تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی


تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی
رکوردهای تولید شیر وچربی 28 گله گاو هلشتاین خراسان رضوی مربوط به سالهای1368-1387 مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی عملکرد و سازگاری 10 ژنوتیپ منتخب گوجه فرنگی (.Solanum lycopersicum L) در شرایط اقلیمی اهواز
صفات مورد مطالعه تولید شیر وچربی 305 روز و دو بار دوشش دوره شیردهی اول تا سوم بود.


تأثیر بنزیل آدنین و ساکارز بر تغییرات مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده گلایول، رقم آلفرد نوبل (Gladiolus grandiflora cv.Alfred nobel)
اثرات ثابت گله، سال زایش، فصل زایش و سن زایش(تابعیت درجه دوم) روی تولید شیر وچربی دوره شیردهی اول تا سوم، تولیدات هرسه دوره( تکراررکورد) و اثر دوره خشکی شیردهی قبلی (تابعیت درجه دوم) روی تولیدات دوره شیردهی دوم وسوم معنی دار بود(0/01> p).


بررسی باززائی و خاصیت ضدسرطانی گوجه‌فرنگی در رقم چری، کشت‌‎شده در ایران
تخمین ارزش ارثی حیوانات با روش BLUP با هستفاده از مدل های حیوانی مختلف صورت گرفت.


تحلیل میزان توانمندی اعضای تعاونی‌های تولید محصولات گلخانه‌ای استان کرمانشاه
همچنین برآورد مولفه های کو(واریانس) با روش حداکثردرست نمائی محدود شده (REML) با نرم افزار Wombat صورت گرفت.وراثت پذیری دوره شیردهی اول تا سوم ( مدل تک صفته) برای صفت تولید شیر 0/27، 0/19 و0/13 وبرای تولید چربی 0/18، 0/15 و 0/14 بود.


بررسی عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی دامپروری در شهرستان خدابنده
وراثت پذیری تولید شیر وچربی(مدل تکرار پذیری) 0/21 و 0/15 و تکرارپذیری این صفات 0/46 و 0/35به دست آمد.


عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مردم روستایی در پروژه‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوضه‌های آبخیز درود فرامان و لعل‌آباد شهرستان کرمانشاه)
مقادیر وراثت پذیری تولید شیر وچربی(مدل دوصفته) 0/28و 0/18 به دست آمد.


بررسی نقش صنایع روستایی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان مهاباد)
همبستگی های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی بین شیر و چربی 0/84، 0/79و 0/78 بود.


تأثیر مقادیر مختلف پرلیت و آب آبیاری برکارایی مصرف آب در گیاه داروئی ریحان
وراثت پذیری دوره شیردهی اول تا سوم (مدل سه صفته) برای تولید شیر 0/28، 0/22و 0/16 بود، همبستگی های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی بین صفات تولید شیردوره شیردهی اول و دوم 0/92، 0/55، 0/43 و بین دوره های شیردهی اول و سوم 0/87، 0/46، 0/35، و بین دوره های شیردهی دوم وسوم 0/97، 0/57 و 0/48 بود.

این نسبت ها برای تولید چربی برای وراثت پذیری 0/18، 0/18، 0/16، و برای همبستگی بین دوره های اول ودوم 0/94، 0/43، 0/31، و برای همبستگی بین دوره های اول وسوم 0/82، 0/34، 0/23، و برای همبستگی بین دوره های دوم وسوم 0/93، 0/43 و 0/32 بود.
74 out of 100 based on 49 user ratings 124 reviews

مطالعه اثر ضد قارچی عصاره‌های گیاهی علیه عوامل مولد مرگ گیاهچه
بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت سمنان با استفاده از روش‌های زمین آمار
شناسایی و تفکیک نوع املاح رسوبات تبخیری با استفاده از داده‌های سنجش از دور
بررسی همراهی ویروئیدهای خاصی با بیماری پوست صمغی پرتقال در مازندران
بررسی ارتباط بین کارآیی فتوسنتز با تحمل به خشکی از نظر مبانی فیزیولوژیکی و بیان ژن در سطح ترنسکریپتوم در نخود با رویکرد تغییرات اقلیمی
بررسی تاثیر استفاده از ذرات نانو رُس و پودر آلومینیوم در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه نرمه MDF- پلی‌پروپیلن
Prompt user to close application during uninstall (in WiX)
WiX shortcut overwrites existing shortcut with same name
How to add a WiX custom action that happens only on uninstall (via MSI)?
Validate user must install at least one of sub features
Using WiX, how to install single file to (potentially) multiple sub-directories, based on what is available at install time?
WiX tricks and tips
“Bad Image” with Heat in Wix 3.0 with typelibs
Harvesting a .csproj with heat.exe in Visual Studio 2008 and WiX(v3)
MSI Install-on-demand best practices?
How to install program shortcuts for all users?
*