صورت های فلکی آسمان[مقاله]


صورت های فلکی آسمان[مقاله]شکارچی - Orion

اريون يکی از شناخته شده ترين صورت های فلکی هست. حتی کسانی که ستاره شناس نيستند به راحتی ميتوانند آن را پيدا کنند.طبق افسانه ihd یونانی اریون پسر Poseidon خدای دريا و Euryale دختر شاه Crete بود.خدای دريا به او قدرت داد تا بتواند بر روی آب راه برود. در اديسه ی هومر او را يک شکارچی بزرگ که با يک چماق برنزی مسلح است توصيف کرده است. در آسمان دو صورت فلکی سگ بزرگ و سگ کوجک(Canis Major and Canis Minor) او را تعقيب ميکنند.در جزيره Chios اريون سعی در عشقبازی با Merope دختر شاه Oenopion را داشت ولی موفق نشد. يک شب وقتی که Merope شراب نوشيده بود سعی کرد که او را بدزدد. برای تنبيه او شاه دستور داد که چشمهای او را در بياورند و او را از جزيره بيرون کرد. او به سمت شمال به طرف جزيره ی Lemnos به راه افتاد و در آن جزيره Hephaestus يکی از دستيارهای خود را( Cedalion) به او داد تا نقش چشم او را بازی کند. او به طرف شرق جايی که خورشيد طلوع ميکند حرکت کرد به اميد اينکه طبق گفته یکی از خدایان چشمهای او شفا پيدا کند. و البته با طلوع خورشيد چشمهای او به طرز معجزه آسايی خوب شد.اریون با ستاره های Pleiades (خوشه پروین) که در صورت فلکی گاو نر برنامه دارند مرتبط است.Pleiades هفت خواهر بودند که دخترAtlas وPleione بودند. طبق یک داستان اریون عاشق Pleiades شد و آنها را تعقیب کرد زیوس آنها را دزدید و در اسمان برنامه داد.. جایی که هر شب اریون به دنبال آنها هست.

داستان مرگ اریون بسيار متضاد هست.Aratus, Eratosthenes و Hyginus عقیده داشتند که عقرب در این داستان نقشی داشته است.روزی اریون لاف زد که بزرگتین شکارچی هست و این خبر به گوش خدای شکارArtemis و Leto مادر الهه شکار رسید. او میگفت که میتواند هر غولی را بر روی زمین بکشد. از این حرف زمین شروع به لرزیدن کرد و شکافی از زمین بیرون آمد که از این شکاف این عقرب(صورت فلکی Scorpius و یا کژدم) بیرون آمد و اریون را نیش زد . ولی طبق گفته Aratus اریون سعی داشت الهه ماه و شکار را بدزدد و این الهی باعث لرزش زمین و بیرون آمدن عقرب شد.طبق گفته ی Ovid اریون هنگام نجات Leto از دست این عقرب کشته شد.در این داستانها اریون و عقرب در دو حهت مخالف در آسمان برنامه دارند و زمانی که عقرب در شرق طلوع میکند اریون به غرب فرار میکند. اریون بیچاره هنوز از گزیده شدن توسط عقرب میترسد.
دب اکبر - خرس بزرگ - Ursa Major

بدون شک يکی از مشهورترين ستاره های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که آنها دم و قسمت پايين تنه خرس را تشکيل ميدهند و بقيه اين شکل اين خرس توسط ستاره های کم نور تر کامل ميشود. دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ آسمان است.در اسطوره های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت است.. یکی به عنوان معشوقه ی Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد. داستانهای بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از آنها میپردازیم. معمولا Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند. ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول است که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس میکند.Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد . او مانند Artemis لباس میپوشید و موهای خود را میبست. و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد. او قسم پاکدامنی و نجابت را برای Artemis خورد. یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses) . زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد. قبل از اینکه دختر از وحشت کاری انجام دهد خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد. و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شکم بر امده او که نشانه ی حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.بدترین زمان موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد . هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد. Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید. بعد از آن روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاه شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین آنها تشخیص داد. او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید. او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی آنها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستانها او به خرس کوچک تبدیل شد)
[CENTER]Cancerسرطان -[/CENTER]
طبق افسانه های يونان قديم صورت فلکی خرچنگ توسط هرا Hera در آسمان برنامه گرفت. هرا قسم خورده بود که هراکلس ( هرکول در اسطوره های روم) را بکشد ولی هر بار بخاطر قدرت هرکول شکست ميخورد.(هرکول فرزند زيوس با Alcmene بود )
هرکول يک گناه بزرگ انجام داده بود و برای بخشايش بايد از ۱۲ مرحله سخت را پشت سر ميگذاشت که يکی از آنها جنگيدن با مار ۹ سر به نام هيدرا بود. در هنگام جنگ بين هيدرا و هرکول الهه هرا خرچنگ را ميفرستد تا که به هرکول صدمه بزند ولی هرکول با يک ضربه پا پوست خرچنگ را ميشکند و اورا از بين ميبرد. به خاطر اين خدمت هرا نقش اورا در آسمان برنامه ميدهد.

Hydrَa

مردم يونان عقيده داشتند که روی بدن زيوس عکس اين مار ۹ سر برنامه دارد.

مردم شهر Lerna توسط اين مار نه سر فنا ناپذير قتل عام شدند. سرهای اين مار اگر قطع ميشد به جايه آن سر جديدی در ميامد. و اگر کسی به او نزدکی ميشد از نفس زهرآگين او ميمرد. او در زير يک درخت در نزديکی يک مرداب زندگی ميکرد.اين صورت فلکی يکی از دوازده کاری بود که هرکول بايد برای مورد عفو واقع شدن انجام ميداد. او با کمک برادر زاده خود Iolaus اين کار را انجام داد به طوری که زمانی که هرکول يکی از سرها را قطع ميکرد Iolaus جای سر را داغ ميکرد و اجازه نميداد سر جديدی درست شود. زمانی که هرکول اين جانور را کشت و خبر پيروزی خود را به شاه Eurytheus داد شاه به او گفت که اين يک پيروزی واقعی نيست چون از برادر زاده خود کمک گرفته است
برج دلو - Aquarius
حمل کننده آب


حدمتکار المپيوس
او پر کننده جام خدايان بالای کوه المپيوس بود. اسم اصلی او Ganymede است و معمولا در حا ل ريخت آب از کوزه حود به دهان ماهی جنوبی است نشان داده ميشود.

دزديده شدن در کودکی
او سر شاه کروس بود بعد از اينکه شهر تروی نام پرفت. داستان او در مورد فزنديست که از والدينش ربوده ميشود.

او در يک روز که از گله گوسفند پدرش نگهداری ميکرد ربوده شد. در يک داستان اين Eos خدای سپيده دم بود که او را دزديد. او اشتياق زيادی نسبت به مردان جوان داشت . بعد زيوس اين پسر را از او دزديد.
دزديده شدن توسط عقاب
در بيشتر داستانها اين زيوس بود ه دستور داد تا اين کودک چوپان را بدزدند. و بعضيها ميگويند که اين خود زيوس بود که به شکل عقاب تغيير شکل داد و کودک را دزديده بود. او به بالا کوه المپيوس رفت تا جام خدايان را از شهد در جشنها پر کند.
در مصر
يکی از داستانها اين است که صورت فلکی دلو در مصر شکل گرفت و او خدای رود نيل است.. با اين شکل که اودر حال پر کردن جام است نشان دهنده خوده رود نيل است.ستاره شناسی و کیهان شناسی ( پاتریک مور ) The Astronomy Encyclopedia

1:

صور فلکی
از وقتهای کهن، امت در آسمان شب در میان گروههای ستارگان، اشکالی خیالی دیده اند.


مترمعکب
با هستفاده از خطوط، اونها ستارگان این گروهها را به یکدیگر متصل کرده و اشکالی به نام صورت فلکی را تشکیل داده اند.


چطوری میشه با وسایل های ساده آزمایشگاه اندازه مولکولهای روغن رو اندازه گیری کرد؟
امروز طبق سیستمی بین المللی آسمان پیرامون زمین به 88 منطقه تقسیم می شود و هر منطقه در بر گیرنده یک صورت فلکی هست.


معمای فیزیکی!
طرح هر صورت فلکی نمایانگر شی یا جانداری هست و تعدادی از اونها به یاد شخصیتهای اسطوره ای نامگذاری شده اند.


کاویتاسیون و حبابها مخصوص بچه های مکانیک (en)
از زمین، ستارگان هر صورت فلکی مجاور یکدیگر به نظر می آیند، اما در حقیقت اونها فاصله بسیاری از همدیگر دارند.


Physics for Chemists
همگی اونها در فواصل مختلفی از زمین برنامه دارند.


اختلاف تعداد کسوف و خسوف
اگر می توانستیم از جای دیگری از فضا به صورت فلکی جبار نگاه کنیم، طرح ستاره ای اون از اونچه که از زمین می بینیم، متفاوت می باشد.
کره آسمان
از زمین، صورتهای فلکی چنین به نظر می رسند که به داخل کره ای تو خالی معروف به کره آسمان چسبیده اند.


یه سوال درباره اندازه گیری دما داشتم !!!
ظاهراً این کره هر 24 ساعت یکبار در مسیری شرقی _ غربی بدور زمین می گردد.

شبکه ای از خطوط معروف به بعد و میل به اختر شناسان کمک می کند تا محل ستارگان کره آسمان را بیابند و نقشه های ستارگان، تصویر کرهای فرضی بر روی صفحه ای تخت هستند.
ستاره قطبی و دبها
اونهایی که در نیمکره شنالی زندگی می نمايند، می توانند به قطب شمال کره آسمان بنگرند.

ستاره قطبی به این قطب بسیار تزدیک هست.

بر خلاف سایر ستارگان، به نظر نمی آید که با گردش زمین به دور محورش، ستاره قطبی در آسمان حرکت کند.

صور فلکی پیرامون ستاره قطبی عبارتند از دب اکبر (خرس بزرگ) و دب اصغر (خرس کوچک).

ستاره قطبی همواره این چنین در مجاورت قطب شمال سماوی برنامه نداشته و همیشه نیز چنین باقی نخواهد ماند.

چون زمین اندکی در محورش تکان می خورد، قطب شمال همیشه به نقطه ای ثابت در کره آسمان اشاره نمی کند.

در عوض در طی 25800 سال ، بخش شمالی محور زمین دایره کوچکی را در نیمه شمالی کره آسمان بجای می گذارد.

ستارگانی که به این دایره نزدیکترند، به نوبت قطب شمال کره آسمان را نشان می دهند.
قدر ظاهری
هنگامی که به ستارگان درخشان در اسمان شب می نگریم، برخی از بقیه درخشانترند.

ستاره شناسان برای بیان میزان درخشندگی ستارگان، از یک مقیاس درخشندگی به نام قدر ظاهریاستفاده می نمايند.

برای اولین بار هیپارخوس، منجم یونانی قرن دوم پیش از میلاد، ستارگان را این چنین طبقه بندی کرد.

سپس دامنه مقیاسش برای در بر گرفتن اجرام سماوی درخشانتر و کم نورتر، افزایش یافت.
صلیب جنوبی
ساکنان نیمکره جنوبی کره آسمان بنگرند.

هیچ ستاره درخشانی مجاور این قطب نیست، اما صورت فلکی صلیب جنونی نشانه ای برای یافتن اون هست.

اگر چه صلیب جنونی از تمام صور فلکی کوچکتر هست، اما در زمینه روشن کهکشان راه شیری جنوبی، یافتن اون آسان هست.

با گذشت وقت، نقطه ای از کره آسمان که محور چرخش زمین رو به اون هست، تغییر مکان می دهد.

در طی سالها این تغییر تنها به اندازه عرض ظاهری ماه هست، ولی در خلال قرنها، این جابجایی شدید هست.

مثلاً اگر شهرهای نیمکره شمالی نظیرونکوور یا لندن در 3 هزار سال قبل از میلاد وجود داشتند، ساکنانشان می توانستند صورت فلکی صلیب جنوبی را ببیند.
منطقه البروج
چنین به نظر می رسد که هموقت با گردش زمین به دور خورشید، خورشید در مقابل زمینه متغیری از ستارگان حرکت می کند.

مسیر سالیانه خورشید به دایره البروج و پهنه ای از آسمان که با زاویه تقریبی 9 درجه از طرفین اون گسترده می شود، به منطقه البروج معروف هست.

تمدنهای باستانی برای اندازه گیری وقت، منطقه البروج را به 12 صورت فلکی تقسیم کردند ولی اکنون صورت فلکی دیگری به نام حوا به این باریکه آسمان اضافه کرده شده هست.
صور فلکی مهم
برخی از 88 صور فلکی از سایری معروفتند، و طرحهایی دارند که فوراً تشخیص داده می شوند.

این طرحها همچون نشانه به ستاره شناسان در یافتن اونها در آسمان شبانه کمک می نمايند.

بهترین نمونه، جبار (شکارچی)، از درخشنانترین صور فلکی اسمان، هست.

صورت فلکی معروف دیگر دب اکبر (خرس بزرگ) هست .

دب اکبر شامل هفت ستاره درخشان هست که برای مدتهای طولانی علاوه بر ستاره شناسی، در دریانوردی نیز راهنمای مفیدی بوده اند.
اوندرومدا----------------- المراة المسلسله- شمال
آريس------------------- حمل- شمال
لينکس------------------ سياهگوش- شمال
اوريگا------------------ ارابه ران- شمال
ليرا--------------------- شلياق(چنگ رومي)- شمال
بوتيس------------------ عوا(گاوران)- شمال
کاملوپارداليس----------- زرافه- شمال
سرطان----------------- خرچنگ- شمال
کانيزوناتيکي------------ سگهاي شکاري- شمال کانيس ماينر------------ کلب اصغر- شمال
کاسيوپيا--------------- ذات الکرسي- شمال
پگاسوس-------------- فرس اعظم(اسب بالدار)-شمال
پرسيوس-------------- برساوش- شمال
سفيوس---------------- قيفاووس- شمال
پيسيز ------------------حوت- شمال
کمابرنيسيس------------ گيسوان برنيکه- شمال
ساجيتاريوس-----------قوس(رامي)- عقرب-شمال
سيگنوس-------------- دجاجه(قو)- شمال
تاروس------------ ثور- شمال
دراکو---------------- اژدها- شمال
ايکوليوس------------ قطعه الفرس- شمال
اورسا ميجر--------- دب اکبر- شمال
جميني-------------- جوزا(دوپيکر)- شمال
اورسا ماينر--------- دب اصغر- شمال
هرکوليس------------ هرکول- شمال
ولپکيولا------------- ثعلب(روباه)-شمال
کرونا بورياليس-------- اکيل شمالي- شمال
ساجيتا ---------------- سهم(تير)- شمال
لئو---------------------- اسد- شمال
لاسرتا------------------- چلپاسه(سوسمار)- شمال
دولفینوس------------دلفین-شمال
ماينر---------------- اسد اصغر- شمال
----------------------------------------------------------------
آکوئيلا------------------ عقاب- هردو
مونوسرس--------------- تکشاخ- هردو
آفيکوس---------------- حوا(مار افساي)- هردو
اريون----------------- شکارچي(جبار)- هردو
سيتوس---------------- قيطس- هردو
سرپنس --------------- حيه(مار)- هردو
ايشانرگو--------------- سنبله- هردو
هايدرا--------------- شجاع(مار باريک)- هردو
سکستانز------------- السدس- هردو
------------------------------------------------------------------
گراس-------------- درنا- جنوب
ولا ----------------- بادبان- جنوب
هايدروس------------- هيه الماء(مار آبي)- جنوب
ولانز---------------- ماهي پرنده- جنوب
هارولوجيوم--------- ساعت- جنوب
تريانگولوم آسترال---- مثلث جنوبي- جنوب
اريدانوس------------ نهر- جنوب
توکانا--------------- طوقان- جنوب
فروناکس------------ کوره- جنوب
تلسکوپيوم------------ تلسکوپ- جنوب
کريتر----------------- باطيه- جنوب
اسکالپتر--------------- حجار(سنگتراش)-جنوب
کراکس---------------- صليب جنوبي- جنوب
اسکاتوم--------------- سپر- جنوب
اونتليا--------------------- تلمبه- جنوب
لئوآپوس------------------- مرغ بهشتي- جنوب
درادو---------------- ماهي طلايي(ابوسيف)- جنوب
پيکسيس---------------- قطب نما- جنوب
کرونا آستراليس-------- اکيل جنوبي- جنوب
سيرسينوس------------- دوپرگار- جنوب
پيسيزآسترينوس--------- حوت جنوبي- جنوب
کلومبا -----------------حمامه(کبوتر)- جنوب
پايپس------------------ کشتي دم- جنوب
کروس---------------- کلاغ- جنوب
پيکتور----------------- سه پايه نقاش- جنوب
شاملئون---------------- حربا(آفتاب پرست)- جنوب
ليبرا-------------------- ميزان- جنوب
آرا--------------------- آتشدان- جنوب
لوپوس----------------- گرگ- جنوب
آکواريوس-------------- دلو- جنوب
لپوس------------------- خرگوش(ارنب)- جنوب
منزا--------------------- کوهميز- جنوب
سيلوم-------------------- قلم- جنوب
ميکروسکوپيوم----------- ميکروسکوپ- جنوب
موسکا------------------ ذبابه(مگس)- جنوب
نرما-------------------- گونيا- جنوب
کانيس ميجر------------ کلب اکبر- جنوب
اکتناز------------------ ثمن- جنوب
کاپريکوموس----------- جدي- جنوب
کارينا----------------- حمال- جنوب
پاو------------------- طاووس- جنوب
سنتاروس------------- قنطروس- جنوب
رتيکولوم-------------- شبکه- جنوب
فونيکس--------------- عنقا(سيمرغ)- جنوب

__________________

2:

به گروهی از ستاره‌ها که در تجسم انسان شکل و پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند صورت فلکی یا پیکر آسمانی می‌گویند.

صورت فلکی مجوعه‌ای از ستاره‌ها هست که از دیدگاه زمینی به شکل خاصی تشبیه و نام گذاری شده هست.

در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکر آسمانی لزوماً به هم نزدیک نیستند و ربطی به هم ندارند.

برنامه دادن اون‌ها در یک مجموعه صرفاً به خاطر نزدیکی ظاهری از دیدگاه زمینی هست.

دسته‌بندی ظاهری ستارگان به صورت پیکرهای آسمانی از نظر نشانی‌دهی و تهیه نقشه‌های آسان‌فهمِ آسمان مفید هست.


۸۸ صورت فلکی امروزی
آبمار • آتشدان • ارابه‌ران • اژدها • اسب بزرگ • اسب کوچک • اسکنه • آفتاب‌پرست • بادبان • بزغاله • برساووش • بره • پیاله • پیکان • تاج جنوبی • تاج شمالی • تازی‌ها • ترازو • تک‌شاخ • تلسکوپ • تلمبه • تور • توکان • جوی • چلپاسه • چلیپا • خرچنگ • خرس بزرگ • خرس کوچک • خرگوش • درنا • دلفین • دلو • دوپرگار • دوپیکر • دوشیزه • ذات‌الکرسی • روباهک • زانوزده • زرافه • زن برزنجیر • ساعت • سپر • سکستان • سگ بزرگ • سگ کوچک • سنگتراش • سه‌پایه • سه‌سو • سیاه‌گوش • سیمرغ • شاه‌تخته • شکارچی • شلیاق • شیر • شیر کوچک • طاووس • عقاب • قطب‌نما • قنطورس • قیفاووس • کبوتر • کژدم • کشتیدم • کلاغ • کمان • کوره • کوهمیز • گاو • گاوران • گرگ • گونیا • گیسو • مار • مار باریک • مارافسای • ماکیان • ماهی • ماهی پرنده • ماهی جنوب • ماهی زرین • مثلث جنوبی • مرغ بهشتی • مگس جنوبی • میکروسکوپ • نهنگ • هشتک • هندی

3:

ارابه‌ران

ارابه ران یا ممسک الاعنه یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی هست.

در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابه ران (Auriga) برنامه دارد.

درخشان‌ترین ستارهٔ این پیکر آسمانی، نگهموسسه مالي (عیوق، Capella) هست که پنجمین ستارهٔ درخشان آسمان می‌باشد.

