بررسی مورفولوژیکی محل اتصال در روش اتصال نفوذی تحت شیب حرارتی


بررسی مورفولوژیکی محل اتصال در روش اتصال نفوذی تحت شیب حرارتی
اتصال نفوذی TLP یا اتصال به روش فاز مایع گذرا، یک فرآیند جدید اتصال هست که امروزه به صورت اقتصادی می‌تواند جهت اتصال موادی با ساختار پیچیده که با روش‌های معمول جوشکاری امکان دستیابی به اتصالی با خواص مناسب در اونها وجود ندارد، به‌کار برده شود.


سنتز نانو پودر سیالون به روش سل-ژل
در فرآیند اتصال به روش TLP، یک لایه میانی مناسب در محل اتصال بین سطوح قطعات برنامه داده شده و مجموعه حرارت داده می‌شود.


اثر شش مولفه‌ای زلزله‌های نزدیک گسل بر روی سازه‌های سه بُعدی
نفوذ متقابل بین لایه میانی و قطعات فلز پایه منجر به ایجاد فاز مذاب با نقطه ذوب پایین (برای مثال مذاب یوتکتیک) در دمای ثابت اتصال می‌گردد.


ارزیابی کمی آسیب‌پذئری لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی به روش استاتیکی غئر خطی
همانند دیگر روش‌های اتصال ذوبی در این روش نیز تشکیل فاز مذاب، موجب گسیختن لایه‌های اکسیدی و افزایش نقاط اتصال فلزات پایه می‌شود.


بررسی عوامل موثر در جذب سزیم و استرانسیوم بر روی بنتونیت
با این وجود تجمع قطعات اکسیدی در محل اتصال، مانع اتصال کامل دو فلز و کاهش هستحکام برشی اونها نسبت به فلز پایه می‌شود.


تعیین ضریب انتقال جرم متان در آب در حضور سیکلودکسترین- نانولوله ی کربنی
برای رفع این مشکل شیرزادی و والاک با اعمال شیب حرارتی به محل تماس در حین انجام فرآیند موفق به توسعه روشی جهت اصلاح ساختار محل اتصال و ایجاد یک خط اتصال نامسطح شدند.


بررسی اثرات تزریق پلی آکریل آمید ها با بار الکتروستاتیکی بر میزان آسفالتین در مخازن نفتی
این فرآیند تحت عنوان فرآیند اتصال به روش فاز مایع گذرا تحت شیب دمایی(TG-TLP) نامیده شد.


مطالعه تأثئر حفرات بزرگ مقیاس بر روی مدول تغیئر شکل پذئری توده سنگ
از اونجا که عدم کنترل دقیق پارامترهای موثر، منجر به تشکیل ساختارهای دندریتی و یا مسطح نامطلوب در ناحیه اتصال می‌شود کنترل پارامترهای فرآیند در این روش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست.


اثر پارامترهای مختلف شکل هندسی، سیستم مهاربندی و اندرکنشهای هیدرودینامیکی بر پاسخ سکوهای نیمه مستغرق
علی رغم اینکه تا‌کنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده هست اما هنوز ارتباط کامل بین پارامترهای فرآیند و مورفولوژی فصل مشترک‌ها و میزان تأثیر این پارامترها شناخته شده نیست.

هدف از این تحقیق بررسی مورفولوژی محل اتصال در فرآیند TG-TLP هست.

جهت بررسی مورفولوژیکی محل اتصال، تأثیر شرایط مختلف بر ریزساختار محل اتصال و نحوه تحولات ساختاری در حین انجام فرآیند و تحت شرایط مختلف به صورت تجربی بررسی شد.

این تحقیق بر روی سیستم دوتایی Al-Cu انجام شد و نتایج حاصله با نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده جهت پیش‌بینی ریزساختار مقایسه شد.


نمایه ها:


62 out of 100 based on 57 user ratings 832 reviews

kish island) Reuse of Sludge for Agriculture Soil Improvement(case study: kish island) استفاده مجدد از لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای بهبود خاک کشاورزی
ارائه مدلی بر اساس کارت امتیازی متوازن با در نظر گرفتن روابط متقابل بین معیارها برای انتخاب تأمین کننده مناسب در صنعت خودرو سازی(مورد کاوی د
بخش بندی مشترکین خدمات ADSL بر مبنای داده کاوی
تولید هیدروژن و نانوفیبرکربنی ازتجزئه متان توسط کاتالیست نیکل بر پایه MgO و مطالعه سینتیکی فرایند
بررسی عددی و تجربی حد شکل‌دهی در فرایند هیدروفرمینگ برای قطعات غئرگرد
پیش بینی تعادلی بخار- مایع گاز طبیعی در فشار بالا با استفاده از معادله حالت – مشارکت گروهی
Is it possible to hide the scroll bar on an HTML textarea element?
Can't make my slice from the HTML link repeat to extend
Displaying simple javascript enabled webpage within a Flex app?
GET parameters in the URL with CodeIgniter
Output html controls - dynamic control name
How do I override the title of a bookmark for a web page?
Is there an upside down caret character?
How to Disable AutoLoad for <embed>?
Accessing a HTTPS website using a Flex/AIR HTML component?
What markup language for richly formated content?
*