چند قانون مهم آداب معاشرت


چند قانون مهم آداب معاشرتچند قانون مهم آداب معاشرت
كافيست نگاهي به دور و اطراف خود بيانـدازيـد تـا مـتوجه شويد در جامعه ما تنها شمار اندكي از افراد متشـخـص و با نزاكت بجاي مانده است. در روزگـاران پيـشـيـن به آداب معاشرت و نزاكت اجتماعي بهاي بيشتري داده مي شد. اما افسوس كه جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني گشته است.
مقصود من آن نيست كـه مـردم بـايد هـمـانـنـد ربـات آداب معاشرت را يك به يك و مـو بـه مـو، بـرده وار رعايت و اجـرا كنند بلكه رعايت برخي آداب پسنديده بشما كمك خواهد كرد تا شان و منزلت اجتماعيتان ارتقا يابد.

مـن نـكاتـي را گرداوري كرده ام كه مي تواند شما را از يك فرد عامي به يك انسان متشخص و جنتلمن تبديل كند. با رعايت اين نكات ساده به شما اطمينان ميدهم كه ديگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهيخته برنامه خواهند داد.شخصي كه ديگران آرزوي معاشرت و شراكت با وي را دارند. و لازم به ذكر نيست كـه هـمـواره خـانـم ها از ملاقات با يك مرد متشخص خوشنود خواهند شد.

1- هميشه مودب باشيد
اگـر هـم از كـسي خوشتان نمي آيد نيازي نيست كه شان و منزلت خودتان را تا سطح اجـتمـاعي آن فرد تنزل دهيد. مودب و با نزاكت بـاشيد تـا بـرتـري خـود را نـسـبـت بـه آن شخص ثابت كنيد.
2 -هيچگاه دشنام ندهيد دشنام و ناسزاگويي مطلقا ممنوع مي باشد. چون نشان دهنده آن است كه شما قادر نيستيد براي بـيـان عقايد خودتان از واژه ها ولغات مناسبتري بهره بگيريـد. از آن گذشته لااباليگري هميشه دور از نزاكت و ادب مي باشد.

3- با صداي بلند صحبت نكنيد هنگامي كه با صداي بلند صحبت ميكنيد، بـاعث بالا بردن سطح استرس ميان اطرافيان خود ميگرديد. بـلند صحبت كردن بيانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقي با ديگران نـيـستيد و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان مي دهد و آنكه مي خـواهـيـد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به كرسي بنشانيد . هـمـچـنـيـن بلند صحبت كردن سبب جلب توجه اطرافيان ميگردد البته توجه منفي.

4- كنترل خود را از دست ندهيد زماني كه شما كنترل اعصاب خود را از دست ميدهيد و از كوره در ميرويد به همه نشان مي دهيد قادر به كنترل احساسات و هيجانات خود نمي باشيد. وقـتـي هم كه شما از كنترل رفتار خودتان عاجز مي بـاشيـد، چـگونـه قـادر بـه كـنـترل چيز ديگري خواهيد بود؟ همواره خونسردي خود را حفظ كنيد (كار آساني نخواهد بود اما به زحمتش مي ارزد).

5- به ديگران خيره نشويد زل زدن به ديگران و چـشـم چـرانـي نوعي تعرض به ديگران محسوب مي گردد. شما كه نمي خواهيد بي جهت ديگران را مرعوب خود سازيد؟**داستان زن و مرد**

1:

6-صحبت كسي را قطع نكنيد
پيش از اونكه اظهار عقيده اي بكنيد، اجـازه دهـيـد صـحـبت ديگـران بـه پايان برسد.


عجب باشکوه است "عشق ***
ميان صحبت كسي پريدن نشانه بي نزاكتي و عدم برخورداري از مـهـارتـهاي اجـتـمـاعـي فرد مي باشد.


نكاتي كه می تواند زندگی زناشویی را به بن بست بكشاند:
اگر نمي خواهيد خودبين و از خود راضي بنظر آييد، هيچگاه صحبت كسي را قطع نكنيد و هرگاه كه ناچار بـه انـجـام ايـن كـار شـديـد حتـما بـا گـفـتـن جـمله "معذرت مي خواهم"، اقـدام بـه انـجام اون كار كنيد.


چشم چرانی آقایون: سرگردان بودن چشم یا سرگردان بودن دل
مـودب بـودن بـه مـفـهـوم اون اسـت كـه بـراي موقعيت، عقايد و احساسات ديگران احترام قائل شايشانم.


تاثير قصه ها بر ذهن كودكان!!!!!!


7- هميشه وقت شناس باشيد مهم هست كه به وقت ديگران احترام بگذاريد.سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـلاقـات هـا، موقعيت هاي شغلي و اجتماعي حضور يابيد.