عیوق در ادبیات فارسی هستعاره از بلندای آسمان و کمال هست.

ستاره‌ای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگ‌تر از اون هست و بر بازوی راست ارابه ران برنامه دارد.

سپس این ستاره، از نظر درخشش، ستارهٔ منکب العنان، در شانهٔ ارابه ران هست.

جنوبی‌ترین ستارهٔ این چند ضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو هست.

در مرکز این پیکر، چندین خوشهٔ باز و کم نور (m38,m36) برنامه دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند.

ارابه ران، همیشه افساری در دست و یک بز و دو بزغاله به همراه دارد.

در یکی از داستان‌ها، ارابه ران همان هفستوس، پسر لنگ زئوس و هرا هست.

هفستوس، خدای آتش و حامی هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند.

او، به دلیل اینکه پیمودن مسافتهای طولانی با پای لنگ برایش دشوار بود، ارابه را اختراع کرد!

4:

اسب بزرگ (صورت فلکی)


اسب بزرگ یا اسب بالدار (یا به عربی: فَرَس اعظم و فرس ثانی) نام یکی از صورت‌های فلکی هست.

این صورت فلکی را معمولاً از روی چهارگوش بزرگ اون می‌شناسند البته تنها سه ستاره در سه گوش از این چهارگوش به اسب بزرگ تعلق دارند و ستاره گوشه شمال شرقی یعنی سُرَّةالفَرَس متعلق به صورت فلکی زن برزنجیر هست.


ستاره‌ها
ستاره‌های دارای نام سنتی در این صورت فلکی عبارتند از:

مرکب‌الفرس (زین اسب): (آلفا-اسب بزرگ) α Peg
ساعدالفرس (بازوی اسب): (بتا-اسب بزرگ) β Peg
جنب (پهلوی اسب): (گاما-اسب بزرگ) γ Peg
سرةالفرس (ناف اسب): (دلتا-اسب بزرگ) δ Peg که امروزه به صورت زن برزنجیر منتقل شده و آلفا-زن برزنجیر نام گرفته.


انف (بینی): (اپسیلون-اسب بزرگ) (ε Peg
سعدالهمام (مرد خوش‌اندیش): (زتا-اسب بزرگ) ζ Peg
سعدالمطر (شگون باران): (اتا-اسب بزرگ) η Peg
سعدالبهایم (شگون دام‌ها): (تتا-اسب بزرگ) θ Peg
سعدالبری (شگون بیگناه): (مو-اسب بزرگ) μ Peg
سلم (تاو-اسب بزرگ) τ Peg


منابع
دگانی، مایر، ‌نجوم به زبان ساده، ‌جلد ۱ و ۲، ترجمه محمدرضا خواجه‌پور، تهران: گیتاشناسی، چاپ ششم، ۱۳۷۴خ، صص۴۲-۴۱.


5:

پیکان (صورت فلکی)

پیکان یا تیر که در لاتین (Sagitta) و در انگلیسی (Arrow) نامیده می‌شود جزء صورت‌های فلکی کوچک می‌باشد.(فقط چلیپا و اسب کوچک از این صورت کوچک تر هستند.)
بطلیموس پیکان را در میان ۴۸ صورت فلکی خود برنامه داد.

پیکان توسط صورت‌های فلکی زیر احاطه شده‌است:

روباهک
قهرمان اسطوره‌ای هرکول
عقاب (Aquila)
دلفین


اسطوره‌شناسی
گرچه پیکان جزء صورت‌های فلکی بزرگ نیست و ستاره درخشانی ندارد، در میان فرهنگ‌های پارسی، یهودی، یونانی و رومی بسیار پرورش یافت به طوری که امروزه چندین روایت مختلف دارد که به دقت مفهوم پیکان را توضیح داده‌است.


نام لاتین Sagitta
مخفف Sge
منبع نام افسانه‌های ایرانی و یونانی
نماد پیکان (تیر)
بعد ۱۹.۸۳۳ ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت ۸۰ درجه مربع

رتبه:۸۶

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) ۰
درخشان‌ترین ستاره گاما پیکان (Gamma Sge)
(قدرظاهری {{{قدر‌ستاره}}})
شهاب بارانها -

صورتهای
همسایه روباهک
پهلوان
دلفین
عقاب

مشهود بین عرض‌های +۹۰ و -۷۰
بهترین وقت مشاهده در حدود ساعت ۲۱:۰۰ و ماه شهریور

6:

چلیپا

چلیپا (crux)، که بیشتر به اون صلیب جنوبی (Southern Cross) می‌گویند ، یکی از صورت‌های فلکی کوچک در میان ۸۸ صورت فلکی امروزی هست و با اینحال یکی از جالب توجه ترین صورت‌های فلکی هست.
این صورت فلکی از سه سمت توسط صورت فلکی قنطورس احاطه شده‌است.

چلیپا وقتی ، طبق افسانه‌های یونان باستان جزئی از قنطورس شمرده می‌شد اما از قرن پانزدهم از اون جدا شد، سپس سفر آمریگو وسپوچی به آمریکای جنوبی در سال ۱۵۰۱.

وسپوچی نقشه دو ستاره را کشید ، آلفا سانتور و بتا سانتور که تماما جزئی از چلیپا شدند که البته این مشخصات در یونان قدیم به همین منوال بود.


جغرافیا در آسمان فلکی
در آسمان فلکی چلیپا در شمال صورت فلکی قنطورس برنامه دارد.

قنطورس به علت بزرگی شرق و جنوب شرقی و جنوب غربی چلیپا را نیز اشغال می‌کند.

چلیپا در نیم کره جنوبی آسمان (آسمان جنوبی) برنامه دارد.
صورت فلکی مگس در شما چلیپا و در غرب اون صور بادبان و شاه‌تخته برنامه دارد.


نام لاتین Crux
مخفف Cru
منبع نام Crux
نماد صلیب
بعد ۱۲ ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت ۶۸ درجه مربع

رتبه:هشتاد و هشتم

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) ۴
درخشان‌ترین ستاره آلفا چلیپا (A Crux)
(قدرظاهری ۸۷/۰)
شهاب بارانها -

صورتهای
همسایه قنطورس
مگس جنوبی

مشهود بین عرض‌های +۲۰ و -۹۰
بهترین وقت مشاهده در حدود ساعت ۲۱:۰۰ و ماه اردیبهشت

7:

خرس بزرگ
صورت فلکی دب اکبر (UMa) خرس بزرگ:


وقت رسیدن به نصف النهار: ۳۱ فروردین ؛ مساحت : ۱۲۸۰ درجه مربع دب اکبر همانند صورت فلکی جبار، شاید شناخته شده‌ترین و پرداستان‌ترین صورت فلکی محسوب گردد.

این مجموعه نمایانگر یک خرس برای یونانیان باستان و همچنین بومیهای امریکا بوده‌است.

هفت ستاره روشنی که بخش اصلی خرس بزرگ را می‌سازد به نام گاوآهن یا گاری (ارابه) معروف هست.

[در اصطلاح فارسی به اون گاهی یغلاوی و یا آبگردان نیز می‌گویند].

دب اکبر - خرس بزرگ - Ursa Major

بدون شک یکی از مشهورترین ستاره‌های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که اونها دم و قسمت پایین تنه خرس را تشکیل می‌دهند و بقیه این شکل این خرس توسط ستاره‌های کم نور تر کامل می‌شود.

دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ آسمان هست.در اسطوره‌های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت هست..

یکی به عنوان معشوقهٔ Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد.

داستان‌های بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از اونها میپردازیم.

معمولاً Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند.

ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول هست که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس می‌کند.Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد.

او مانند Artemis پوشش میپوشید و موهای خود را میبست.

و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد.

او قسم پاکدامنی و نجابت را برای Artemis خورد.

یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses).

زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد.

قبل از اینکه دختر از وحشت کاری اجرا کند خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد.

و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شکم بر امده او که نشانهٔ حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.بدترین وقت موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد.

هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد.

Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید.

سپس اون روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاه شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین اونها تشخیص داد.

او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید.

او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی اونها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستان‌ها او به خرس کوچک تبدیل شد)


نام لاتین Ursa major
مخفف UMa
منبع نام افسانه‌های پارسی
نماد خرس بزرگ
بعد ۱۰٫۶۷ ساعت
میل ۵۵٫۳۸°
وسعت ۱۲۸۰ درجه مربع

رتبه:سوم

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) ۶
درخشان‌ترین ستاره اپسیلون خرس بزرگ (E UMa)
(قدرظاهری {{{قدر‌ستاره}}})
شهاب بارانها Alpha Ursa Majorids
Leonids-Ursids

صورتهای
همسایه اژدها
شیر
شیر کوچک
زرافه
سیاه‌گوش
سگ‌های تازی
گیسو
گاوچران

مشهود بین عرض‌های +۹۰ و -۳۰
بهترین وقت مشاهده در حدود ساعت ۲۱:۰۰ و ماه فروردین

8:

خرس کوچک
خرس کوچک یا دُب ‌اصغر (در لاتین: Ursa minor) صورت فلکی کوچکی در آسمان شمالی ( نیم کره شمالی) می باشد.
دب‌اصغر یکی از 88 صورت فلکی امروزی هست.

این جالب توجه هست که یکی از مشهورترین ستارگان آسمان یعنی ستاره قطبی در این صورت فلکی برنامه دارد.

دب‌اصغر در جنوب صورت های فلکی پادشاه و اژدها برنامه دارد.

در جنوب اون نیز صورت های فلکی اژدها و خرس بزرگ برنامه دارد.


9:

ذات‌الکرسی


پیکر آسمانی ذات الکرسی بهترین نقطهٔ شروع برای یافتن ستارگان در پاییز هست.

پنج ستارهٔ اصلی در اون، مانند W کنار هم برنامه گرفته‌اند و با اینکه هیچکدام روشنتر از قدر اول نیستند به راحتی می‌توان شکلW یا M را مشاهده کرد.

درخشانترین ستارهٔ ذات الکرسی ستارهٔ صدر (Schedar) در راس غربی W واقع هست.

اگراز ستارهٔ میانی W یعنی گاما-تخت‌نشین، خطی فرضی را به صدر وصل کنیم و اون را 10 برابر فاصلهٔ دو ستاره امتداد دهیم به صورت فلکی بزرگ فرس اعظم یا اسب بالدار می‌‌رسیم.

ستارگان اصلی اون مربع بزرگی را می‌‌سازند که مربع فرس اعظم نامیده می‌شود و قدر ستارگان اون کمتر از قدر اول هست.

در یک شب تاریک برای امتحان تیزبین بودنتان می‌توانید ستارگان درون اون را بشمارید که به بیش از 12 تا هم می‌‌رسند.

چارگوش بزرگ (Great square) پگاسوس (Pegasus) در افسانه‌ها اسب بالداری بوده، به گونه‌ای که مربع بزرگ، بدن و بالهای اون را تشکیل می‌‌دهد.

ستارگان بزرگ از بالا طرف راست در جهت عقربه‌های ساعت به ترتیب ساق (Scheat)، مرکب (Markab)، جنب (Algenib) و فرس (Alpheratz) نام دارد، فرس ستارهٔ فوقانی چپ مربع، در واقع متعلق به پیکر اوندرومدا (Andromeda) هست که شامل دو ردیف از ستارگان قدر سوم و چهارم هست که یک V با دهانهٔ تنگ تشکیل می‌‌دهند و نوک این V را ستارهٔ فرس می‌‌سازد.

اگر در اوندرومدا، دومین جفت ستارهٔ شکلV را بسوی تخت‌نشین و به اندازهٔ فاصله خودشان امتداد دهیم به یک لکهٔ نورانی میرسیم که کهکشان مارپیچی M31 نام دارد.

این کهکشان شبیه کهکشان راه شیری هست که درفاصلهٔ 2.9 میلیون سال نوری از ما برنامه گرفته و نزدیک‌ترین کهکشان از نظر فاصله هست و با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود.

این کهکشان نخستین بار توسط عبدالرحمان صوفی رازی با چشم غیرمسلح رصد شد و مورد مطالعه برنامه گرفت.

حال دوباره نگاهی به صورت فلکی راهنمایمان تخت‌نشین می‌‌اندازیم.

اگر دو ستارهٔ آلفا و بتا که در راس عمودی ذات الکرسی برنامه دارد را در جهت بتا دنبال کنیم، به صورت فلکی قیفاووس (Cepheus) می‌‌رسیم که درخشان‌ترین ستارهٔ اون الدرامین (Alderamin) هست که در عربی بازوی راست معنی می‌‌دهد و ستارهٔ درخشان سپس آلدرامین، الفرق (Alphirk) هست.

ستارهٔ دلتا در قیفاووس، ستارهٔ متغییر معروفی هست که درخشندگی اون هر 5.3 روز بین 4.1+ تا 5.2+ تغییر می‌کند.

این سه صورت فلکی در اساطیر باستان با هم خانواده‌ای را تشکیل می‌‌دهند که اوندرومدا شاهدخت اتیوپی دختر قیفاووس و کاسیوپیا (ذات الکرسی) بوده هست.

دو رشته ستارگان اوندرومدا را می‌توان به دو پای اسب تشبیه کرد.

کاسیوپیا(Cassiopeia) یا تخت‌نشین، ملکهٔ اتیوپی ،مادر اوندرومدا، طبق افسانه‌ها بر روی تختی نشسته هست که چندان راحت نیست! و پادشاه اتیوپی پدر اوندرومدا، قیفاووس هست.


10:

زن برزنجیر


زن برزنجیر یا اِمرَاة‌المُسَلسَله یا مِرآة‌المسلسله نام یکی از پیکرهای آسمانی‌ در آسمان نیمکره شمالی هست که بزرگ‌ترین کهکشان همسایه به راه کاهکشان در اون دیده می‌شود.

معمولاً در کتاب‌ها اون کهکشان را نیز به همین نام می‌‌نامند.

قدر ظاهری سرةالفرس پرنورترین ستاره این صورت فلکی، 2/1 هست.

در دسته بندی ستارگان بایر (آلفا) – امراة المسلسله نامیده شده هست اونچه در این قسمت آسمان شایان توجه بسیار هست شیئ هست که نام علمی اون NGC224 هست و در نزدیکی (نو)- امراة المسلسله جای دارد.

به چشم برهنه به صورت ستاره ابر مانندی از قدر پنجم می‌آید به سرشت واقعی اون فقط با کمک تلسکوپی نیرومند می‌توان پی برد.

M31 کهکشانی هست کاملاً شبیه به کهکشان ما این کهکشان از میلیاردها ستاره تشکیل شده و اندکی از کهکشان ما بزرگ‌تر هست دورترین شیی هست در فضا که با چشم برهنه می‌توان دید.

نوری که کهکشان بزرگ زن در زنجیر را ترک کند پس از سفری 2،000،000 ساله در فضا به ما می‌‌رسد.


در اساطیر

نام اروپایی این پیکر آسمانی یعنی اوندرومدا، در اساطیر یونانی نام زنی بوده هست که پرساوش (پرسئوس) پهلوان عاشق وی بوده هست و در بند اژدهایی در در ساحلی در حبشه با زنجیر زندانی بود.

پرساوش با کشتن اژدهای مزبور وی را آزاد می‌کند و اون دو ازدواج می‌نمايند.

از ایشان فرزندانی پدید می‌آید از جمله پرسس.

بنابراین افسانه‌ها پرسس نیای پارسیان (ایرانیان) هست.

اوندرومدا دختر زیبای سِفِئوس (قیفاووس) و کاسیوپیه «(ذات‌الکرسی) پریان را از خودخواهی بیش از اندازه اش به خشم آورد.

نپتون، برای تنبیه وی، او را به صخره‌ای در کناره دریا زنجیر کرد تا شکار اژدهایی دریایی شود که در اون هنگام ساحل دریا را عرصه تاخت و تاز خود کرده بود درست در همان لحظه‌ای که اژدها به اندرومدا حمله آورده بود، پرسه‌ئوس (برساووش) با جادو غول را به سنگ بدل کرد و اوندرومدا را نجات داد.

نام لاتین Andromeda
مخفف And
منبع نام Andromedae
نماد اوندرومدا، زنی زنجیر شده
بعد 1 ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت 722 درجه مربع

رتبه:519

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) 3
درخشان‌ترین ستاره آلفا اوندرومدا
(قدرظاهری 1/2)
شهاب بارانها زن برزنجیر

صورتهای
همسایه ؟

مشهود بین عرض‌های +90 و -40
بهترین وقت مشاهده در حدود ساعت 21:00 و ماه آبان

11:

شکارچی
شکارچی یا جبار (انگلیسی: orion) و یا راعی صورت فلکی هست که نیمی از اون در نیم کره جنوبی و نیم دیگر اون در نیم کره شمالی برنامه دارد !

این صورت فلکی در جنوب صورت فلکی ارابه‌ران (Auriga) و در شرق صورت فلکی دوپیکر یا جوزا (Gemini) برنامه دارد.

همچنین در شمال شرقی اون صورت فلکی ثور یا گاو نر برنامه دارد.

دست ها و بالاتنه جبار در نیم کره شمالی حاوی یکی از پر نور ترین ستاره ها به نام ( ابطالجوزا ) می باشد .

در نیم کره جنوبی که پایین تنه شکارچی در اون برنامه دارد صوُر تک شاخ و نهنگ برنامه دارد ، در جنوب و جنوب غربی الجبار خرگوش و سگ بزرگ برنامه دارد و به همین دلیل الجبار را شکارچی سگ می دانند !
در جنوب شرقی الجبار نیز صورت فلکی رودخانه(Eridanus) واقع هست ...

فقط در نیمی از سال می توان شکارچی را در آسمان دید !

12:

شمايي كه همه ي صورتهاي فلكي رو ميشناسيد
راهنمايي مي خوام
چه كتاب يا نرم افزاري رو هستفاده كرديد كه به نظرتون مفيدبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

13:

سلام

به قسمت نرم افزار های نجومی سری بزن .

اما در مورد کتاب من کتاب ستارگان که احتمال میدم از رابرت برنهام هست را پیشنهاد میکنم.

کتاب خوبیه و همراه

توضیحات مفصلی در مورد شخصیت های اساطیر یونانی که در صور فلکی هستند یک نقشه از اسمان هر

ماه داره که به شما کمک زیادی میکنه .

در کل کتاب درستیه اگه بتونی پیدا کنی .البته مجله نجوم خودش مر جع

خوبیه یا حتی مجله اطلا عات علمی که همه جا پیدا میشه.

ولی اگه اشنایی اولیه ای از صورت فلکی داری و میخای اطلا عات بیشتری مثل اجرام مسیه و ...

یا نقشه دقیق تری

گیر بیاری اطلس اسمان شب که از مجله نجوم و چند جای دیگه قابل دستزسی هست هستفاده کن که در نوع خود

بینظیره.

راستی تا یادم نرفته بگم که تا هوای سرد و بی خوابی و خیلی مشکلات دیگه رو تحمل نکنی تا یه صورت فلکی

رو خودت تو اسمون پیدا نکنی کتاب هیچ به درد نمی خوره .

پس از این نعمت مفت که خدا بهت داده(اسمان)

که نه مجوزمی خواد ونه غیره کاملا هستفاده کن

بازم سوال داشتی در خدمتیم

14:

سلام

ازدوست عزیز که این تاپیک را راه انداختند تشکر می کنم .

فقط یه سوال داشتم .

چرا تصاویری از صور فلکی نمی گذارید

15:


سلام


ما برای عکسهای نجومی تاپیک جدا داریم
دراون تاپیک هم عکس های زیادی از صورت های فلکی وجود دارد.


16:

سلام

مي دونم تصاايشانر گذاشتيد اما منظورم اين بود كه درجاي كه مخصوص صورت فلكي ايجاد كرديد تصاايشانر ان را بگذاريد تا

اگر كسي امد به اين تاپيك سري زد تمام اطلا عات را بصورت كلي در دست رس داشته باشد .

بهر حال صلاح مملكت خايشانش خسروان دانند.

تشكر

17:

سلام دوست عزیز،

شما بهتر هست که از نرم افزارهایی مانند Starry night pro یا HNSKY هستفاده کنی.

