعال ، امور را به ما " تفايشانض " کرده بود که هرچه مي خواستيم و تا هر مدت که مي خواستيم اجرا کنيم ، اين ستم بود ، اما او "تکليف" و "رسالت" هرکسي را معين کرده هست و براي هرچيزي اندازه و تقدير معين برنامه داده هست ...
و سرانجام مورد بازخواست او برنامه خواهيم گرفت ...

لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


373:

بسم الله الرحمن الرحيم
براي شناخت هر چيز به وسايلي براي شناخت اون چيز نيازمنديم ، مثلا اگر من اينجا يک ادوکلن ايشانژه را هستشمام کنم و شما بگوئيد همين حالا در اين تالار با نوشته هايت براي ما ثابت کنيد که عطر اين ادوکلن چگونه هست و شبيه چه چيزي هست ، من چطور مي توانم اين کار را محقق کنم ؟
آيا مي توانم اون را با نوشتن برايتان توضيح دهم و ثابت کنم ؟
اما اگر در آينده ، رسانه " انتقال بو " به سيستم رايانه اضافه شد، اين کار عملي هست اما فعلا اين کار مقدور نيست و من بايد مثلا به شما نام اين ادوکلن را بگايشانم و شما برايشاند و اون را تهيه کنيد و اگر اين عطر ، يک ابداع جديدي باشد که نمونه اش در بازار نيست اثبات اون هم دشوارتر مي شود ...
حال ما داريم درباره خدائي سخن مي گوئيم که آفريننده هرچيزي هست ...
اگر خداوند متعال خود را به فردي شناسانيد ، تا وقتي که رسانه انتقال چنين معرفتي همگاني و عمومي نشود ، درک خدا نيز عمومي و همگاني نخواهد شد و مختص همان شخص باقي خواهد ماند ...
.............
خداوند متعال نخواسته هست بر همگان شناخته شود و خواسته هست که در "پنهان" پرستيده شود و اين شب هستي هست ...
وقتي ديگر خواهد آمد که : اشرقت الارض بنور ربها ...
زمين به نور پروردگارش روشن مي شود و در اينجا خدا معرفت خود را براي عموم آشکار خواهد کرد و همه خواهند دانست که او حق هست و اين روز هستي هست ...
............
ما اکنون در سپيده دم اين روز هستيم ...
اليس الصبح بقريب .


لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


374:


دوست گرامی من تقریبا اکثر پستهای تالارهای بالا رو میخونم اما پستی نمیزنم چون تجربه قبلی من نشون داده که بحث و فرمودگوهای این مدلی تقریبا بی فایده هست
فقط برای من خیلی مایه افسوس بود که یک بنده چطور ذات بی همتای لم یزل رو به زیر اخیه میبره و چطور مثل یک بزرگتر و بالا دستی که زیر دست خودش رو محک میزنه این خدا رو وزن میکنه که اگه افتخار داد و اگه قبولش کرد و اگه از فیلتر شورای نگهبان وجودش به سلامت گذر کرد و اگه و اگه و اگه......

! تازه چه شرط و شروطی میزاره که این خدا لیاقت پرستیده شدن رو داره یا نه
سپس این مراحلی که فرمودین شما خودتون رغبت میکنی یک چنین خدای بی دست و پایی رو بپرستی ؟
این دیگه چه مدل خداییه ؟
اشکال ما اینه که جنس خدا رو با جنس دیگر ناشناخته هایی که ما رو درگیر کردن یکی میدونیم و میخواهیم از همون ابزاری که برای شناخت و درک مجهولات این دنیایی هستفاده میکنیم برای شناخت خدا هم هستفاده کنیم
در صورتی که عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی...
هیچکس نمیتونه فکر و عقیده شما در مورد خدا عوض کنه تا وقتی که خودتون به یقین برسین
ایمان شما باورهای شما رو خواهد ساخت و وقتی که اون ایمان در وجود شما متبلور بشه قطعا به یقین مورد نظر خواهید رسید
نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم
فقط توصیه ای که به شما میکنم اینه که به دنبال خدای این مدلی نباشین
مطمئنا این خدا به درد نخوره

375:

اتفاقا برعکس ! به فکرم میرسیده
چون از این بشر دوپا همه چیز بر میاد

376:

دوستان گرامی
خواهشمندم از بحث های انحرافی و شخصی فاصله بگیرید و در مسیر اصلی که همان( می دانیم الله هست)
حرکت کنید همان الله که آیه 51 احزاب را فرستاد تا ما رستگار شویم و راه عدالت را بهتر بیاموزیم

377:


با عرض ادب به دوست گرامی خلیج فارس
دو سوال
سوال اول مربوط به رنگ قرمز
1-لطفا در مورد جنس اصلی خدا توضیح بدهید

سوال دوم مربوط به رنگ آبی
ایمان باور میسازه؟ لطفا در مورد ایمان که قطعا انسان را به یقین می رساند توضیح دهید

اگه من ایمان به بت داشته باشم حتما به یقین هم میرسم
من هنوز نمی دانم ایمان چیست خوشحال میشم اگه توضیح بدهید

378:

نتیجه گیری من از این مطلب
نویسنده و کارگردان: الله
بازیگر بدون مواجب و بی اختیار: انسان
تماشاگران: خود الله
هدف از ساخت فیلم: حکمت خودش
بنا به درخواست:خودش
توضیح مختصر در مورد فیلم:هیچی
سر پیچی از بازیگری : محال

379:

سلام
خیلی خوب شد که مثال زدید.

من هم همین را از شما خواسته بودم.

خوب در این مثال کاملا سخن من مشهود هست.

این کافران و اهل کتاب بر طبق برنامه داد باید به مسلمانان جزیه می دادند.

حالا قبلش چه شده بود در بحث نیست.

حالا این مهم هست که این ها جزیه نمی دادند.

(جزیه تقریبا جیزی مثل مالیات هست)خوب حکومت اسلامی با این ها چه می تواند بکند؟ کسانی که به تعهد خود عمل نمی نمايند.

در پشت دیوار های دژ های مستحکمشان پنهان می شوند و حتی فرستادگان مسلمانان را می کشند.

اسلام هیچگاه سازش را با همچنین افرادی قبول ندارد.

و می گوید شما هم بجنگید تا اونها بیایند و جزیه خود را بدهند.

چه وقت اسلام فرموده که شما هر جا هر کافری دیده اید بگیرید پدرش را در بیاورید.

این روی سخن با کافران غیر منطقی هست که فقط در پی جنگ و در گیری هستند.

در اون طرف سکه کافران منطقی برنامه دارد که می خواهند بحث نمايند ، فکر نمايند.

و تصمیم بگیرند.

ما در سیره پیامبر اکرم (ص) طرز رفتار با این افراد را داریم.

مثالی عرض می کنم.

فکر می کنم که سپس جنگی بود.

فردی از شکست خوردگان آمد و به پیامبر فرمود که شما به من موقعيت بده (دو ماه) که من فکر کنم.

پیامبر به او 4 ماه موقعيت داد.

(با اون که کافر بود ،نگرفت پدرش را در بیاورد).

و دست آخر هم اون فرد مسلمان شد.


و این که بهایی ها را از تحصیلات ممنوع کرده اند.

باید دلیلش را از همان ها بپرسید که ممنوع کرده اند.

شاید دلیلی منطقی داشته باشند؟
و شاید هم اشکال شما که فکر می کنید غیر مسلمانان غرق در کثافت هستند.
اما شما بد برداشت کردید.
ببینید واقعا لذاتی هست که اونقدر هم بد نیست، اما اگر مسلمان باشید نباید اجرا کنید.
مثال که زیاد هست.
مثلا شرکت در یک جشن عروسی مختلط.
قدم زدن با همسر کنار دریا فارق از حجاب و ...

(فرض کنیم شخص پول خرید ساحل اختصاصی نداشته باشه).
نمی دونم زیاده ...

منظورم این چیزاست.
یه مسلمون از همه این لذات خودش رو باید محروم کنه.
حالا اگه آخرتی نبود، خوب ضرر کرده.

هر چند دیگه چیزی نخواهد فهمید که متوجه شه ضرر کرده.

بله ، خوب واضح و روشن بیان کرده اید.

لذات دست بندی می شوند.

یک نیاز ، نیاز جنسی هست .

که انسان نیاز به اون دارد که در اسلام با ازدواج این نیاز جواب داده می شود.

و منع این چیز هایی که می گویید دلایلی دارد که در جای خود قابل بحث هست.

البته که لذات دنیوی حقیقتا زود گذر هستند.

و بر چشم بر هم زدنی سال و ماه می گذرند و این انسان می ماند ، روی تخت بیمارستان که نکند واقعا خدا وجود داشته باشد.

شاید فرزندانش دورش را گرفته باشند.

اون لحظه که پزشک می گوید.

دیگر راه بازگشتی نیست.

و اون لحظه دیگر آب از گلوی انسان پایین نمی رود.

نکند محمد 12 راست می فرمود؟.


اما اون لحظه حداقل من خیالم راحت هست.

و اگر چیزی را هم ازدست داده باشم می بینم که گذشته هست.

و در اخر جای من و تو و دیگری در همان یک و نیم متر گور هست.
ولی به دور از این حوالی ، حقیقتا باید بپذیرید که سیر شدن از لذات واقعا امکان پذیر نیست.

مثل خوردن غذا که انسان می خورد و دست آخر تنها شکم پری برایش می ماند.

همان طور که فرمودم.

زیان بهره مندی از این لذات برای خود انسان و جامعه بیشتر از سودش هست.

(مثلا یک مورد تضعیف نظام خانواده) و برای حرام بودن تمام این ها دلیل وجود دارد.

همان طور که در هر قانونی قتل ممنوع هست و برای اون دلیل وجود دارد.اینم ممکنه.
حالا اگه عادل بود، باهاش کنار میام.
مثلا میگم خوب میخواستی منو اینقدر شکاک نیافرینی.
یا مثلا کاری کنی کسانی رو که دارن ار دینت سوء هستفاده می کنن و باعث دلزدگی ما از دین میشن رو نبینیم.
شایدم شما اومدی پا در میونی کردی مارو بخشید.
جدی میگم.

این کارو می کنید؟
همان طور که قبلا هم فرمودم.

بهشت را همین طوری به کسی نمی دهند.

و تلاش لازم هست برای رسیدن به قله کوه.

هدایت بر عهده خداست ولی انتخاب بر عهده شما.

همین که من ساعت 9 از کارم می زنم و برای شما پست می نویسم.

هدایت خداست.

ولی شما می توانید نپذیرید.


اگر دست من بود مطمئن باش که همه را می بردم بهشت.

(هنوز معلوم نیست خودم برم بهشت.) ولی حیف که این با عدل خدا سازگار نیست که خوبان با بدان را در یک اتاق نگه بدارد.


ممنون

380:


با سلام به شما
من تصمیم داشتم دیگه به شکل جدی در بحثهای ( از دید من ) بی حاصل شرکت نکنم اما چون شما سوال پرسیدین به احترامتون جواب میدم هرچند که احساس میکنم با سوالاتتون بیشتر خواستید مخاطبتون رو به چالش بکشید تا اصل بحث رو !
بگذریم
ببینید سخن فرمودن من از تفاوت جنس ناشناخته هایی که اونها رو در یک ردیف برنامه دادند دال بر ادعای من برای شناخت و اشراف کامل جنس خدا نیست
من هم مثل شما و خیلی های دیگه نمیتونم در مورد جنس اصلی خدا اظهار نظر کنم
اما اعتقاداتی که دارم به من کمک کرده تا درک و شناخت راحت تری نسبت به خدا داشته باشم
ما خود رو آفریده های خدا میدونیم و هم چنین تمام جهان هستی رو با همه معلومات و مجهولاتش
وقتی برای کشف ناشناخته ها حرکت میکنیم با ابزاری میریم که اون لوازم رو هم خدا در وجود ما برنامه داده (مثل عقل ) و در مواردی پیروز میشیم و در جاهایی هم خیر
حالا ما به عنوان یک مخلوق با لوازم و ادواتی که خالق در اختیار ما برنامه داده برای درک همه ابعاد و زوایا و نقاط تاریکی که در مورد خدا درگیر هستیم حرکت میکنیم
با توجه با اینکه خداوند را نامحدود میدونیم و بشر را موجود و محدود ! آیا احاطه یک محدود برنامحدود ممکن هست و عقلی که در بسیار موارد از حل مسائل پیش پا افتاده هم عاجز هست و ناقص ! میتونه ذات عظیم و اقدس خداوندی را در خود جای بده ؟
مشکل اینجاست که ما با چیزهایی که با عقل جور در بیاد یا نیاد برای شناخت و قبول خدا حرکت میکنیم در صورتیکه از ابعاد معنوی روح انسان غافل شدیم و اینکه خداوند خیلی هم خودش رو ناشناخته و دور از دسترس برنامه نداده
ولی برای نیل به این مقصود باید ابتدا روح و وجود خودمون رو آماده کنیم و پرورش بدیم
چرا که ما برای درک موضوع کوچک و کم اهمیتی خیز برنداشته ایم که توقع داشته باشیم خیلی راحت و بدون زحمت بدستش بیاریم
کسی که میخواد قویترین مرد جهان بشه قطعا قبلش ماهیچه های خودش رو با تمرینات سخت و گاها طاقت فرسا آماده میکنه و بعد وزنه هایی رو بالای سر میبره که شاید تصورش هم برای ما غبرممکن باشه
خدا خواهی و خدا جویی غریزه ایه که خود خدا در نهاد و فطرت انسان برنامه داده و به همین علته که همیشه انسان به دنبال خدای خودش میگشته و در این جستجو ما باید همه نیروهامون رو به کمک بگیریم ! نیروهایی مثل عقل -علم - فطرت ذاتی -دل
و در این جستجو با دید مثبتی در جهت کشف حقایق نه با روحیه خصمانه و جنگجویانه ! حرکت کنیم ! مطمئنا مطمئنا مطمئنا نتیجه خواهیم گرفت این تاکید فراوان من به دلیل اعتقاد 100 %یست که به این قضیه دارم

برای اینکه پستم خسته نماينده نشه ادامه رو در پست بعدی عرض خواهم کرد

381:

میشه منم چندتا سوال بپرسم؟البته اگر احساس توطئه بهتون دست نمیده.
1_از چه راهی فهمیدید که شما و جهان هستی مخلوق یک خدا هستید،یا خدا نامحدوده یا اینکه اصلا خدایی وجود داره؟
2_خب بعد چطور مطمئن هستید که این عقل محدود و ناقص بشر، درست به این نتیجه رسیده که خدا وجود داره یا از کجا مطمئنید که اون احساسات جدای از عقل،درست هستند؟
3_این سرشت خدا آشنا دیگه خیلی کلیشه شده،یکی هم نمیاد که این رو برای ما اثبات کنه،شما هم براش اثباتی دارید یا نه؟
در جواب به به یکی از دوستان که درباره ماهیت ایمان پرسیده بود:این حقیقتا خود ایمانه،باور به اینکه چیزی درسته بدون حتی یک % شک(البته فقط به خدا محدود نمیشه و میتونه همه چیز رو در بر بگیره)
البته به نظرم ایمان خطرناک ترین چیز برای بشره.