خانه را معطر كنيد!
هـمچـنـين يك فرد متشخص مي داند چه وقتي بايد ميهماني را ترك كند.


خانواده موفق .................................................. .


8- اسرار زندگي خصوصي خود را فاش نسازيد آبرو، شرافت، صداقت و بصيرت بـزرگـتـريـن و مـهـمـتـرين عـامـل براي حفظ اعتبار يك فرد متشخص مي باشد.


تفاوت تربیت بچه شرقی و بچه غربی!
جزئيات زندگي عشقي شما بايد محرمانه باقي بمانند.

بـنـابـراين هرگاه شخصي در مـهـمـاني شـروع بـه سـخن چيـنـي كرد، از اعـتماد مـعشوقتان سوء هستفاده نكرده و صحبتي در رابطه به زندگيتان به ميان نياوريد.

9- آب دهان نياندازيد اغلب مـردها ايـن كـار را بطور ناآگاهانه انجام مي دهند.

آب دهـان انداختن بسيار زننده بوده و بي شخصيتي فرد را ميرساند.

هيچگاه آب دهان نيندازيد مگر اونكه بخواهيد ثابت كنيد انسان بي نزاكتي هستيد.

10- حرمت بزرگترها را نگاه داريد در واقع شما بايد همانطور كه دوست داريد مورد احترام ديگران باشيد خود نيز به ديگران احترام بگذاريد.

من به اين علت بزرگترها را مـورد تـاكيد برنامه دادم كه امروزه جوانان خيال مي كنند همه چيز را مي دانند و از همه چيز سر در مياورند و در واقـع خـود را عـقـل كل ميدانند اما اينطور نيست.

كافيست به 5 سال پيش خود بيانديشيد.....يقينا شما امروز بسيار باهوش تر و با تجربه تر شده ايد.

اينطور نيست؟ بـا اونـكـه 5 سـال پـيـش نـيـز فكر ميكرديد همه چيز را ميدانيد.


2:

- به اشتباهات ديگران نخنديد اين يكي از پست ترين كارهاي هست كه كسي ممكن هست اجرا کند.

هـنـگـامـي كـه شما اشتباهي مرتكب ميشايشاند و يا خراب كاري ميكنيد تنها انتظاري كه از ديـگران داريد اون هست كه اشتباهات و خطاهاي شما را برايشانتان نياورند و از اونها چشم پوشي كنند.

از اون مهمتر شما را بواسطه اونها مورد تمسخر برنامه ندهند.


12- كلاه خود را از سر برداريد شايد امروزه اين رسم ديگر هوادار نداشته باشد.

شما مي بـايد كـلاه و هـر اونـچه بر سر داريد را به هنگام داخل شدن به منزل از سر خود برداريد.

از اون گـذشـتـه هيچگاه با كلاه بر سر ميز شام ننشينيد چون اينكار نشانه بي نزاكتي مفرط مي باشد.13- پيش از صرف غذا منتظر بمانيد همه ميهمانان سر جايشان بنشينند وقتي كه براي صرف غذا سر ميز نشسته ايد، بايد منتظر بمانيد تا تمام ميهمانان كاملا سـر جايشان بنشينند و آماده صرف غذا گردند.

هـمـه افـراد بـايد در يك زمـان شـروع بــه صـرف غذا كنند.

اين نكته اگرچه مـوشـكـافـانـه بـنـظـر مـي رسد، اما بسيار حائز اهميت ميباشد.

14- فخر فروشي نكنيد هيچ كس از آدم لاف زن خوشش نمي آيد.

در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسايـل مـالي به دارايي هاي خود اشاره نكرده و ثروت خود را به رخ نكشيد.15- به ساعتتان نگاه نكنيد هنگامي كه در يك جمع و محفلي مي باشيد، مدام به ساعت خود نگاه نكنيد مگر اونكه بـلافـاصله قصد ترك اون محل را داشته باشيد.

وقتي به ساعتتان نگاه مي كـنـيـد ديـگران اينگونه برداشت ميكنند كه شما خسته و بي حوصله گشته ايد.


3:

آيـيـن جوانمردي
علاوه بر دستورات فوق مردان متشخص بايد در حضور يك خانم محترم از قـوانين ذيل نيز پيرايشان كنند.

شـايد دوران جـوانمردي بـسر رسـيده بـاشـد امـا هـنـوز كـاملا از ميان نرفته هست.

شمـا جـزء مـعدود افرادي باشيد كه ايـن رسوم را هـمـچـنـان زنـده و پابـرجـا نـگاه ميدارند.1- هميشه در را برايش باز كنيد اين شـايـد مـهـمتـرين قـانون آداب مـعـاشرت براي مردان باشد.