البته این رو بدون که شما نمیتونی با کتاب یا نرم افزار نجومی صور فلکی رو بشناسی بهترین که این هست که به صورت تجربی یاد بگیری.

شما بهتر یه چشمی مناسب تهیه کنی و با هستفاده از گردونه آسمان شب و همچنین کتاب صورت فلکی یه کتاب جیبی کوچیک از مهندس احمد دالکی به شناخت صورت فلکی بپردازی.

سوالی بود ایمیل بزن: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

موفق باشی.


18:

امتان باستان تصور مي‌كردند كه مي‌توانند خطوط اصلي چهره‌ها را در ستارگان آسمان شب پيدا كنند.

اين چهره‌ها معمولاً شكل‌هايي از قهرمانان، اساطير و خدايان افسانه‌اي، مخلوقات گوناگون و اجرامي بود‌ند كه به نظر اونها بر روی زمین اثر گذار ند.

اين مفهوم عاميانه صورت فلكي هست.


اما در ستاره‌شناسي نايشانن، لغت صورت فلكي به بخشي از آسمان اطلاق مي‌شود كه در مرحله‌ي اول اشكالي را تداعي مي‌كند كه هزارها سال پيش براي اولين بار مورد توجه انسان‌هاي باستاني برنامه گرفته هست.


اين مناطق بر رايشان كره‌ي سماايشان، مانند هستان‌ها يا كشورهاي مختلف بر رايشان نقشه‌هاي زميني هستند.

در حال حاضر هر نقطه‌اي از آسمان بالاي سر ما، حتماً متعلق به يك صورت فلكي هست.

حد فاصل بين صورت‌‌هاي فلكي در قالب خط مستقيم بوده ولي شكل‌ها مي‌توانند كاملاً غيرمتقارن و غيرهندسي باشند.

به هر تقدير هر صورت فلكي تعدادي از ستارگان آسمان را درون محدوده‌ي خود جاي مي‌دهد.


صورت فلكي براي ايجاد راحتي و تسهيل در شناخت اجرام و پيدا كردن بخش خاصي از آسمان مفید هست.

از ديد ما، مي‌توان تصور كرد كه تمام ستارگان درون محدوده يك صورت فلكي از نظر فيزيكي با هم در ارتباط هستند.

از اونجا كه با چشم غيرمسلح نمي‌توان عمق فضا را تشخيص داد، لذا انسان همه‌ي ستارگان را در يك صفحه و ظاهراً در يك فاصله و بسيار نزديك به هم مي‌بيند.

در حقيقت هر ستاره‌اي مي‌تواند در فاصله‌ي زيادي نسبت به ديگري برنامه گيرد كه اين جدايي تا حد صدها و حتي هزارها سال نوري هم مي‌رسد.


در بين تمدن‌هاي باستاني اولين فرهنگ‌هايي كه شروع به طبقه‌بندي آسمان براي نامگذاري نمودند عبارتند از بابلي‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، رومي‌ها، چيني‌ها و میان قاره‌ي آمريكا.

انسان‌هاي ساكن در نيمكره‌ي شمالي قادر بودند فقط ستارگان قابل ديد در اين نيمكره را شناسايي و طبقه‌بندي نمايند، زيرا ستارگان عرض‌هاي جنوبي و پايين‌تر از اون نقاط قابل رؤيت نبودند.

در قرن دوم ميلادي بطلميوس ستاره‌شناس يوناني ـ‌مصري، توانست بيش از 1000 ستاره را در قالب 48 صورت فلكي در كتاب مجستي فهرست نمايد.

اين صورت‌هاي فلكي كه يادمان دوران عتيق هست، به نام صورت‌هاي فلكي باستاني ناميده مي‌شوند.


از قرن 16 كه اروپايي‌ها به كشف مناطق جنوبي كره‌ي زمين پرداختند، فهرست ستارگان نيمكره‌ي جنوبي براي دنياي غرب شناخته شد.

اين صورت‌هاي فلكي جديد را به نام «صور فلكي نايشانن» مي‌نامند.


معمولاً نامگذاري صورت‌هاي فلكي باستاني بر پايه شكل اونهاست.

صورت‌هاي فلكي جبار و اسد ظاهراً به شكلي هست كه اونها را ناميده‌اند.

تعدادي از صورت‌هاي فلكي نايشانن را از رايشان بعضي از اختراعات، نظير ميكروسكوپ و تلسكوپ نامگذاري نموده‌اند.

شكل‌ها (مثلاً خطوط واصل بين ستاره‌ها) در اصل اختياري بوده و ممكن هست رايشان نقشه‌هاي مختلف متفاوت باشند.

بعضي از صورت‌هاي فلكي داراي بخش كوچكتري در درون منطقه‌اي وسيع هست، مانند قسمت ملاقه يا آبگردان درون خرس بزرگ.


قبل از سال 1930 هر كسي هر قسمتي از آسمان را به طور دلخواه مي‌توانست به هر اسمي بنامد و در نتيجه هيچ گونه مرز تعريف شده‌اي در اطراف صور فلكي وجود نداشت.

لذا براي رفع شبهه و ايجاد يگانگي، ستاره‌شناسان جهان در سال 1930 تصميم گرفتند كه نام‌هاي خاصي (به زبان لاتين) به همراه مرزي مشخص براي كليه‌ي صورت‌هاي فلكي انتخاب كنند.

اين همان حدود و اسم‌هايي هست كه امروزه در سطح جهاني پذيرفته شده هست.


در زير نام صورت‌هاي فلكي آورده شده هست :
ردیف نام صورت فلکی علامت لاتین نام لاتین بهترین وقت مشاهده در آسمان
1اوندرومدا، شاهزاده، زن در زنجير، امراه المسلسلهAnd Andromeda آبان
2اژدها، تِنينDra Draco تیر
3اسب بالدار، فَرَس اعظم Peg Pegasus مهر4
اسد، شير Leo Leo فروردین5
اكليل شمالي، تاج شمالي، افسر شمالي CrB Corona Borealis تیر
6برساوش، قهرمان Per Perseus دی
7تازي‌ها، سگ‌هاي شكاريCVn Canes Venaticiاردیبهشت8
تكشاخMon Monoceros اسفند
9ثور، گاو Tau Taurus دی
10جام، پياله، باطیه، معلفCrt Crater اردیبهشت
11غراب، كلاغ، زاغ Crv Corvus اردیبهشت
12جبار، شكارچي Ori Orion بهمن
13جَدي، بز دريايي، بزغاله، بز ماهیCap Capricornus شهریور
14جوزا، دو پيكرGem Gemini اسفند
15حَمَل، بره، گوسفند Ari Aries آذر
16حوا، مارافساي، حامل مارOph Ophiuchus مرداد17
حوت، ماهي Psc Pisces آبان
18حوت جنوبي، ماهي جنوبي PsA Piscis Austrinus مهر
19خرگوش، اَرنَب Lep Lepus بهمن
20دب اصغر، خرس كوچك UMi Usra minor تیر
21دب اكبر، خرس بزرگ UMa Usra major فروردین
22دجاجه، قو Cyg Cygnus قو
23دلفين Del Delphinus شهریور
24دلو، ريزنده آب Aqr Aquarius مهر
25ذات الكرسي، ملكه، خداوند كرسي Cas Cassiopeia آبان
26روباه، روباهك Vul Vulpecula شهریور
27زرافه، شترگاوپلنگ Cam Camelopardus بهمن
28سپر Sct Scutum مرداد
29سرطان، خرچنگ Cnc Cancer اسفند
30سكستان، ذات السدس، سكستانتSex Sextans فروردین
31سنبله، دوشيزه Vir Virgo خرداد
32سوسمار، مارمولك، بزمجهLac Lacerta مهر
33سهم، تير، پيكانSga Sagitta شهریور
34سياهگوش Lyn Lynx اسفند
35شلياق، چنگ روميLyr Lyra مرداد
36شيركوچك، اسد اصغرLMi Leo minorفروردین
37عقاب Aql Aquila شهریور
38عقرب، كژدم Sco Scorpius تیر
39عوا، گاوران Boo Bootes خرداد
40قطعه الفرس، اسب كوچك، پاره اسب، پونيEqu Equuleus شهریور
41قوس، كماندار، نيم اسبSgr Sagittarius مرداد
42قيطس، هيولاي دريايي، نهنگ Cet Cetus آذر
43قيفاووس، سلطان Cep Cepheus مهر
44كلب اصغر، سگ كوچكCMi Canis minorاسفند
45 كلب اكبر، سگ بزرگCMa Canis majorبهمن
46كوره، تنورFor آذر
47گيسايشان برنيكه، مايشان برنيكه Com Coma Berenicesاردیبهشت
48مار، سر مار، دم مارSer Serpens تیر و مرداد
49مار آبي، مار دريايي، شجاعHya Hydra فروردین
50مثلث Tri Triangulum آذر
51ممسك العنان، ارابه ران، عنان دارAur Auriga دی
52ميزان، ترازوLib Libra خرداد
53نهر، جايشان، رودخانه فلكيEri Eridanus دی
54هركول، جاثي، پهلوان، بر زانو نشستهHer Hercules مرداد
صورت‌هاي فلكي نيم‌كره‌ي جنوبي :
این صورتهای فلکی در جنوب میل منهای 30 درجه واقعند، لذا عمدتا از عرضهای جنوبی قابل مشاهده می باشند.

در ایران هم تعدادی از اونها را در عرض های پایینتر می توان دید.
ردیف نام صورت فلکی نام لاتن
1 آب مار، نر مارHydrus2 آپوس، پرنده بهشتي Apus3اِسكنه، قلك سنگتراشيCaelum4اكليل جنوبي، تاج جنوبيCorona Australis5پرگار، قطب نماCircnus6تلسكوپTelescopium7تير حمال، شاه تختهCarina8ثُمن، اكتان، هشتكOctans9چليپا، صليب جنوبيCrux10حجار، سنگتراشSculptor11حربا، آفتاب پرستChamaeleon12حمامه، كبوترColumba13خط كش، گونيا، تراز Norma14درنا Grus15ساعت Horlogium16سبع، گرگLupus17شبكه، تور Reticulum18شراع، بادبانVela19طاووس Pavo20طوغان، توكانTucana21عنقا، ققنوس، سيمرغ Phoenix22قطب نماPyxis23قِنطورس، ظليمCentaurus24كشتيدمPuppis25كوه ميز، ميز صحراييMensa26ماهي پرندهVolans27ماهي زرين، طلاماهيDorado28مثلث جنوبيTriangulum Australe29مجمره، آتشدان، عودسوز Ara30مِفرغه الهوا، تلمبه باديAntlia31مگسMusca32ميكروسكوپMic roscopium33نقاش Pictor34هندي Indus
پيدا کردن صورتهای فلکی در آسمان
فکر کنم علاقه مند شدید که این صورتهای فلکی را در آسمان پیدا کنید.

برای این کار ابتدا باید یک نقشه آسمان شب را تهیه کنید که این صورتهای فلکی در اونها مشخص شده باشند.

و سپس با هستفاده از نقشه و دوربین دو چشمی یا تلسکوپ می توانید ستاره های تشکیل دهنده این صورتهای فلکی را رصد کنید.

البته اگر آسمان محل سکونتتان صاف باشد و آلودگی نوری نداشته باشد می توانید با چشمان غیرمسلح نیز به شکار این اجرام آسمانی بروید.


19:

به گروهی از ستاره‌ها که در تجسم انسان شکل و پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند صورت فلکی یا پیکر آسمانی می‌گویند.

صورت فلکی مجوعه‌ای از ستاره‌ها هست که از دیدگاه زمینی به شکل خاصی تشبیه و نام گذاری شده هست.

در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکر آسمانی لزوماً به هم نزدیک نیستند و ربطی به هم ندارند.

برنامه دادن اون‌ها در یک مجموعه صرفاً به خاطر نزدیکی ظاهری از دیدگاه زمینی هست.

دسته‌بندی ظاهری ستارگان به صورت پیکرهای آسمانی از نظر نشانی‌دهی و تهیه نقشه‌های آسان‌فهمِ آسمان مفید هست.


20:

ارابه ران یا ممسک الاعنه یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی هست.

در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابه ران (Auriga) برنامه دارد.

درخشان‌ترین ستارهٔ این پیکر آسمانی، نگهموسسه مالي (عیوق، Capella) هست که پنجمین ستارهٔ درخشان آسمان می‌باشد.

عیوق در ادبیات فارسی هستعاره از بلندای آسمان و کمال هست.

ستاره‌ای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگ‌تر از اون هست و بر بازوی راست ارابه ران برنامه دارد.

سپس این ستاره، از نظر درخشش، ستارهٔ منکب العنان، در شانهٔ ارابه ران هست.

جنوبی‌ترین ستارهٔ این چند ضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو هست.

در مرکز این پیکر، چندین خوشهٔ باز و کم نور (m38,m36) برنامه دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند.

ارابه ران، همیشه افساری در دست و یک بز و دو بزغاله به همراه دارد.

در یکی از داستان‌ها، ارابه ران همان هفستوس، پسر لنگ زئوس و هرا هست.

هفستوس، خدای آتش و حامی هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند.

او، به دلیل اینکه پیمودن مسافتهای طولانی با پای لنگ برایش دشوار بود، ارابه را اختراع کرد!

نام لاتین Aurigae
مخفف Aur
منبع نام اساطیر یونان
نماد راننده کالسکه(ارابه‌ران)
بعد 6 ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت 675 درجه مربع

رتبه:بیست و یکم

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) 4
درخشان‌ترین ستاره کاپلا (آلفا ارابه‌ران)(alpha Aur)
(قدرظاهری 0.08)
شهاب بارانها آلفا ارابه‌ران
دلتا ارابه‌ران

صورتهای
همسایه زرافه
پرسائوس
گاو
دوپیکر
سیاه‌گوش

مشهود بین عرض‌های +90 و -40
بهترین وقت مشاهده در حدود ساعت 21:00 و ماه بهمن

21:
جبار شكارچي بزرگي هست، كه مي توانيم اون را در اين فصل در جنوب شرقي آسمان به هنگام نيمه شب به خوبي پيدا كنيم.

جبار جايگاه خاصي در اسطوره هاي ملل مختلف دارد.

در اسطوره هاي يوناني، پسر نپتون ، شكارچي توانمندي بود كه پس از كشته شدن در آسمان جاودانه شد.

زئوس خداي خدايان كژدم سخت زهري را در راه اين شكارچي خودخواه برنامه داد و او را نابود كرد.

از اين رو هيچگاه عقرب و جبار باهم در آسمان ديده نمي شوند.
در اسطوره هاي ديگر جبار به عنوان جنگنده ، قهرمان و مرد شيشه بدست ياد شده هست.

در گذشته دريانوردان نيم كره ي شمالي طلوع زود هنگام جبار از افق شرقي را نشانه اي از نزديك شدن طوفانهاي شديد زمستاني مي دانستند.

اين صورت فلكي در شبهاي پاييز و زمستان جلوه خاصي دارد.

ستارگان جبار تصايشانر مردي را نشان مي دهند كه سپري از پوست شير را به سمت غرب ، جايي كه با صورت فلكي گاو روبرو مي شود، نگاه داشته و چماقي را بالاي سر خود گرفته هست.

آلفاي جبار (ابط الجوزا) پرنورترين ستاره ي متغير آسمان نيمكره ي شمالي هست.اين ستاره ي سرخ نشان دهنده ي بازايشان راست جبار هست و تقريبا 300 سال نوري از ما فاصله دارد.

بتاي جبار (رجل الجبار) يا پاي شكارچي ، هفتمين ستاره ي پر نور آسمان هست كه در زانايشان جبار به رنگ سفيد مايل به آبي مي درخشد و جرمش 50 برابر خورشيد هست.
بين ابط الجوزا و رجل الجبار، سه ستاره از قدر دوم و به فاصله ي مساايشان از هم برنامه دارند كه كمربند جبار را مشخص مي كنند.

طول كمربند جبار در آسمان سه درجه هست.

غربي ترين ستاره ي كمربند "المنطقه" (به معناي کمربند در عربي) نام دارد كه نزديكترين ستاره ي پرنور به ما در صورت فلكي جبار و رايشان خط فرضي هستواي سماايشان هست.


از كمربند جبار به طرف جنوب، توده اي از گاز و ستاره برنامه دارد كه شمشير جبار را مي سازد.

اگر به اين محل با دوربين دوچشمي نگاه كنيد، لكه ي كم نوري را مشاهده مي كنيد كه به سحابي جبار يا M42 معروف هست.

سحابي جبار يک سحابي نشري هست که 1600 سال نوري با ما فاصله دارد.

اين سحابي را به شکلي خيلي زيباتر در عکسهايي که با نوردهي گرفته مي شوند مشاهده کرد.

اين سحابي با قدر 5 در آسمان شب خودنمايي مي نمايد.

محدوده ي صورت فلکي جبار پر شده هست از اجرام غير ستاره اي خصوصا سحابيها و ابرهاي گازي.
22:

اسب بزرگ یا اسب بالدار (یا به عربی: فَرَس اعظم و فرس ثانی) نام یکی از صورت‌های فلکی هست.این صورت فلکی را معمولاً از روی چهارگوش بزرگ اون می‌شناسند البته تنها سه ستاره در سه گوش از این چهارگوش به اسب بزرگ تعلق دارند و ستاره گوشه شمال شرقی یعنی سُرَّةالفَرَس متعلق به صورت فلکی زن برزنجیر هست.


[ویرایش] ستاره‌ها
ستاره‌های دارای نام سنتی در این صورت فلکی عبارتند از:

مرکب‌الفرس (زین اسب): (آلفا-اسب بزرگ) α Peg
ساعدالفرس (بازوی اسب): (بتا-اسب بزرگ) β Peg
جنب (پهلوی اسب): (گاما-اسب بزرگ) γ Peg
سرةالفرس (ناف اسب): (دلتا-اسب بزرگ) δ Peg که امروزه به صورت زن برزنجیر منتقل شده و آلفا-زن برزنجیر نام گرفته.


انف (بینی): (اپسیلون-اسب بزرگ) (ε Peg
سعدالهمام (مرد خوش‌اندیش): (زتا-اسب بزرگ) ζ Peg
سعدالمطر (شگون باران): (اتا-اسب بزرگ) η Peg
سعدالبهایم (شگون دام‌ها): (تتا-اسب بزرگ) θ Peg
سعدالبری (شگون بیگناه): (مو-اسب بزرگ) μ Peg
سلم (تاو-اسب بزرگ) τ Peg

23:

امتان باستان تصور مي‌كردند كه مي‌توانند خطوط اصلي چهره‌ها را در ستارگان آسمان شب پيدا كنند.


اين چهره‌ها معمولاً شكل‌هايي از قهرمانان، اساطير و خدايان افسانه‌اي، مخلوقات گوناگون و اجرامي بود‌ند كه به نظر اونها بر روی زمین اثر گذار ند.

اين مفهوم عاميانه صورت فلكي هست.


اما در ستاره‌شناسي نايشانن، لغت صورت فلكي به بخشي از آسمان اطلاق مي‌شود كه در مرحله‌ي اول اشكالي را تداعي مي‌كند كه هزارها سال پيش براي اولين بار مورد توجه انسان‌هاي باستاني برنامه گرفته هست.


اين مناطق بر رايشان كره‌ي سماايشان، مانند هستان‌ها يا كشورهاي مختلف بر رايشان نقشه‌هاي زميني هستند.

در حال حاضر هر نقطه‌اي از آسمان بالاي سر ما، حتماً متعلق به يك صورت فلكي هست.

حد فاصل بين صورت‌‌هاي فلكي در قالب خط مستقيم بوده ولي شكل‌ها مي‌توانند كاملاً غيرمتقارن و غيرهندسي باشند.

به هر تقدير هر صورت فلكي تعدادي از ستارگان آسمان را درون محدوده‌ي خود جاي مي‌دهد.


صورت فلكي براي ايجاد راحتي و تسهيل در شناخت اجرام و پيدا كردن بخش خاصي از آسمان مفید هست.

از ديد ما، مي‌توان تصور كرد كه تمام ستارگان درون محدوده يك صورت فلكي از نظر فيزيكي با هم در ارتباط هستند.

