سبكهاي يادگيري


سبكهاي يادگيريبا شناسايي سبك يادگيري خود و بكارگيري تكنيكهاي يادگيري ويژه مربوط به آن يادگيري خود را بهبود بخشيد:

1- سبك يادگيري ديداري

65 درصد جمعيت را شامل مي گـردد. خــصوصيات اين نوع
افراد به برنامه زير است:

* بـا مشـاهـده و تـركيـب تـصـاويـر بـا اطلاعات، اطلاعات را
بخاطر مي سپارند.

* بـراي بـرقـراري ارتـبـاط با ديگران و همچنين سازماندهي
اطلاعات از تصاوير، نقشه ها و نمودارها استفاده ميكنند.

* مـعـمـولا بـراي بـه خـاطـر آوردن مطـلبي چشمان خود را براي تجسم آن در ذهن خود ميبندند.

* معمولا افرادي مرتب و منظمي ميباشند.

* اينگونه افراد در تجسم اشياء، طرحها و نتايج در ذهن خود توانا ميباشند.

* معمولا در كلاس درس نيمكتهاي رديف جلو را اشغال ميكنند.

* تمايل به برداشتن يادداشت هاي مفصل و با جزئيات فراوان دارند.

* جذب كتابهاي مصور ميگردند.

* در بخاطر آوردن لطيفه ها مشكل دارند.

* براي برجسته ساختن نكات كليدي از ماژيكهاي با رنگ روشن استفاده ميكنند.

تكنيكهاي يادگيري:

1- در روند آموزش از رنگها، تصاوير، اشكال، نمادها، اسلايدها و جداول استفاده كنيد.
2- براي يادگيري بهتر به حركات و چهره آموزگار نگاه كنيد.
3-يك محيط آرام و بدون سرو صدا را براي مطالعه برگزينيد.2- سبك يادگيري شنيداري


30 درصد جمعيت را شامل مي گـردد. خصوصيات اين گونه
افراد به برنامه زير است:

* تمايل دارند بيشتر با اصوات و موسيقي سرو كار داشته
باشند.

* قادرند ريتم و تن صدا را تشخيص دهند.

* از طريق گوش دادن ياد ميگيرند.

* براي به خاطر سپردن اطلاعات آنها را با يك صداي خاص تركيب ميكنند.

* در محيطهاي شلوغ و پر سرو صدا تمركز خود را از دست ميدهند.

* به يادداشت برداشتن تمايلي ندارند.

* تمايل دارند مطالب را با صداي بلند بخوانند.

* براي بخاطر سپردن مطالب دروس خود را با صداي بلند مكررا روخواني ميكنند.

تكنيكهاي يادگيري:

1- در مباحث گروهي كلاس خود مشاركت كنيد.
2- از اصوات و موسيقي در يادگيري خود بهره گيريد.
3-عوض نت برداري از ضبط صوت براي ثبت مطالب كمك بگيريد.


3- سبك يادگيري جنبشي-بساوايي

5 درصد جمعيت را شامل ميـگـردد. خصوصيات اين گروه به
برنامه زير است:

* بـراي يادگيري و بخاطر سپردن اطلاعات از جسم و حس
لامسه خود بهره ميگيرند.

* به فعاليتهاي بدني و ورزش علاقه مندند.

* در هـنگام بر قراري ارتباط و گفتگو مكررا دستهاي خود را
تكان داده و از ژستهاي جسماني استفاده ميكنند.

* از آنكه در كلاس درس بي حركت بنشينند و به درس گوش دهند بيزارند.

* براي يادگيري و بخاطر سپردن اطلاعات به تحرك و تمرينات عملي نيازمندند.

* هنگام مرور مطالب درسي خود مرتبا راه ميروند و نكات كليدي را با صداي بلند تكرار ميكنند.

تكنيكهاي يادگيري

1- در حين يادگيري آدامس بجويد.
2- براي يادگيري بهتر از حس لامسه، حركت و تمرينات عملي بهره گيريد.
3-حين يادگيري موسيقي گوش دهيد.

مردمان
نويسنده: مهراننظرتون درباره سی دی های اموزش مهارت تست زنی چیه ؟

1:50 out of 100 based on 35 user ratings 460 reviews