رفتار لرزه‌ای مهاربند کمانش ناپذیر با سیستم دوگانه برای سازه های فولادی


رفتار لرزه‌ای مهاربند کمانش ناپذیر با سیستم دوگانه برای سازه های فولادی
مهاربند‌ها‌ی هم‌مرکز معماما به منظور تحمل نیروهای جانبی در سازه‌های فولادی به کار می‌روند.


شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس
با این حال رفتار هیسترزیس این مهاربند‌ها در کشش و فشار به صورت نا‌متقارن هست و این مهاربند‌ها هنگام بارگذاری در حالت فشاری، افت مقاومت قابل توجهی دارند.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات در آزمایش برش مستقیم برای مصالح دانه ای
المان‌های قطری در سیستم‌های مهاربندی هم‌مرکز معمولی، علی‌رغم اینکه سختی و مقاومت سازه را افزایش می‌دهند، اما جذب انرژی قابل توجهی در سازه در حین زلزله نشان نمی‌دهند.


شبیه سازی عددی دیوارهای میخ کوبی شده با استفاده از روش بدون شبکه
رفتار پس‌کمانشی ضعیف، اختلاف در ظرفیت کششی و فشاری، زوال سختی و مقاومت تحت بارگذاری‌های چرخه‌ای و خستگی سیکل پایین از جمله مشکلات عمده و پايه ی در عملکرد اعضای فشاری می‌باشند در نتیجه مهاربند کمانش‌ناپذیر به منظور غلبه بر این مشکل معرفی شده هست.


بررسی راهکارهای پایدارسازی تونل آب رسان نیروگاه سد پس از آبگیری مخزن
تحقیق حاضر به مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش‌ناپذیر می‌پردازد.


بررسی عملکرد تناوبی صفحه اتصال مهاربند به تیر و ستون
در این تحقیق تحلیل هستاتیکی پوش آور با هستفاده از نرم افزار Sap 2000 انجام شده و اضافه مقاومت، شکل‌پذیری، و ضریب رفتار مهاربندهای کمانش‌ناپذیر با سیستم دو‌گانه با تعداد طبقات متفاوت با حالت برنامه گیری مهاربندها به صورت Chevron V و Chevron Inverted V مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.


ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های طرح لرزه‌ای متداول اسکله‌های باز (شمع و عرشه) معرفی شده توسط آیین نامه‌ها و منابع معتبر دریایی
تحقیقات اخیر بیانگر این واقعیت هست که شکل‌پذیری و ضریب رفتار مهاربندها به شرایط مختلفی بستگی دارد و تعیین دقیق این پارامتر‌ها مستلزم انجام پژوهش‌های گسترده‌ای می‌باشد.


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان‌ها با تلفیق روش DRASTIC و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
در این تحقیق تاثیر ارتفاع سازه و نوع مهاربند بر شکل‌پذیری و ضریب رفتار در نظر گرفته شده هست.


بررسی آزمایشگاهی امکان بهبود یکنواختی دبی خروجی در دریچه‌های نیرپیک دو نقابه
نتایج نشان می‌دهد که در قاب‌های دو بعدی با افزایش ارتفاع سازه شکل‌پذیری کاهش پیدا می‌کند.

همچنین شکل‌پذیری و ضریب رفتار قاب‌های دو‌گانه با مهاربندی Chevron Invert V مقادیر بیشتری نسبت به مهاربندی Chevrron V دارد.

شکل پذیری 97/4و 21/5 به ترتیب برای پیکربندی Chevron V وChevron Invert V و ضریب رفتار 5/6و 4/7 به ترتیب برای پیکربندی Chevron V و Chevron Invert V به دست آمده هست.
88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews