دورگ گیری نژاد مغانی ایران با سوفولک


دورگ گیری نژاد مغانی ایران با سوفولک
باتلاقی دونژادمغانی وسوفولک تولیدنژادی باخصوصیات رشدسریع،افزایش راندمان لاشه ،کم شدن دنبه ،افزایش کیفیت وکمیت پشم ،افزایش مقاومت به برخی ازبیماریها،دورگ گیری به طریقه Back Cross انجام خواهدشد.


اثر رقیق‌کردن جیره غذایی و جبران کاهش رشد در جوجه‌های گوشتی


بررسی عملکرد بره‌های حاصل از تلاقی سه نژاد قوچ سنجابی ، لری و چالشتری با میشهای چالشتری


74 out of 100 based on 49 user ratings 1024 reviews

بررسی اسکان پرورش کرم ابریشم و تعیین بهترین واریته توت در استان کرمان
پرورش ملکه زنبورعسل
بررسی آنزیمهای و روش گوارش کربوهیدراتها در شتر
تحقیقات و آموزش و ترویج نوغانداری
بررسی تقاضای انواع گوشت در ایران
بررسی شروع فعالیت جنسی بره‌های ماده مهربان و لری
تعیین ارزش غذایی پوش کشمش غنی شده بوسیله ازت غیرپروتئینی و اثر آن در جیره غذایی گوسفند مهربان در حال رشد
تعیین پارامترهای فرتیلیته ، فکوندیته ، پروپیفیسیته و زمان فعالیت جنسی بعد از زایمان در گوسفند مهربان
اثر فصل تولد در شروع فعالیت جنسی بره‌های ماده مهربان
بررسی ارزش غذایی کاه و اوره پس از سیلو شدن در بره‌های در حال رشد مهربان
ساخت آجر (بلوک ) غذایی از ملاس و اوره در ایران
مطالعه و بررسی منداب علوفه‌ای در منطقه ورامین و استفاده آن در پرواربندی گوساله‌های نر نژاد گاوهای هلشتاین فریزین
What is the difference between range and xrange functions in Python 2.X?
Python implementation of Parsec?
How to associated the cn in an ssl cert of pyOpenSSL verify_cb to a generated socket
How to load a python module into a fresh interactive shell in Komodo?
Does an application-wide exception handler make sense?
How can I analyze Python code to identify problematic areas?
Why is “if not someobj:” better than “if someobj == None:” in Python?
Hidden features of Python [closed]
What can you use Python generator functions for?
How do I merge a 2D array in Python into one string with List Comprehension?
*