از اونجا كه با چشم غيرمسلح نمي‌توان عمق فضا را تشخيص داد، لذا انسان همه‌ي ستارگان را در يك صفحه و ظاهراً در يك فاصله و بسيار نزديك به هم مي‌بيند.

در حقيقت هر ستاره‌اي مي‌تواند در فاصله‌ي زيادي نسبت به ديگري برنامه گيرد كه اين جدايي تا حد صدها و حتي هزارها سال نوري هم مي‌رسد.


در بين تمدن‌هاي باستاني اولين فرهنگ‌هايي كه شروع به طبقه‌بندي آسمان براي نامگذاري نمودند عبارتند از بابلي‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، رومي‌ها، چيني‌ها و میان قاره‌ي آمريكا.

انسان‌هاي ساكن در نيمكره‌ي شمالي قادر بودند فقط ستارگان قابل ديد در اين نيمكره را شناسايي و طبقه‌بندي نمايند، زيرا ستارگان عرض‌هاي جنوبي و پايين‌تر از اون نقاط قابل رؤيت نبودند.

در قرن دوم ميلادي بطلميوس ستاره‌شناس يوناني ـ‌مصري، توانست بيش از 1000 ستاره را در قالب 48 صورت فلكي در كتاب مجستي فهرست نمايد.

اين صورت‌هاي فلكي كه يادمان دوران عتيق هست، به نام صورت‌هاي فلكي باستاني ناميده مي‌شوند.


از قرن 16 كه اروپايي‌ها به كشف مناطق جنوبي كره‌ي زمين پرداختند، فهرست ستارگان نيمكره‌ي جنوبي براي دنياي غرب شناخته شد.

اين صورت‌هاي فلكي جديد را به نام «صور فلكي نايشانن» مي‌نامند.


معمولاً نامگذاري صورت‌هاي فلكي باستاني بر پايه شكل اونهاست.

صورت‌هاي فلكي جبار و اسد ظاهراً به شكلي هست كه اونها را ناميده‌اند.

تعدادي از صورت‌هاي فلكي نايشانن را از رايشان بعضي از اختراعات، نظير ميكروسكوپ و تلسكوپ نامگذاري نموده‌اند.

شكل‌ها (مثلاً خطوط واصل بين ستاره‌ها) در اصل اختياري بوده و ممكن هست رايشان نقشه‌هاي مختلف متفاوت باشند.

بعضي از صورت‌هاي فلكي داراي بخش كوچكتري در درون منطقه‌اي وسيع هست، مانند قسمت ملاقه يا آبگردان درون خرس بزرگ.


قبل از سال 1930 هر كسي هر قسمتي از آسمان را به طور دلخواه مي‌توانست به هر اسمي بنامد و در نتيجه هيچ گونه مرز تعريف شده‌اي در اطراف صور فلكي وجود نداشت.

لذا براي رفع شبهه و ايجاد يگانگي، ستاره‌شناسان جهان در سال 1930 تصميم گرفتند كه نام‌هاي خاصي (به زبان لاتين) به همراه مرزي مشخص براي كليه‌ي صورت‌هاي فلكي انتخاب كنند.

اين همان حدود و اسم‌هايي هست كه امروزه در سطح جهاني پذيرفته شده هست.


در زير نام صورت‌هاي فلكي آورده شده هست :
ردیف نام صورت فلکی علامت لاتین نام لاتین بهترین وقت مشاهده در آسمان
1 اوندرومدا، شاهزاده، زن در زنجير، امراه المسلسله And Andromeda آبان
2 اژدها، تِنين Dra Draco تیر
3 اسب بالدار، فَرَس اعظم Peg Pegasus مهر
4 اسد، شير Leo Leo فروردین
5 اكليل شمالي، تاج شمالي، افسر شمالي CrB Corona Borealis تیر
6 برساوش، قهرمان Per Perseus دی
7 تازي‌ها، سگ‌هاي شكاري CVn Canes Venatici اردیبهشت
8 تكشاخ Mon Monoceros اسفند
9 ثور، گاو Tau Taurus دی
10 جام، پياله، باطیه، معلف Crt Crater اردیبهشت
11 غراب، كلاغ، زاغ Crv Corvus اردیبهشت
12 جبار، شكارچي Ori Orion بهمن
13 جَدي، بز دريايي، بزغاله، بز ماهی Cap Capricornus شهریور
14 جوزا، دو پيكر Gem Gemini اسفند
15 حَمَل، بره، گوسفند Ari Aries آذر
16 حوا، مارافساي، حامل مار Oph Ophiuchus مرداد
17 حوت، ماهي Psc Pisces آبان
18 حوت جنوبي، ماهي جنوبي PsA Piscis Austrinus مهر
19 خرگوش، اَرنَب Lep Lepus بهمن
20 دب اصغر، خرس كوچك UMi Usra minor تیر
21 دب اكبر، خرس بزرگ UMa Usra major فروردین
22 دجاجه، قو Cyg Cygnus قو
23 دلفين Del Delphinus شهریور
24 دلو، ريزنده آب Aqr Aquarius مهر
25 ذات الكرسي، ملكه، خداوند كرسي Cas Cassiopeia آبان
26 روباه، روباهك Vul Vulpecula شهریور
27 زرافه، شترگاوپلنگ Cam Camelopardus بهمن
28 سپر Sct Scutum مرداد
29 سرطان، خرچنگ Cnc Cancer اسفند
30 سكستان، ذات السدس، سكستانت --- Sextans فروردین
31 سنبله، دوشيزه Vir Virgo خرداد
32 سوسمار، مارمولك، بزمجه Lac Lacerta مهر
33 سهم، تير، پيكان Sga Sagitta شهریور
34 سياهگوش Lyn Lynx اسفند
35 شلياق، چنگ رومي Lyr Lyra مرداد
36 شيركوچك، اسد اصغر LMi Leo minor فروردین
37 عقاب Aql Aquila شهریور
38 عقرب، كژدم Sco Scorpius تیر
39 عوا، گاوران Boo Bootes خرداد
40 قطعه الفرس، اسب كوچك، پاره اسب، پوني Equ Equuleus شهریور
41 قوس، كماندار، نيم اسب Sgr Sagittarius مرداد
42 قيطس، هيولاي دريايي، نهنگ Cet Cetus آذر
43 قيفاووس، سلطان Cep Cepheus مهر
44 كلب اصغر، سگ كوچك CMi Canis minor اسفند
45 كلب اكبر، سگ بزرگ CMa Canis major بهمن
46 كوره، تنور For آذر
47 گيسايشان برنيكه، مايشان برنيكه Com Coma Berenices اردیبهشت
48 مار، سر مار، دم مار Ser Serpens تیر و مرداد
49 مار آبي، مار دريايي، شجاع Hya Hydra فروردین
50 مثلث Tri Triangulum آذر
51 ممسك العنان، ارابه ران، عنان دار Aur Auriga دی
52 ميزان، ترازو Lib Libra خرداد
53 نهر، جايشان، رودخانه فلكي Eri Eridanus دی
54 هركول، جاثي، پهلوان، بر زانو نشسته Her Hercules مرداد
صورت‌هاي فلكي نيم‌كره‌ي جنوبي :
این صورتهای فلکی در جنوب میل منهای 30 درجه واقعند، لذا عمدتا از عرضهای جنوبی قابل مشاهده می باشند.

در ایران هم تعدادی از اونها را در عرض های پایینتر می توان دید.
ردیف نام صورت فلکی نام لاتین
1 آب مار، نر مار Hydrus
2 آپوس، پرنده بهشتي Apus
3 اِسكنه، قلك سنگتراشي Caelum
4 اكليل جنوبي، تاج جنوبي Corona Australis
5 پرگار، قطب نما Circnus
6 تلسكوپ Telescopium
7 تير حمال، شاه تخته Carina
8 ثُمن، اكتان، هشتك Octans
9 چليپا، صليب جنوبي Crux
10 حجار، سنگتراش Sculptor
11 حربا، آفتاب پرست Chamaeleon
12 حمامه، كبوتر Columba
13 خط كش، گونيا، تراز Norma
14 درنا Grus
15 ساعت Horlogium
16 سبع، گرگ Lupus
17 شبكه، تور Reticulum
18 شراع، بادبان Vela
19 طاووس Pavo
20 طوغان، توكان Tucana
21 عنقا، ققنوس، سيمرغ Phoenix
22 قطب نما Pyxis
23 قِنطورس، ظليم Centaurus
24 كشتيدم Puppis
25 كوه ميز، ميز صحرايي Mensa
26 ماهي پرنده Volans
27 ماهي زرين، طلاماهي Dorado
28 مثلث جنوبي Triangulum Australe
29 مجمره، آتشدان، عودسوز Ara
30 مِفرغه الهوا، تلمبه بادي Antlia
31 مگس Musca
32 ميكروسكوپ Microscopium
33 نقاش Pictor
34 هندي Indus
پيدا کردن صورتهای فلکی در آسمان
فکر کنم علاقه مند شدید که این صورتهای فلکی را در آسمان پیدا کنید.

برای این کار ابتدا باید یک نقشه آسمان شب را تهیه کنید که این صورتهای فلکی در اونها مشخص شده باشند.

و سپس با هستفاده از نقشه و دوربین دو چشمی یا تلسکوپ می توانید ستاره های تشکیل دهنده این صورتهای فلکی را رصد کنید.

البته اگر آسمان محل سکونتتان صاف باشد و آلودگی نوری نداشته باشد می توانید با چشمان غیرمسلح نیز به شکار این اجرام آسمانی بروید.


24:

بررسی افسانه های مرتبط با صورت های فلکی مشهور آسمان شب
شکارچی - Orion


اريون يکی از شناخته شده ترين صورت های فلکی هست.

حتی کسانی که ستاره شناس نيستند به راحتی ميتوانند اون را پيدا نمايند.طبق افسانه ihd یونانی اریون پسر Poseidon خدای دريا و Euryale دختر شاه Crete بود.خدای دريا به او قدرت داد تا بتواند بر روی آب راه برود.

در اديسه ی هومر او را يک شکارچی بزرگ که با يک چماق برنزی مسلح هست توصيف کرده هست.

در آسمان دو صورت فلکی سگ بزرگ و سگ کوجک(Canis Major and Canis Minor) او را تعقيب مينمايند.در جزيره Chios اريون سعی در عشقبازی با Merope دختر شاه Oenopion را داشت ولی موفق نشد.

يک شب وقتی که Merope شراب نوشيده بود سعی کرد که او را بدزدد.

برای تنبيه او شاه دستور داد که چشمهای او را در بياورند و او را از جزيره بيرون کرد.

او به سمت شمال به طرف جزيره ی Lemnos به راه افتاد و در اون جزيره Hephaestus يکی از دستيارهای خود را( Cedalion) به او داد تا نقش چشم او را بازی کند.

او به طرف شرق جايی که خورشيد طلوع ميکند حرکت کرد به اميد اينکه طبق فرموده یکی از خدایان چشمهای او شفا پيدا کند.

و البته با طلوع خورشيد چشمهای او به طرز معجزه آسايی خوب شد.اریون با ستاره های Pleiades (خوشه پروین) که در صورت فلکی گاو نر برنامه دارند مرتبط هست.Pleiades هفت خواهر بودند که دخترAtlas وPleione بودند.

طبق یک داستان اریون عاشق Pleiades شد و اونها را تعقیب کرد زیوس اونها را دزدید و در اسمان برنامه داد..

جایی که هر شب اریون به دنبال اونها هست.

داستان مرگ اریون بسيار متضاد هست.Aratus, Eratosthenes و Hyginus عقیده داشتند که عقرب در این داستان نقشی داشته هست.روزی اریون لاف زد که بزرگتین شکارچی هست و این خبر به گوش خدای شکارArtemis و Leto مادر الهه شکار رسید.

او میفرمود که میتواند هر غولی را بر روی زمین بکشد.

از این حرف زمین شروع به لرزیدن کرد و شکافی از زمین بیرون آمد که از این شکاف این عقرب(صورت فلکی Scorpius و یا کژدم) بیرون آمد و اریون را نیش زد .

ولی طبق فرموده Aratus اریون سعی داشت الهه ماه و شکار را بدزدد و این الهی باعث لرزش زمین و بیرون آمدن عقرب شد.طبق فرموده ی Ovid اریون هنگام نجات Leto از دست این عقرب کشته شد.در این داستانها اریون و عقرب در دو حهت مخالف در آسمان برنامه دارند و وقتی که عقرب در شرق طلوع میکند اریون به غرب فرار میکند.

اریون بیچاره هنوز از گزیده شدن توسط عقرب میترسد.
دب اکبر - خرس بزرگ - Ursa Major


بدون شک يکی از مشهورترين ستاره های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که اونها دم و قسمت پايين تنه خرس را تشکيل ميدهند و بقيه اين شکل اين خرس توسط ستاره های کم نور تر کامل ميشود.

دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ آسمان هست.در اسطوره های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت هست..

یکی به عنوان معشوقه ی Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد.

داستانهای بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از اونها میپردازیم.

معمولا Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند.

ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول هست که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس میکند.Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد .

او مانند Artemis پوشش میپوشید و موهای خود را میبست.

و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد.

او قسم پاکدامنی و نجابت را برای Artemis خورد.

یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses) .

زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد.

قبل از اینکه دختر از وحشت کاری اجرا کند خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد.

و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شکم بر امده او که نشانه ی حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.بدترین وقت موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد .

هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد.

Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید.

سپس اون روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاه شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین اونها تشخیص داد.

او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید.

او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی اونها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستانها او به خرس کوچک تبدیل شد)
Cancerسرطان -
طبق افسانه های يونان قديم صورت فلکی خرچنگ توسط هرا Hera در آسمان برنامه گرفت.

هرا قسم خورده بود که هراکلس ( هرکول در اسطوره های روم) را بکشد ولی هر بار بخاطر قدرت هرکول شکست ميخورد.(هرکول فرزند زيوس با Alcmene بود )


هرکول يک گناه بزرگ انجام داده بود و برای بخشايش بايد از ۱۲ مرحله سخت را پشت سر ميگذاشت که يکی از اونها جنگيدن با مار ۹ سر به نام هيدرا بود.

در هنگام جنگ بين هيدرا و هرکول الهه هرا خرچنگ را ميفرستد تا که به هرکول صدمه بزند ولی هرکول با يک ضربه پا پوست خرچنگ را ميشکند و اورا از بين ميبرد.

به خاطر اين خدمت هرا نقش اورا در آسمان برنامه ميدهد.Hydrَaامت يونان عقيده داشتند که روی بدن زيوس عکس اين مار ۹ سر برنامه دارد.
امت شهر Lerna توسط اين مار نه سر فنا ناپذير قتل عام شدند.

سرهای اين مار اگر قطع ميشد به جايه اون سر جديدی در ميامد.

و اگر کسی به او نزدکی ميشد از نفس زهرآگين او ميمرد.

او در زير يک درخت در نزديکی يک مرداب زندگی ميکرد.اين صورت فلکی يکی از دوازده کاری بود که هرکول بايد برای مورد عفو واقع شدن انجام ميداد.

او با کمک برادر زاده خود Iolaus اين کار را انجام داد به طوری که وقتی که هرکول يکی از سرها را قطع ميکرد Iolaus جای سر را داغ ميکرد و اجازه نميداد سر جديدی درست شود.

وقتی که هرکول اين جانور را کشت و خبر پيروزی خود را به شاه Eurytheus داد شاه به او فرمود که اين يک پيروزی واقعی نيست چون از برادر زاده خود کمک گرفته هستبرج دلو - Aquarius
حمل نماينده آب

حدمتکار المپيوس
او پر نماينده جام خدايان بالای کوه المپيوس بود.

اسم اصلی او Ganymede هست و معمولا در حا ل ريخت آب از کوزه حود به دهان ماهی جنوبی هست نشان داده ميشود.
دزديده شدن در کودکی
او سر شاه کروس بود سپس اينکه شهر تروی نام پرفت.

داستان او در مورد فزنديست که از والدينش ربوده ميشود.
او در يک روز که از گله گوسفند پدرش نگهداری ميکرد ربوده شد.

در يک داستان اين Eos خدای سپيده دم بود که او را دزديد.

او اشتياق زيادی نسبت به مردان جوان داشت .

بعد زيوس اين پسر را از او دزديد.
دزديده شدن توسط عقاب
در بيشتر داستانها اين زيوس بود ه دستور داد تا اين کودک چوپان را بدزدند.

و بعضيها ميگايشانند که اين خود زيوس بود که به شکل عقاب تغيير شکل داد و کودک را دزديده بود.

او به بالا کوه المپيوس رفت تا جام خدايان را از شهد در جشنها پر کند.
در مصر
يکی از داستانها اين هست که صورت فلکی دلو در مصر شکل گرفت و او خدای رود نيل هست..

با اين شکل که اودر حال پر کردن جام هست نشان دهنده خوده رود نيل هست.


25:

صورت فلکی تکشاخ
وقت رسیدن به نصف النهار: ۱ اسفند،
مساحت : ۴۸۲ درجه مربع
صورت فلکی تکشاخ در مدارک آشوری ها، حیوانی هست با یک شاخ که سر و سردست اون شبیه به اسب و ران اون مانند کره اسب با دمی شبیه شیر می باشد( ۶۰۰۰ تا ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد) محققان جدید چنین تصور می نمايند که تکشاخ نشأت گرفته از یک اشتباه مکتوب در شرح کرگدن هندی هست.

این صورت فلکی در مجموع، جدید می باشد و در حدود سال ۱۶۲۴ به وسیله دانشمند آلمانی یاکوب بارچ نام گذاری شده هست.● ستاره ها
ستاره ی بتا که با چشم غیر مسلح تکی مشاهده می شود، یک ستاره چهار تایی در فاصله ۷۱۵ سال نوری هست.●اجرام عمقی آسمان
M۵۰ یک خوشه باز قشنگ با قدر ۶ واقع در نزدیکی مرز کلب اکبر هست که می توان اون را در یک سوم راه بین خط و اصل شعرای یمانی به شعرای شامی (CMi ) یافت.

ضمناً می توان اون را با دوربین های دوچشمی و یا تلسکوپ هم مشاهده کرد که در منطقه ای به پهنای ۱۶ دقیقه قوسی با ۱۰۰ ستاره برنامه دارد.

NGC ۲۲۶۴ , NGC ۲۲۴۴ از خوشه های باز روشن در شمال تکشاخ هستند.

NGC ۲۲۴۴ به وسیله ی سحابی روزت(۱) احاطه شده و می توان اون را در شرایط خوب رصدی از درون دوربین دو چشمی هم مشاهده کرد.

26:

صورت فلکی خرچنگ(cancer):

این صورت فلکی با نام اختصاری Cnc عضو چهارم دایره البروج بوده واز ستاره های کم نوری تشکیل شده که تشخیص ان در شهر های بزرگ بسیار سخت هست.ستاره های کم نور ان تصویر خرچنگی را نشان می دهد که پیشینیان ما در هوای بدور الودگی به راحتی ان را می دیدند.در دوران بسیار دور نقطه انقلاب تا بستانی در این صورت فلکی برنامه داشت ولی امروزه به دلیل حرکت تقدیمی زمین در محدوده صورت فلکی دوپیکر برنامه گرفته هست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اجزاء خرچنگ:
یوتا خرچنگ(iota Cnc) ستاره ای مزدوج
این ستاره های دوتایی از قدر 4 با رنگ زرد و قدر 7 با رنگ سبز به راحتی در یک تلسکوپ کوچک قابل دید هستند
زتا خرچنگ (zeta cnc) ستاره سه گانه
یکی از جذابترین سه تایی های اسمان که دو تایی ان مزدوج هایی با دوره گردش 60.1 سال تشکیل می دهند و در اسمان از قدر 5 و 7 با رنگ سبز می درخشند.با تلسکوپی اماتوری می توان انها را تشخیص داد.
خوشه های باز M44 و M67
توضی حات مفصل تر را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ببینید
بارش شهابی دلتا خرچنگ
این بارش شهابی با دوره طولانی از 14 دسامبر تا 14 فوریه فعال هست ولی اوج بارش ان در 13-17 ژانویه خواهد بود .