382:

برای شروع در مورد سوال دومتون ابتدا لازم میدونم که خود باور و ایمان رو تعریف کنیم و ببینیم اصلا این واژه ها خودشون بیانگر چه چیزی هستند
باور یا عقیده ! فکر و اندیشه ایه اکه انسان اون رو با همه وجودش قبول کرده وبه عنوان یک حقیقت محض به درستیش معتقده و این باور به عنوان یک ترازو در مراحل مختلف زندگیش مورد هستفاده برنامه میگیره
درلغت نامه دهخدا باور به معنای انتخاب کردن برگزیدن و برتری دادن هم به کار رفته که خودش میتونه به عنوان ملاکی برای سنجش باشه
و ایمان عقیده ای هست که فرد به خواست خود و با اختیار و طیب خاطر اون را باور می کند.

در ایمان مهمترین نقش بر عهده عنصر اراده و خواست هست اما ایمان چیزی بیشتر از یک عقیده صرف هست و ایمان حالتی روانی هست همراه با امید و اعتماد .
حالا وقتی شما ابتدا با شناخت و تحقیق و .......

در رابطه با یک مسئله قلبا و به خواست خودتون بهش ایمان آوردید تبدیل به یک باور قابل دفاع در وجودتون خواهد شد
و در این مرحله ( به نظر من ) اگه روند سیر موضوع با درک قلبی و شناخت ومعرفت خودتون حاصل شده باشه قطعا یقین رو هم به همراه خواهد داشت
ما در خیلی موارد به بعضی مسائل علم داریم اما چون ایمانش رو نداریم مانع از پذیرفتن قلبی و به یقین رسیدم ما میشه
فرضا شاید برای شما هم پیش اومده باشه که یک متخصص ریه رو ببینید که خودش سیگار میکشه ! خوب این ناشی از چی میتونه باشه ؟ غیر از اینه که اون به عنوان یک متخصص ریه علمش در رابطه با مضرات سیگار خیلی بیشتر از ماست اما عدم ایمان به موضوع باعث این قضیه هست
من همیشه در سر نمازهام دعایی که از ته قلبم از خدا درخواست میکنم اینه که قلب منو به یقین برسون ( امین )
مطلبی رو در جایی خوندم که به نظرم جالب بود عینا براتون میزارم

امام علي(ع) مي‏فرمايند: «الايمان شجره اصلها اليقين...» ايمان درختي هست كه ريشه اون يقين هست پس بر حسب اين روايت ريشه ايمان همان يقين قلبي هست نه صرف اعتقاد و شناختي كه در معرض رد واثبات هست و در روايتي ديگر امام رضا(ع) مي‏فرمايند: «لا عباده الا بيقين» عبادتي نيست مگر با يقين پس اصل شجره ايمان يقين هست و يقين قوام بخش عبادت واقعي هست در نتيجه ايمان به خدا عبادت واقعي را محقق مي‏سازد بنابراين بنده واقعي خدا بايد علاوه بر شناخت خداايمان به خدا هم داشته باشد اين نكته قابل ذكر هست كه مهمترين چيزي كه ايمان را در قلب پا برجا و مستحكم مي‏كند ورع هست كه در كلام امام صادق(ع) آمده: «سئل الصادق(ع) ما الذي يثبت الايمان» قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع» از حضرت سؤال شد چه چيزي ايمان را در قلب تثبيت مي‏كند؟ فرموند: چيزي كه ايمان را در قلب تثبيت مي‏كند ورع (اجتناب از معاصي و شبهات حرام) مي‏باشد و چيزي كه ايمان را از قلب خارج مي‏كند طمع (نسبت به گناهان و انجام معاصي) مي‏باشد.

اگه شما واقعا واقعا مطابق عقایدتون و معرفتتون و اونچه عقلتون به شما میگه با اعتقاد صد در صد قلبی به یک بت ایمان آورده باشید حتما در موردش به یقین هم میرسید

383:

با سپاس
البته جواب مفصلی دادید ولی من با تناقضاتی روبرو شدم
بطور مثال من می توانم مورچه سخنگو(مورچه ای که با انسان صحبت میکرده)را با عقل خود حلاجی کنم بعد به سخن فرمودن مورچه ایمان بیاورم و بعد به یقین برسم که مورچه حرف می زند.
باور کنید برام خیلی جالبه که بدونم شما به این مرحله رسیدید یا نه

البته یکم مشکل دارم قبول کنم چون فک مورچه یه جوریه که نمی تونه حروف الفبا رو قشنگ ادا کنه

384:

بسم الله الرحمن الرحيمباور به اينکه چيزي درست هست ، بدون اينکه شکي درباره اون داشته باشيم " يقين " هست نه "ايمان "...
.................
وقتي که شواهد ما نسبت به صحت يک امر تقايشانت شود ، اعتماد و پذيرشي دروني حاصل مي شود که به اون " ايمان " فرموده مي شود ...
مثلا اگر برادر من به من بگايشاند که يک مقدار پول به حسابم واريز کرده هست از اونجائي که از گذشته به او شناخت کافي داشتم و او را فردي صادق و درستکار مي دانم و هيچ گاه بر خلاف سخني که فرموده ، عمل نکرده ، اين بار هم به او " ايمان " دارم که چنين کرده هست ، اگرچه به " يقين " نمي توان چنين فرمود ، چون ممکن هست اشتباهي رخ داده باشد و يا اتفاقي ديگر افتاده باشد ...
بنابراين فرق "ايمان" با "يقين" مشخص هست ...
ضمنا "ايمان" به معناي پذيرش غيرعقلاني يک چيز نيست ، بلکه همانطور که قبلا فرمودم "ايمان" بخشي از "عقل" هست نه چيزي جداي از عقل ...
بدون " ايمان " حرکتي صورت نمي گيرد ، آيا شما همه کارهايتان را با "يقين" انجام مي دهيد ؟
"ايمان" خطرناک ترين چيز براي بشر نيست ، بلکه جزئي ضروري براي زندگي بشر هست البته در کنار اجزاي ديگر مثل تفکر ، فهم ، علم و ...
اما هرچيز بايد درجاي خودش باشد ...
" تخيل " و " تصور " هم ارزش فوق العاده اي دارد و اون هم البته بايد در جاي خودش باشد ...
.......................................
شبيه هرچيزي در جهان ممکن هست وجود داشته باشد ، مثلا " تعصب " ممکن هست شبيه "ايمان" باشد اما در حقيقت با اون تفاوت بنيادي دارد .

" تعصب " از لشکر جهل هست و نبايد اون را با " ايمان " اشتباه گرفت ...


لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


385:

بسم الله الرحمن الرحيم

بنظرم منظورتان از "مورچه سخنگو " همان مورچه حضرت سليمان (ع) باشد و در يکي از پستهاي قبلي هم اين موضوع را فرموده بوديد ...
............................................
هر موجودي زبان مخصوص خودش را دارد ...
زبان ممکن هست توسط اشکال پديد آيد يا اصوات يا بوها و رنگها و حرکات و طول موج و ...
زبان برنامه نايشانسي رايانه هم انواع مختلفي دارد ...
زبان موسيقي هم مخصوص خودش هست ...
همينطور حيوانات و حتي گياهان هم با هم صحبت مي نمايند ...
مثلا يک زنبور عسل از طريق حرکات مخصوصي که در کندو انجام مي دهد ، مشخصات دقيقي درباره نوع گل ، فاصله اون از کندو و ...

به زنبورهاي ديگر مي دهد ...
..............................................
نکته مهم اين هست که يک "مترجم " قادر هست ، زبان يک مخلوق را براي مخلوقي ديگر ترجمه کند ، همانطور که ما زبان فارسي را به انگليسي ترجمه مي نماييم و يا عربي را به مثلا ژاپني و چيني ...

مي توان زبان مورچه را هم به زبان انسان ترجمه کرد ...
بنابراين شما فکر نکنيد که اون مورچه به زبان عربي با حضرت سليمان (ع) سخن فرموده باشد ، در واقع اين حضرت سليمان بوده هست که " علم " ترجمه زبان موجودات را داشته هست ...
.............................................
حتي ما مي گوئيم که قراون کريم هم به عربي ترجمه شده هست ، يعني کلام خدا حرفي واحد بوده که به زبان مخلوقات گوناگون ترجمه شده هست ...
اما کدام مترجم چنين ترجمه اي ارائه کرده هست ؟
مترجم کسي هست که تسلطي دو جانبه داشته باشد يعني از يک طرف مثلا تسلط به زبان زنبور عسل داشته باشد و از طرف ديگر تسلط به زبان انسان هم داشته باشد و در اين بين واسطه مي شود تا مطلبي را بين اين دو تفهيم کند ...
............................................
مترجم کلام خدا هم ، مخلوقي هست که هم کلام خدا را درک مي نمايد و هم کلام انسان را و واسطه هست براي ترجمه بين اين دو ...
وقتي که فرموده مي شود " حبل الله " يا عروه الوثقي " که به طناب خدا و رسمان محکم الهي ترجمه شده ،منظور اين نيست که بين انسان و خدا طنابي از جنس الياف يک گياه باشد ،بلکه منظور اين هست که بين خدا و انسان مخلوقي هست که از يک سو به خدا و از سايشان ديگر به ایجاد منتهي مي شود و فيض را به مخلوقات مي رساند و کلام خدا را مثلا براي بشر ترجمه مي نمايد ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


386:

سپاس گزارم محسن جان
حالا شما چه معیاری داری که به حرف زدن مورچه (حالا به هر صورت)با سلیمان ایمان بیاوری یا تماس تلفنی من و یک روباه که نیم ساعت پیش اتفاق افتاد و 10دقیقه هم صحبت کردیم ایمان بیاوری
در واقع معیارتون برای ایمان به چیزای عجیب غریب چیه
یعنی چطوری موهومات رو از هم تشخیص میدید تا ایمان بیاورید

387:

بسم الله الرحمن الرحيماگر يک هيپنوتيزور به فردي که تحت تاثير هيپنوتيزم واقع شده و به عمق خاصي رسيده هست بگايشاند مثلا اين ليوان آب ، آب نيست بلکه سرکه هست ، فرد تحت تاثير هيپنوتيزم ، وقتي که آب را بنوشد ، واقعا طعم سرکه و سوزندگي اون را احساس مي نمايد و از خودش واکنش نشان مي دهد ...
اما آب همان آب هست و فقط تاثيراتش تغيير کرده هست ...
در اينجا " تلقين " باعث شده که چنين پديده اي رخ دهد ...
................
اونچه دين اسلام بيان داشته اين هست که در جهان هستي ، موجودي فراتر هم هست که مي تواند ماهيت اشياء را تغيير بنيادي بدهد و وقتيکه مي گايشاند بيا اين ليوان آب را بگير ، درون اون ليوان ،حقيقتا آب هست و وقتي که مي گايشاند اون ليوان سرکه را به من بده ، درون اون ليوان ، سرکه هست و هرچه بگايشاند همان هست ...
و اگر آزمايش هم کنيد ، مي بينيد که دقيقا همان آب و سرکه هست ...
اگر بگايشاند بيا و اين سکه طلا را بگير ، مي بينيد که اون سکه طلاست و اگر بگايشاند بيا و اين سکه نقره را بگير ، سکه ، نقره هست ...
حتي لازم نيست که امر کند که مثلا : اي سکه ،طلا شو يا اي سکه ،نقره شو ...
به محض اينکه بگايشاند بيا بگير ، قبلا ماهيتش عوض شده هست ...
چنين فردي ديگر تابع " يقين " هم نيست بلکه فراتر از اون هست و " يقين " تابع اوست ...
اگر عصاي موسي (ع) چنين و چنان شده هست يعني ساختار اون کاملا تغيير کرده هست ...
.......................
بررسي اين موضوع البته بحث مفصلي مي طلبد و من اينجا فقط طرح موضوع کردم ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

388:

بسم الله الرحمن الرحيم


فردي هست که دقيقا مي تواند بگايشاند که آيا حقيقتا اون روباه با شما سخن فرمود يا نه ...
البته سخن فرمودن با روباه يا گرگ يا هر موجود ديگر چيز عجيبي نيست بلکه آگاهي ما در يک سطح خاص به اين شکل پرورش يافته که نمي تواند امکان چنين چيزي را بپذيرد ...
................
اگر موقعيتي بود بعدا توضيح بيشتر مي دهم ، واقعا الان موقعيتي ندارم و بايد بروم ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


389:

در واقع ما میخوایم بدونیم که شما چطور چنین اعتقادی پیدا کردی،نه اینکه چطور یک مورچه سخن میگه!آیا خودتون مورچه سخنگو دیدید؟

390:

بسیار سپاس گزارم
البته اگر بعد وقت داشتید جواب بدید
چرا از بین تمام باور نکردنی های موجود باید باور نکردنی های الله رو بپذیریم
واقعا معیار کجاست
اشاره قرمز رنگ شما را می پذیرم

391:

من متوجه نشدم در صحبتهای من با تناقض روبرو شدید یا در مسائلی که مورد نظرتونه
من چیزهایی رو که بیان کردم حقیقتا بهشون اعتقاد دارم و اصراری هم ندارم اونها رو به شما یا همفکران شما بقبولونم
اگه واقعا دنبال درست ترین گزینه هستین حتما پیداش میکنید

در باب سوالتون آقا محسن جواب دادند

بله من واقعا به اون یقینی که میگم رسیدم ! اما هنوز از خدا مسئلت دارم که یقین کاملتر و جامع تری به من عطا کنه

392:

آقا آرش ( امیدوارم درست فرموده باشم )
اول یه چیزی رو محض اطلاعتون بگم
من وقتی در جایگاه شوخی و مزاح باشیم بسیار آدم با جنبه و با ظرفیتی هستم اما وقتی در یک مسئله جدی وارد میشم به هیچ عنوان اجازه مسخره بازی و مضحکه رو به طرف مقابلم نخواهم داد پس لطفا مراقب صحبت کردنتون باشید !
ودر مورد سوالاتتون متاسفانه دیگه بیشتر از این مایل نیستم وارد بحث بشم
دوستان فرهیخته ای اینجا حضور دارن که حتما پاسخگوی شما خواهند بود

393:

از اینکه به هر صورت جوابی به بنده می دهید صمیمانه تشکر می کنم
اما باور شما برای من بسیارمحترم می باشد ولی در حقیقت جواب شما در جستارهای هم اندیشی بین هم عقیده هایتان بیشتر کاربرد دارد.
سپاس گذارم
احساس می کنم که شما برداشت توهین به عقاید دارید که من هرگز چنین منظوری ندارم

394:

خواهش میکنم

بله تقریبا خودم همین عقیده را دارم !
اما لازم میدونم اینو حتما بگم که من دوست ندارم دینم به عنوان یک ارثیه به من رسیده باشه به همین خاطر من هم سالهای زیادی درگیر خیلی از مسائلی که به عنوان چالش ها مورد بحث و بررسی برنامه میگیرند بودم پايه ی هاش برام حل شده و در فرعیاتش هنوز در تجسس هستم
اما نمیتونم باورها و عقایدی که حقیقتا بهشون رسیدم رو به شما منتقل کنم چون
اولا شما فعلا در مقام انکار هستین مگر اینکه عکسش به شما ثابت بشه
دوما به قول دکتر شریعتی کلمات حقیرتر از اونی هستن که بخوان احساساتمونو در قبال مسائل معنوی بیان کنن.
واقعا من نمیتونم اون اعتقاد و باورهای قلبی خودمو در قالب کلمات به شما منتقل کنم
کسی که خودش %ی از این مسائل رو درک کرده باشه میتونه حرفهای منو هم درک کنه
اما شما باید خودتون متحول بشین به حقیقت برسید که امیدوارم اینطور بشه
در مورد جمله آخرتون هم فعلا ترجیح میدم چیزی نگم
موفق باشید

395:

بسم الله الرحمن الرحيم

دو " فلز " شبيه هم ممکن هست از نگاه يک فرد عادي مثل يکديگر باشند ، اما در نگاه يک فرد متخصص که " علم مواد " را داراست ، ممکن هست کاملا متفاوت باشند...
ممکن هست تصور يک فرد عادي از مواد پليمري ، خيلي ساده و تحت نامي مثل پلاستيک و ...

