بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای نابهنجار در میان تماشاگران فوتبال در شهر همدان


بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای نابهنجار در میان تماشاگران فوتبال در شهر همدان
این پژوهش به بررسی جامعه‌شناختی شرایط موثر بر بروز رفتارهای نابهنجار در میان تماشاگران فوتبال در شهر همدان در سال 1391 می‌پردازد.


تحلیل تأثیرنظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد فردی کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان)
به منظور تبیین پدیده مورد بررسی از نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی و نظریه نظریه‌پردازان مکتب لیسستر هستفاده شده هست.


تاثیر درون گرایی/برون گرایی و تکنیک برجسته سازی متنی بر یادگیری گرامر فراگیران زبان
روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه هست.


معرفی وبررسی اجمالی منظومه های حماسی تاریخی ودینی دوره صفوی(از قرن دهم تا نیمه اول سده دوازدهم)
نتایج این تحقیق از یک نمونه 350 نفری، به صورت تصادفی سیستماتیک و از طریق فرمول کوکران از جامعه آماری 4000 نفری تماشاگران ورزشگاه قدس همدان به دست آمده هست.


نگرش دانشجویان و معلمان ایرانی نسبت به استفاده از زبان فارسی در کلاس های زبان انگلیسی عمومی
به منظور تحلیل این تحقیق از آزمون‌های دو متغیره و چند متغیره (رگرسیون، تحلیل مسیر، کای اسکوئر) هستفاده شده هست.


بررسی کنوانسیون های حفاظت از میراث فرهنگی از منظر حقوق بین المل
نتایج تحلیل دو متغیره نشان می‌دهد که بین قومیت و رفتار نابهنجار، سن و رفتار نابهنجار، تحصیلات و رفتار نابهنجار، پایگاه اقتصادی– اجتماعی و رفتار نابهنجار، محل تولد و رفتار نابهنجار، تنش در منزل و رفتار نابهنجار، رابطه وجود دارد.


بررسی رابطه بین مدیریت استعدادها و تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گلستان
هم‌چنین نتایج تحلیل مسیر حاکی از این هست که متغیر سابقه دعوا و نزاع و متغیر رفتار مربی، داور و بازیکن به صورت مستقیم بر متغیر وابسته (رفتار نابهنجار) تأثیردارند و متغیرهای تنش در منزل و پایگاه اقتصادی– اجتماعی به صورت غیر مستقیم بر متغیر وابسته تأثیر دارند.


تعیین الگوهای فقر روستایی در ایران و بررسی تأثیر برنامه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی بر آن: رویکرد چندبعدی فقر
علاوه بر این نتایج تحلیل مسیر نشان می‌دهد که متغیر رفتار مربی، داور و بازیکن(690/0)و پایگاه اقتصادی– اجتماعی (0137/0-) به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارند

بررسی شیوه های روایت پردازی در آثار بلقیس سلیمانی


50 out of 100 based on 25 user ratings 400 reviews