ترجمه شده توسط نویسنده

27:

صورت فلکی خرچنگ و موقعیت اون در آسمان به همراه اجرام غیر ستاره ای موجود در محدوده ی این صورت فلکی ؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

-------------------
M44 :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شماره ی ان ج سی : 2632
نوع : خوشه ی باز
قدر : 4.00
اندازه ی ظاهری : 0.75466 درجه ی قوسی
فاصله : 500 سال نوری
-------------------------------------
M67 :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شماره ی ان جی سی : 2682
نوع : خوشه ی باز
قدر : 7.50
اندازه ی ظاهری : 0.41.83 درجه ی قوسی
فاصله : 2250 سال نوری

28:

دوستان شرمنده اگر تکراری یا قدیمی هست .....................
▪وقت رسیدن به نصف النهار : ۱۶ فروردین ؛

مساحت : ۳۱۴ درجه مربع
نام این صورت فلکی نسبتاً جدید، به افتخار یوهانس هولیوس ستاره شناس آلمانی، لهستانی ، که توانست با یک دستگاه سکستان (سدس) از آسمان اولین نقشه دقیق و مشروح کره ماه را تهیه کند، به اسم سکستان نامگذاری شد.

همسر هولیوس توانست سه سال سپس فوت شوهرش در سال ۱۶۹۰ کاتالوگ و اطلس ۱۵۶۴ ستاره ای را به عنوان دستیار او در رصدهایش منتشر کند.


هولیوس در این کاتالوگ و اطلس توانست برای بعضی از صور فلکی که تا اون موقع شکل رسمی نگرفته بودند و به عنوان مکاون های «فاقد شکل » محسوب می شدند، صورت فلکی جدید تعریف نماید.

از شکل های ناشناخته قبلی، امروز، به طور رسمی هفت صورت فلکی به همراه سکستان صاحب نام شده اند.

سکستان صاحب نام شده اند.

سکستان یک صورت فلکی محو و گمنام و کمتر جالب توجه هست که در جنوب اسد و دقیقاً در شرق ستاره ی آلفای مار آبی (فرد شجاع) برنامه گرفته هست.


▪ستاره ها
هیچ یک از ستاره های سکستان درخشنده تر از قدر پنجم نمی باشند.


▪اجرام عمقی آسمان
در سکستان تعدادی کهکشان وجود دارد که اغلب ضعیف تر از قدر ۱۲ هستند.
● سنبله (Vir) دوشیزه >

وقت رسیدن به نصف النهار : ۴ خرداد ؛
مساحت : ۱۲۹۴ درجه مربع
سنبله تنها چهره زنانه در منطقه البروج بوده و یکی از قدیمی ترین و مشخص ترین صورت های فلکی آسمان هست، ضمن این که نام تعدادی از خدایان اساطیری مؤنث از جمله ایشتر(۱) ، ایزیس(۲) [رب النوع مصری] ، دمتر(۳)[ رب النوع مادر زمین] ، آتنا(۴) [دختر زئوس و متیس] و آرتمیس(۵)[خواهران آپولون] را در خود دارد.

سنبله یک صورت فلکی عظیم و دومین صورت فلکی در آسمان از نظر بزرگی هست.

خورشید در عبور سالانه خود در دایرهٔ البروج، بیشترین وقت را در این صورت می گذراند.

تنها ستاره درخشان سنبله ، سماک اعزل هست که به طور مشخص و مجزا می توان اون را تشخیص داد .


▪ ستاره ها

آلفای سنبله به نام سماک اعزل در لاتین به معنای «خوشه گندم » آمده که در دست دوشیزه ای هست.

طیف اون از نوع BIV قدر ۰/۱ و فاصله اون ۲۲۰ سال نوری هست .

سماک اعزل دارای یک همدم بسیار کم نور هست.


▪اجرام عمقی آسمان


در داخل این صورت فلکی خوشه کهکشانی سنبله برنامه دارد که خوشه وسطی اون ابر خوشه سنبله هست و خوشه کهکشانی ما هم که جزء «گروه محلی» محسوب می شود، یکی از اعضای اون هست.

خوشه سنبله شاید شامل ۳۰۰۰ کهکشان، در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری تا زمین هست.

برای مشاهده اغلب این کهکشان ها نیاز به تلسکوپ متوسط هست.

درخشان ترین اون ها M۴۹ به صورت کهکشان بیضوی با قدر M ۱۰۴ , ۸ یک کهکشان مارپیچ قدر هشتم هست.

>
● سوسمار (Lac) مارمولک – بزمجه

وقت رسیدن به نصف النهار : ۱۸ مهر؛
مساحت : ۲۰۱ درجه مربع
صورت فلکی سوسمار یک صورت فلکی نسبتاً جدید هست که در سال ۱۶۸۷ به وسیله ستاره شناس آلمانی، یوهانس هولیوس برای پرکردن منطقه خالی بین دجاجه و اوندرومدا، معرفی شده هست.

او این بخش را سوسمار و یا سمندر آبی نامید.

بر خلاف اندازه کوچکش، به لحاظ برنامه گرفتن در لبه نوار کهکشان راه شیری، دارای اجرام عمقی بسیاری از نوع خوشه های باز می باشد.


▪ستاره ها
همه ستارگانش از قدر چهارم یا ضعیف ترند.


اجرام عمقی آسمان


NGC ۷۲۰۹ در لبه غربی سوسمار در مرز دجاجه برنامه گرفته و تشکیل یک خوشه باز ۵۰ ستاره ای با قدر بین ۹ تا ۱۲ را می دهد.

منطقه مورد پوشش اون به قطر ۲۰ دقیقه قوسی و به فاصله ۲۹۰۰ سال نوری از ما هست.

NGC ۷۲۴۳ هم خوشه ای باز با قدر ۹ و دارای ۴۰ ستاره هست که در غرب آلفای سوسمار با قطر ۲۰ دقیقه قوسی و ۲۸۰۰ سال نوری، برنامه گرفته هست.

>
سهم (sge) تیر، پیکان

وقت رسیدن به نصف النهار : ۸ شهریور؛
مساحت : ۸۰ درجه مربع
سهم یا تیر، صورتی هست که از دوران کلاسیک شناخته شده بوده و شباهت اون به هر نوع تیر و پیکانی هست که در اساطیر آمده باشد.

فرموده اند که این همان تیری هست که عقاب زئوس را کشته ، یعنی پیکانی که به وسیله جائی یا هرکول به طرف مرغان ستومفالیسی(۶) در اساطیر یونان، مرغانی آدم خوار در کنار دریاچه ستومفالوس در آرکادیا) پرتاب گشته و یا یکی از تیرهایی هست که آپولو توانست سیکلوپها(۷) (عفریتهای عظیم یک چشم، در اساطیر یونان) را با اون بکشد.

همچنین فرموده شده که این صورت به شکل تیر کوپید(۸)(رب النوع عشق) هست.


سهم ، سومین صورت فلکی کوچک در منطقه ای کمرنگ از آسمان هست که شامل تعداد کمی ستاره کم فروغ و چند جرم جالب، در عمق آسمان می گردد.


ستاره ها
آلفای سهم گاهی به نام شم خوانده شده که در عربی معادل «تیر» هست.

طیف این ستاره از نوع Go II ، با قدر ۴/۴ و فاصله ۶۲۰ سال نوری می باشد.


▪اجرام عمقی آسمان
اجرام عمقی آسمانM۷۱ یک خوشه کروی قدر هشتم هست که در بین دلتا و گامای سهم برنامه گرفته هست.
۱- Ishtar
۲- Isis
۳- Demeter
۴- Athena
۵-Artemis
۶-Stymphalian
۷-Cyclops
۸-Cupid

29:

صورتهای فلکی
امتان باستان تصور مي‌كردند كه مي‌توانند خطوط اصلي چهره‌ها را در ستارگان آسمان شب پيدا كنند.

اين چهره‌ها معمولاً شكل‌هايي از قهرمانان، اساطير و خدايان افسانه‌اي، مخلوقات گوناگون و اجرامي بود‌ند كه به نظر اونها بر روی زمین اثر گذار ند.

اين مفهوم عاميانه صورت فلكي هست.


اما در ستاره‌شناسي نايشانن، لغت صورت فلكي به بخشي از آسمان اطلاق مي‌شود كه در مرحله‌ي اول اشكالي را تداعي مي‌كند كه هزارها سال پيش براي اولين بار مورد توجه انسان‌هاي باستاني برنامه گرفته هست.


اين مناطق بر رايشان كره‌ي سماايشان، مانند هستان‌ها يا كشورهاي مختلف بر رايشان نقشه‌هاي زميني هستند.

در حال حاضر هر نقطه‌اي از آسمان بالاي سر ما، حتماً متعلق به يك صورت فلكي هست.

حد فاصل بين صورت‌‌هاي فلكي در قالب خط مستقيم بوده ولي شكل‌ها مي‌توانند كاملاً غيرمتقارن و غيرهندسي باشند.

به هر تقدير هر صورت فلكي تعدادي از ستارگان آسمان را درون محدوده‌ي خود جاي مي‌دهد.


صورت فلكي براي ايجاد راحتي و تسهيل در شناخت اجرام و پيدا كردن بخش خاصي از آسمان مفید هست.

از ديد ما، مي‌توان تصور كرد كه تمام ستارگان درون محدوده يك صورت فلكي از نظر فيزيكي با هم در ارتباط هستند.

از اونجا كه با چشم غيرمسلح نمي‌توان عمق فضا را تشخيص داد، لذا انسان همه‌ي ستارگان را در يك صفحه و ظاهراً در يك فاصله و بسيار نزديك به هم مي‌بيند.

در حقيقت هر ستاره‌اي مي‌تواند در فاصله‌ي زيادي نسبت به ديگري برنامه گيرد كه اين جدايي تا حد صدها و حتي هزارها سال نوري هم مي‌رسد.


در بين تمدن‌هاي باستاني اولين فرهنگ‌هايي كه شروع به طبقه‌بندي آسمان براي نامگذاري نمودند عبارتند از بابلي‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، رومي‌ها، چيني‌ها و میان قاره‌ي آمريكا.

انسان‌هاي ساكن در نيمكره‌ي شمالي قادر بودند فقط ستارگان قابل ديد در اين نيمكره را شناسايي و طبقه‌بندي نمايند، زيرا ستارگان عرض‌هاي جنوبي و پايين‌تر از اون نقاط قابل رؤيت نبودند.

در قرن دوم ميلادي بطلميوس ستاره‌شناس يوناني ـ‌مصري، توانست بيش از 1000 ستاره را در قالب 48 صورت فلكي در كتاب مجستي فهرست نمايد.

اين صورت‌هاي فلكي كه يادمان دوران عتيق هست، به نام صورت‌هاي فلكي باستاني ناميده مي‌شوند.


از قرن 16 كه اروپايي‌ها به كشف مناطق جنوبي كره‌ي زمين پرداختند، فهرست ستارگان نيمكره‌ي جنوبي براي دنياي غرب شناخته شد.

اين صورت‌هاي فلكي جديد را به نام «صور فلكي نايشانن» مي‌نامند.


معمولاً نامگذاري صورت‌هاي فلكي باستاني بر پايه شكل اونهاست.

صورت‌هاي فلكي جبار و اسد ظاهراً به شكلي هست كه اونها را ناميده‌اند.

تعدادي از صورت‌هاي فلكي نايشانن را از رايشان بعضي از اختراعات، نظير ميكروسكوپ و تلسكوپ نامگذاري نموده‌اند.

شكل‌ها (مثلاً خطوط واصل بين ستاره‌ها) در اصل اختياري بوده و ممكن هست رايشان نقشه‌هاي مختلف متفاوت باشند.

بعضي از صورت‌هاي فلكي داراي بخش كوچكتري در درون منطقه‌اي وسيع هست، مانند قسمت ملاقه يا آبگردان درون خرس بزرگ.


قبل از سال 1930 هر كسي هر قسمتي از آسمان را به طور دلخواه مي‌توانست به هر اسمي بنامد و در نتيجه هيچ گونه مرز تعريف شده‌اي در اطراف صور فلكي وجود نداشت.

لذا براي رفع شبهه و ايجاد يگانگي، ستاره‌شناسان جهان در سال 1930 تصميم گرفتند كه نام‌هاي خاصي (به زبان لاتين) به همراه مرزي مشخص براي كليه‌ي صورت‌هاي فلكي انتخاب كنند.

اين همان حدود و اسم‌هايي هست كه امروزه در سطح جهاني پذيرفته شده هست.


در زير نام صورت‌هاي فلكي آورده شده هست :
ردیفنام صورت فلکیعلامت لاتیننام لاتینبهترین وقت مشاهده در آسمان1اوندرومدا، شاهزاده، زن در زنجير، امراه المسلسلهAnd Andromeda آبان2اژدها، تِنينDra Draco تیر3اسب بالدار، فَرَس اعظم Peg Pegasus مهر4اسد، شير Leo Leo فروردین5اكليل شمالي، تاج شمالي، افسر شمالي CrB Corona Borealis تیر6برساوش، قهرمان Per Perseus دی7تازي‌ها، سگ‌هاي شكاريCVn Canes Venaticiاردیبهشت8تكشاخMon Monoceros اسفند9ثور، گاو Tau Taurus دی10جام، پياله، باطیه، معلفCrt Crater اردیبهشت11غراب، كلاغ، زاغ Crv Corvus اردیبهشت12جبار، شكارچي Ori Orion بهمن13جَدي، بز دريايي، بزغاله، بز ماهیCap Capricornus شهریور14جوزا، دو پيكرGem Gemini اسفند15حَمَل، بره، گوسفند Ari Aries آذر16حوا، مارافساي، حامل مارOph Ophiuchus مرداد17حوت، ماهي Psc Pisces آبان18حوت جنوبي، ماهي جنوبي PsA Piscis Austrinus مهر19خرگوش، اَرنَب Lep Lepus بهمن20دب اصغر، خرس كوچك UMi Usra minor تیر21دب اكبر، خرس بزرگ UMa Usra major فروردین22دجاجه، قو Cyg Cygnus قو23دلفين Del Delphinus شهریور24دلو، ريزنده آب Aqr Aquarius مهر25ذات الكرسي، ملكه، خداوند كرسي Cas Cassiopeia آبان26روباه، روباهك Vul Vulpecula شهریور27زرافه، شترگاوپلنگ Cam Camelopardus بهمن28سپر Sct Scutum مرداد29سرطان، خرچنگ Cnc Cancer اسفند30سكستان، ذات السدس، سكستانتSex Sextans فروردین31سنبله، دوشيزه Vir Virgo خرداد32سوسمار، مارمولك، بزمجهLac Lacerta مهر33سهم، تير، پيكانSga Sagitta شهریور34سياهگوش Lyn Lynx اسفند35شلياق، چنگ روميLyr Lyra مرداد36شيركوچك، اسد اصغرLMi Leo minorفروردین37عقاب Aql Aquila شهریور38عقرب، كژدم Sco Scorpius تیر39عوا، گاوران Boo Bootes خرداد40قطعه الفرس، اسب كوچك، پاره اسب، پونيEqu Equuleus شهریور41قوس، كماندار، نيم اسبSgr Sagittarius مرداد42قيطس، هيولاي دريايي، نهنگ Cet Cetus آذر43قيفاووس، سلطان Cep Cepheus مهر44كلب اصغر، سگ كوچكCMi Canis minorاسفند45 كلب اكبر، سگ بزرگCMa Canis majorبهمن46كوره، تنورFor آذر47گيسايشان برنيكه، مايشان برنيكه Com Coma Berenicesاردیبهشت48مار، سر مار، دم مارSer Serpens تیر و مرداد49مار آبي، مار دريايي، شجاعHya Hydra فروردین50مثلث Tri Triangulum آذر51ممسك العنان، ارابه ران، عنان دارAur Auriga دی52ميزان، ترازوLib Libra خرداد53نهر، جايشان، رودخانه فلكيEri Eridanus دی54هركول، جاثي، پهلوان، بر زانو نشستهHer Hercules مرداد
صورت‌هاي فلكي نيم‌كره‌ي جنوبي :
این صورتهای فلکی در جنوب میل منهای 30 درجه واقعند، لذا عمدتا از عرضهای جنوبی قابل مشاهده می باشند.

در ایران هم تعدادی از اونها را در عرض های پایینتر می توان دید.
ردیف نام صورت فلکی نام لاتین1 آب مار، نر مارHydrus2 آپوس، پرنده بهشتي Apus3اِسكنه، قلك سنگتراشيCaelum4اكليل جنوبي، تاج جنوبيCorona Australis5پرگار، قطب نماCircnus6تلسكوپTelescopium7تير حمال، شاه تختهCarina8ثُمن، اكتان، هشتكOctans9چليپا، صليب جنوبيCrux10حجار، سنگتراشSculptor11حربا، آفتاب پرستChamaeleon12حمامه، كبوترColumba13خط كش، گونيا، تراز Norma14درنا Grus15ساعت Horlogium16سبع، گرگLupus17شبكه، تور Reticulum18شراع، بادبانVela19طاووس Pavo20طوغان، توكانTucana21عنقا، ققنوس، سيمرغ Phoenix22قطب نماPyxis23قِنطورس، ظليمCentaurus24كشتيدمPuppis25كوه ميز، ميز صحراييMensa26ماهي پرندهVolans27ماهي زرين، طلاماهيDorado28مثلث جنوبيTriangulum Australe29مجمره، آتشدان، عودسوز Ara30مِفرغه الهوا، تلمبه باديAntlia31مگسMusca32ميكروسكوپMic roscopium33نقاش Pictor34هندي Indus
پيدا کردن صورتهای فلکی در آسمان
فکر کنم علاقه مند شدید که این صورتهای فلکی را در آسمان پیدا کنید.

برای این کار ابتدا باید یک نقشه آسمان شب را تهیه کنید که این صورتهای فلکی در اونها مشخص شده باشند.

و سپس با هستفاده از نقشه و دوربین دو چشمی یا تلسکوپ می توانید ستاره های تشکیل دهنده این صورتهای فلکی را رصد کنید.

البته اگر آسمان محل سکونتتان صاف باشد و آلودگی نوری نداشته باشد می توانید با چشمان غیرمسلح نیز به شکار این اجرام آسمانی بروید.
ساخت صورتهای فلکی
ستاره هایی که در زیر می بینید را به هم وصل کنید تا صورتهای فلکی نهفته در هر یک را بتوانید ببنید.


برای ملاحظه مابقی صورتهای فلکی روی هر کدام از نوعهای مختلف صورتها کلیک کنید شما می توانید عکس مورد نظر را مشاهده کنید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
صورت فلکی اوندرومدا

صورت فلکی دلو

صورت فلکی عقاب

صورت فلکی گوسفند

صورت فلکی ارابه ران

صورت فلکی دب اکبر ـ آبگردان

صورت فلکی دب اکبر

صورت فلکی عوا

صورت فلکی خرچنگ ـ سرطان

صورت فلکی سگ بزرگ

صورت فلکی بزماهی ـ جدی

30:


پیکان یا تیر که در لاتین (Sagitta) و در انگلیسی (Arrow) نامیده می‌شود جز صورت‌های فلکی کوچک می‌باشد.(فقط چلیپا و اسب کوچک از این صورت کوچک تر هستند.)
بطلیموس پیکان را در میان ۴۸ صورت فلکی خود برنامه داد.

پیکان توسط صورت‌های فلکی زیر احاطه شده‌است:

* روباهک
* قهرمان اسطوره‌ای هرکول
* عقاب (Aquila)
* دلفین

31:


ارابه ران یا ممسک الاعنه یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی هست.

در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابه ران (Auriga) برنامه دارد.

درخشان‌ترین ستارهٔ این پیکر آسمانی، بزبان (عیوق، Capella) هست که پنجمین ستارهٔ درخشان آسمان می‌باشد.

عیوق در ادبیات فارسی هستعاره از بلندای آسمان و کمال هست.

ستاره‌ای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگ‌تر از اون هست و بر بازوی راست ارابه ران برنامه دارد.

سپس این ستاره، از نظر درخشش، ستارهٔ منکب العنان، در شانهٔ ارابه ران هست.

جنوبی‌ترین ستارهٔ این چند ضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو هست.