خواه او در حـين ورود بـه خودرو شما، رستوران، باشگاه و يا هر جاي در دار باشد، در را هـمـيـشه بايد برايش باز نگاه داريد تا او عبور كند.هرگاه چندين در وجود داشت يك به يك اونها را برايش بگشاييد.2- كمك كنيد كتش را بپوشد همواره به همسر خود در تـن كـردن كـت و يـا اوركـتـش كـمك كنـيد.

اين عمل ساده و در عين حال موثر مي باشد.

3- كمكش كنيد بنشيند هرگاه يك خانم تنها و بـدون هـمـراه خـواسـت كنـار شـما بـنـشيـند، مهم هست با بيرون كشيدن صندلي و بازگرداندن اون بسمت جلو ( الـبـته وقـتـي اون خانم كاملا رايشان صندلي نشست) به ايشان در نشستن رايشان صندلي كمك كنيد.4- جاي خود را به او بدهيد هرگاه خانمي نزديك ميز غذا آمد و يا در اماكن و وسائط نـقـليـه عـمـومـي وارد گـشـت و صندلي خالي موجود نبود، شما بايد برخيزيد و جاي خود را ايشان تقديم كنيد.5- از جاي خود برخيزيد هميشه هنگامي كه خانمي به اطاق وارد و يا از اون خارج مي گردد از جاي خود برخيزيد و يا حداقل هنگام ورود از جاي خود برخيزيد.6-دستان او را بگيريد در ميهماني ها و موقعيتهاي اجتماعي بايد دست خود را به همسرتان تـقديـم كنـيد كه نشانه صميميت بيشتر مي باشد اما وقتي برايشان سطح ناهمـوار قدم ميزنيد باعث كمك به ايشان مي شود خصوصا وقتي كه او كفش پاشنه بلد به پا كرده باشد.

7- نيازهاي او را جايشانا شايشاند
با اونكه اين كار را اكثر مردان انجام مي دهند، امـا بـاز كـمـك زيـادي به متشخص بودن ما مي كند.

هنگامي كه در موقيتهاي اجتماعي مي باشيد، هـمـواره از ايشان بـپرسيد كه آيا نـوشيـدنـي و يـا غـذا ميل دارد كه برايش بياوريد.

به او نـشـان دهـيـد كـه بـه آسـايـش و نيازهاي ايشان اهميت قائل هستيد

4:

- اگر چيزي از دستش به زمين افتاد به ايشان باز گردانيد هـنگامـي كـه خـانمي چيزي از دستانش به زمين افتاد اون را از رايشان زمين برداشته و بـه ايشان بـدهيـد.

خـواه اون چـيز دستكش باشد و يا انكه پوشه پرونده يا يك اسكناس.

الـبـتـه حتما از ناحيه زانو خم شايشاند و نه از كمر.


9- در راه پله كنار، خانم راه برايشاند هيچگاه در راه پله پشت يك خانم حركت نكنيد.

خصوصا وقتي دامن كوتاه پوشيد باشد.

كنار و يا اندكي جلوتر از ايشان حركت كنيد.

ايـن قـانـون در هنـگـام عبـور از پياده رو نيز بايد رعايت گردد.

همينطور هيچگاه يك خانم را از فاصله نزديك تعقيب نكنيد.10- از قسمت بيروني پياده رو حركت كنيد اين به خانـم هـمراه شـما اجـازه مي دهـد كه از رفـت و آمـد خـودروها دور گـردد.

هـرگاه خـودرايشاني نـاگهان از كنـار شـما عبور كرد و آب كنار خيابان را بسمت شما پاشـيـد، ايـن شما هستيد كه خيس خواهيد شد و نه خانمتان.

ميدونم..ميدونم.اما اين بهايي هست كه شما براي متشخص بودن بايد بپردازيد.11- در حضور يك خانم سيگار نكشيد هيچگاه در حضور يك خانم سيگار نكشيد مگر اونكه پيش از اون از ايشان اجازه گرفته باشيد.12- هرگاه بسته اي به همراه داشت برايش حمل كنيد ايـن كـار به او نشان ميدهد كه شما برايش احترام قائل هستيد و آسايش و راحتي ايشان را خواستاريد.


5:

مرسی امیر جان..

جالب بود..

ممنون

6:

شیما جان خواهش میکنم.

امیدوارم همه اینارو بخونن.

مرسی

7:

ممنون امیر عزیز
خیلی زیبا بود .

ایکاش همه اینها را میدانستند.!
نه کاربران، بلکه همه امت ایران!!!

8:

ای کاش

9:

masaele jalebi onvan farmodid estefade kardim mamnon

10:

خیلی قشنگ بود امیر
ممنون


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews