بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد (دیم)


بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد (دیم)
این بررسی خود شامل چندین نوع آزمایش مقایسه عملکرد هست که از نظر نحوه اجراء با یکدیگر تفاوتهائی دارند ز ولی از این نظر که در همه اونها ارقام اصلاح شده جدید با ارقام شاهد از لحاظ عملکرد مقایسه می‌شوند با هم مشابهند طی این بررسی تعداد 130 رقم و لاین گندم در آزمایش مقدماتی و تعداد 73 رقم در آزمایشات پیشرفته (A1 و A2 و B1 و B2) با شاهد مورد مقایسه برنامه می‌گیرند.


مقایسه ارقام جدید گندم در مناطق مختلف نیشابور
در آزمایش مقدماتی ، مقایسه عملکرد ارقام بروش رسم نمودار انجام می‌پذیرد و در آزمایشات پیشرفته که از طرح بلوکهای کامل تصادفی هستفاده می‌شود بر روی عملکرد دانه ارقام تجزیه واریانس صورت پذیرفته و مقایسه میانگین ارقام نسبت بشاهد بروش L.S.D.


مقایسه عملکرد گندم گلستان با ارقام فلات و ویری اس
انجام می‌گیرد و نهایتا ارقام برتر نسبت بشاهد جهت بررسی در مرحله پیشرفته‌تر انتخاب می‌شوند.


مقایسه عملکرد گندم رقم نوید با ارقام بزوستایا و امید


بررسی و مقایسه عملکرد جو رقم O.C.840 با قم جو کارون


62 out of 100 based on 27 user ratings 352 reviews

بررسی و مقایسه عملکرد گندم رقم ویری اس بارقم فلات در شرایط زارعین
بررسی و مقایسه و معرفی جو جدید ریحان از نظر زودرسی و محصول در مناطق مختلف استان خراسان
مقایسه رقم جدید گندم شماره 11 آزمایش یکنواخت و مقایسه آن با ارقام گندم قدس و روشن در مناطق شهرستان بیرجند
معرفی ارقام جدید فلات و شماره 11 در جوار قدس در مناطق معتدل
مقایسه ارقام گندم فلات و کراس بیات مارون با رقم بیات با روشن (رقم متداول منطقه)
بررسی مقایسه و عملکرد سویا رقم جدید هاک با رقم متداول منطقه ویلیامز بعد از غلات
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام بزوستایا و نویدوبک کراس روشن با امید
عملکرد ارقام جدید گندم آبی با ارقام بومی و محلی غالب
مقایسه عملکرد رقم جدید گندم بک‌کراس روشن با ارقام محلی در شرایط زارعین
مقایسه عملکرد دانه جو ریحانه با رقم موجود محلی در شرایط زارعین
PHP and MS Access
How do I do table sorting using CodeIgniter?
In CakePHP, how can you determine if a field was changed in an edit action?
What is the best IDE for PHP? [closed]
What is the standard format for documenting functions in php?
How to check if a php script is still running
What's the best way to use SVN to version control a PHP site?
Can't download file in IE7 but there isn't any issue in Firefox, Chrome, etc..?
Replace one URL with another
Set up Apache for local development/testing?
*