در مرکز این پیکر، چندین خوشهٔ باز و کم نور (m38,m36) برنامه دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند.

ارابه ران، همیشه افساری در دست و یک بز و دو بزغاله به همراه دارد.

در یکی از داستان‌ها، ارابه ران همان هفستوس، پسر لنگ زئوس و هرا هست.

هفستوس، خدای آتش و حامی هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند.

او، به دلیل اینکه پیمودن مسافتهای طولانی با پای لنگ برایش دشوار بود، ارابه را اختراع کرد!

32:

سگ بزرگ که با نام عربی کلب اکبر هم نامیده می شود یکی از صورت‌های فلکی هست.

این پیکر آسمانی مجموعه ای از ستارگان درخشان هست و ۸ سال نوری با ما فاصله دارد.


پرنورترین ستاره آسمان شب یعنی شباهنگ (تیشتر) در این صورت برنامه دارد.

شباهنگ در قدر ۱٫۵ هست.

در آسمان زمستان، صورت فلکی شاخص سپس صورت فلکی جبار، صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) هست که یافتنش هم ساده هست.

در این مقاله سعی شده هست تا کاربران عزیز هرچه بیشتر با این صورت فلکی و نحوه رصد اون آشنا شوند.

نقشه صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) را در اینجا مشاهده کنید.

اگر نقشه هم نداشته باشید می توانید به راحتی صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) را پیدا کنید، چون این صورت فلکی صاحب نورانیترین ستاره آسمان یعنی، شعرای یمانی هست که روی شانه اون برنامه گرفته هست.

سگ بزرگ (کلب اکبر) یکی از دو سگ شکارچی (صورت فلکی جبار) هست.

سگ دیگر صورت فلکی سگ کوچک (کلب اصغر) هست که در مقاله ای دیگر به توصیف اون می پردازم.

ستاره شعرای یمانی، تیشتر، شباهنگ، آلفا ( α )- کلب اکبر ( Sirius )

شعرای یمانی اسامی متعددی دارد، که نام انگلیسی اون Sirius هست که برگرفته از نام یونانی این لغت هست که در زبان یونانی به معنی "سوزاندن و مشتعل کردن" می باشد؛ به این لحاظ که در یونان باستان این ستاره را منبع حرارت می دانستند.

اصطلاح "روزهای سگی" در گرمای تابستان به این خاطر رسم بوده هست که وقت نزدیک شدن و تماس ظاهری این ستاره با خورشید در تابستان بوده هست.

"هزیود" یکی از شاعران یونانی فرموده هست: "شعرای یمانی از سر تا پای آدمی را آب نموده و می خشکاند".

از جمله نامهای دیگر این ستاره تیشتر و شباهنگ می باشد.

همانطور که اشاره شد این ستاره پرنور ترین ستاره آسمان می باشد که با قدر 44/1- در آسمان می درخشد.

این ستاره به نسبت ستاره سهیل که به عنوان دومین ستاره درخشان آسمان شناخته شده، دو برابر درخشنده تر هست و این به خاطر فاصله نزدیک این ستاره با مااست، این ستاره با فاصله ای معادل 6/8 سال نوری، پنجمین ستاره ی نزدیک به خورشید هست.

گردش ظاهری سالانه این ستاره در آسمان به لحاظ درخشندگی فوق العاده اش برای بعضی از اقوام و مصریان و از 2000 سال قبل از میلاد حکم تقویم را داشته هست.

شعرای یمانی با دمای سطحی 10000 درجه کلوین ستاره سفید رنگی هست، اما به علت عبور لایه های متفاوت جو زمین و شکست نور در اونها، در هوای سرد شب های زمستانی رنگ به رنگ دیده می شود.

البته رنگ این ستاره از وقتهای قدیم تاکنون تغییر کرده هست.

بطلمیوس و دیگر ستاره شناسان دوران باستان این ستاره را سرخ نقل کرده اند.

شعرای یمانی ستاره دوتایی هست.

همدم شعرای یمانی اولین کوتوله سفیدی بود که کشف شد.

آلون کلارک در سال 1241/1862، هنگامی که تلسکوپ 5/18 اینچ خود را آزمایش می کرد اون را کشف کرد.

این همدم خیال انگیز، شعرای یمانی B و توله سگ نیز نامیده می شود و با قدر 4/8 می درخشد.

اما به دلیل درخشندگی زیاد شعرای یمانی A ، اون را با تلسکوپ های کوچک نمی توان مشاهده کرد.

قطر این ستاره فقط 3 برابر زمین هست.

مشخصات ستاره شعرای یمانی A و شعرای یمانی B :

مشخصات


شعرای یمانی A


شعرای یمانی B

درخشندگی


27 برابر خورشید


001/0 شعرای یمانی A

قطر


2 برابر خورشید


3 برابر زمین

جرم


5/1 برابر خورشید


4/0 شعرای یمانی A = 250000 برابر زمین

قدر مطلق


4/1+


4/11+

حرکت خاص


307 ثانیه قوس در هر قرن
دوره تناوب گردش

48 سال

چگالی


36000 برابر خورشید= 600000 برابر آب
بعد


6 ساعت و 43 دقیقه


6 ساعت و 43 دقیقه

میل


5/16- درجه


5/16- درجهستاره مرزم، جارچی، بتا ( β )- کلب اکبر ( Mirzam )

ستاره بتا ( β ) از صورتفلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) ستاره ای با قدر 5/2 هست.

که تقریبا" 2000 برابر خورشید درخشندگی دارد.

فاصله اون از ما تقریبا" 501 سال نوری هست.

نام عربی این ستاره مرزم به معنای "جارچی" هست.

این نام از این لحاظ هست که طلوع اون نشانه از ظهور شعرای یمانی دارد.

این ستاره همانند شعرای یمانی دوتایی هست.

هم دم اون از قدر 8/9 و فاصله زاویه ای اون از ستاره اصلی 185ثانیه قوس هست.

ستاره نو ( ν )- کلب اکبر

ستاره ای سه تایی هست.

یکی از مولفه های اون از قدر 4 و دوتای دیگر از قدر 5 هستند.

مشاهده این سه تایی زیبا با دوربین دو چشمی بسیار لذت بخش هست.

ستاره های سیگما( σ ) و اپسیلون( ε )- کلب اکبر

ستاره هایی مناسب برای مقایسه رنگ ، سیگما( σ ) ستاره ای سرخ رنگ از قدر 5/3 که از ما 1230 سال نوری فاصه دارد.

همسایه این ستاره ، اپسیلون( ε )- کلب اکبر هست که رنگی کاملا" سفید دارد و از سیگما( σ )-کلب اکبر درخشان تر هست.

اپسیلون( ε )- کلب اکبر ستاره ای دوتایی هست، با همدم هایی از قدرهای 5/1 و 8 که با فاصله زاویه ای 5/7 ثانیه قوس از هم برنامه گرفته اند.

ستاره اتا ( η )- کلب اکبر

این ستاره یک ابرستاره واقعی هست که در این صورت فلکی به سادگی دیده می شود.

اتای کلب اکبر با 100000 بار درخشندگی بیشتر از خورشید ما، در آسمان ستاره ای متوسط با قدر 4/2 و در فاصله 3261 سال نوری برنامه دارد.

ستاره دلتا ( δ )- کلب اکبر

ستاره جالب توجه ای در این صورت فلکی برنامه دارد که در عربی اون را وزن( Wezen ) می نامند.

علت این نامگذاری روشن نیست ولی وزن تقریبی اون 10 برابر خورشید تخمین زده شده هست.

شاید بهتر بود لقب "وزن" را به ستاره بسیار سنگین اتای کلب اکبر می دادند که از اون هم سنگین تر هست.

ستاره دلتای کلب اکبر نیز یک ابرغول هست 50000 برابر خورشید درخشندگی دارد.

با اینکه 1812 سال نوری با ما فاصله دارد ولی قدرش 8/1 هست.

اگر شعرای یمانی ( با فاصله 8 سال نوری از ما) را می توانستیم به فاصله ای منتقل کنیم که دلتا یا اتای کلب اکبر برنامه دارد، اونگاه قدر شعرای یمانی 10 یا 11 می رسید که در حد دید با چشم غیر مسلح نبود.

برعکس اگر امکان داشت این دوستاره را به جای شعرای یمانی بنشانیم، درخشش اونها در حدود نصف درخشش ماه بود، در نتیجه شبهایی که در بالای افق می درخشیدند، زمین به تاریکی واقعی نمی رسید.

ستاره مو ( μ )- کلب اکبر

این ستاره یک دوتایی هست از قدرهای 5/4 و 8 که 918 سال نوری با ما فاصله دارندو ستاره پرنورتر از رده طیفی G5 و دیگری از رده A2 هست.

جدایی زاویه ی اونها 3 ثانیه قوس هست.

تاو ( τ ) – کلب اکبر

ستاره ای هست سه تایی.

همدم های اون از قدرهای 5/4، 10 و 11 هستند.

که در حدود 3261 سال نوری با ما فاصله دارند.

این ستاره 30000 برابر خورشید درخشندگی دارد.

خوشه های باز در صورت فلکی سگ بزرگ

صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) در جنوب شرق صورت فلکی جبار (شکارچی) واقع هست.

این صورت فلکی دارای دو خوشه باز بسیار زیبا هست که با تلسکوپ های کوچک هم به خوبی دیده می شوند.

خوشه باز M41 یا NGC2287

برجسته ترین خوشه باز این صورت فلکی M41 یا NGC2287 هست.

M41 سطحی معادل قرص ماه را در آسمان می پوشاند و 4 درجه جنوب ستاره شعرای یمانی برنامه دارد.در شرایط خوب ستاره شناسی(خارج از شهر و بدور از آلودگی نوری) حتی با چشم غیر مسلح نیز اون را به صورت لکه ای مه آلود قابل مشاهده هست.

ارسطو دانشمند معروف یونانی در 325 سال قبل از میلاد نهیز به اون اشاره کرده هست.

اگر به دور از نور شهر ها رصد کنید.

مشاهده این خوشه با چشم غیر مسلح ملاک خوبی برای سنجش شفافیت آسمان و همچنین تیزبینی شماست.

امروزه می دانیم M41 ، شامل بیش از 50 ستاره غول از قدر 7 هست که با رنگهای زرد، سفید یا آبی-سفید و نارنجی می درخشند.

درخشان ترین ستاره M41 اندکی درخشان تر از قدر 7 هست و 20 ستاره درخشانتر از قدر 10 هستند.

قدر مجموع خوشه 5/4 هست.

به همین دلیل در دوربین دو چشمی 10x50 نیمی از ستاره های خوشه مشاهده می شوند و با تلسکوپهای کوچک ستاره های بیشتری از اون را مشاهده می کنید.

اگر بخواهید سرتاسر خوشه را ببینید باید از بزرگنمایی کم هستفاده کنید.

دقت کنید که ستاره های چگونه به صورت زنجیر وار به صورت خوشه برنامه گرفته اند.

اگر کمی دقت کنید 4 ستاره درخشان M41 را به شکل ذوزنقه ی زیبایی می بینید.

قطر زاویه ای M41 ، 38 دقیقه قوس هست .(بزرگتر از قرص کامل ماه) به همین دلیل بهتر هست در رصد با تلسکوپ از بزرگنمای کم هستفاده کنید تا کل خوشه را در میدان دید ببینید.

خوشه NGC 2362 خوشه باز دیگری متراکم تر از خوشه M41 ، با مرکزیت ابرغول آبی از قدر 4 به نام تاو ( τ ) از صورت فلکی کلب اکبر هست.

این خوشه به راستی جواهری در میان خوشه های باز صورت فلکی سگ بزرگ هست.

خوشه NGC 2362 شامل 60 ستاره با قدر بین 4 تا 11 قابل دید از درون تلسکوپ های کوچک هست.

این خوشه 5000 سال نوری از خورشید ما فاصله دارد.

در کنارخوشه NGC 2362 ، خوشه باز دیگری برنامه دارد به نام NGC 2354 .

ستاره قدر دوم دلتا ( δ ) کلب اکبر کمک خوبی برای یافتن این خوشه باز هست.

این خوشه تنها در 5/1 درجه شمال شرق ستاره دلتا کلب اکبر برنامه دارد.

این خوشه با پهنای 20 دقیقه، 100 ستاره ای از قدر 9 و حتی کم نورتر را شمال می شود.

البته قدر مجموع اون 5/6 هست.

اگر از دوربین دو چشمی هستفاده می کنید کافی هست ستاره دلتا را در میدان دید داشته باشید.

مسلما" خوشه را مانند لکه ای غبار آلود مشاهده می کنید.

تلسکوپ 10 سانتی متری و بزرگتر، ستاره های درخشان خوشه را تفکیک می کند.

در حدود 8 درجه شرق ستاره شعرای یمانی خوشه باز NGC 2360 برنامه دارد.

این خوشه فشرده 80 ستاره دارد.

قدر مجموع اون 2/7 و قطر زاویه ای اون 13 دقیقه هست.

خوشه باز NGC 2243 نیز یک خوشه باز هست که در شمال شرقی صورت فلکی سگ بزرگ در 3/1 درجه لاندا ( λ ) – سگ بزرگ برنامه دارد.

این خوشه قدر مجموع 10 دارد.

با تلسکوپ های بالاتر از 12 اینچ ممکن هست بیش از 100 ستاره اون تفکیک شود.

اما با تلسکوپ های کوچک (10 سانتی متری) تنها یک یا دو ستاره اون در توده ای مه آلود مشاهده می شود.

سحابی در صورت فلکی کلب اکبر

سحابی اردک NGC 2359 که گاهی اوقات اون را گاو هلمت نیز می نامند.

این سحابی یکی از اجرام غیر ستاره ای قابل توجه در سگ بزرگ هست.

این سحابی در 4/3 درجه شمال شرقی ستاره گاما ( γ ) کلب اکبر برنامه گرفته هست.

این سحابی بسیار کم نور اما با رشته های مارپیچش بسیار گسترده (8 دقیقه) می باشد.

ستاره مرکزی اون ولف رایت ستاره ای از قدر 11 هست.ستاره های معروف صورت فلکی سگ بزرگ

نام عمومی ستاره


بعد(hh mm ss.ss)


میل (deg mm ss)


قدر

SIRIUS – (شعرای یمانی،سیروس، شباهنگ، تیشتر)


6.00:45.00:8.87


-16.00:42.00:57.99


-1.46

ADHARA - (عذاری)


6.00:58.00:37.54


-28.00:58.00:19.50


1.50

DEL CMA


7.00:8.00:23.48


-26.00:23.00:35.55


1.86

MIRZAM (مرزم)-


6.00:22.00:41.96


-17.00:57.00:21.37


1.98

ALUDRA (عذاری)-


7.00:24.00:5.69


-29.00:18.00:11.23


2.45

FURUD


6.00:20.00:18.79


-30.00:3.00:48.26


3.02

OMI2 CMA


7.00:3.00:1.46


-23.00:49.00:59.96


3.02

SIG CMA


7.00:1.00:43.14


-27.00:56.00:5.45


3.47

KAP CMA


6.00:49.00:50.45


-32.00:30.00:30.60


3.96

THE CMA


6.00:54.00:11.39


-12.00:2.00:19.13


4.07

GAM CMA


7.00:3.00:45.48


-15.00:37.00:59.74


4.11

XI2 CMA


6.00:35.00:3.37


-22.00:57.00:53.36


4.54اجرام غیر ستاره ای کمتر از قدر 10 در صورت فلکی سگ بزرگ

نام جرم غیر ستاره ای


بعد


میل


نوع جرم غیر ستاره ای


قدر

M41 – NGC 2278


06 46.22


-20 43


خوشه باز


04.5

NGC 2204


06 15.7


-18 39


خوشه باز


08.6

NGC 2243


06 29.8


-31 17


خوشه باز


09.4

NGC 2287


06 47.0


-20 44


خوشه باز


04.5

Cr 121


06 54.2


-24 38


خوشه باز


02.6

NGC 2345


07 08.3


-13 10


خوشه باز


07.7

NGC 2354


07 14.3


-25 44


خوشه باز


06.5

Cr 132


07 14.4


-31 10


خوشه باز


03.6

Basel 11A


07 17.1


-13 58


خوشه باز


08.2

Basel 11


07 17.3


-12 12


خوشه باز


08.2

NGC 2360


07 17.8


-15 37


خوشه باز


07.2

NGC 2362


07 18.8


-24 57


خوشه باز


04.1

Haffner 6


07 20.1


-13 08


خوشه باز


09.2

NGC 2367


07 20.1


-21 56


خوشه باز


07.9

Haffner 8


07 23.4


-12 20


خوشه باز


09.1

Cr 140


07 23.9


-32 12


خوشه باز


03.5

NGC 2374


07 24.0


-13 16


خوشه باز


08

NGC 2383


07 24.8


-20 56


خوشه باز


08.4

Ru 18


07 24.8


-26 13


خوشه باز


09.4

NGC 2384


07 25.1


-21 02


خوشه باز


07.4

Tr 6


07 26.1


-24 18


خوشه باز


10.0

Ru 20


07 26.7


-28 53


خوشه باز


09.5

33:


یکی از ۸۸ صورت فلکی امروزی و ۴۸ صورت فلکی بتلمیوس که شامل سه ستاره نورانی در نیم کره شمالی هست.


34:


اسب بزرگ یا اسب بالدار (یا به عربی: فَرَس اعظم و فرس ثانی) نام یکی از صورت‌های فلکی هست.

این صورت فلکی را معمولاً از روی چهارگوش بزرگ اون می‌شناسند البته تنها سه ستاره در سه گوش از این چهارگوش به اسب بزرگ تعلق دارند و ستاره گوشه شمال شرقی یعنی سُرَّةالفَرَس متعلق به صورت فلکی زن برزنجیر هست.

ستاره‌ها

ستاره‌های دارای نام سنتی در این صورت فلکی عبارتند از:

* مرکب‌الفرس (زین اسب): (آلفا-اسب بزرگ) α Peg
* ساعدالفرس (بازوی اسب): (بتا-اسب بزرگ) β Peg
* جنب (پهلوی اسب): (گاما-اسب بزرگ) γ Peg
* سرةالفرس (ناف اسب): (دلتا-اسب بزرگ) δ Peg که امروزه به صورت زن برزنجیر منتقل شده و آلفا-زن برزنجیر نام گرفته.
* انف (بینی): (اپسیلون-اسب بزرگ) (ε Peg
* سعدالهمام (مرد خوش‌اندیش): (زتا-اسب بزرگ) ζ Peg
* سعدالمطر (شگون باران): (اتا-اسب بزرگ) η Peg
* سعدالبهایم (شگون دام‌ها): (تتا-اسب بزرگ) θ Peg
* سعدالبری (شگون بیگناه): (مو-اسب بزرگ) μ Peg
* سلم (تاو-اسب بزرگ) τ Peg

35:

شکارچی، بزرگ‌منش (در عربی: جبار یا راعی، در انگلیسی: orion) صورت فلکی هست که نیمی از اون در نیم‌کره جنوبی و نیم دیگر اون در نیم‌کره شمالی برنامه دارد.

این صورت فلکی در جنوب صورت فلکی ارابه‌ران و در شرق صورت فلکی دوپیکر برنامه دارد.

همچنین در شمال شرقی اون صورت فلکی گاو برنامه دارد.

دست ها و بالاتنه شکارچی در نیم کره شمالی حاوی یکی از پرنورترین ستاره ها به نام ابط‌الجوزا می باشد .

در نیم کره جنوبی که پایین تنه شکارچی در اون برنامه دارد صوُر تک‌شاخ و نهنگ برنامه دارد ، در جنوب و جنوب غربی شکارچی خرگوش و سگ بزرگ برنامه دارد و به همین دلیل شکارچی را شکارچی سگ می دانند !
در جنوب شرقی شکارچی نیز صورت فلکی جوی (Eridanus) واقع هست ...

فقط در نیمی از سال می توان شکارچی را در آسمان دید.


36:


چلیپا (crux)، که بیشتر به اون صلیب جنوبی (Southern Cross) می‌گویند ، یکی از صورت‌های فلکی کوچک در میان ۸۸ صورت فلکی امروزی هست و با اینحال یکی از جالب توجه ترین صورت‌های فلکی هست.
این صورت فلکی از سه سمت توسط صورت فلکی قنطورس احاطه شده‌است.

