شیوه‌های جدید در مدیریت مرغداریهای بزرگ صنعتی/


شیوه‌های جدید در مدیریت مرغداریهای بزرگ صنعتی/
به همت دانشمندان و متخصصات ایرانی، نوآورهایی در زمینهء نرم‌افزارهای رایانه‌ای که اختصاص به دامپروری و مرغداری دارد، صورت گرفته هست که متاسفانه به علت عدم معرفی و تلبلیغات مناسب ، جایگاه ویژهء خود را در این صنعت مهم، پیدا نکرده هست .


بررسی وضعیت تعاونی‌های روستایی/
از جمله این نرم‌افزارهای اختصاصی، بهره‌گیری از سیستم‌های جامع اطلاعات مدیریت طیور هست که در این مقاله سعی شده که تا حد امکان معرفی شده و ویژگیها و همچنین معایب اون مشخص شود.


نقش ترویج و آموزش در توسعه کشاورزی در کشور هندوستان/


تاثیر طول روز بر زمان گلدهی سویا/


68 out of 100 based on 63 user ratings 388 reviews

هشدارهای بهداشتی تولید، عمل‌آوری و صادرات پسته/
کشت بافت در اصلاح نباتات/
رعایت تعداد دام و فصل چرای مناسب/
شناسایی باکتریهای مولد هسته یخ روی درختان میوه هسته‌دار در استان فارس/
بررسی میکوفلور بذر بادام زمینی در ایران/
ارزیابی علفکش بن‌سولوفورون متیل در کنترل چند علف هرز شایع در مزارع برنج گیلان/
اطلاعات جدیدی درباره سیاهکهای ایران/
معرفی گونه‌های جدیدی از قارچهای پلوئوروتوئید Pleurotoid in habit از راسته Agaricales برای ایران/
وجود گسترده شانکر پوستی گردو در استان مازندران/
مطالعه مقایسه‌ای عوامل مولد بلاست مرکبات و شانکر باکتریائی درختان میوه هسته‌دار در مازندران/
وقوع پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و میوه توت‌فرنگی در استان خوزستان/
How to pass credentials securely in a http url?
How To Tell What Files IE Thinks Are “nonsecure”?
Practical applications of homomorphic encryption algorithms?
Transferring cryptographic initialization vectors
How do I limit SSAS hierarchy levels to users?
How much time does a developer spend reviewing logs?
Websphere 6.1 ejb3 authenticating user and mapping to role
Best way to “hold” access to users other sites
Which common document types can have executable code in them?
Does SharePoint 2007 use FrontPage Extensions?
*