باشد ، اما متخصص علم مواد که در زمينه مواد پليمري " آگاهي " بسياري دارد ، مي داند که طيف اين محصولات و خواص اونها چقدر گسترده هست ...
يعني او به عنوان متخصص ، چيزي دارد که مي تواند بين اشيائي که ممکن هست در ظاهر مشابه باشند " تفکيک " ايجاد کند ...
در واقع " علم " و "تجربه "، به او ميزاني داده که مي تواند اجناس تقلبي را از نمونه اصلي جدا کند ...
.................
در مورد مسائل معنايشان و موجودات نامرئي هم همين وضعيت وجود دارد ، يعني اگر علم و ميزان دقيقي نداشته باشيم ، نمي توانيم تفاوت بين " تصورات ذهني " ، " روح شخصي " ، " روح در گذشتگان " ، " جن " ، " شياطين " ، " ملائک " ، " وحي " و ...

را تشخيص بدهيم ...
مثلا فردي صدائي را در رايشانايش مي شنود و بلافاصله نتيجه مي گيرد که اين صدا ، فقط يک رايشاناست و هيچ هوشياري زنده اي پشت سر اون نيست و ديگري مي گايشاند نه اين صداي يک جن هست که مشغول نظارت بر رايشاناهاي توست و سومي هم مي گايشاند نه اين روح هست و ديگري هم مي گايشاند فرشته هست و ...
و هيچ کس هم نمي داند واقعا چي هست چون " ميزاني " براي تشخيص اون ندارد ...
...........
براي تشخيص و تفکيک بين موجودات نامرئي و تجلياتشان هم ميزان دقيقي وجود دارد و در غير اين صورت پايه ا " هدايت " معنا نداشت، چون اگر هر موجودي بخواهد به گونه اي ديگر خودش را معرفي کند و شناخته هم نشود بايد موضوعي به نام "هدايت" را هم مسدود کرد ...
همانطور که مي توانيم يک انسان هنرپيشه را تشخيص بدهيم ، مي توان موجودات شبيه سازي نماينده را هم شناخت ...
اما هرکسي قادر به اين کار نيست و عموم امت فاقد چنين قدرت تفکيک نمايندگي هستند ...
اگر کسي واقعا و از عمق وجودش به دنبال يافتن ميزان تشخيص حق از باطل باشد به اون خواهد رسيد و ميزاني دقيق به او داده خواهد شد که توسط اون مي تواند انواع موجودات را از هم تفکيک کند و بشناسد ...لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


396:

solahaie ke porsidid vagean be nazare men...kheile khob mishod ke shoma aval ye khorde fekr mikrdid bad soalateton ro miporsidid....u tori sohbst mikonid ke engar dar vahed bodan khoda shak darid!!!bala be dor

397:


با سپاس شما دوست عزیز
من خیلی خوشحال هستم که کم کم در این بحث ها به نتیجه منطقی نزدیک می شویم
و در واقع شما اولین کسی هستید که در واحد بودن خدا شک ندارید(البته با دلیل)
میشه سوال کنم دلیل منطقی شما چیست؟
تا بعد معلوم کنیم اون واحد کدام خداست

398:

ايشانژگي هاي آفريدگار

آفريدگاري
كه به پرستش او محتاجيم ماهيت و هايشانتش را بدرستي نمي دانيم . فرموده اند .او موجودي زنده هست .

داراي هوش و حواس .

مي ببيند و مي شنود .

امابا حواس پنج گانه ما قابل درك نيست .

ديده نمي شود .

شنيده نمي شود .

بوئيده نمي شود .

چشيده نمي شود و قابل لمس نيست .مي گايشانند خردمند هست و حكيم .

همه جا حاضر هست و ناظر .

نه زائيده شده و نه مي زايد .

از ازل بوده و تا ابد خواهد بود .

اوچگونه موجودي مي تواند باشد ؟ هيبت و هيمنه او چگونه هست ؟ جذبه و جاذبه اش تا چه پايه ؟ جثه او تا چه اندازه ؟ كسي نمي داند .جسم نيست .

ماده نيست .

اما ذات هست .

وجود او چندان
گسترده كه درپهنه افلاك نمي گنجد .

خانه
هايش بسيار .

اما مكان ثابت ندارد .

هيچ كس از جاي او آگاه نيست .

هيچكس را در حضورش راه نيست .گاهي مونس و همدم مي شود و
در دل كوچك ساده دلان ماوا مي گزيند.

وگاه معشوق صاحبدلان مي شود .چون شيخ بهائي كه اشك تمناي وصالش از هر مژه چون سيل روانه مي گردد.گاه ايجاد رعب و وحشت مي كند .

چنانكه قيصر امير پور گايشاند .

نيت من در نماز و در دعا .

ترس بود و وحشت از خشم خدا .

وگاهي مورد تحسين و ستايش هست .
كه حافظ گايشاند هركس به زباني صفت حمد تو گايشاند .

حافظ به غزل خاني و بلبل به ترانه .و گاه مورد خطاب و پرسش برنامه مي گيرد كه .

من بنده عاصيم رضای تو کجاست .

تاريک دلم نور و صفای تو کجاست .

بر من تو بهشت اگر به طاعت بخشی .

اين مزد بود مهر و عطای تو کجاست .


انسان تلاش و تقلاي بسيار نموده تا او را بشناسد .

تصاايشانري متنوع از وهم و خيال در ذهن و ضمير خو
د كشيده .

صفات و خصائل انساني به او بسته .

پوشش دانايان و حكيمان بر پيكر ايشان پوشانده .

عالم و عارف و زاهد هريك بسته به طبع و ذائقه و ديدگاه فكري خايشانش او را به سلك خود درآورده .

و شبيه انسان برتر با عناايشانن داناي توانا .

عالم مطلق .

حكيم علي الاطلاق .

و نيز با القاب عليم حليم سميع و بصير ستوده اند .

اما همچنان از شناخت و دركش عاجز مانده .


سعدي در وصف او مي نگارد .

منت خداي را عزه وجل كه طاعتش موجب قربت هست و به شكر اندرش مزيت نعمت .

پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه روزي خوار به گناه منكر نبرد .

فراش باد صبا را فرموده تا فرش زمردين ..

و قص علي هذا .


مادي گرايان معتقدند اصولا آفريدگاري با اين مشخصات وجود خارجي ندارد الا در باور آدميان وجايگاهي ندارد جز
در عالم خيال .

او از جنس باور هست كه در اذهان نشسته .
موجودي با اين همه ايشانژگي عجيب و غريب در تجسم و تصور انسان نمي گنجد و اثبات او با لوازم علم و عقل آسان نيست .مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز

ورنه در حلقه رندان خبري نيست كه نيست


دانش بشري تا كنون خيلي از جنبه هاي روحي رواني خود را شناخته و براي هركدام جواب قانع كننده يافته .

اما هرگز نتوانسته معماي آفرينش را حل كند .بنا به فرضيه دارايشانن و كاوش هاي علمي .

ثابت شده كه در واقعيات زيست محيطي
مساعد .

موجود زنده خودبخود پديد مي آيد و طي مليونها سال تكامل مي يابد .

از جمله انسان هم .

اما آيا مي توان قبول كرد نظم و نظام آفرينش هم خودبخودي صورت گرفته باشد ؟


رابطه علت و معلول راهي هست براي اثبات وجود .

با اين منطق كه هر مصنوعي را سازنده اي هست .

وجود زمين و آسمان و ستارگان دليلي هست بر سازنده اون .

اما اشكال در اين هست كه با همين هستدلال ثابت مي شود خالق نيز خود بخود بوجود نمي آيد .

پس خالق را چه كسي ایجاد كرده ؟


آفريدگاري كه درمكتب اسلام الله نام گرفته .

ايشانزگي هاي خاص دارد .

با
صفات و خصلتهاي متناقض و متضاد.

كه بسته به كنش آدميان واكنش نشان مي دهد .

گاهي جبار و قهار هست .

گاه رحمان و رحيم .

گاهي خشن و خشمگين هست و گاه مهربان .و گاه در ترازايشان نقد مي نشيند .

كه ايرج ميرزا مي سرايد .

خدايا تا به كي ساكت نشينم .

من اينها جمله از چشم تو بينم .

همه ذرات عالم منتر توست .

تمام حقه ها زير سر توست
.

و يا اونچه ناصرخسرو مي سرايد كه .

خدایا فاش گویم فتنه از توست .

ولی از ترس نتوانم جغیدن .

اگر ریگی به کفش خود نداری .

چرا بایست شیطان آفریدن؟


گاهي مظهر علم و معرفت هست .كه سعدي سروده .

برگ درختان سبز در نظر هوشيار .

هر ورقش دفتري هست معرفت كردگار .

و گاه بهانه توجيه وقايع مي شود .

چنانكه فردوسي مي فرمايد .

خدا كشتي اونجا كه خواهد برد .

اگر ناخدا جامه از تن درد .گاه بلاي آسماني نازل مي كند و گاه باران رحمت .

سيارات و ستارگان به فرمان او در حركت اند .

و نظم و نظام هستي به حكمت او پايدار .

بر انديشه و نيت افراد واقف هست و چيزي از ديد او پنهان نمي ماند .گاه پديده اي را به جبر اعمال مي كند .

و گاهي به اختيار آدميان وا مي گذارد .

گاه عزت و ذلت را از اراده خود مي داند .

و گاهي بندگان را در سرنوشت خود مقصر .پيامبران مدعي اند با او در ارتباط وحي بوده از ايشان الهام گرفته اند .

حضرت موسي پا را فراتر گذاشته مدعي ارتباط كلامي با خدا نيز شده .

به باور عده اي خداوند بارگاهي كبريائي دارد به وسعت كائنات .

پايه هاي تختش از عاج و بلور هست .

چون پادشاهان بر سر تختي نشسته با غرور .

و مقرباني در درگاه او گوش به فرمان .

شخصيت هائي ناديده و ناشناخته چون جبرئيل و عزرائيل و ميكائيل و سايرملائك مستقيما از او دستور مي گيرند .اين قبيل باورها قبل از اينكه در جهت شناخت آفريدگار باشد .

حالات روحي رواني انسان را نشان مي دهد .

كه خللي به نظم و نظام جهان وارد نمي سازد .

و بين افراد بي دين و ديندار بذر نفاق و خصومت نمي پاشد .

مشكل وقتي ايجاد مي شود كه فردي از افراد بشر مدعي شود .

نماينده آفريدگار هست در رايشان زمين و اين ادعا را دست آايشانز كند براي حكومت بر ديگران .


399:

درود برشما آزاده گرامی
چه لپپ مطلبی فرمودی بسیار عالی بود

400:

قل جاء الحق،زهق الباطل.کان باطل زهوقا...
بگو حق آمد و باطل نابود شد..همانا باطل محکوم به نابود شدن هست..


401:

لا اکراه فی الدین.قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر و بالطاقوت و یومن بالله فقد هستمسک به اعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم..

در دین هیچ اجباری نیست.راه ضلالت و گمراهی و حقیقت بر همه روشن گردیده هست..پس هرکس از راه گمراهی به راه حقیقت برگردد ،به ریسمان محکم و هستواری چنگ زده هست که هرگز گسستنی نیست...
و خداوند به هرچه ایجاد گویند و نمايند شنوا و داناست...

402:

درسته دوست گرامی
قران این شعار هارو داره
اینم داره
سوره عمران آیه3
البته بازم هست
در ضمن اینا رو فرمودی برای اثبات الله دیگه

403:

دانشجویی سر کلاس فلسفه نشسته بود.

موضوع درس درباره خدا بود.

هستاد پرسید(آیا در این کلاس کسی هست که صدای خدا را شنیده باشد؟) کسی جواب نداد
.
استاد دوباره پرسید:(آیا در این کلاس کسی هست که خدا را لمس کرده باشد؟) دوباره کسی جواب نداد.

استاد برای سومین بار پرسید): آیا در این کلاس کسی هست که خدا را دیده باشد؟) برای سومین بار هم کسی جواب نداد.

هستاد با قاطعیت فرمود:(با این وصف خدا وجود ندارد
).
دانشجو به هیچ روی با هستدلال هستاد موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت کند.

هستاد پذیرفت.

دانشجو از جایش برخواست و از همکلاسی هایش پرسید: (آیا در این کلاس کسی هست که صدای مغز هستاد را شنیده باشد؟
) همه سکوت کردند.

(
آیا در این کلاس کسی هست که مغز هستاد را لمس کرده باشد؟) همچنان کسی چیزی نفرمود.
(
آیا در این کلاس کسی هست که مغز هستاد را دیده باشد؟)وقتی برای سومین بار کسی پاسخی نداد، دانشجو چنین نتیجه گیری کرد که هستادشان مغز ندارد!

404:

درود بر شما..
این تاپیک 29 صفحه داره که تو هر صفحه اش،به روشنی میشه با نشانه و بحثهای اشاره شده به وجود خدا پی برد..که چند پست از اون هم سهم بنده بوده...
آدمها 3 دسته اند کلانتر عزیز
1-اونایی که بیدارند
2-اونایی که خوابیدند
3-اونایی که خودشونو به خواب زدند...

دسته اول و دوم که تکلیفشون معلومه،اما امان از دسته سوم؟؟؟؟!!
چکار میشه کرد؟؟؟ میشه با منطق و هستدلال و آیت و نشانه از خواب بیدارشون کرد؟؟؟ نمیشه...!
کل آدمهای کره زمین و اگه جمع بزنیم میبینیم شاید بیشتر از 99 % تابع و پیروو ادیان مختلف هستند که نقطه مشترکشون اینه که خدا دارند..از نظر منطق ریاضی و فیزیک ،بی خدایان حدودشون نزدیک و مساوی صفره...
به همین بسنده میکنم که خداییش این دیگه خیلی بی انصافیه که اون اکثریت رو غرق در جهالت بپنداریم!!!

405:

اشتباه شما دو بخش داره:
1:توسل به نظر اکثریت
2-محاسبات آماری
گزینه اول که آشکارا یک مغالطه هست ولی با این حال تعداد خداناباوران + لاادری گرایان و...

حدود 850 میلیون نفره

406:

درود بر شما دوست گرامی
خواهشمندم فقط و فقط یکی از این برهان های 29صفحه اشاره شده را مشخص نمایید

چون خانوم زیبا هم دنبالش بود
قضیه خواب و بیداران نیز جالب بود
متشکرم

407:

درودی دوباره..چون مطلب شما فرمایشات دوستان دیگر هم در بر داشت،جواب همین مطلب را عرض میکنم..

[quote=s_z_annul;2692863]درود...

در مورد قسمت اول فرمایشات شما اگر ممکن هست چند نمونه از اون پست هایی رو که به صورت منطقی و عقلانی خدا اثبات شده را برای ما بیاورید.
فکر میکنم تعصب بروی موضعی که گرفته اید شما رو وادار میکنه که عنایت به نتیجه مباحث مطروحه که با انواع ادبیات (فلسفه ،منطق،فیزیک،عرفان..)که فرموده شد نداشته باشید!..

و مباحث را بدون نتیجه فرض کنید..در حالی که همون اکثریت که بعضا دوستان میپندارند در جهالت هستند،با ادبیاتی ساده تر از این مباحث ،خدارو درک کردند..


