فایده ی بالینی آزمایش های شایع در روماتولوژی


فایده ی بالینی آزمایش های شایع در روماتولوژی
آزمایش های سرمی روماتولوژیک، معمولا برای تایید یک تشخیص بالینی احتمالی، مفیدترین کاربرد را دارند.


میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه استان مازندران از مبانى برنامه‌ریزى درسى و اصول یادگیری
هنگام شک به آرتریت روماتویید مناسسب هست، آزمایش اونتی بادی ضد هسته برای لوپوس اریتماتوی سیستمیک و لوپوس ناشی از دارو بسیار حساس هست.


تأثیر شیوه‌های مختلف تدریس در افزایش کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت دبیران شیمی دورۀ ‌متوسطه
وجود اونتی بادی های ضد ‏‎DNA‎‏ دو رشته ای با نفریت لوپوسی مرتبط هست و مقدار اون اغلب با فعال بودن لوپوس اریتماتوی سیستمیک مطابقت دارد.


مقایسه نگرش دانشجویان ایرانی، امریکایی و چینی نسبت به بیماریهای روانی


اینترنت و آینده روانپزشکی


68 out of 100 based on 43 user ratings 868 reviews