استفاده از مکملهای غذایی در کامپوست قارچ خوراکی برای افزایش تولید قارچ و تقویت فلورمیکروبی گرمادوست


استفاده از مکملهای غذایی در کامپوست قارچ خوراکی برای افزایش تولید قارچ و تقویت فلورمیکروبی گرمادوست
به منظور افزایش میزان محصول قارچ خوراکی و تقویت کامپوست ، به بستر کشت قارچ مکملهای غذایی اضافه کرده شد.


بررسی سلکسیون هیمنوستجیس از گونهای ایران
مکملهای هستفاده شده عبارتند از ملاس چغندر قند، کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه که در سه مرحله به کامپوست اضافه شدند.


تهیه پروتئین میکروبی)SCP(از تفاله مرکبات توسط سلولوموناوها
در مرحله پرکردن (انتقال کامپوست به سالن پاستوریزه) هر سه مکمل بدون هیچ تیماری و به میزان 0/5 یا 1 % به بستر اضافه کرده شدند.


اثرات میدانهای الکترومغناطیسی متغیر بر اندام‌زایی جنین موش سوری نژاد Balb/C در روزهای 4/5، 5/5، 6/5 حاملگ
مرحله دیگر هموقت با بذرزنی (AT SPAWNING) می‌باشد که از دو مکمل کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه به صورت مجزا یا مخلوط با نسبتهای متفاوت هستفاده شد.


بررسی موسیلاژها در تیره بارهنگ با کشت بافت و کشت در مز
در این مرحله به منظور تغییر ساختار پروتئین مکملها از تیمارهای حرارت ، فرمالدئید و مجموع هر دو تیمار هستفاده شده و مکملها به میزان 2 و 4 % به بستر اضافه شدند.


اثرات دگزامتازون بر تغییرات بافت واژن، رشد رحم و استروئیدوژنز تخمدان در موش بالغ و حامله سوری، نژاد Balb/C
مرحله دیگر قبل از خاکدهی (AT CASING) بود که در این سری آزمایشات نیز از دو مکمل کنجاله پنبه‌دانه و کنجاله سویا تحت تیمارهای ذکر شده و به میزان 1 % ماده خشک هستفاده گردید.


بررسی شیوع بتاتالاسمی مینور و تعیین مقادیر طبیعی پارامترهای‌خونی در گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران
اضافه کردن مکملها در وقت پرکردن (AT FILLING) سبب افزایش معنی‌دار جمعیت میکروبی کامپوست و میزان محصول قارچ گردید.


تهیه نقشه پوشش گیاهی به روش فلوریستیک - فیزیونومیک (منطقه‌نیاسر کاش
جمعیت باکتریایی، اکتینومیستها و قارچهای کامپوست شمارش شد و تعدادی از قارچهای ترموفیل نیز مورد شناسایی برنامه گرفتند که عبارتند از، Scopulariopsis brevicaulis, aspergillus fumigatus, scytalidium thermophilum, torula thermophila و trichoderma viride در این مرحله از 5 تیمار مختلف و هر کدام 6 تکرار هستفاده گردید.


بررسی بخش مگالوسیستیس از گونهای ایرا
اضافه کردن مکملها در مرحله بذر زنی سبب افزایش بیماریها و آلودگی‌های بستر شد.

فقط تعداد کمی از تیمارها و مکملها محصول قارچ خوراکی را به طور معنی‌داری افزایش داند.

مجموعا 21 تیمار مختلف مکملها و هر کدام 6 تکرار درر این مرحله هستفاده شدند.

نتایج نشان می‌دهند که اضافه کردن مکملها در این مرحله نیاز به دقت فراوان دارد.

اضافه کردن مکملها در وقت خاکدهی افزایش چشمگیری محصول را به همراه داشت .

% آلودگی‌ها بسیار کم و میزان محصول در برخی تیمارها تا 45 % افزایش یافت .

در این مرحله نیز 15 تیمار مختلف و هر کدام 6 تکرار آزمایش شدند که اکثر اونها نتیجه بسیار داشتند.

شرایط فیزیکی و شیمیایی کامپوست نیز بررسی شدند رطوبت نسبی، ph، % کربن و % نیتروژن در 6 نمونه کامپوست اندازه‌گیری شدند.

دو نمونه مربوط به قبل از فاز ii و چهار نمونه مربوط به وقت بذرزنی می‌باشند.
74 out of 100 based on 49 user ratings 124 reviews

پپتیدهای ضدمیکروبی پوست برخی از قورباغه‌های ایران
بررسی میزان آهن، TIBC ، فری تین و وضعیت CBC در بیماران مبتلابه تالاسمی - B ماژور در منطقه مازندران
تاثیر دو عامل درصد اشباع و شوری خاک بر پوشش اسکنبیل های موجود در سه منطقه از کرمان، بندرعباس و رودبار گی
بررسی تکوین مادگی و تخمکها در لوبیای روغنی و اثرات برخی سموم‌و آلوده‌کننده‌های محیطی بر آن
بررسی افزایش نیمه عمر آسپرژیلوس نیجر مولد اسید سیتریک بااستفاده از روش تثبیت س
جداسازی اندونکلئاز با محدودیت اثر Ecori از باکتری اشرشیاکلی‌و بررسی فعالیت آن روی DNA تیموس گوسا
detect svn changes in a .bat
How do I see what files were changed between 2 revisions?
Subversion and revision engineering - what are the best web resources to read about?
Any problems with SVN merge on a multi column ( tab delimited ) text file?
Why does subversion chown/recreate files on checkin?
To host or not to host?
Migrate from ClearCase to SVN/Mercurial
Subversion large repos import/checkout
How do I get a list of files that have been added to the SVN since a certain date?
Is SVN 1.5 Merge-tracking ready for prime-time?
*