در مورد قسمت دوم...
من هم کاملا موافق هستم و هم عقیده با شما ، اما فکر کنم منظورتون از انسان های بیدار خودتون و هم فکرانتون باشند و و موارد 2 و 3 رو به ما اطلاق کردید...

که جای بحث دارد و باید ثابت شود که شما بیدارید و ما خواب چون دقیقا همین فرموده شما رو خداناباوران نیز میزنند و مورد 1 رو به خودشون اظلاق می نمايند و 2 و 3 رو به شما...

من پیرو راه انسانهای بیدار هستم فقط..همون انسانهایی که یه سریهاشونو خودتون مثال زدید!! و بی شک،برای همه اون اکثریت هم بیدار ترین آدمهای عالم همونا بودند...

ما نیز دقیقا به همین دلیل این جا به بحث می پردازیم تا متوجه شویم چه کسی خواب هست و چه کسی بیدار...
در مطلب اول عرایضم هم عرض کردم که برای منم جای تعجب که بعده این مباحث و این همه پست،چطور تعصب رو کنار نگذاشتید،و فقط یه لحضه ، فقط و فقط یه لحظه تامل به بحثا نکردید..شاید به خاطر همین،این مثال برجسته رو عرض کردم..
در مورد قسمت سوم فرمایشات شما نیز undead_knight عرض کردند که حرف شما مغلطه ای بیش نیست
به نظرم باز این مثال اینجا صدق میکنه!!! چراشو در ادامه مطلب عرض خواهم کرد..
اگر بخواهیم با این هستدلال پیش برویم که اصولا نباید کسی مسلمان می شد چون در ابتدای پیامبری حضرت محمد نیز هیچ کس مسلمان نبود و حضرت علی نیز می توانست مانند شماادعا کند چون تعداد غیر مسلمانان و بت پرستان بیشتر هست بنابراین اون ها بیدارند !!!!
سعی کنید از این گونه هستدلالات هستفاده ننمایید چون بیشتر برای سنین 10-15 سال کاربرد دارد.
دقیقااااااااا""""""""...

بعله...با شما کاملا هم نظرم...اما یه اما اینجا داره...

واونم اینه که پیغمبر خدا خاتم بود..و اتمام حجت...چون فهم انسانها به مرور وقت اینقدر رشد کرده بود که دیگه این دین کامل و پیغمبر خاتم رو پذیرا باشند..


فکر میکنم واژه اتمام حجت معنیش قابل درک برای هر منطق و سنینی باشد...
بنده 2 تا آیه عرض کردم که با کمال شفرمودی باز برایتان کاربرد دارد...
وقتی منطق و کلام خدارو که آیه به آیه اش روشنگریست ،شما قبول ندارید، و در منطق زیر 15 سال میگنجانید و تکذیب میکنید..
وقتی که کلام برگزیدگان خدا بر زمین، همه اون چند هزار پیغمبر چون ..عیسی،موسی ،محمد رو قبول ندارید و تکذیب میکنید..
وقتی که نقل و قولهای همه بیداران عالم چون علی حسین..

را بی ارزش میپندارید و مدیی هستید که شما و فرمودهایتان (که نمیدانم در چه مقیاسی میشود ارزش گذاری کرد و اصلا در اصول سنجش ارزش میگنجد) در بیدار هست و اونها در خواب...و فرمودهایشان را تکذیب میکنید..

وقتیکه فرمایشات نخبگان عرفا و علما که به فواصل فرموده شد ویا مغلته شد و یا در براهین شما جایی نداشت و مبتنی بر نظریه های سکولاری و لاییکی نبود و چیزی جز جهالت به ضعم وبرای شما در پی نداشت..
وقتیکه...
و خلاصه وقتیکه خدایی ندارید که به اون سوگند یاد کنید؟؟چه دل میشود خوش کرد،به اونچه که شما ،نتیجه میپندارید؟؟؟
اگر با تکرار مکررات برای شما حاصلی در پی میشد کار به 29 صفحه نمیکشید!!!
چنین مباحثی که بین شما و ما در میگیرد حاصلی ندارد،چون خروجی اش اونست که شما اونرا نمیخاهید در یابید...
در شب فریاد زدن،که آی امت روز هست،روز هست..چه میشود فرمود به اون؟؟؟!!
خوب روز هست...!

[/quote]

...

408:

با سپاس دوست عزیز
من عرض کردم فقط و فقط یک برهان بگو
چرا بحث را به بیراهه می کشی که فلانی خوابست و فلانی بیدار یا الان روزاست و یا شب هست ,استاد مغز دارد یا ندارد.
دوست گرامی با این منطق که همه موهومات در صدر اثبات می نشینند
از قبیل خدایان مختلف کالومالینگا,اسباگتی پرنده , اژده های هفت سر و غیره

409:

حالا مگه حرف منطقی نیاز به قسم خوردن داره که خدایی بخواد یا نخواد
مثلا من بگم به الله قسم یه مورچه با من فرانسوی صحبت می کرد شما باور می کنی
یا بدون قسم بگم یه مورچه داشت یه دونه گندم رو می برد لونش
امان از دست این مورچه

410:

با توجه به واقعيت هاي فوق بايد قبول كنيم عالم ماورالطبيعه نياز روحی بشر بوده .

تا جوهر جان در فضاي بيكران اون به پرواز درآيد و آرام گيرد .

صرفنظر از اينکه اصولا آفريدگاري در كار باشد يا نباشد .

بيش از هرچيز اين خود بشر هست که نياز به پرستش مرجعی مثل خدا دارد .

و پيامبران اين نياز فطري بشر را به فراست دريافته بودند .

از اين رايشان مدعي رسالت شدند .


اگر بپرسند نام آفريدگار جهان چيست ؟ هر فرد به اقتضاي آئين خود نامي مي آورد .

از جمله الله .

يا هو وه .

روح القدس .

اهورامزدا .
برهما و يا چيزي نظير اين ها .اونگاه اين سئوال مطرح مي شود كه خداي واقعي كدام هست ؟ خداي محمد .

خداي عيسي .

خداي موسي .

خداي زردشت .

خداي مزدك .

خداي ماني .

خداي سيدعلي محمد .

خداي بودا .

و يا دهها خداي ديگر كه در هندوستان و ساير نقاط پرستنده دارد ؟


جواب روشني نمي توان داد .

واقعيت اين هست كه تخيل و تجسم پيامبران از خالق هيچگاه يكسان نبوده .

بلكه تفاوتي عظيم در تعاليم و احكام اونان ملاحظه مي گردد .

طبعا
امت اونان هم از آفريدگار خود تصور ي يكسان ندارند .

به طوري كه فرموده اند به تعداد انسانهاي رايشان زمين خدا وجود دارد .

چرا كه تصور هرفرد از خداي خود با ديگري متفاوت هست .


اونچه در احكام شرع اسلام زير عنوان الله مي بينيم .

در احكام دين يهود .

ميسح و يا زردشت نمي بينيم .

از جمله مسئله پوشش حجاب .

پرداخت ديه .

نوشيدن باده و دهها مورد ديگر .


مي دانيم ايرانيان باستان هم يکتا پرست بودند .

خدائی داشتند که به اون اهورامزدا می فرمودند .

ما بر سر لفظ مشكل نداريم .

اما اهورامزداي ايراني در تبلور معنا وصفات و كمالات با الله عرب تفاوتهای پايه ی دارد .شخصيت اهورامزدا به نيکی .

صداقت و صميميت آراسته هست .

فرمودار نيک .پندار نيک .

کردار نيک جزو اصول دين زردشت هست كه با دروغ .

ريا .

تزايشانر و خدعه ميانه خوبي ندارد .اما الله را خصوصياتي ديگر هست .

گرچه هر سوره قراون با جمله رحمان و رحيم شروع مي شود .

اما
بيش از 500 آيه قراون در تائيد .

تشايشانق .

و تحريك به خشونت هست .

همينطور وعده عذاب اليم و آتش جهيم و شکنجه روحی و جسمی فراوان هست .

بنابراين در مجموع خشك و خشن هست .دروغ را در پوشش مصلحت جايز مي داند و خدعه را در جنگ مشروع .

حتي درآيه اي از قراون مي فرمايد .

مکرو و مکرالله .

والله و خيرا ماکرين .

يعني الله خود از همه مكارتر هست .

صفاتی چون قهار .

جبار .

و متکبر که در خور فرهنگ عرب بوده به او منتسب هست .

لذا با خصلتهای اهورامزداي ايرانی هم خوانی ندارد .خدای زردشت خواستار محبت و ستايش هست و خدای عرب خواستار ترس و تسليم .

خدای ايرانی آزادگی دارد و خدای عرب هستبداد .

چندان كه راه را بر هرگونه چون و چرا بسته هست .خداي زردشت منع و مانعي در راه نشاط .

شادي .

رقص و پايگوبي و شنيدن موسيقي ايجاد نمي كند .

در حاليكه خداي اسلام .

حتي ابزارهاي شادي را حرام و مكروه مي داند .تفاوت باورها انسان را دچار شك و ترديد مي كند كه آيا خدا انسان را آفريده و يا اين انسان هست كه در محدوده فكر خود خدا آفريده هست .

شايد پيامبران خداي خود را برپايه تصورات ذهني خايشانش ساخته و پرداخته باشند .

كسي چه مي داند .

411:

1_خدای مورد ادعا بايد بدرستی تعريف شود و اين تعريف باید به اصطلاح جامع و مانع باشد.
2_نظم هم بايد بدرستی تعريف شود.
پس از اينها اونگاه می توان به فرمودگو درباره «خ د ا» __هر چه که باشد__ پرداخت.

412:

مشکل اینها با فونت نیست،مشکلشون با مفهومشه<IMG class=inlineimg alt=0 src=\"http://eveinteractive.com/hopper.php?q=uggc%3A%2F%2Fsbehz.unzzvuna.pbz%2Fpyv ragfpevcg%2F%27%2Bfzvyvrcngu%2B%27\" border=0 smilieid=\"35\">

413:

از تمام دوستان خداپرست درخواست ميكنم سعي نكنند به هر صورت و يا با هر وسيله و برهان ضعيفي خدا رو اثبات كنند چون در اكثر مواقع كارشون نتيجه عكس داره
در ضمن اين تاپيك به موازات تاپيكيه با عنوان "روش اثبات خدا" و بهتره اين دو تلفيق بشن
در اون تاپيك بعد يه بحث طولاني و پيگيري زنجيره ايي برهان ها در نهايت يه سري مباحث پيشرفته فيزيك اومد وسط و من به مطالعهكتاب هايي ارجاع داده شدم(به سبك سايت هايي مثه افشا)
و بي نتيجه موند

414:

متاسفانه افرادی که بحث منطقی مینمايند خیلی کمه و البته در نهایت به ضرر خودشون هم میشه ولی به هر ترتیب،برهان ها و جواب های داده شده به اونها مدل های مختلفی دارند.


415:

بسم الله الرحمن الرحیم


آیا شما به نیاز فطری بشر برای پرستش باور دارید ؟
از کجا فهمیدید که پیامبران صرفا از روی فراست ، مدعی رسالت شدند ؟

نوشته اصلي بوسيله azadah نمايش نوشته ها

اگر بپرسند نام آفريدگار جهان چيست ؟ هر فرد به اقتضاي آئين خود نامي مي آورد .

از جمله الله .

يا هو وه .

روح القدس .

اهورامزدا .
برهما و يا چيزي نظير اين ها .اونگاه اين سئوال مطرح مي شود كه خداي واقعي كدام هست ؟ خداي محمد .

خداي عيسي .

خداي موسي .

خداي زردشت .

خداي مزدك .

خداي ماني .

خداي سيدعلي محمد .

خداي بودا .

و يا دهها خداي ديگر كه در هندوستان و ساير نقاط پرستنده دارد ؟


جواب روشني نمي توان داد .

واقعيت اين هست كه تخيل و تجسم پيامبران از خالق هيچگاه يكسان نبوده .

بلكه تفاوتي عظيم در تعاليم و احكام اونان ملاحظه مي گردد .

طبعا
امت اونان هم از آفريدگار خود تصور ي يكسان ندارند .

به طوري كه فرموده اند به تعداد انسانهاي رايشان زمين خدا وجود دارد .

چرا كه تصور هرفرد از خداي خود با ديگري متفاوت هست .

.
اینکه ادیان و فرقه های مختلف در عصر کنونی در کنار هم برنامه دارند ، دلیل نمی شود که دین حقیقی و خدای حقیقی وجود نداشته باشد ...
یکی از روشهای گمراه کردن انسان این هست که در برابر یک حقیقت ، دهها و صدها دروغ و باطل شبیه به حقیقت منتشر کرد تا به این وسیله حقیقت شناخته نشود ...
مفهوم " اطلاعات " و " ضداطلاعات " در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جهان بخوبی شناخته شده هست ...
یعنی در بعضی از جاها برای مغشوش کردن یک سری اطلاعات حقیقی ، مجموعه ای از اطلاعات نادرست را رها می نمايند تا حق از باطل شناخته نشود ...
و انبوه بودن "باطل" دلیلی برای نبودن "حق" نمی شود ...
مسئله تحریف در ادیان و فرقه سازی هم در جای خود قابل بحث هست ...
........................
اما از کجا فهمیدید که پیامبران فقط تخیل و تجسم از خالق داشتند ؟

نوشته اصلي بوسيله azadah نمايش نوشته ها

اونچه در احكام شرع اسلام زير عنوان الله مي بينيم .

در احكام دين يهود .

ميسح و يا زردشت نمي بينيم .

از جمله مسئله پوشش حجاب .

پرداخت ديه .

نوشيدن باده و دهها مورد ديگر .


مي دانيم ايرانيان باستان هم يکتا پرست بودند .

خدائی داشتند که به اون اهورامزدا می فرمودند .

ما بر سر لفظ مشكل نداريم .

اما اهورامزداي ايراني در تبلور معنا وصفات و كمالات با الله عرب تفاوتهای پايه ی دارد .شخصيت اهورامزدا به نيکی .

صداقت و صميميت آراسته هست .

فرمودار نيک .پندار نيک .

کردار نيک جزو اصول دين زردشت هست كه با دروغ .

ريا .

تزايشانر و خدعه ميانه خوبي ندارد ..
فرمودار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک برمی گردد به اینکه " نیک " چیست ...
..................................................

................
مسئله اینجاست که عده ای بیان می نمايند که "نیکی" فقط شامل اموری مثل احسان به امت و مهربانی با همه اونهاست و اگر مثلا کسی در شرایط خاصی دست به سلاح برد و یا از نیروی " خشم " هستفاده کرد ، پس نتیجه می گیرند که او " نیکی " را زیر پا گذاشته ، درحالیکه می توان دهها مثال آورد که هستفاده از سلاح و نیروی خشم برای مقاصد " نیک " ضروری هست که البته در جای خودش باید بحث شود ...


نوشته اصلي بوسيله azadah نمايش نوشته ها

اما الله را خصوصياتي ديگر هست .

گرچه هر سوره قراون با جمله رحمان و رحيم شروع مي شود .

اما
بيش از 500 آيه قراون در تائيد .

تشايشانق .

و تحريك به خشونت هست .

همينطور وعده عذاب اليم و آتش جهيم و شکنجه روحی و جسمی فراوان هست .

بنابراين در مجموع خشك و خشن هست .


.

اگر بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدا آمده هست برای این هست که تمسک به نامهای رحمن و رحیم باید در ابتدا باشد تا پناهی باشد از خشم و غضب خدا ...
و اسلام بیان نداشته که خداوند متعال فقط رحمانیت و رحیمیت هست تا بعد چنین نتیجه گرفته شود که در اون تناقضی هست ...
هرکدام در اسماء خدا در " تجلی گاه " مربوط به خودش " ظاهر " می شود ...
همانطور که در زمین در یک بخش آتشفشان ظاهر می شود و در بخشی دیگر دریا و جنگل و ...
چنین بیان شده که خداوند متعال برای مومنان و متواضعان در سیمای " متکبر " ظاهر نمی شود ...
بلکه او در هم کوبنده "متکبران" هست و در برابر متکبران با " تکبر " ظاهر می شود تا خواری اونان آشکار شود ...
تشویق و تحریک به خشونت هم بدون میزان و حساب و کتاب نیست و در جای خودش بحث شده هست ...

نوشته اصلي بوسيله azadah نمايش نوشته ها

دروغ را در پوشش مصلحت جايز مي داند و خدعه را در جنگ مشروع .

حتي درآيه اي از قراون مي فرمايد .

مکرو و مکرالله .

والله و خيرا ماکرين .

يعني الله خود از همه مكارتر هست .

صفاتی چون قهار .

جبار .

و متکبر که در خور فرهنگ عرب بوده به او منتسب هست .

لذا با خصلتهای اهورامزداي ايرانی هم خوانی ندارد ..
دقت کنید :
صداقت و راستی در اسلام از لشکر عقل دانسته شده و باید نسبت به همگان رعایت شود چه مومن باشند و چه کافر و مشرک و چند چیز در اسلام هست که نسبت به مومن و کافر یکسان هست :
1- راستگوئی و صداقت .
2- امانت داری و رد امانت .
3- صله رحم و پیوند با خویشاوندان .
4- احسان به والدین .
........................................


مثلا امانت داری اونقدر در دین اسلام مهم هست که امام سجاد (ع) فرمود اگر قاتل پدر من شمشیرش را نزد من به امانت بگذارد در حالیکه هنوز خون از اون می چکد و سپس بیاید و شمشیرش را ازمن بخواهد امانتی را که به من داده به او رد می کنم ...
درباره صداقت و راستی هم همینطور هست ...
.......................................
اما مصلحت در کجاست ؟
مصلحت در اونجاست که مثلا فردی به نام عمار یاسر را شکنجه می دهند و می گویند رسالت محمد (ص) را انکار کن و او از روی فشار و درد به زبان انکار می کند و دروغ می گوید اما در دل همچنان مومن می ماند و عمل او هم از لحاظ شرع و هم از لحاظ عقل مقبول و پسندیده هست ...
.....................................
مکر خدا هم در مورد مکر نمايندگان هست ...
و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین ...
و مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترین مکرنمايندگان هست ...
این آیه بیان می کند که مکر خدا برای کسانی هست که اهل مکر و فریب هستند و مکر خدا در برابر اونها عین خیر و رحمت برای دیگر بندگان هست ...
.......................................
تکبر هم همینطور هست و خداوند متعال در برابر متکبران ، متکبر هست نه در برابر متواضعان ...
.........................................
کجا در جنگ خدعه و نیرنگ مشروع دانسته شده هست ؟
امام علی (ع) می فرماید اگر مکر و نیرنگ جایگاهش آتش نبود من مکارترین عرب بودم ...
مجوز مکر و فریب به ما داده نشده هست ...
.........................................
" جبار " هم یعنی بسیار جبران نماينده کاستی ها ...
مثلا در دعا هست که : یا جابر العظم الکسیر ...
یعنی ای جبران نماينده ( ترمیم گر ) هستخوان شکسته ...


نوشته اصلي بوسيله azadah نمايش نوشته ها

خدای زردشت خواستار محبت و ستايش هست و خدای عرب خواستار ترس و تسليم .

خدای ايرانی آزادگی دارد و خدای عرب هستبداد .

چندان كه راه را بر هرگونه چون و چرا بسته هست .خداي زردشت منع و مانعي در راه نشاط .

شادي .

رقص و پايگوبي و شنيدن موسيقي ايجاد نمي كند .

در حاليكه خداي اسلام .

حتي ابزارهاي شادي را حرام و مكروه مي داند .


خدای اسلام ، می خواهد مومنان شادی بی نهایت داشته باشند نه اینکه فریب اون دسته از شادی ها که در باطن " سم مهلک " هستند بخورند ...
کسی که باطن این جهان را ببیند خودبخود می فهمد که شادی راستین کدام هست ...
وقتی که می دانیم که در باطن کالبد آدمی چیست و ابتدایش چه بوده و آخرش چیست و وسطش چیست و حمل نماينده چیست و پنهان نماينده چیست ...
وقتی که می دانیم در قبرها خوراک کرمها هستیم به این بدن نمی نازیم و فخر نمی کنیم و دچار غفلت و فراموشی از خود نمی شویم و رقص و پایکوبی و ...

نمی کنیم ...
شادی برای چه ؟ ...
خردمندان در این جهان شادی حقیقی نمی بینند ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .


416:

ببخشید من متوجه منظور شما نشدم.کمی بیشتر توضیح دهید.


417:

آخه شما فونتتون رو عوض کردید،منم فرمودم که فونت مشکل اینها نیست،با مفاهیم پست شما مشکل دارند.

418:

بابا تعطیل کنید این صحبتهارو...این حرفها دیگه واسه خودتونم نخ نما شده!!! جز عده ایی معدود و انگشت شمار از خودتون،دیگه هیشکی واسه این حرفها پبسی وا نمیکنه!!!!
اینهمه آدم روی کره زمین زندگی میکنن که هرکدومشون دارای یه قوم و مکتبی و آیین و مذهبند، و حداقلش تو داشتن خدا با یکدیگر مشترکند...!!! و تو این نسبت ،افراد بیخدا در نسبتی نزدیک صفر برنامه میگیرند!!!
همشون به خداشون ایمان دارند...
اگه که با علم صغیر و محدود بشر میشد خدارو ( خالق همه جهانهارو) درک کرد که، اینجوری خیلی از افراد نوع بشر میتونستند خودشون رسما" خدایی رو هم بدست بگیرند!!!
از طرفی، به کل، اختیار آدم در انتخاب شرک ورزیدن و خدا پرستی زیر سوال میرفت!!!!
آیا اونوقت دیگه از همین قوم شرک ورز،کسی بود که دیگه شرک ورزی نکنه به فرموده خودشون؟؟؟!!!
خوده خدا هم بارها تو آیه هاش فرموده که اگر خدا میخاست و اراده میکرد، همه رو میتونست به جبر خدا پرست و مطیع میکرد..
جون هرکی و دوست دارید جمع کنید این بساط و که واسه همه نخ نما و تکراری شده...


419:

هر چند این بحث ها همیشه فرسایشی هست ولی محض اطلاع:
توسل به اکثریت کلا یک مغلطه هست و دیگه اینکه تعداد این پپسی وا کن ها همچین هم کم نیست!حدود 800 میلیون نفرند که شامل خداناباور،لا ادری و....

میشند.
تازه این جدا از مذاهب بودایی و بعضی مدل های هندوئیسم(که خداناباور هستند،البته نه همشون) و تائوئیسم و...

میشه که مذهب هستند ولی خداگونگی در اونها کم هست.
در واقع حدودا بیش از نیمی از جهان به مذاهب خداباور تعلق میگیره و باقی چندان در مورد قبول خدا توافقیندارند.
برای من خیلی جالبه که افراد میتونند با این علم صغیر و محدودشون،موجود به اون بزرگی رو بفهمند و اثبات بنمايند(حداقل اثبات بنمايند)!
البته مبحث اختیار و اینکه هست یا نه و اینکه اصلا چرا باید باشه خیلی به اینجا مربوط نیست.
راستی تا یادم نرفته بگم که خدایان ادیان ابراهیمی هم با همدیگه اختلافات پايه ی دارند،هرچند به هم شبیه هستند.


420:

دقیقا نکته همینه خدا رو نمیشه اثبات کرد مثلا میشه برهان خلف رفت یا از روش حذفی رفت


ولی کلا امت چه خداباور چه خداناباور کاری به دلایل ندارند حتی انسانهای منطقی بستگی داره دوست

داشته باشند کدوم دلیل واسشون منطقی باشه

یعنی کسی که دوست داره خدا باشه خیلی از دلایل واسش بدیهی میشه ممکنه اون دلایل قوی یا ضعیف باشند

و کسی که دوست داره خدا نباشه تمام سعیش رو میکنه همون دلایل رو به هر نحوی رد کنه و برعکس قضیه برای هر دو

و همیشه آدما خودشون خواستن که از این به اون یا اون به این تغییر عقیده بد

421:

من با مطلب toosi موافقم..
اما خدا پرستی، در ذات انسان سرچشمه میگیره و در واقع نهاده شده...
مثه پرنده ای که به صورت غریزی ناوگیشن میدونه و میتونه جهت یابی کنه..یا فن پرواز و بلده و یا در مقابل خطرات ریاکشن های معقولی داره که از هیچکی یاد نگرفته..
آدم هم ذاتا" خدا باوره...حتی خوده خدا ناباوران هم (به مثل قراونی) وقتی تو بلا و مصیبتی خیلی سخت دچار میشن،(مثلا" در طوفان دریا به سختی کشتی شون به تلاطم سخت دریا دچار میشند)، سخت خدارو میخوانند!!اما وقتی به ساحل سلامت رسیدند،دیگه همه چی یادشون میره!!
بازم میگم،خدا اگر میخاست ،به راحتی خودشو بروز بده و ظهور پیدا کنه، اینکار براش آسون بود..
اما اختیار این انتخاب رو در سختی به آدم داد،تا ببینه آدمه اختیار دار کدوم و انتخاب میکنه؟؟!!!
وگرنه حاجتی به زمین نبود و در عین مطلق خدا باوری، زمین بهشت بود...!

422:

راستی من چند وقت پیش واقعا توی یه طوفان گیر کرده بودم وسط دریا.

همش می فرمودم «یا ابالفضل».

نکنه این حضرت ابالفضل همون خداست؟ اما این واقعا نشون میده که در ذهن من از کودکی ابالفضل به عنوان نجات دهنده از بلا معرفی شده و ناخودآگاه من اینو یاد گرفته.

اگه درخت عرعر هم معرفی شده بود من هنگام بلا اونو صدا می کردم.

پس ربطی به فطرت خدا پرست ما نداره.


423:

بسم الله الرحمن الرحيم


در روايتي از يکي از امامان (ع) هست که خطاب به فردي فرمود که آيا شده در دريا گرفتار شده باشي و در اون حال بداني که کسي هست که مي تواند تو را نجات بدهد ؟ وقتي که اون فرد جواب داد بله .

فرمود : اون همان خداست ...
البته اصل روايت يادم نيست ولي مضمون کلي اون همين هست ...
مسئله اصلي اين هست که در اون حال در " معنا " خدا را به "نجات دهنده "مي شناسيم و البته ممکن هست هستمداد از خدا در لحظات خطر به نامهائي ديگر و به لغات و زبانهائي متفاوت فرموده شود اما در هر حال يکي از بيدارنماينده هاي مهم فطرت مواجه شدن با پديده اي به نام " مرگ " هست ...
يکي از دروغهائي که آدميان ( در حالت آگاهي متعارف ) مدام در حال فرمودن به خود هستند اين هست که اونان گمان مي نمايند تا فردا و يا حتي تا لحظه اي ديگر زنده هستند ، در حالي که هيچ تضميني براي چنين چيزي به هيچ وجه وجود ندارد و همين دروغي که به خود فرموده مي شود چه خود اون را به خود بگوئيم و چه از طريق نهادهائي ديگر در ما القاء شده باشد به معناي ضديت با " حق " هست ...
به عبارت ديگر ما در واقعيت " آگاهي معمولي " در ضديت با حق و حقيقت هستيم ، نه فقط در اين مورد بلکه در بسياري از موارد ديگر در ضديت با حق زندگي مي نماييم ...
مثلا ما بطور معمول به خودمان مي گوئيم که در گذشته هاي دور زندگي نکرده ايم و شايد دليل ما اين باشد که چنين چيزي را به ياد نداريم و در اين رابطه به " حافظه " خود اعتماد داريم و تکيه مي نماييم اما اعتماد به حافظه اي که نمي تواند حتي يک سالگي ما را به ياد بياورد چگونه ممکن شده هست و چرا ؟ ...
مواجه شدن با مرگ اين وضعيت را بر هم مي زند و گوشه هائي از حقيقت را در ما بيدار مي نمايد ...
...................
پايه و پايه " فطرت " معمولا پذيرفته مي شود ، اما چگونگي و جزئيات اون مورد اختلاف واقع شده هست و البته اين به اين معنا هم نيست که نمي توان در شناخت فطرت به توافقي پايه ي رسيد ...
انکار " فطرت " به معناي انکار بسياري از چيزهاست ...
مثلا با چه دليلي ما مي گوئيم حقيقت خوب هست و يا آزادي و حقوق انساني خوب هستند و مثلا ستمگر بودن بد هست ...
ما هم به قوانين حقوق بشر که فرموده شده بر مبناي فطرت انساني بنا شده اند برخي اشکالات و اشتباهات پايه ي قائل هستيم و اگر بخواهيم اينجا مورد موشکافي برنامه دهيم بسيار مفصل مي شود ...
اينکه چرا دين اسلام و يا خدا آگاهي مورد حمله و هجوم واقع مي شود اما حقوق بشر همانند وحي منزل تلقي مي شوند واقعا جاي تامل دارد ، چرا کمي هم مفاد و اصول حقوق بشر رايج را مورد نقد و بررسي برنامه نمي دهيم تا ببينيم که آيا درست هستند و مطابق با فطرت هستند و يا بر پايه توافقات اجتماعي و سياسي و ...

حاصل شده اند ...
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

424:

به نظرم این یه خود فریبیه!!! در واقع، اتفاق همون نکته مطلبی که دوست عزیز، آقای toosi هم بهش اشاره کرده بود..
شما اگه اسم کسی هم بلد نباشید، در اون هنگام و ناخداگاه، از کسی که میدانید خالق جهان هست،در واقع مدد میجویید!! اگر اسم ابالفظل یا هر اسم دیگر رو میگید،چون جسم و ظاهر ( زبان )همیشه عادت به تشبیه و تجسم رو داره، اون اتفاق باطن رو، دوست داره بهش وصل کنه،و بی تردید هم وصل میکنه...اسم رو میگه،اما همون قدرت انتظار داشته از خدارو که در فطرتش (اون انتظار ایجاد شده و حدش معلومه رو )،در واقع میخاد...
اسامی، فقط فعلی هست برای تشبیه کلامی (ظاهر)!!!!!
مثلا" همین اسمی که برای شما انتخاب کردند ، مثال آقای" رهبر" ..
اسم شما میتوانست هر اسم دیگر ( مثلا" درخت عر عر یا ...) یا همه اسما (با هم)باشد،اما رهبر هست!!! آیا باطن اسم خلاصه ایی از موجودیت شما و هر انسان هست؟؟؟!!
خوب جواب اون مشخص هست:چون کلام (بعده جسم) همیشه (محتاج) تشبیه هست،برای ظرفیت شناخت،به اون توصل میجوید...


425:

سلام
همانطور که می دونید نقد و بررسی مقدسات "غرب آزاد " طبق قوانین مصوب اونها جرم محسوب میشه .
همانطور که "دیوید اروینگ" ،"یورگن گراف" ،"روبر فوریسون" ،"روژه گارودی"مجرم هستند .


426:

محتوای مجرمانه با مقدسات فرق داره؛مثلا ممکنه جایی الکل ممنوع باشه ولی ربطی به مقدس بودنش نداره و این که این قانون خوبه یا بد هم ربطی به مقدس بودنش نداره،ایضا.
یعنی اینکه قانون چیزی رو منع کرده و ممکنه این موضوع اشتباه باشه،ولی در مورد چیزهای مقدس ادعا میشه که اونها بدون نقص هستند.