چلیپا وقتی ، طبق افسانه‌های یونان باستان جزئی از قنطورس شمرده می‌شد اما از قرن پانزدهم از اون جدا شد، سپس سفر آمریگو وسپوچی به آمریکای جنوبی در سال ۱۵۰۱.

وسپوچی نقشه دو ستاره را کشید ، آلفا سانتور و بتا سانتور که تماما جزئی از چلیپا شدند که البته این مشخصات در یونان قدیم به همین منوال بود.

جغرافیا در آسمان فلکی

در آسمان فلکی چلیپا در شمال صورت فلکی قنطورس برنامه دارد.

قنطورس به علت بزرگی شرق و جنوب شرقی و جنوب غربی چلیپا را نیز اشغال می‌کند.

چلیپا در نیم کره جنوبی آسمان (آسمان جنوبی) برنامه دارد.
صورت فلکی مگس در شما چلیپا و در غرب اون صور بادبان و شاه‌تخته برنامه دارد.


37:

سلام elfin-d میشه عکس همه صور را مانند چلیچا که گزاشته ایید .بگزارید

38:

اگه منظورت اینجور عکس هست من سعی می کنم اونها رو بذارم.

فقط اگه توضیحی زیرش نمی دم بخاطر اینه که قبلا توضیح داده شده.

صورت فلکی بزرگ اندرومدا (Andromeda):M31:این عکسی هست که توسط تلسکوپ از زمین دیده می شود.(متفاوت از تصویر تلسکوپ های فضایی یا نورهای نامرئی برای چشم)M33:عکس از تلسکوپ عادیNGC752:بعد: 1:57.8
میل: 37:41+
قدر: 5.7
اندازه: 50 دقیقه قوسی

39:

بسيار تايپيكه جالب و اموزنده اي هست.......از همه ممنون........


40:

صورت فلکي دلو:خوشه ستاره اي M2( NGC 7089):سحابي سياره اي NGC 7009:سحابي سياره اي NGC 7293:41:

منظورم عکسهای ساده ایی هست که عین ان صورت فلکی رادراسمان رسم کردوپیداکرد نه عکسهای حرفه ایی

42:

سلام
ما خیلی صورت فلکی داریم،خودت نام ببر کدومو می خوای عکسشو بزارم برات.
(تاچند وقت دیگه هم یه مرجع کامل تمام صورتهای فلکی میزارم)

43:

ممنون از زحمتتون ولی به نظرم فقط شلوغش کردین کتاب صورت های فلکی گیتاشناسی رو معرفی می کردین بهتر نبود ؟

44:

راستی کتاب the stars هم همه ی صورت فلکی ها رو داره هم عکسای توپی داره به قیمت 9 تومان در آسمان شب چند وقته پیش داشت اگه کسی pdf اونو داره یه ندا بده ...


45:

دوست عزیز مثل اینکه شما اصل انجمن رو متوجه نشدید.

جایی که برای معرفی کتاب و نرم افزار ه جداست اونجا توضیح داده شده.

این جا هم محل بحث در مورد این موضوعه.

یکم توی پست دادنت دقت کن

46:گاو

پیکر آسمانی گاو که ثور نیز خوانده می شود،

در دومین برج از بروج دوازده گانه ی منطقه

البروج برنامه دارد و دارای یک ستاره ی درخشان

به نام سَدویس (الدبران، آلفا-ثور، Aldeberan)

است که چشم خشمناک و خونین رنگ گاو را

نمایش می دهد.

سدویس نام فارسی این


ستاره هست و پیشینه آشنایی ایرانیان با اون به

روزگاران باستان میرسد.

سدویس ستاره ای


سرخرنگ از قدر اول هست و حدود 65 سال

نوری با ما فاصله دارد.

گروهی از ستارگان به


شکل V که از نزدیکی سدویس شروع می

شوند، "قلائص" (Hyades) نام گرفته و صورت

گاو را درست می نمايند.

در این صورت،می توان


بینی و پوزه ی گاو را مجسم نمود.

قلائص،


خوشه ی ستاره ای باز و کم نوری بوده و حدود

120 سال نوری از ما فاصله دارد.

شانه های گاو را خوشه ی پروین تشکیل می دهد.پیکر آسمانی گاو به خاطر این خوشه ی زیبا، جلوه

ی خاصی دارد.

خوشه ی پروین، شبیه به دب اصغر


ولی کوچکتر و فشرده تر از اون هست که هفت ستاره

در اون به وضوح دیده می شود.

بر طبق اساطیر،


خوشه ی پروین، هفت خواهران اطلس نیرومند بودند

که جبار شکارچی به دنبالشان بود و برای نجات از

دست وی، به صورت هفت کبوتر در آمدند.
صورت فلکیشکارچی


برای یافتن گاو ابتدا خوشه ی پروین را در آسمان پیدا

کنید.

خوشه ی پروین، قبل از غروب خورشید، طلوع


می کند و در ساعت 1:20 نیمه شب به بیشترین

ارتفاع خود از افق می رسد و سپس مسیر خود را به

طرف مغرب ادامه می دهد.

با کمک صورتهای فلکی


اوندرومدا و ذات الکرسی می توانید راحتتر به خوشه

پروین برسید.
صورت فلکیذات الکرسی


47:

آسمان زمستان را با صورت فلکي جبار مي شناسيم ، چراکه از زيباترينهاي آسمان شب ساکنان نيمکره ي شمالي هست.آخرين شب هاي آخرين فصل زمستان در پيش هست و آسمان زمستان به مرور جاي خود را به آسمان بهاري ميدهد.تصايشانري از بخشي از صورت فلكي جبار - عكس از مهدي فاتحي - كايشانر ورزنه

صورت فلکی جبار(شکارچی)شکارچیOri, hunter, orionبه درستی که زیباترین وچشمگیرترین صورت فلکی زمستانی صورت فلکی جبار یا شکارچی با ستاره های برجسته کمر٬پاوشانه هایش می باشد.افسانه هايي كه درباه اين صورت فلكي بزرگ آسمان بر سر زبانهاست ، اونقدر زيادند كه خود به تنهايي مي توانند كتابي را به وجود آورند .
نام این صورت فلکی به ترکیب ستاره هایش بسیار نزدیک هست واز هزاران سال پیش شناخته شده بوده هست.یک شکارچی که وسیله شکار در دست دارد ویک شمشیر در کمر ..ستاره آلفای اون یعنی ستاره ابط الجوزا ابرغولی هست که قطرش از مدار چرخش سیاره مریخ بدور خورشید بزرگتر هست.ستاره بتای اون هم ابرغولی هست که رجل یا رجل الجوزا( رجل به معنای پا در زبان عربی)نام دارد.

سحابی تاریک معروف کله اسبی هم در محدوده اون قراردارد.
چنين به نظر مي رسد كه هر گاه عقرب طلوع مي كند ، اين صورت فلكي در حال فرار هست .

برابر افسانه اي ديگر ، جبار ( شكارچي ) سرنوشتي به مراتب بدتر داشته هست .

مي گايشانند روزي او " آرتميس " الهه شكار را هنگام شنا در آب غافلگير كرد ، آرتميس از اين واقعه عصباني شد و شكارچي را به صورت گوزن در آورد .

اونگاه سگهاي شكاري او نتوانستند شكارچي را باز شناسند و ايشان را تكه تكه كردند و از هم دريدند .

پس از اون جبار به همراه سگها به شكل صورت فلكي به آسمان صعود كرد و به واقع در آسمان مي توانيد كلب اكبر و كلب اصغر را با ستارگان اصلي باشكوهشان شعراي يماني و شعراي شاميمشاهده كنيد و به تحسين زيبايي و شكوه اونها بپردازيد .
در داستان ديگر جبار ، معشوق آرتميس يا " آروارا " ( aurora ) ، الهه سرخ فام بامداد ، انگاشته مي شود .

مي گايشانند الهه شكار آرتيميس ، كه وظيفه نور افشاني ماه را نيز بر عهده داشت ، به خاطر جبار فراموش كرد ، نور ماه را بتاباند .

خداي خورشيد از اين موضوع چنان عصباني شد ، كه شكارچي را با تابش اشعه هاي نوراني خود نابينا كرد .

بر پايه اين افسانه آرتميس خود از رايشان اشتباه جبار درمانده را مورد اصابت تير برنامه داد .

او براي اون لااقل بخشي از اين بي عدالتي را جبران كند ، از پدرش ، زئوس خواست كه شكارچي يا جبار را با سگهايش و شكاري كه كرده بود ، يعني خرگوش ( صورت فلكي ارنب ) ، به آسمان منتقل كند .
در بابل باستان امت در صورت فلكي جبار نقش خدايي را مي ديدند ، كه سنگهاي قيمتي و جواهرات را ایجاد مي كرد .

در واقع هم ستاره نوراني قرمز رنگ " يدالجوزا " و ستاره نوراني سفيد متمايل به آبي " رجل الجوزا " ياقوت و الماس را به خاطر انسان مي آورند .


انسان مي تواند در صورت فلكي جبار حتي با چشم معمولي و غير مسلح هم پديده هاي پيدايش و فنا را در كيهان مشاهده كند .

زير ستارگان مشخص كمربند صورت فلكي جبار تحت واقعيات ديد خوب مي توان سحابی كوچك (M42)را كه سحابي جبار نام دارد و یک سحابی نشری هست تشخيص داد .

در اين مكان امروزه هنوز هم خورشيدهاي جديدي به وجود مي آيند .

" يدالجوزا " ، ستاره شانه چپ جبار ، برعكس ، خورشيدي در حال مرگ هست ، كه در مبارزه با مرگ ، كاملا" بادكرده و متورم شده هست .

شايد اين ستاره ، بزودي با انفجاري بزرگ ، يعني با يك انفجار ابرنواختر ، نابود شود .

با اقتباس از کتاب صورتهای فلکی دکتراوبلاکر ترجمه بهروز بیضایی
1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


متن برگرفته از سايت هفت آسمان
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


منبع: parssky

48:

cassiopeia

ذات الکرسیاین صورت فلکی را در تمام فصول سال در نیمکره ی شمالی و در نزدیکی اوندرومدا(andromeda) و برساووش (perseus) هست و با کمک دب اکبر به راحتی میتوان اونرا یافت که به شکل M یا W و از صورتهای فلکی دور قطبی محسوب می شود.

در مورد این صورت فلکی قدیمی افسانه ای هست که حکایت می کند ؛ " کاسیوپیا " (ذات الکرسی) ، زن "سفه ئوس " (قیفاووس) پادشاه "اتیوپی" بود که با دخترش " اوندرومدا " به زیبایی شان بسیار میبالیدند .

خدایان از این کار اونها خوششان نیآمد و غولی بنام " سه توس " ( قیطس ) مأمور کشتن اونها شد.

اما " پرسه اوس " (پرساوش) به کمکشان می آید و با نشان دادن سر " مدوزا " ،" سه توس " را به سنگ تبدیل میکند .

پیش از اون شاه و ملکه قول داده بودند که در صورت نجات دخترشان از دست " سه توس " ،او را به ازدواجش در آورند، اما بد قولی کردند و در نتیجه پرساوش همه را سنگ کرده و در آسمان برنامه داد.

اجرام مهم قابل مشاهده :

M 52 : خوشه باز m 52 دارای ستارگان پر حرارت و سفید رنگی هست و از این رو خوشه نسبتأ جوانی هست.M 52 یا NGC 7654 دارای قدر 7 و قطر 14 دقیقه هست.

M 103 : یا NGC 581 خوشه باز از قدر 7/4 و قطر تقریبی 6 دقیقه هست ودر کنار دلتای ذات الکرسی برنامه داردستارگان :

آلفای این صورت فلکی یعنی صدر ذات الکرسی ( در عربی به نام حیوان چهار پا ) یک ستاره ی تقریبأ متغیر هست که قدرش 2/2 می باشد و تا زمین 120 سال نوری فاصله دارد .

گامای اون یا Cih (در زبان چینی به معنای تازیانه هست) که یک ستاره ی خرده غول ، در فاصله 730 سال نوری هست و قدر اون 1/6 تا 3 بدون امکان پیش بینی تغییر می کند.

ستاره ی اتا که گاهی Achird نامیده می شود که طیف اون G0 V ، قدرش 3/4 و به فاصله ی 19 سال نوری هست و همدمی از نوع k با قدر 7 دارد.* در این صورت فلکی ابر نو اختری وجود داشته که ستاره شناس دانمارکی ( تیکو براهه ) در سال 1572.م انفجار اون را نقل کرد.
منابع مفید :

1.

صورتهای فلکی (ویل تریون)

2.

دهر (دکتر حسین سالاری)


منبع :

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

49:

Lyra

شلیاق - چنگ رومی"هرمس (Hermes) " که رومی ها او را " مرکوری " می خواندند، پیک خدایان بود.

روزی به هنگام گشت و گذار خود، لاک پشتی را در ساحل پیدا کرد و ازاون چنگ سحر آمیزی را ساخت که بعد ها به دست " ارفئوس (orpheus) " ،نیمه خدای چنگ نواز افتاد و او چنگ را نواخت تا نیروهای "هادس (Hades) "(خدای عالم ارواح و برادر زئوس) را ترغیب کند تا همسر دوست داشتنی او " ایوریدیس (Eurydice) " را آزاد نماید.

این صورت قلکی از صورتهای فلکی تابستانی هست که ستاره ی آلفا اون یعنی نسر واقع vega به همراه دو ستاره پرنور دیگر به نامهای نسرطائر و دنب از صورتهای فلکی عقاب و دجاجه، مثلث تابستانی را تشکیل می دهند.اجرام مهم قابل مشاهده :

M56 : خوشه ی کروی M56 یا NGC 6779 با قدر 8/5 و اندازه ی 7 دقیقه در صورت فلکی شلیاق برنامه گرفته هست.


M57 : یک سحابی حلقه ای با قدر 9/5 در میانه راه بتا و گامای شلیاق در فاصله ی 2150 سال نوری از ماست.

ودر مرکز اون ستاره ی قدر 15 اون دیده می شود.

ستارگان :

ستاره ی آلفا یا نسر واقع Vega به معنای عقاب یا کرکس ، پنجمین ستاره درخشان آسمان هست.

طیف اون از نوع A0 V ، با قدر تقریبأ 0/03 و فاصله ی 26 سال نوری هست.

در سال 1983 ماهواره ای به نام IRAS ، که برای ردگیری منابع صادر نماينده اشعه های موجبلند به مدار زمین فرستاده شده بود، در طی عمریکساله خود توانست هزاران منبع تولید نماينده تابش فروسرخ را کشف کند ، این منابع چیزی جز جرم های آسمانی سرد یا سیاره نیستند.

از ستاره نسر واقع نیز تابش های فرو سرخ صادر می شود که ممکن هست مربوط به وجود سیاره ای اطراف اون باشد.

ستاره بتا تا زمین 300 سال نوری فاصله دارد و به عنوان نخستین ستاره ی گرفتی محسوب می شود.

دو ستاره اون چنان به هم نزدیکند جریان های گاز داغ از اونها به بیرون پرتاب می شودو بتا دارای قدر متغیر از 3/3 تا 4/3 در مدت 12/9 روز هست.ستاره ی اپسیلون با چشم غیر مسلح با قدر 4 به نظر می رسد ، اما دوربین دو چشمی یا تلسکوپ های کوچک اون را به صورت دو ستاره ی مجزا با قدر های 4/7 و 5/1 نشان می دهد.

تلسکوپ های بهتر هر یک از این ستارگان را هم بصورت جفتی نشان می دهد.


50:

Andromeda

زن در زنجیر - امراة المسلسلهیکی از زیباترین و معروفترین اجرام آسمان شب کهکشان اوندرومدا هست .

برای اولین این کهکشان را عبدالرحمن صوفی اخترشناس ایرانی قرن چهارم به صورت لکه ای ابر مانند ثبت کرد.

.

اما ماهیت اون چنیدن قرن بعد آشکار شد .درسال 1924 ادوین هابل با هستفاده از تلسکوپ 2.5 متری مونت ویلسون متوجه شد که این لکه ابر مانند متعلق به کهکشان راه شیری نیست و خود یک کهکشان دیگری هست .

M31 از همسایه های کهکشان ماست و در حدود2.9 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد.

M31از راه شیری کمی بزرگتر هست و دارازای اون در حد 150000 سال نوری هست و شامل حدود 400000 میلیون ستاره یعنی دوبرابر تعداد ستاره های کهکشان ماست .

همانطور که ما با رصد کردن این کهکشان لذت می بریم شاید موجودات باهوشی در کهکشان اوندرومدا نیز از دیدن کهکشان ما لذت ببرند

پیدا کردن این کهکشان بسیار ساده هست : ابتدا باید مربع بزرگ آسمان (فرس العظم ) را پیدا کنید .

سپس به سراغ پرنورترین ستاره این مربع یعنی آلفا امراه المسلسله بروید .

سپس 7 درجه به طرف شمال شرقی بروید تا به دلتا امراه المسلسله برسید .

بعد در 8 درجه ای شمال دلتا امراه المسسله به ستاره قدر دوم بتا -امراه المسلسله خواهید رسید .

در 4 درجه ای شمال غرب مو- امراه المسلسله را خواهید دید باز هم اگر 4 درجه به همین طرف بروید در 2,5 درجه ای غرب ستاره نو- کهکشان اوندرومدا منتظر شماست .

کهکشان اوندرومدا پرنورترین کهشکان نیم کره شمالیست .

در آسمانی که به قدر کافی مطلوب باشد این کهشان با چشم قابل مشاهده هست با دوربین دو چشمی در شهرهای بزرگ هم به آسانی پیداست .

اگر در آسمان تاریک باشید با دوربین دوچشمی معمولی تا گستره زاویه ای 4 درجه ای دیده میشود .

ممکن هست نوار تاریک توده مرکزی نیز تشخیص دهید .

در شهرها فقط توده پرنور مرکزی پیداست .

در هنگام رصد این کهشکان به یاد رصد دو همدم کوچکتر یعنی M32 وM110باشيد.

بعد 00 : 42.7 (h:m)

میل +41 : 16 (deg:m)

فاصله 2900 (kly)

قدر ظاهری 3.4 (mag)

اندازه زاویه ای 178x63 (arc min)

51:

(( امراة المسلسله )) زنی دز زنجیر ، اشاره به شاهزاده &quot; اوندرومدا &quot; دختر &quot; کاسیوپیا &quot; و &quot; قیفاووس &quot; دارد که با زنجیر به صخره ای بسته شده بود تا طعمه ی غول دریایی &quot; قِیطَُس &quot; گردد.

البته اوندرومدا به دست &quot;برساووش &quot; که شیفته ی او بود نجات می یابد و به یاد بود این واقعه در آسمان جای می گیرد.

این صورت فلکی در کنار اسب بالدار ( فرس اعظم ) مشاهده می شود که ستاره ی آلفا ی اوندرومدا با سه ستاره ی آلفا ، بتا و گاما ی اسب بالدار ، مربعی را تشکیل می دهد که به مربع &quot; پگاسوس &quot; معروف هست.

همچنین باید اوندرومدا را در کنار ذات الکرسی ، قیفاووس و برساووش مشاهده کرد.

این صورت فلکی با مساحت 720 درجه ی مربع از آسمان که اشغال کرده هست به راحتی قابل مشاهده هست و در شرایط مساعد 55 ستاره از اون با چشم دیده می شود.اجرام مهم قابل مشاهده :

M31 :کهکشان اوندرومدا به عنوان دورترین جرم آسمانی که با چشم غیر مسلح ، در شبهایی که هوا تمیز و آسمان بدون آلودگی نوری باشد این کهکشان مانند یک توده ی مه آلود و کم فروغ ذیذه می شود.

