مقایسه روش‌های مختلف جفت گیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره دهی گوسفند مغانی


مقایسه روش‌های مختلف جفت گیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره دهی گوسفند مغانی
روش های جفت گیری دراین طرح‌ابتدادامهابه چهاردسته مساوی تقسیم میشوندودرپایان یک محاسبه اقتصادی برپايه تعدادبره ازشیرگرفته ووزن بره ازشیرگرفته شده انجام میگیردکه در خاتمه اجرای طرح مقایسه گروههای مختلف وضریب بره گیری هردسته بایکدیگرمقایسه خواهدشد

بررسی عملکرد بره‌های حاصل از تلاقی سه نژاد قوچ سنجابی ، لری و چالشتری با میشهای چالشتری


68 out of 100 based on 43 user ratings 568 reviews

بررسی اسکان پرورش کرم ابریشم و تعیین بهترین واریته توت در استان کرمان
پرورش ملکه زنبورعسل
بررسی آنزیمهای و روش گوارش کربوهیدراتها در شتر
تحقیقات و آموزش و ترویج نوغانداری
بررسی تقاضای انواع گوشت در ایران
بررسی شروع فعالیت جنسی بره‌های ماده مهربان و لری
تعیین ارزش غذایی پوش کشمش غنی شده بوسیله ازت غیرپروتئینی و اثر آن در جیره غذایی گوسفند مهربان در حال رشد
تعیین پارامترهای فرتیلیته ، فکوندیته ، پروپیفیسیته و زمان فعالیت جنسی بعد از زایمان در گوسفند مهربان
اثر فصل تولد در شروع فعالیت جنسی بره‌های ماده مهربان
بررسی ارزش غذایی کاه و اوره پس از سیلو شدن در بره‌های در حال رشد مهربان
ساخت آجر (بلوک ) غذایی از ملاس و اوره در ایران
مطالعه و بررسی منداب علوفه‌ای در منطقه ورامین و استفاده آن در پرواربندی گوساله‌های نر نژاد گاوهای هلشتاین فریزین
مقایسه آزمایشی تخم‌نوغانهایی که بعنوان مشکوک به پبرین تلقی می‌شوند با نمونه‌های عاری از بیماری (استاندارد)
Python implementation of Parsec?
How to associated the cn in an ssl cert of pyOpenSSL verify_cb to a generated socket
How to load a python module into a fresh interactive shell in Komodo?
Does an application-wide exception handler make sense?
How can I analyze Python code to identify problematic areas?
Why is “if not someobj:” better than “if someobj == None:” in Python?
Hidden features of Python [closed]
What can you use Python generator functions for?
How do I merge a 2D array in Python into one string with List Comprehension?
Why unicode() uses str() on my object only with no encoding given?
*