427:

درود بر همه دوستان فکر می کردم این جستار ها به کلی تخته شدن خوشحالم که باز هستارت خورده اگه به تاریخ جستار (نمی دانند که خدا نیست) نگاهی بندازین متوجه میشین پنج ماهیه که نام مقدسه من هنوز نفر آخره
به هر خوشحالم که باز در کنار دوستان خودم هستم اسم نمی برم چون خودشون می دونند

428:

فرضيه اي بر آفرينش
جهان هستي تشكيل شده از ذراتي فعال كه به طور آشكار و پنهان باهم در كنش و واكنش اند وتاثيري متقابل دارند .


شيوع يك بيماري در سطح شهر براثر بادهاي موسمي .

لرزش شيشه اتاق بر اثر ارتعاش موتور كاميون در كوچه مجاور .

و يا متاثر شدن اونتن گيرنده راديو بر اثر گسيل امواج فرستنده .

و خيلي از موارد ديگر نشاندهنده رابطه ذرات جهان و تاثير گذاري اونها بر يكديگر
هست .


بعضي از اين روابط تا كنون شناخته شده و بر اون قانون نوشته اند .

مثل قانون جاذبه كولني يا جاذبه نيوتني .

در حالي كه هايشانت خيلي از روابط هنوز ناشناخته مانده هست .


در باب خدا شناسي سخن بسيار رفته و هزاران پيامبر مدعي رسالت شده اند .

اما ماهيت خداوند همچنان ناشناخته مانده .

علي رغم اونكه در محدوده حدس و گمان و در عالم وهم وخيال تعابير بسيار و شرح و توصيف فراوان از او شده هست .


به فرض كه موجودات عالم اعم از جاندار و گياه و جماد .

زمين و خورشيد و كهكشان و افلاك اعضاي وجودي يك پيكره واحد را تشكيل دهند .

آيا مي توان اين پيكره واحد را همان آفريدگار ناميد ؟ و به معناي كثرت در وحدت تلقي نمود .

انيشتين به وحدت وجود باورداشت .

به اين معنا كه آفرينش مجموعه اي هست از سه عامل ماده .

انرژي و شعور .

و آفريدگار جان وجوهر وجودي اون هست .

كه خود درون اين مجموعه برنامه دارد .

نه خارج از اون .


بعضي فرموده اند مي توان از طريق خودشناسي به خداشناسي رسيد .

براين پايه شايد بتوان تشابهي بين اجزاي بدن انسان و اجزاي بدن آفريدگار بيآبيم .


مي دانيم ساختار بدن انسان تشكيل شده از اعضاي مختلف مثل قلب و مغز و ريه و ميليونها موجود زنده مثل سلولها و گلبول هاي خون .

با همين قياس فرض كنيم ساختار بدن خداوند نيز شامل آسمان و زمين و ميلياردها موجود ريز و درشت مي شود .

در بدن انسان هر لحظه ميليونها سلول ساخته مي شود و يا مي ميرد .

و دربدن خداوند نيز هرلحظه ميلياردها ستاره و يا موجود زنده ساخته مي شود و يا از ميان مي رود .


با توجه به اينكه از كار افتادن يك عضو از بدن انسان بر ساير اعضا تاثير نامطلوب مي گذارد .

آيا مي توان فرمود تولد و يا مرگ يك ستاره بر ديگركرات تاثير مي گذارد .

اگر بگوئيم خير .

شايدبه خاطر نا داني ما باشد كه واقعا ارتباط اون را نمي دانيم .


آيا برپايه فرضيات فوق انسان مي تواند خود را جزئي از پيكر خداوند بداند .

آيا ما همچون سلولي در وجود خداوند شناوريم .

همانطور كه يك سلول زنده باهمه كوچكي در بدن انسان شناور هست .


مي دانيم گلبول سفيد خون يك ذره ذيروح و باشعور به حساب مي آيد .

چندان كه ميكروبها .

ايشانروسها و باكتري ها را مي شناسد و با اونها درگير نبرد مي شود .

بدون اون كه آدمي از جانفشاني اون باخبر شود .


سئوال پايه ي اين هست كه آيا انسان خداي خود را بيشتر مي شناسد يا گلبولهاي خون انسان را ؟ كسي نمي داند .

همين قدر مي دانيم كه گلبولها اونقدر از نظر هوشي پيشرفته اند كه گروه خوني خود را بهتر از ما انسانها مي شناسند .

429:

بسم الله الرحمن الرحيم

من قبلا فرضيه اي را خواندم که از اين هم عجيب تر بود و اون فرضيه اين هست :
از اون جائي که بزرگي و کوچکي نسبي هست و بستگي به ناظر دارد ، همه اتمها و ذرات ريز هسته اي هم از نگاه ناظراني که محتملا بر رايشان سطح برخي از اونها زندگي مي نمايند ، همانند سيارات و ستارگان ما هستند ...اگر اين موجودات ساکن در جهانهاي ميکروسکوپي خودشان شامل ذرات ريزتري باشند که بر رايشان ذرات اونها هم به همين وضع موجودات ديگري به سر ببرند چطور ؟ و همينطور تا بي نهايت ! ...
از طرفي ديگر شايد همه کهکشانهائي که ما اونها را عظيم مي دانيم ذره اي در بند انگشت يک موجود ديگر باشد که به آسمان جهان خود نگاه مي نمايد و نمي داند که همه جهان و کهکشانهائي که او عظيم مي داند هم ذره اي در دانه شني در کنار دريائي در يک جهان عظيم تر هست ؟ ...

و به همين ترتيب تا بي نهايت ! ...
لوبسانگ رامپا نايشانسنده کتابهائي مثل "چشم سوم" ، "غار پيشينيان" و ...

نظير چنين فرضيه اي را مطرح کرده بود و مدعي بود که چنين چيزي را از دانش تبتي ها کسب کرده هست ، جداي از تخيلي يا واقعي بودن همه اين ادعاها اون چه حائز اهميت هست اين هست که او هيچ گاه ادعا نمي نمايد که يک جهان يا کيهان معادل خداست ...
...........
به طور کلي اونچه ما "ايمان "به اون داريم اين هست که ذرات هستي چه شامل گلبولهاي سفيد باشد و چه کوچکتر از اون در سطوح ريزتر و چه موجوداتي در سطوح کيهاني و عظيم از ديدگاه ما ، همه و همه نيرايشانشان را از خدائي واحد و توصيف ناپذير دريافت مي نمايند که هيچ نياز و وابستگي به هيچ موجودي ندارد و شامل اجزاء و محدوديتي هم نيست ...
وقتي هم که مي گوئيم " واحد " بايد توجه داشته باشيم که منظورمان عدد يک در برابر دو و سه و چهار و ...

نيست زيرا اعداد هم "پديد" و " موجود "شده اند و اون خداي توصيف ناپذير که ما او را "واحد" مي دانيم ، عدد آفرين هست و خودش با عدد تعريف نمي شود ...
"واحد" يعني اينکه محدود به چيزي نيست اما وقتي که ما مي گوئيم مثلا يک آدم ، يا يک مداد ...

اين " يک " در حقيقت "واحد" نيست ، چون خودش شامل اجزائي ديگر هست مثلا يک آدم خودش شامل دو چشم و دو دست و ده انگشت و ...

هست پس "واحد" به معناي حقيقي نمي تواند باشد ، کيهان هم همين طور هست ، در اصطلاح مي گوئيم "واحد" اما "واحد" به معناي حقيقي نيست ...
اما ذات خداوند متعال شامل اجزاء نيست و محدوديتي در او نيست و او " واحد " هست ...
...........


بطور کلي اينکه ما جزء کيهان باشيم يا خودمان کيهان باشيم و يا حتي کيهان آفرين باشيم ، هيچکدام اينها نمي تواند معادل خدا باشد و خدا هميشه در توصيف ناپذيري هست ...

خدا برتر از اون هست که توصيف گردد ...لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


430:

نقل قول - به طور کلي اونچه ما "ايمان "به اون داريم اين هست
دوست عزيز ايمان كه دليل علمي و عقلي نمي تواند باشد .

ايمان مي تواند برخاسته از دين شما باشد كه به احتمال زياد ارثي هست .
وانگهي چگونه مي توانيد در مورد هايشانت آفريدگار با اين قاطعيت اظهار نظر كنيد .

در حاليكه مي توانستيد با آوردن شايد و يا ارائه سئوال راه بحث را باز گذاريد .

431:

بسم الله الرحمن الرحيمايمان ممکن هست منشاء اجتماعي و خانوادگي و ...

داشته باشد و بر مبناي تلقين و تاثيرات محيطي به وجود بيايد که اگر چنين باشد همان ضرب المثل " باد آورده را باد هم خواهد برد "در اين مورد به کار مي رود يعني پايه و پايه ايمان درست نيست و در خطر محو و زوال هست ...
اما ايماني که ما از اون سخن مي گوئيم منشاء بسيار قديمي تري دارد و مربوط به زندگي اين جهاني نمي شود .


ما ايمان داريم چون قبلا حقائق را تجربه کرده ايم و در فطرت ما ثبت شده هست ...
......
راه براي اظهار نظر و تبادل انديشه هم بسته نيست ...


شما در جهان خودتان هستيد و ما در جهان خودمان ، شما مي گوئيد "شايد" و ما مي گوئيم "ايمان" داريم ...

لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .


432:

بسم الله الرحمن الرحیم

در واقع موضوع این تاپیک را بهتر بود خداشناسی میگذاشتید.

تا بتوان حول این محور اظهار نظر کرد.

و منتقدین و یا بی خدایان نیز اظهار نظر نمايند .

بهر جهت از کسیکه این موضوع را مطرح و شروع کرده تشکر میکنم.

و بنده سعی میکنم حول محور خداشناسی و انواع و اقسام اون بحث کنم.

خداشناسی حقیقی برخلاف اهل کلام و فلسفه که به هستدلالات خشک و عبوس نظر ، توسل جسته اند .

صرفاً قلبی و شهودی و نهایتاً شخصی و غیر قابل انتقال هست .

البته این بمعنی رد اثبات خداوند از طریق هستدلال و سایر طرق نیست .

حق اینست که خداشناسی واقعی سراسر توحید و نفی غیریت و کثرات موهوم هست .

زیرا که جز ذات اقدس الهی ، همه موجودات و کائنات ، وجودی ظلی و سایه وار دارند.


اما به جهت شرکت در مبحث و موضوع تاپیک شما ،عرائض بنده آمیزه ای از مباحث فطری و شهودی و هستدلالی خواهد داشت .

با اینکه خداشناسی امری فطری هست ، اما برخی از راه فطرت به بیراهه می روند و جز خدا را معبود می گیرند.
زیرا فطری بودن خداشناسی این الزام را نمی اورد که همه انسانها در همه وقتها و همه مکانها خداشناس باشند.

وبقول مولانا :

مومن و ترسا ، جهود و گبر و مُغ
جمله را رو سویِ اون سلطان اُلُغ

پس حقیقت ، حق بُوَد معبودِ کل
کز پی ذوق هست سیرانِ سُبُل

لیک،بعضی رو سوی دُم کرده اند
گرچه سَر اصل هست،سَر گم کرده انداما در شناخت حقیقت الهی و اثبات خداوند ، فهم عامۀ امت نارسا و ناقص هست:

در وجود از سِرِّ حق وذاتِ او
دورتر از فهم و هستبصار کو ؟

این جلالت ، در دلالت صادق هست
جملۀ ادراکات پس ، او سابق هست

جمله ادراکات بر خَر های لنگ
او سوارِ باد، پرّان چون خدنگ

گر گریزد کس نیابد گِردِ شه
ور گریزند، او بگیرد پیشِ ره

433:

خدا شناسی از طریق آثار

چون به اثار این همه پیدا شدت .........................

چون نشد پیدا ز تاثیر ، ایزدت ؟

نه سبب ها و اثر ها مغز و پوست؟ .....................

چون بجویی ؛ جمله گی آثار اوست

دوست گیری چیز ها را از اثر .............................

پس چرا ز آثار بخشی بی خبر ؟

از خیالی ، دوست گیری ایجاد را .......................

چون نگیری شاه غرب و شرق را ؟


(دفتر ششم 1316-1319)

باد را دیدی که میجنبد بدان ............................

باد جنبانی هست اینجا باد ران

مر وحه تصریف صنع ایزدش ..............................

زد بر این باد و همی جنباندش

جزوبادی که به حکم ما در هست .......................

بادبیزن تا نجنبانی نجست

جنبش این جزوباد ای ساده مرد !......................

بی تو و بی بادبیزن سر نکرد

جنبش باد نقس کاندر لب هست ......................

تابع تصریف جان و قالب هست


(دفتر چهارم 125-129)

پس همه دانسته اند اون را یقین .......................

که فرستد باد، رب العالمین

پس یقین، در عقل هر داننده هست ..................

این که با جنبنده ، جنباننده هست


(دفتر چهارم 152-153)

صنع بیند مرد محجوب از صفات ........................

در صفات اون هست ، کو گم کرد ذات


(دفتر دوم2812)هستدلال فطری و اقناعی در اثبات وجود خدا

در اثبات وجود خدا مولانا هستدلالی می آورد که فطرت اون را می پذیرد.

این هستدلال یاد آور برهان ارسطویی محرک اول هست.

چون نمیداند دلی داننده یی ...............................

هست با گردنده، گرداننده یی؟

چون نمیگویی که روز و شب به خود .....................

بی خداوندی کی آید ؟ کی رود ؟

گرد معقولات می گردی ، ببین ............................

این چنین بی عقلی خود ، ای مهین !

خانه با بنا بود معقول تر .....................................

یا که بی بنا ؟ بگو ای کم هنر !

خط با کاتب بود معقول تر ...................................

یا که بی کاتب ؟ بیندیش ای پسر!

چیم گوش و عین چشم و میم فم .......................

چون بود بی کاتبی ؟ ای متهم !

شمع روشن بی ز گیراننده یی ...........................

یا بگیراننده داننده یی؟

صنعت خوب از کف شل ضریر ..............................

باشد اولی یا به گیرایی بصیر ؟


خدا دلیل بر هستیِ خوذ هست

آفتاب آمد دلیل آفتاب .......................................

گر دلیلت باید ، از وی رو متاب

خود نباشد آفتابی را دلیل ................................

جز که نور آفتاب مستطیل

سایه که بود تا دلیلِ او بُوَد ؟ .............................

این بَسَستَش که ذلیلِ او بُوَد


در ذات خداوند اندیشیدن جایز نیست ، اما در آثار و آیات او باید اندیشید.

زین وصیت کرد ما را مصطفی ...........................

بحث کم جویید در ذات خدا

اونکه در ذاتش تفکر کردنی هست .......................

در حقیقت اون نظر در ذات نیست

هست اون ، پندار او زیرا به راه ..........................

صد هزاران پرده امد تا اله

هر یکی در پرده یی موصول خوست .................

وهم او اون هست کان خود عین هوست

پس پیمبر دفع کرد این وهم از او ......................

تا بناشد در غلط سودا پز او

و اونکه اندر وهم او ترک ادب .............................

بی ادب را سرنگونی داد رب

سرنگونی اون بود کو سوی زیر .........................

می رود، پندارد او کو هست چیر

زانکه حد مست باشد این چنین ......................

کو نداند آسمان را از زمین

در عجب هایش به فکر اندر روید .......................

