نهاد تراژدی: تراژدی باستان، شکسپیری و نوین


نهاد تراژدی: تراژدی باستان، شکسپیری و نوین
درونمایه و قالب تراژدی پیوسته دستخوش دگرگونی‌های چشمگیر بوده هست ولی نهاد اون هرگز تغییر نیافته هست .


بحران هویت در به سوی فانوس دریایی اثر ویرجینیا ولف
تراژدی بررسی نهاد بشر و بزرگی و توان قهرمان تراژدی هست .


استراتژیهای یادگیری لغت و سطح توانایی زبانی
تراژدی در حقیقت رویارویی اراده انسان و سرنوشت را به انگار می‌کشد.


تاثیر پیش‌زمینه ذهنی درباره محتوا و ساختار متن برخواندن و درک مفاهیم متون انگلیسی بعنوان زبان خارجی
انسان سودای گذر از موانع را در سر می‌پروراند، بیخبر از اینکه نیروهایی درکارند که زنجیر بر پای او می‌نهند.


بلاغت‌نویسان و استعاره
اما شکست از بزرگی او نمی‌کاهد.


تاثیر ضمایر اشاره بر روی درک مطلب دانشجویان انگلیسی فنی مهندسی
اونچه قهرمان تراژدی را از دیگر امتان متمایز می‌سازد، انگیزه‌های توانای او در پی‌گیری آرمان‌هاست .


بررسی تداوم شخصیتها در آثار جمیز جولیس
این رساله به بررسی سه تراژدی از سه روزگار گونه‌گون به عنوان نمونه پرداخته و کوشیده هست تا نشان دهد که هر سه دارای نهادی یکسانند.


تحلیل نحوی - بلاغی وقف و ابتدا در قرآن کریم
ادیپ شهریار، شاه‌لیر و مرگ فروشنده هر کدام بعنوان اثری منحصر به فرد، شیوه خاص ارائه مطالب خود را دارند و شخصیت قهرمان خود را به گونه‌ای ویژه آشکار می‌سازند، اما همگی با به تصویر کشیدن نهاد انسان مرزهای وقت و مکان را در هم می‌شنمايند.


مطالعه روشهای مرجع تصحیح انشا از دید دانشجویان ایرانی و مقایسه تاثیر دو نوع روش تصحیح انشا بر یادگیری مهارت نوشتن در زبان خارجی
مقایسه این سه تراژدی بیانگر این حقیقت شفرمود‌آور هست که همه در مورد عواطف بنیادین بشر داد سخن داده‌اند تا نیازی جهانی را برآورده سازند.

ادیپ ، لیر و ویلی لومن، به عنوان نمونه‌هایی از قهرمانان تراژدی، کم و بیش با یکدیگر همسانند.

این رساله بر این باور هست که با وجود تمامی فرمودارها در مورد ناهمگنی تراژدی نوین با تراژدی باستان یا شکسپیری، سده‌ی بیستم همان اندازه توان آفرینش تراژدی را دارد که سده‌های پیشین.

زیرا رویارویی انسان و سرنوشت پیوسته برای بشر از اهمیت والایی برخوردار بوده هست .

قهرمان در مرگ فروشنده انسانی هست نه چندان برجسته، با این وجود این تراژدی در به نمایش نهادن بشر با ادیپ شهریارو شاه‌لیر برابری می‌کند.

اونچه مهم هست ژرفای فرود هست چه از فرازی تخیلی و چه از فرازی راستین.

تجربه‌های دردناکی گریبانگیر قهرمان ترادژی هست اما او سرانجام به خرد و بینش می‌رسد.

بنابراین، با تجلی بزرگی انسان، تراژدی نه نومیدی بلکه آرامش به بار می‌آورد و رفعت و شفرمودی می‌آفریند.
50 out of 100 based on 35 user ratings 1060 reviews