والتر باد ( Walter Baade ) در سال 1952 فاصله این کهکشان را حدود دو میلیون و دویست هزار سال نوری تخمین زد که امروزه این عدد تقریبأ دو میلیون و نهصد هزار سال نوری و قدر اون 5ر4 هست.
M32 و M110 : دو کهکشان همجوار و اقماری کهکشان اوندرومدا یعنی M32 (جرم گوی مانند بالای m31 ) که یک کهکشان کوتوله از قدر نهم و M110 (کهکشان کوچک پایین m31 ) که یک کهکشان کوتوله ی بیضوی مسطح هست در تصویر بالا بو وضوح دیده می شوند.
NGC7662 : سحابی سیاره نما ی &quot; گلوله برفی آبی &quot; ( Blue snow ball ) از قدر 5ر9ستارگان :

ستاره ی آلفای اون سّیره و الفراتز نیز نامیده می شود ، ستاره ای هست دو قلو که دو جزء اون بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و تنها از طریق تجزیه طیف نور اونها می توان به دوتایی بودنشان پی برد.

ستاره ی گاما یا المعاک دوتایی بوده ، که اولی به رنگ نارنجی و دومی آبی هست و از دوگانه های زیبای آسمان هست.

درجه ی جدایی اونها 10 ثانیه و هر دو ستاره خود از دو جزء تشکیل شده شده اند که با طیف سنجی مشخص شده هست.

ستاره ی تتا در شمال الفراتز دیده می شود که دارای قدر 5ر4 هست .

در کنار اون ستاره ی R برنامه گرفته هست متغیر هست که روشنایی اون در طی 410 روز از 9ر5 تا 15 تغییر میکند.


52:

Perseus

برساووشاین صورت فلکی در پاییز ، در شرق و در بالای سر ، بویژه در نیمکره ی شمالی ، به خوبی دیده می شود و در میان" اوندرومدا "،" ذات الکرسی " و" ارابه ران " جای دارد .

پرسه ئوس (برساووش) فرزند زئوس و دانایی ، پس از نبرد با مدوزا (زنی که موهایی از مار داشت ) اورا کشته، سرش جدا کرده و با خود می برد و با هستفاده از اونغول دریا ها ، قیطوس را سنگ میکند و سر مار آبی Hydra با داسی که از الماس ساخته شده بود قطع می کند و اوندرومدا را نجات می دهد و با هم زندگی شادی را در آسمان ها شروع ودر کنار یکدیگر تا ابد ادامه می دهند.اجرام مهم قابل مشاهده :

M34 :کهکشان خوشه ی باز از قدر 6 که دارای حدود 60 ستاره هست و تقریباً 1450 سال نوری از ما دور هست.M76 : سحابی سیاره نمای دمبل کوچک Little Dumbbell nebula از قدر 12 هست و حدود 8200 سال نوری با ما فاصله دارد.
NGC 884-869 : خوشه ی باز و زیبای برساووش یا X و H از قدر 5ر4 هست و در آسمان با چشم غیر مسلح قابل تشخیص هست و با دوربین دوچشمی تصویری خیره نماينده از اون دیده می شود.
NGC 1499 : سحابی کالیفرنیا از قدر 7NGC 1275 که کهکشانی نا منظم از قدر 11 و همچنین خوشه های باز NGC 1245 -1342 - 1528 نیز از اجرام داخل این صورت فلکیند.

ستارگان :

ستاره ی بتا ی بر ساووش یا الغول ( اشاره به سر مدوزا هست ) یک ستاره ی آغازین از نوع گرفتی جفتی و از طبقه ی متغیر هاست ، یعنی هر یک از این دو ستاره ، به تناوب باعث گرفتگی دیگری می شود.

ستاره ی اصلی بیش از صد برابر خورشید قدرت انرژی زایی دارد و ستاره ی دومی نیز بزرگتر از خورشید بوده ولی قدرت انرژی زاییش کمتر هست.

گرفت اونها کامل نیست از این رو وقتی که ستاره ی ضعیف تر در جلوی ستاره ی روشنتر برنامه می گیرد ، الغول چشمک می زند ولی وقتی عکی این قضیه اتفاق بیفتد چشمک زدن اون بسیار ناچیز هست.

روشنایی الغول از 1ر2 تا 4ر3 با دوره ی 9ر2 روز تغییر می کند .ستاره ی آلفا یعنی روشنترین ستاره ی این برج مرفق ( Mirfak ) - آرنج - نام دارد.

ستاره ی "رو" یک ستاره متغیر با روشنایی 2ر3 تا 1ر4 هست و دوره ی تناوب اون 40 شبانه روز طول می کشد.

ستاره ی "اتا" دوتایی هست با روشنایی های 8ر3 تا 5ر8 و جدایی زاویه ای 38 ثانیه.

ستاره اپسیلون نیز دوتایی با قدر های 3 و 8 و جدایی 8ر8 هست.


53:

دب اكبر:

دب اكبر از جمله صور فلكی دور قطبی هست كه به دلیل قدر بالای ستارگان اون و ارزش اون از نظر جهت یابی از قدیم العیام برای دریا نوردان ارزش زیادی داشته هست
افسانه صورت فلکي دب اکبر

بدون شک يکی از مشهورترين ستاره های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که اونها دم و قسمت پايين تنه خرس را تشکيل ميدهند و بقيه اين شکل اين خرس توسط ستاره های کم نور تر کامل ميشود.

دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ هست.
در اسطوره های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت هست..

یکی به عنوان معشوقه ی Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد.

داستانهای بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از اونها میپردازیم.

معمولا Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند.

ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.
در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول هست که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس میکند.

Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد .

او مانند Artemis پوشش میپوشید و موهای خود را میبست.

و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد.

او قسم به پاکدامنی و نجابت برای Artemis خورد.

یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses) .

زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد.

قبل از اینکه دختر از وحشت کاری اجرا کند خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد.

و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شک بر امده او که نشانه ی حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.

بدترین وقت موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد .

هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد.

Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید.

سپس اون روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاهای شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.

برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین اونها تشخیص داد.

او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید.

او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی اونها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستانها او به خرس کوچک تبدیل شد)

54:

orion

شکارچی - جبارصورت فلکی از زیبا ترین ، باشکوه ترین ، بارزترین و شناخته شده ترین صورتهای فلکی به شمار می آید، که به کمک هستوای سماوی تقریباً به دو نیم شده ، که نیمی از اون در نیمکره ی شمالی و نیمی دیگر در نیمکره ی جنوبی واقع شده هست .

این صورت فلکی تقریباً در 5 بهمن به نصف النهار می رسد و می توان در شرایط مناسب حدود 70 ستاره ی اون را در مساحت 594 متر مربعی &quot; جبار &quot; با جشم تنها می توان مشاهده کرد .این صورت فلکی از وقتهای باستان شناخته می شد و افسانه های گوناگونی در مورد اون نقل شده هست.

&quot; اُریون &quot; شکارچی ماهری بود ، اما برای بدست آوردن دل &quot; مروپ &quot; از شکار کردن های خود تعریف میکرد.

این کار او به مذاق خدایان خوش نیامد و هنگامی شد که فرمودند : (( درست هست که او هر حیوانی را شکار می کند اما حشرات را چه ؟ )) از این رو عقربی را به سراغ او فرستادند و اُریون از نیش اون مرد.

خدایان عقرب را به پاس خدمتش در گوشه ای از آسمان برنامه دادند و چندی بعد که از عمل ناجوانمردانه ی خود پشیمان شدند ، او را زنده کرده و برای همیشه در گوشه ی دیگر آسمان که دست عقرب به وی نرسد ، برنامه دادند.

در نتیجه این دو صورت فلکی در دو سمت مقابل هم در آسمان برنامه گرفته اند ، بنابر این وقتی که عقرب طلوع میکند ، جبار غروب می نماید.

اجرام مهم قابل مشاهده :

M42 : سحابی صادر نماينده ی نور- نشری(Diffuse Nebula) جبار از قدر 4 که از اجرام مسیه پر نور و پر طرفدار برای رصدگران و عکاسان نجومی به حساب می آید.

(در سمت چپ عکس مقابل دیده میشود.)
M43 : سحابی مرد دونده (Running man) که در نزدیکی سحابی جبار برنامه دارد.

(درقسمت راست تصویر بالا دیده می شود )

M78 :یک سحابی زیبا ولی نچندان پرنور ( از قدر 8) و جالب برای رصد مستقیم ، عکس روبرو توسط آقای رابرت گندلر گرفته شده هست.NGC 2024 : سحابی شعله که به همراه NGC 2023 و سحابی سر اسب مجموعه ی زیبایی را در یک فریم عکس ایجاد مینمايند.IC 434 : سحابی اسب که از شفرمود انگیز ترین اجرام آسمان هست .

بیشتر بخوانید
ستارگان :

ستاره ی بتا ی اون به نام &quot; رجل &quot; (Rigel) که در عربی پا معنی می دهد و در اینجا پای چپ جبار هست، هفتمین ستاره ی روشن آسمان هست ، به سفید - آبی بوده ، دمای سطح اون حدود ده هزار درجه ی سلسیوس و دمای هسته ی مرکزی اون حدود صد میلیون درجه ی سلسیوس هست .

این ستاره دارای ستاره ی همراهی هست با قدر6 و جدایی 10 ثانیه و حدود صد برابر خورشید قدرت نورزایی دارد اما در کنار غولی همچون &quot; رجل &quot; کم نور جلوه می نماید ، با تلسکوپ های معمولی می توان این دو ستاره را از هم تشخیص داد.

ستاره ی آلفای اون ( ابط الجوزا ) ، به رنگ قرمز بوده و متغیری هست نیمه منظم که روشنایی اون از 1ر0- 3ر1 در نوسان هست.

ابط الجوزا مثل همه ی غول های سرخ دارای حجم زیاد و جرم کم هست به گونه ای که پانزده هزار برابر خورشید قدرت نورزایی دارد ولی جرمش تنها پانزده برابر اون هست.سه ستاره ی درخشان به نام های ، منطقه ( Mintaka ) ، نیام ( Alnilam ) و نطاق (Alnitak) ، کمربند جبار را تشکیل می دهند که از غول های آسمان هستند.

&quot; نیام &quot; روشن ترین اونهاست و نامش فارسی پهلوی هست که در زبان عربی به النیام تبدیل شده و امروزه با نام مسخ شده ی النیلام در جهان شناخته می شود.

&quot; نطاق &quot; دوقلو هست ، ستاره ی اول از قدر 8ر1 و دومی از قدر 2ر4 هست.

درجه ی جدایی اونها 5ر2 ثانیه و وقت تناوبشان 1500 سال هست.

هر سه ستاره ی کمربند نسبتاً جوان و بسیار انرژیزا هستند و رنگ اونها سفید - آبی هست.

متغیر دیگر این صورت فلکی ستاره ی &quot; یو &quot; هست که متغیری با دوره ی تناوب طولانی هست و یک سال طول میکشد تا روشنتیی اون از 5ر4 به 13 برسد.

ستاره های &quot; اتا &quot; و &quot; لاندا &quot; دوتایی هستند که دو جزء اتا دارای قدر 4 و 8ر4 و درجه ی جدایی 5ر1 ثانیه هستند و دو ستاره ی لاندا دارای قدر 5ر3 و 5ر5 و جدایی زاویه 5ر4 ثانیه هستندشمشیر جبار که به حمایل آویزان هست ، منطقه ی ابرهای ستاره ای (سحابی ها) هست .

یکی از مهمترین اونها به نام سحابی جبار ( M42 ) هست که حدود 30 سال نوری قطر داردو محل زاده شدن ستارگان هست، ستارگان جوان و درخشانی که خود سحابی را نورانی ساخته و قابل دیدن می نماید.


55:

دو پیکر - جوزااین صورت فلکی مربوط به دو برادر دو قلو به نامهای " کاستور Castor " و " پولوکس Pollux " هست که فرزندان " لدا " و " زئوس " و برادران "هلن " تروا هستند .

در میان این دو پولوکس فنا ناپذیر بوده ولی کاستور همچون دیگران زندگیش به مرگ منتهی می شد .

سالها گذشت ، تا روزی کاستور در جنگ کشته شد و پولوکس تصمیم گرفت تا جاودانگیش را با برادرش تقسیم کند و سرانجام دو برادر در آسمانها جای گرفتند .

در شرایط مساعد می توان 45 ستاره از اون را با چشم غیر مسلح دید.

در اواخر پائیز و فصل زمستان و اوایل بهار به خوبی می توان این صورت فلکی را در کنارصورت فلکی بارز و زیبای " جبار Orion " دید .اجرام مهم قابل مشاهده :

M35 : یا NGC 2168 یک خوشه ی باز با قدر 5 که در فاصله ی 2800 سال نوری از ما برنامه گرفته هست.

این جرم در نزدیکی لبه ی غربی جوزا و در شمال غربی اتای جوزا برنامه دارد .
NGC 2392 : سحابی سیاره نما با اسم C39 را اولین بار ویلیام هرشل در سال (1787م) نقل کرد.

روشنایی این جرم حدود 9 بوده و فاصله اون از خورشید پنج هزار سال نوری هست .

این سحابی از بقایای ستاره ای شبیه خورشید هست که در طول ده هزار سال لایه ی خارجی خود را به تدریج از دست داده و در حال تبدیل شدن به یک کوتوله سفید هست.

دوربین های مستقر در زمین اون را به شکل صورتی که کلاهی از پر دور اون برنامه گرفته هست ، نشان می دهند و از این رو (( اسکیمو )) نیز نام گذارده شده هست.NGC 2129 : خوشه ی باز از قدر 12 در نزدیکی M35

ستارگانصورت فلکی دو پیکر در شمالی ترین ناحیه منطقة البروج جای دارد و یکی از بزرگ ترین و آشکار ترین اونهاست.

نوار راه شیری این صورت فلکی را قطع می کند ، از این رو ناحیه مزبور بسیار پرستاره هست .

پیکر یکم (ستاره ی کاستور) سفید رنگ و پیکر دوم (ستاره ی پولوکس) نارنجی رنگ هست، تفاوت رنگ اونها با چشم تنها نیز قابل تشخیص هست .

ستاره ی کاستور خود از 6 ستاره تشکیل شده هست .بدین گونه که دو ستاره ی اصلی اون با روشنایی 9ر1 و 9ر2 با تلسکوپ معمولی قابل تشخیص هست.

کاستور یک ستاره ی دوتا یی هست که هر 420 سال یک بار یکدیگر را دور می زنند و فاصله ی اونها از هم حدود 8ر12 میلیارد کیلومتر و جدایی ظاهریشان 5ر2 ثانیه ی قوس هست .هر یک از این دو ستاره نیز خود یک ستاره ی دوتاییند بدان گونه که کاستور A از دو ستاره که هرکدام دو برابر خورشیدند ، تشکیل یافته هست که فاصله ی اونها از هم 4ر6 میلیون کیلومتر بوده و هر 2ر9 روز همدیگر را دور می زنند.

کاستور B از دوستاره به فاصله ی پنج میلیون کیلومتر که هر 9ر2 روز یکبار همدیگر را دور می زنند تشکیل شده هست.

کاستور c نیز یک ستاره ی دوتایی هست که در فاصله ی 160 هزار میلیون سال نوری از دم جزء اصلی برنامه دارد و وقت گردش انتقالی اون به دور کاستور AوB حدود ده هزار سال هست.

ستاره ی " زتا " Mekbuda ، متغیری از نوع قیفاووسی هست .

متغیر های قیفاووسی متغیر های کوتاه مدتند که از ویژگی شان برای اندازه گیری فاصله اسنفاده می شود.
ستاره ی بتای این صورت فلکی یا پولوکس بر خلاف تصور از نام لاتین اون ، پر نور ترین ستاره ی این صورت فلکی هست که طیف اون از نوع K0 III با قدر 1ر1 و فاصله ی 36 سال نوری هست .
ستاره ی " اتا " یا Propus و ستاره ی " مو " یا Tejat ، از دسته ی متغیر های نیمه منظم هستند.

وقت تناوب اتا حدود 230روز هست و بهگونه ای پیش بینی نا پذیر کم و زیاد می شود .

منبع :

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

56:

معرفی صورت فلکی اسد(leo)شیر
وقت رسیدن به نصف النهار:21فروردین مساحت:947 درجه ی مربع

ستارگانی که امروزه به نام اسد خوانده می شوند در فرهنگ های باستانی سومری،بابلی،ایرانی،سوری،ی ونانی و رومی شناخته شده بود.در دایرۀ البروج چین باستان ان را به صورت اسب دیده بودنند و در تمدن اینکا(incan lore) ها به شکل شیر کوهی(یوزپلنگ درنده)تشبیه می کردنند.سر صورت فلکی شیر و یال ان با هم شکل داس را می سازند.(البته قوه های تخیل ضعیف یا قوی تر از من می تونن اون رو به شکل علامت سوال یا قلاب ماهی گیری هم دیدنند!)
در ارن شیر،یک مثلث از ستارگان وجود دارد.

ستاره ها

ستاره ی الفا به نام قلب الاسد(در لاتین نام این ستاره "سلطان کوچک"معنی می شود)کم فروغ ترین ستاره ی قدر یکم و در حد1.4است.طیف ان از نوع B7 V و به فاصله ی69سال نوری از ما فاسله درد.ستاره ی قلب الاسد مانند نقطه ی زیر علامت سوال بوده و مکان ان خیلی نزدیک به دایرۀ البروج هست.ستاره بتای اسد به نام دم شیر،در زبان عربی هم،چنین معنایی را دارد.طیف ان از نوعA3 V با قدر1.2 و فاصله ی39سال نوری هست.

اجرام عمقی اسمان در این صورت فلکی:
در صورت لکی اسد تعداد زیادی کهکشان وجود دارد که درخشنده ترین انها از قدر9است:M56 و M66(یک جفت نزدیک)،NGC3628 و M95وM96 (نزدیک به هم) از ساکنان صورت فلکی شیر بوده و همه مارپیچ هستند.


منبع: سایت علمی اموزشی سیناپس(senaps.co.cc)

57:

دب اکبر(UMa)خرس بزرگ
وقت رسیدن به نصف النهار:31 فروردین مساحت:1280درجه ی مربع

دب اکبر همانند صورت پفلکی جبار،شاید شناخته شده ترین و پرداستان ترین صورت فلکی محسوب گردد.این مجموعه نماینگر یک خرس بزرگ برای یونانیان باستان و همچنین بومی های امریکا بوده هست.هفت ستاره ی روشنی که بخش اصلی خرس بزرگ را می سازد به نام گاو اهن یا گاری(ارابه)معروف هست.(در اصطلاح فارسی به ان یغلاوی و یا ابگردان هم می گن<<البته درباره املای اولی مطمئن نیستم>>)


ستاره ها:

الفای دب اکبر به نام دوبه در عربی به معنای خرس هست.طیف ان از نوعK0 III،باقدر1.8 و فاصله ی75سال نوری می باشد.دوبه و مراقه به نام ستاره های راهنما،برای یافتن ستاره ی قطبی هستند.ستاره ی زتا(مئز ریاعناق،ستاره ی وسطی ابگردان) و ستاره ی 80 خرس بزرگ یا سها به نظر جفتی می رسند،در حالی که هیچ ارتباطی با هم ندارند.مشاهده ی ستاره ی سهای کم فروغ به وسیله ی اعراب و بومی های امریکا،به عنوان ازمایش قدرت چشم انسان شناخته گردیده هست(در حال حاظر من با عینک افتابی هم می تونم سه رو ببینم،پس لطفا این امتحان رو برای سنجش قدرت چشمتون انجام ندید)و عناق دارای طیف A2 V ،قدر2.3 و فاصله ی59سال نوری هست.سها با طیف A5 V قدر4 و در فاصله ی82سال نوری برنامه گرفته هست

اجرام عمقی اسمان:

در صورت فلکی خرس بزرگ ،کهکشان های بسیاری وجود دارد.در فاصله ی12 میلیون سال نوری از ما کهکشان مارپیچیm81(یکی از درخشان ترین کهکشان های اسمان)با قدر7 برنامه گرفته و M101 کهکشانی خاص با قدر8است که ظاهرا انفجاری غول اسا در مرکز ان در شرف انجام هست(کانت داونش هنوز تموم نشده،امرکا گروهای سوات رو داره واسه کنترل میفرسته!!!!)M101 یک کهکشان مارپیچی با قدر8 می باشد

منبع: سایت علمی اموزشی سیناپس(senaps.co.cc)


68 out of 100 based on 53 user ratings 928 reviews