از عظیمی وز مهابت گم شوید

چون ز صنعش ریش و سبلت گم کند ................

حد خود داند ز صانع، تن زند

جز که لا احصی نگوید او زجان .........................

کز شمار و حد ، بردن هست اون بیان


(دفتر چهارم 3700-3710)

هر چه اندیشی ، پذیرای فناست ....................

اونکه در اندیشه ناید، اون خداست


(دفتر دوم 3107)

434:

حال وقتی اینهمه انسان در جهان پیدا می شود که هنوز وجود خداوند بر او ثابت نشده هست ، همان بهتر که فعلاً از طریق آثار و فطرت خدا را بشناسیم .

و برای خود اثباتش کنیم .
اما عالی ترین شیوه خداشناسی ، خداشناسی بیواسطه و شهودی هست .

زیرا فرق هست میانِ ( به خدا هستدلال کردن ) و (بر خدا هستدلال کردن ).

برخی از حکما و فلاسفه اسلامی نیز کوشیده اند به هستدلال عقلی برسند که در اون هستدلال ، مخلوق را واسطه اثبات خدا ننمايند.

گرچه اونان در این راه زحمات گرانقدری متحمل شده اند لیکن باز واسطه از میان نرفته هست چرا که ابن سینا ((امکان)) را که از خواص ماهیات هست واسطه قرارداده و ملا صدرا نیز اصالت وجود را که خود یک بحث فلسفی و حکمی هست واسطه برنامه داده هست و نهایتا باز توحید شان واسطی هست ، نه مستقیم.لیکن مولانا در عالی ترین مرتبه خدا شناسی ، توحید شهودی را مطرح می کند و مرادش این هست که هرکس باید بی هیچ واسطه ای ، خدا را به شهود قلبی خود بشناسد.

بنابراین توحید شهودی مولانا و عرفای هم مشرب او با توحید بی واسطه حکما و فلاسفه فرق دارد .دیده یی باید سبب سوراخ کن ...................تا حجب را بر کند از بیخ و بن

تا مسبب بیند اندر لامکان .........................

هرزه داند جهد و اکساب و دکان

از مسبب می رسد هر خیر و شر ...............

نیست اسباب و وسایط ای پدر!

(دفتر پنجم 1552-1554)

من نخواهم دایه ، مادر خوش تر هست .............

موسی ام من ، دایه من مادر هست

من نخواهم لطف مه از واسطه .......................

که هلاک قوم شد این رابطه

یا مگر ابری شود فانی راه ..............................

نا نگردد او حجاب روی ماه


(دفتر پنچم 701-703)

واسطه ، هر جا فزون شد ، وصل ، جست ...............

واسطه کم، ذوق وصل ، افزون تر هست

از سبب دانی شود کم ، حیرت ات ........................

حیرت تو ره دهد در حضرت ات

(دفتر پنچم794-795)

آنکه کرد او در رخ خوبانت ، دنگ ............................

نور خورشید ست از شیشه سه رنگ

شیشه های رنگ رنگ اون نور را .............................

می نمایند این چنین رنگین به ما

چون نماند شیشه های رنگ رنگ ..........................

نور بی رنگت کند اونگاه ، دنگ

خوی کن بی شیشه دیدن نور را ............................

تا چو شیشه بشکند ، نبود عمی

(دفتر پنچم 988-991)

چونکه نور الله در آید در مشام ...............................

مر اثر را یا سبب ، نبود غلام

(دفتر اول 2634)

شکر ، طوفان را کنون بگماشتی ...............................

واسطه اطلال را برداشتی

(دفتر سوم 1347)

واصلان ، چون غرق ذات اند ای پسر ...........................

کی نمايند اندر صفات او نظر ؟


(دفتر دوم 2813)

رجحان خداشناسی شهودی بر خداشناسی هستدلالی

جز به مصنوعی ندیدی صانعی ..................................

بر قیاس اقترانی قانعی

می فزاید در وسایط ، فلسفی ..................................

از دلایل ، باز بر عکسش صفی

این گریزد از دلیل و از حجاب .....................................

از پی مدلول سر برده به جیب

گر دخان، او را دلیل اتش هست ................................

بی دخان ، ما را در اون اتش ، خوش هست

خاصه این آتش که از قرب و ولا ................................

از دخان، نزدیک تر آمد به ما

پس سیه کاری بود رفتن ز جان ................................

بهر تخییلات جان ، سوی دخان


(دفتر پنچم 568-573)

435:


حدود چهارده سال پیش ، در اولین جلسه ی خداشناسی تامی را دیدم.

قضاوت سریع من دور او را به عنوان فردی بسیار عجیب خط کشید.

بیشترین نیروی من صرف او می شد.

او پیوسته با امکان وجود خدایی با عشقی بی قید و شرط مخالفت می کرد و یا پوزخند می زد.

وقتی امتحان آخر دوره را داد، با لحنی بد بینانه پرسید: شما فکر می کنید من بتوانم خدا را پیدا کنم؟
قاطعانه فرمودم: نه!
جواب داد: اوه، فکر می کردم این نتیجه ای باشد که شما سعی دارید به اون برسید؟
گذاشتم پنج قدم دور شود و سپس صدایش کردم .

فکر نمیکنم تو هرگز خدا را بیابی، اما او ت را پیدا می کند.
بعدها گزارشی غم انگیز رسید: تامی به سرطانی درمان ناپذیر دچار بود.

پیش از اون که من بتوانم او را پیدا کنم، او به سراغ من آمد.

جسمش تحلیل رفته بود و موهای بلندش بر اثر شیمی درمانی ریخته بود.

اما چشمانش درخشان و صدایش محکم بود.
نسنجیده فرمودم: تامی من خیلی به یادت بودم، شنیده ام خیلی بیمار هستی.
-: اوه بله خیلی بیمار، شاید چند هفته ی دیگر بیشتر زنده نباشم.
-: می توانی درباره اش حرف بزنی؟
-:البته ، چه چیزی را می خواهید بدانید؟
-: اینکه در بیست و چهار سالگی در حال مرگ باشی چه احساسی دارد؟
-: ممکن بود بدتر از این باشد، مثلا پنجاه ساله باشم و فکر کنم که نوشیدن مشروب و الواتی کردن و پول درآوردن تنها مسائلی هستند که اهمیت دارند.
سپس فرمود که جرا نزد من آمده هست.

(( دلیلش حرفی هست که در اخرین جلسه به من زدید.

من درباره ی ان ریاد فکر کردم اگرچه به دنبال خدا در ان وقت چندان جدی نبود.

اما وقتی پزشکان سرطان بدخیم را تشخیص دادند، مصمم شدم خدا را پیدا کنم و وقتی غده ی بدخیم در اندامهای حیاتی بدنم پخش شد، واقعا به کوبیدن درهای برنزی بهشت پردلختم.

اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

به این نتیجه رسیدم که به خدا و زندگی پس از مرگ و خدا هیچ اهمیتی نمیدهم.
تصمیم گرفتم از وقت باقیمانده ام برای انجام کاری مهم تر هستفاده کنم.

به فکر شما و حرف دیرپگر شما افتادم که اندوه اصلی گذراندن زندگی بدون عشق ورزیدن هست.

اما ترک کردن دنیا بدون اینکه به اونانی که دوستشان دارید بگویید که دوستشان دارید به همین اندازه اندوهناک هست.

بنابراین من با سخت ترین مورد اغاز کردم پدرم.
پدر تامی روزنامه می خواند که پسرش به او نزدیک شد.
-: بابا می خواهم با شما حرف بزنم.
-: خب حرف بزن.
-: بابا دوستتان دارم.

فقط می خواستم این را بدانید.
سپس پدرم دو کار انجام داد که به یاد ندارم قبل از ان انجام داده باشد.

او گریه کرد و مرا در اغوش گرفت و ما تمام شب را صحبت کردیم.
با مادر و برادر کوچکترم راحت تر بودم.

اونان با من گریه کردند و ما یکدیگر را در اغوش گرفتیم .

من فقط متاسف بودم که چرا انقدر استقامت کردم.

من در سایه ی مرگ بودم و تازه داشتم دریچه ی قلبم را به روی کسانی که در حقیقت بسیار بهشان نزدیک بودم باز می کردم.
سپس روزی متوجه شدم کا خدا وجود دارد.ظاهرا او کارهایش را به شیوه ی خودش و در وقت مورد نظر خودش انجام می دهد.
_: تامی تو داری مطلبی را می گویی که عمومی تر از ان هست که فکرش را می کنی.
تو می گویی که مطمئن ترین راه یافتن خدا این نیست که او را به مالکیت شخصی خود دراوریم یا در وقت نیاز او را مایه ی تسلی فوری خود برنامه دهیم، بلکه راهش این هست که فلبمان را به روی عشق بگشاییم.

436:

رد براهین آتئیسم:

هستدلال از نبود سند برای خداباوریرابرت کان (Robert Kuhn) در مصاحبه ای با پروفسور فلسفه ی دانشگاه تافتس (Tufts University) و از بی خدایان نامور معاصر، دَنیِل دِنِت (Daniel Dennett)، سوال زیر را مطرح می کند:

"چه براهین برای بیخدایی وجود دارند؟"

دکتر دِنِت در جواب اذعان میدارند:

"پايه ی ترین دلیل برای بیخدایی این هست که [هیچ دلیلی برای وجود خدا در دست نیست] ...

اگر هیچ دلیلی برای وجود خدا نباشد اونگاه فرض بر اون خواهد بود که خدایی وجود ندارد"

این هستدلال میتواند به دو حالت متافیزیکال (metaphysical) و اپیستمیک (epistemic) اقامه شود:

حالت متافیزیکال:
اگر سندی برای خدا نباشد، اونگاه خدایی نیست.

حالت اپیستمیک:
اگر سندی برای خدا نباشد، اونگاه معقولانه هست تا به عدم وجود خدا (آتئیسم) باور داشت.

هر دوی این براهین از نگر منطقی باطل میباشد:


ردیه ی نخست بر ورژن متافیزاکال این هستدلال بیان می دارد که نبود سند برای X به معنای نبود X نیست؛ درواقع وجود X لزوما وابسته به وجود سندی برای X نیست.

برای مثال صرف اینکه سندی برای وجود یک حشره در در خانه ی کناری نیست، به این معنا نمی باشد که حشره ای در خانی کناری وجود ندارد.
به این خاطر نمیتوان عدم وجود خدا را از نبود سند برای وجود خدا هستنتاج کرد.

ردیه ی بعدی چنین دنبال می شود که اگر سندی برای X نداشته باشیم اونگاه خردمندانه هست تا باوری به X نداشته باشیم.

با این حال بایستی مد نظر داشته که نداشتن باور به X به معنای باور به عدم وجود X نیست: نداشتن باور به X میتواند باور به نداستن وجود X نیز باشد.

به همین خاطر هست که نا-خداباوری (non-theism) صرفا هم ارزش با بی-خدایی (atheism) نیست.

نا-خداباوری میتواند لاادریگری (Agnosticism) نیز باشد.


در نتیجه نبود سند برای وجود خدا با اینکه خداباوری را به تفکری نامعقولانه تقیل می دهد، اما - از اونجایی که میتواند به لاادریگری نیز بینجامد - دلیلی، (اون هم دلیلی پايه ی!) بر بیخدایی نیست.

کالین مکگین (Colin McGinn) فیلسوف بی خدای دانشگاه میامی نیز با ما هم نظر بوده و اظهار میدارد که آتئیست ها، بجز اثبات نبود سند برای خداواباری، بایستی دلیلی نیز برای عدم وجود خدا ارائه دهند.

[2]بنمایه ها:


[1]
Dennett, Daniel.

"Arguments for Atheism?" Interview by Robert Kuhn.

Closer to Truth.

Web.

5 Feb.

2011.
[2]
McGinn, Colin.

"Why I Am an Atheist." Weblog post.

Colin McGinn : Philospot.

11 Jan.

2010.

Web.

5 Feb.

2011.


437:

درود
اگر جستار ها را مطالعه می کردید جواب نوشته هایتان را می دید
خب بر این پايه چرا به اسپاگتی پرنده، اسب تک شاخ صورتی نامرئی، اژدهای هفت سر و ...

باور نداشته باشیم؟؟؟ مگر شمایی جایی توانسته اید وجود این موجودات را رد کنید!
و همین طور میلیون ها چیز دیگر که وجود ندارد
به این جمله دقت کنید :
"پايه ی ترین دلیل برای بیخدایی این هست که [هیچ دلیلی برای وجود خدا در دست نیست]"
این جمله به شما می گوید که شما باید خدایتان را اثبات کنید و نه من نبود اون را
شما چگونه می توانید وجود اسپاگتی پرنده را رد کنید؟؟؟ مطمئنا نمی توانید و اگر من معتقد به اسپاگتی هستم این من هستم که باید وجود اون را اثبات نمایم

در این مثال حشره که شما آوردید سفسطه قیاس مع الفارق کردید

آری نبود سند برای x به معنای نبود x نیست؛
اما به مثالی که زدید دقت کنید : "صرف اینکه سندی برای وجود یک حشره در در خانه ی کناری نیست، به این معنا نمی باشد که حشره ای در خانی کناری وجود ندارد."

در این مثال حشره یک موجود عینی می باشد که وجود اون برای همگان اثبات شده برای همین مثال شما را اینگونه تغییر می دهیم ببینید چقدر خنده دار می شود.

صرف اینکه سندی برای وجود یک اژدهای هفت سر در در خانه ی کناری نیست، به این معنا نمی باشد که اژدهای هفت سری در خانی کناری وجود ندارد.

در این جا نه تنها وجود اژدهای هفت سر برای کسی اثبات نشده بلکه هیچ تاثیراتی هم بر محیط خود نداشته هست
به همین دلیل با وجود این که کسی نتوانسته دلیلی بر عدم وجود اژدهای هفت سر بیاورد با این حال شما وقتی از خانه بیرون می روی هسترس و اضطراب نداری که شاید اژدهای هفت سر به سراغت بیاید

438:

khooooooooooda hamishe poooooshtame aslan hala ke fekr mikoooonam ashghame

439:


440:

اما بازم میگم غیر از اینا شاهد دیگری هست برای وجود خدا که اونم کلام مقدسشه

به امید خدا مقاله ام طی همین هفته آماده میشه

البته باید به درسام هم برسم

441:

در پیوند و دنبال ی سخنان شما:
نکته ی دیگر اینست که "خدا" یک نام جنریک هست .

و ده ها جور ، شاید
بیشتر "خدا" نامیده شده اند...

از زئوس و اتون بگیر بیا تا یهوه و الله و یزدان.
بنابرین خدایی که یکی میخواهد ثابت بکند ، نخست بایستی ویژگی و زاب های
اون را بیان بکند و بشناساند.

تا بتوان در باره اون فرمودگو کرد.

ما تا اندزه ای با
زاب ها و ادعاها در باره ی یهوه و الله آشنایی داریم.

پس نخست بایستی تعریفی
از "خدا"ی مورد نگر داده بشود.
سفسته ی مسلمان ها و مسیحی ها ...هم در همینجاست که خدای خودشان را
ول کرده و میخواهند خدای "جنریک" را ثابت بنمايند.

442:

ستادی سر کلاس فرمود کسی خدا رو دیده؟ همه فرمودند : .

.

.

نه .

.

.

! هستاد فرمود کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه فرمودند : .

.

.

نه .

.

.

! هستاد فرمود: کسی خدا را لمس کرده؟ همه فرمودند : .

.

.

نه .

.

.

! هستاد فرمود پس خدا وجود ندارد یکی از دانشجویان بلند شد و فرمود : کسی عقل هستاد را دیده ؟ همه فرمودند : .

