بررسی 73 مورد شکستگیهای بازساق پا از نظر تعیین شیوع عوارض زودرس و دیررس که در سال 1376 به مراکز ارتوپدی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) شهرستان زاه

بررسی میزان شیوع رتینوپاتی دیابتی و عوامل خطرزای همراه از زمان تشخیص در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه در ساله
بررسی شیوع انواع اختلال شخصیت قبل از بیماری افسردگی اساسی در بیماران بستری شده در بیمارستان فارابی در سالهای 75-77
هیرسوتیسم
بررسی تعیین وضعیت شغلی معتادین به مواد مخدر بستری شده در بیمارستان فارابی در طی سالهای 1376 تا 1377
توصیف علایم کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به آسیت ناشی از سل و یا بدخیمی در بیمارستان‌های امام خمینی و طالقانی کرمانشاه طی سالهای 7
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری کک و مک در بیماران مراجعه کننده به بخش تخصصی پوست در چهار اول سال 77
Helicon Redirect to IIS6 Virtual Directory - .htaccess Syntax and location
Removing extra characters generated in re-write
basic mod_rewrite question
301 redirect htaccess subfolder problem
How can I append HTTP_REFERER to query string using htaccess?
htaccess subdomain redirct with last url parameter
PHP and htaccess redirection: Rewriting yoursite.com/user.php?username=xyz to yoursite.com/xyz
How to remove part of a URL using .htaccess
mod_rewrite redirects screw up paths
Mod Rewrite - htaccess

بررسی 73 مورد شکستگیهای بازساق پا از نظر تعیین شیوع عوارض زودرس و دیررس که در سال 1376 به مراکز ارتوپدی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) شهرستان زاه
این تحقیق به صورت آینده‌نگر و بدین ترتیب صورت گرفته هست که در بدو مراجعه بیمار با شکستگی باز ساق پا به مراکز ارتوپدی بیمارستان خاتم‌الانبیاء مشخصات کامل بیمار، علت شکستگی، نوع شکستگی و محل تروما ثبت شده هست و سپس اون مراحل درمانی و نحوه جراحی و تکنیک بکار رفته در درمان به طور دقیق ثبت گردیده هست .


بررسی تغییرات ESR در بیماران عفونی بستری در بیمارستان سینا کرمانشاه طی سالهای 1374 لغایت 1376
و سپس FOLLOW UPهای بعدی بیماران به مدت 6 ماه جهت تعیین شیوع عوارض ، انجام شده هست .


بررسی نتایج حاصل سونوگرافی کلیه در تشخیص اسکارکلیوی در مقایسه با اسکن DMSA در بیمارانی که با UTI در بخش نفرولوژی بیمارستان رازی کرمانشاه بستری
در این تحقیق مشخص شد که شیوع شکستگی باز در این منطقه نسبتا زیاد می‌باشد و از نظر اتیولوژی شایعترین علت شکستگی باز ساق پا تصادف با اتومبیل می‌باشد (55/4 % موارد) از نظر جنسیت تفاوت عمده و فاحش در بین دو جنس از نظر شیوع شکستگی باز ساق پا وجود دارد و حدود 91 % موارد را آقایان به خود اختصاص داده‌اند.


بررسی اپیدمیولوژیک پنجساله تومورهای مغزی در بیمارستان طالقانی کرمانشاه (1372-1376)
عفونت شایعترین عارضه زودرس در این مرکز درمانی بوده و از شیوع نسبتا بالا برخوردار می‌باشد.


بررسی نتیجه آسیب‌شناسی آسپیراسیون‌ها و بیوپسی‌های مغز استخوان انجام شده در سالهای 76 و 75 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی کرمانشاه و مطابقت ن
(20/6 % مواردی) دچار عفونت شده‌اند.


بررسی بیماران اسکلرودرما (SS) که در طی سالهای 1371 تا 1376 در مراکز آم‌وزشی درمانی امام خمینی ره و طالقانی کرمانشاه گردیده‌اند
شایعترین عارضه دیررس Delayed union بوده هست .


بررسی منحنی طبیعی و محاسبه دامنه طبیعی دور سر، قد، وزن نوزدان تازه متولد شده در کرمانشاه
میزان عفونت و عوارض سپس عمل در گروه فیکساسیون داخلی بیشتر از فیکساسیون خارجی بوده هست .


بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی و گزارش موارد مقاوم به کلرامفنیکل در 100 بیمار تب تیفوئیدی بستری در مراکز آموزشی درمانی شهید فهمیده و بیمارست
طول مدت بستری شدن در گروه فیکساسیون خارجی از داخلی بیشتر بوده هست .


بررسی نتایج عمل جراحی ویترکتومی عمیق در فاصله سالهای 74-75 در بخش چشم بیمارستان امام خمینی
در این بررسی مشخص شد که هر دو.

گروه بیمارانی که درمانهای فیاکساسیون داخلی و خارجی را گرفته‌اند و دچار عوارض شده‌اند، بیمارانی بوده‌اند که سن بالاتری نسبت به کل گروه داشتند.
56 out of 100 based on 21 user ratings 796 reviews