.

نه ..

! دانشجو فرمود کسی صدای عقل هستاد را شنیده ؟ همه فرمودند : .

.

نه .

.

! دانشجو فرمود کسی عقل هستاد را لمس کرده ؟ همه فرمودند : .

.

نه .

.

! دانشجو فرمود پس هستاد عقل نداره !!!

443:

نه اینجا معلوم شد دانشجو ها عقل ندارن!! عقل رو ما ندیدیم اما مغز رو چرا و مثلا وقتی یکی ضربه مغزی شد و رفت تو کما معلوم میشه محل همون عقل هم در مغز هست...

دانشجوهای کجا بودن حالا ؟!

444:

دیدن تنها با چشم نیست.

مثلن امواج الکترومگنتیک هست و ما
با لوازم اون را دریافت میکنیم و اندزه گیری میکنیم، خودمان اون را درست میکنیم.
عقل هستاد را هم از کارکردش میتوانیم بسنجیم که درچه ترازی هست.
بنابرین رد کردن خدا بخاطراون چیزهایی که هستاد کم دانش فرموده نیست.


445:

نوشته اصلي بوسيله n900 نمايش نوشته ها
کل آدمهای کره زمین و اگه جمع بزنیم میبینیم شاید بیشتر از 99 % تابع و پیروو ادیان مختلف هستند که نقطه مشترکشون اینه که خدا دارند..از نظر منطق ریاضی و فیزیک ،بی خدایان حدودشون نزدیک و مساوی صفره...
به همین بسنده میکنم که خداییش این دیگه خیلی بی انصافیه که اون اکثریت رو غرق در جهالت بپنداریم!!!
با سلام.
جا داره ياد كنيم از دوران با شكوه پيش از كوپرنيك و گاليله كه ٩٩/٩٩ % جمعيت دنيا براي چند هزار سال اعتقاد/باور/يقين/ايمان داشتن كه زمين صافه و در مركز جهان واقع شده.
و صد البته با اين هستدلال، گاليله جاهلي بيش نبود و در جهل مركب مرد!
چون مث ٩٩/٩٩ % جمعيت دنيا فكر نمي كرد.


446:

بلی.

این هم جوری سفسته(سخن بی منطق)با آویزان شدن
از شماره و تعداد هست.

و سفسته ی دیگر ایشان اینست
که شمار اونانی که بخدای آو باور ندارند نزدیک صفر در سد هست،
که یکسر نادرست هست.

447:

جا داره نقل قول زيبايى از هستفان هنري رابرتز رو نقل كنم:

من ادعا مى كنم كه هر دوى ما بيخدا هستيم.

من فقط به يك خدا بيشتر از تو بي اعتقادم.

وقتي تو فهميدي چرا به خداهاي ديگر اعتقادي نداري، اون وقت مي فهمي چرا من به خداي تو نيز اعتقادي ندارم.


448:

با سلام.
پس به طور ضمنى شما فرگشت (تكامل) انسان رو تاييد مي كنيد.

درسته؟
چون اولين خودروى ساخت بشر دوتا چرخ و يك محور و يك تخته بود و بشر پس از چند هزار سال به بوگاتي و مرسدس رسيد!

449:


با سلام.
يكى از زيباترين جواب هايى كه من در اين تالار ديدم، جواب اين دوست عزيز بود كه همين جواب كوتاه، چكيده اي از چندين هزار سال تاريخ بشر، گونه شناسي بشر، فرگشت بشر، فرهنگ بشر و تحليل عملكرد مغز بشر بود!
اينكه خدا هست چون "من" هستم به تنهايى جواب به تمام حرف هايى بود كه دوستان ديندار ميزنن.
چون اگر "من" نباشم، خدايى هم نخواهد بود.

پس خدا اينجا درون من هست.
و اما "من" چيست؟ "من" يعنى ضعف مغز بشر در درك خودش! مغز چون از خودش تعريفي نداره، باعث ميشه بشر به ناچار به "من" متوسل بشه.
دينداران گرامي مدام از روح و نفس براي تعريف مفهوم "من" هستفاده ميكنند.

مثال قديمي كه در كتب دينى مدرسه خونديم.

سلول ها عوض ميشن اما برداشت ما از خود ما تغييري نميكنه.

(مولف محترم گايشانا از وجود مغز در انسان بيخبر بود!) اما خب اين سوال رو جواب نداد كه پس آلزايمر چطور باعث ميشه آدم حتي خودش رو هم فراموش كنه.

زوال سلول هاي مغزى و اختلال در عملكرد مغز باعث تغيير ما در تعبير و تعريف ما از خودمون ميشه.
پس بايد دنبال خدا هم درون مغز گشت نه بيرون و بر بلنداي آسمان!
و دست دوست عزيزمون رو به گرمي مي فشارم!
.
.
.
ميخوام اين جمله ي تكراري و كليشه اي خودم رو بذارم امضاي خودم!:
جستجايشان عبارت "جايگاه خدا در مغز"

450:

این نوشته شما نشان می دهد که با مفهوم گزاره های شرطی اشنایی ندارید، یا اینکه قصد سفسطه دارید.
عزیزم! از گزاره p انگاه q نمی توانید نتیجه بگیرید نقیض p انگاه نقیض q.

برای اینکه متوجه مفهوم شرط شوید مثالی می زنم، اگر شما در اتاقی یک مجسمه ببینید متوجه می شوید که مجسمه سازی وجود دارد، ولی اگر در اتاقی مجسمه نبینید یا خدای نکرده نابینا باشید و مجسمه را نبینید نمی توانید بگویید که مجسمه سازی وجود ندارد.

اگر لازم هست بفرمایید تا توضیح بیشتری عرض کنم.


451:

ولی همه میدونیم این گزاره درباره الله،یهوه و عیسی و...غلطه چون ما اونا رو اصلا ندیده ایم ولی مجسمه ساز رو دیدیم.


452:

با سلام.
پس در گزاره هاي شرطي هيچ گاه نمي توان از نقيض فرض به نقيض حكم رسيد؟ آيا اصلي ثابت و كلي هست؟
در مورد مثال مجسمه.

طبق برداشت شما، اينجا مجسمه خداست يا مغز؟ ممنون ميشم اول اين مورد رو توضيح بديد!
و بعد هم من طبق حرفي كه دوستمون زد، برداشت خودم و پشتوانه ى عملي اين برداشت رو مطرح كردم.
من نفرمودم خدايى نيست.
فرمودم اگر "من" نباشم، خدايى نيست.

و بعد هم دليل حرفم و مفهوم "من" رو توضيح دادم.
با اين توضيحات، منتظر جواب شما هستم دوست عزيز.


453:

گرامی اینکه "از گزاره p انگاه q نمی توانید نتیجه بگیرید نقیض p انگاه نقیض q" ،یک اصل کلی و جهانشمول نیست...یعنی مواردی هم هست که نقیضش هم درست باشه و باید به جزییات هر مورد پرداخت.

مثالی هم که شما زدید قیاس مع الفارق بود...


454:

سلام

خوب شما امواج فرا صوتی را هم اصلا نه دیده اید و نه شنیده اید، پس لابد اونها هم نیستند.

نوشته اصلي بوسيله emeldi نمايش نوشته ها
با سلام.
پس در گزاره هاي شرطي هيچ گاه نمي توان از نقيض فرض به نقيض حكم رسيد؟ آيا اصلي ثابت و كلي هست؟
در مورد مثال مجسمه.

طبق برداشت شما، اينجا مجسمه خداست يا مغز؟ ممنون ميشم اول اين مورد رو توضيح بديد!
و بعد هم من طبق حرفي كه دوستمون زد، برداشت خودم و پشتوانه ى عملي اين برداشت رو مطرح كردم.
من نفرمودم خدايى نيست.
فرمودم اگر "من" نباشم، خدايى نيست.

و بعد هم دليل حرفم و مفهوم "من" رو توضيح دادم.
با اين توضيحات، منتظر جواب شما هستم دوست عزيز.
بله در گزاره ی شرطی این یک اصل کلی هست که در جواب به دوستمان انارشی توضیح می دهم.
مجسمه یک مثال هست و قصد تطبیق با موضوع را نداشتم ولی فرض کنید انسان، یا کره خورشید یا هر یک از ممکنات.
ایرادی که حقیر گرفتم هم به اشتباه سخن شما بود چرا که اگر هیچ چیز هم نباشد باز خدا هست، شاید بتوانید در اون صورت بگویید خدا دیگر شناخته نخواهد شد، ...
همینجا عرض کنم که فرض نبودن چیزی با فرض وجود خدا قابل جمع نیست که ربطی به بحثمان ندارد.


نوشته اصلي بوسيله Anarchy نمايش نوشته ها
گرامی اینکه "از گزاره p انگاه q نمی توانید نتیجه بگیرید نقیض p انگاه نقیض q" ،یک اصل کلی و جهانشمول نیست...یعنی مواردی هم هست که نقیضش هم درست باشه و باید به جزییات هر مورد پرداخت.

مثالی هم که شما زدید قیاس مع الفارق بود...
ببینید دوست عزیز اشکال کار شما این هست که از مثال می خواهید قانون بسازید، اونچیزی که توضیح دادم یعنی "از گزاره p انگاه q نمی توانید نتیجه بگیرید نقیض p انگاه نقیض q" یک اصل کلی هست که مو لای درزش نمی رود، مثالهایی که شما در ذهن خود تداعی کرده اید مثالی برای این موضوع نیستند، ممکن هست شما گزاره های دوشرطی را در نظر گرفته باشید ، یعنی ح اونگاه ض و برعکس.


به هر حال اگر یک شی عامل ایجاد یک شی دوم باشد با نبود شی دوم نمی توانید نبود شی اول را نتیجه بگیرید این مفهوم کاملا عقلی و ساده هست.
همینطور با وجود شی دوم هم نمی توانید وجود شی اول را نتیجه بگیرید مگر اینکه پیش از اون ثابت کرده باشید که شی اول تنها عامل ایجاد شی دوم هست.

اگر نیاز به توضیح بیشتر هست، بفرمایید تا عرض کنم.


455:

منم بهتره اصلاح کنم...یعنی "از گزاره p انگاه q نمی توانید نتیجه بگیرید نقیض p انگاه نقیض q" حرف درستی هست...

یعنی از این به تنهایی نمیشه نتیجه گرفت ، فقط نمیشه نتیجه گرفت !! اما گاهی هم حالت p===>q بر برنامه هست هم نقیضش...یعنی باید هر مورد رو جداگانه بررسی کرد !!

منظور من این بود...حالا باز اگر اشتباه میکنم تصحیح کنید !!

البته قطعا مثال شما قیاس مع الفارق هست...

پ.ن: من از پايه با این هستدلال مشکل داشتم : من هستم===> خدا هم هست...

این وقتی غلطه دیگه نقیضش که جای خود داره!!

456:

سلام
موضوعی که مشتبه شده هست هستدلالی هست که بنام برهان خلف نام گرفته وان
گذاشتن فرض وحکمی هست که هستدلال(یا هستفاده از بدیهی دیگری) حکم را نقض میکند

مثل اینکه __
هر ابری بارانساز هست (فرض)
پس در هرروز ابری باران میاید (حکم)

با بدیهی دیگری مثلا امروز ابری بود وباران نیامد( هر ابری بارانساز نیست) حکم نقض میشود
ولی این به معنای این نیست ما از اول فرض نقیض گرفته ایم بلکه حکم ان نقض شده
وبه همین علت فرض ما از ابتدا درست نبوده

بر طبق این قضیه نقیض حکم موجب نقیض فرض هست واین هستدلال در ریاضیات وهندسه
بسیار کاربرد دارد

با سپاس

457:

ببینید دوست من وقتی شما از کلمه گاهی هستفاده می کنید یعنی خودتان قبول دارید که حکم کلی نداریم، حکم کلی همان هست، که عرض شد.

لزومی به حساس شدن روی پست اولیه من هم نبود، شاید دلیل حساسیت شما همان مشکل داشتن با ان هستدلال بود،
البته اون هستدلال توضیح می خواهد ولی نامانوس نیست،
هر مخلوقی خالق می خواهد پس لزوما اگر مخلوقی وجود داشته باشد خالقی هم هست.

مگر اینکه شما وجود انسانها را گتره ای بدانید که بحثش مربوط به این تاپیک نیست و در تاپیک چرا انسانها آفریده شدند؟ قابل پیگیری هست.


458:

حق با شماست...منظورم من همین پست قبلی بود منتها به اون بخش از نوشته شما که نوشته بودید "نمیتوان نتیجه گرفت" و تکیه به این بخش توجه نکردم !!

منظور این بود که صحت گزاره "اگر من نباشم خدا هم نیست" رو میشه در جای خودش بررسی کرد.


459:

آقا جان ،هر مقتولی هم قاتل میخواهد،ولی شما نخست باید وقوع فعل قتل را نشان دهید،کسی که مثلا بطور طبیعی سنگ از روی کوه روی سرش بیافتد بمیرد که به قتل نرسیده !!
خالق:موجودیست دارای ذهن و هوش و خودآگاهی و آینده نگری و...
شما باید اینها را نشان دهید،اینها ادعاهای بسیار عریض و طویلی‌ست و به هیچ وجه برای من یکی ملموس (بدیهی) نیست.


460:

:

نوشته اصلي بوسيله objective نمايش نوشته ها
بحثش مربوط به این تاپیک نیست و در تاپیک چرا انسانها آفریده شدند؟ قابل پیگیری هست.
نوشته اصلي بوسيله Anarchy نمايش نوشته ها
منظور این بود که صحت گزاره "اگر من نباشم خدا هم نیست" رو میشه در جای خودش بررسی کرد.

461:

گرامی باز هم دارید بازی میکنید، ادعا میکنید بعد ما را پی نخود سیاه میفرستید که ثابت کنید نیستو وگرنه ملموس هست و نیاز به دفاع و اثبات و توضیح حس نمیشود و...،شما هم اینجا فرموده‌اید که انسان خالق دارد مگر اینکه شما فلان باشید که بروید در بهمان تاپیک از اون دفاع کنید.شما میگویید انسان «خلق» شده،بفرمایید در همان تاپیک از ادعایتان دفاع کنید بلکه ما هم شرکت کردیم.


462:

اینجاست که عرض کردم غرور انسان را گاهی از حقیقت دور می کند.
شما حتی زحمت مراجعه به اون تاپیک را به خود نداده اید، تا نوشته های مرا اونجا ببینید،
شرکت کردن یا نکردن شما در اون تاپیک برای من بالسویه هست، روی سخن حقیر هم با اونارشی بود.


علت خطاب پست قبلی به شما هم فقط این بود که سخن شما در این تاپیک جا ندارد و منحرف از تاپیک هست.


463:

و اینجاست که پوچی ادعای «غرور انسان را گاهی از حقیقت دور می کند.» بار دیگر اثبات میشود !!
من لینک شما را به صفحه اول تاپیک باز کردم و قبلا هم تاپیک را کم و بیش دیده بودم.مشخص هست که وقتی شما ادعایی میکنید و وعده به فلان تاپیک میدهد شما حداقل باید زحمت بکشید این اثبات ارزشمند خود را برای ما لینک دهید انتظار ندارید که من 15 صفحه حرفهای بعضا بی‌معنی را بخوانم تا اثبات وعده داده شده را پیدا کنم.
شوربختانه برای شما ،دفاع از ادعای گهربارتان برای من علی سویه نیست،چرا که تا وقت انجام ندادن اون من میتوان ادعای شما را حرف بی‌پایه و مفت در نظر بگیرم و خطابش کنم !!

464: