بررسی مدل رفتاری تک رویه‌ی طبقه‌بندی شده (HiSS) و واسنجی پارامترهای آن با استفاده از الگوریتمهای بهینه‌سازی فراابتکاری


بررسی مدل رفتاری تک رویه‌ی طبقه‌بندی شده (HiSS) و واسنجی پارامترهای آن با استفاده از الگوریتمهای بهینه‌سازی فراابتکاری
مدلهای رفتاری ، ابزاری برای توصیف رفتار خاک و کرنشهای ایجاد شده بر اثر اعمال تنش می باشد ، این مدلها با توجه به طبیعت فیزیکی و بر پايه تجربیات در دسترس از محیط در قالب روابطی بر پایه ی ریاضیات بیان می گردد .


توسعه یک چارچوب مفهومی برای بصری‌سازی فراگستر بر مبنای حسگرهای حرکتی
صرف نظر از نوع مدل ، واسنجی پارامترهای اون به عنوان یکی از مهمترین گامها در هستفاده از این مدلها قلمداد می گردد ، چرا که در صورت هستفاده از پارامترهایی دور از واقعیت ، نتایج حاصل از پیش بینی رفتار خاک توسط مدل مناسب نخواهد بود .


بررسی تأثیرات ضخامت بال تیر و ضخامت جان ستون بر رفتار چشمه اتصال در سازه‌های فولادی با مدل‌سازی اجزاء محدود
تاکنون مدلهای رفتاری گوناگونی توسط دانشمندان ارائه گردیده هست که هر کدام نقاط ضعف و قوت خاص خود را داشته اند .


برآورد فراگیر مقاومت سنگ‌های ناهمسانگرد با روش‌های نوین و پیشرفته
در این پژوهش ابتدا به معرفی نظریه حالت آشفته پرداخته شده هست و سپس مدل رفتاری تک رویه طبقه بندی شده را مورد بررسی برنامه گرفته هست و در ادامه با هستفاده از الگوریتمهای بهینه سازی نوین ، پارامترهای مدل رفتاری DSC/HiSS را کالیبره گردیده هست ، در پایان رفتار ماسه را با هستفاده از این مدل و پارامترهای کالیبره شده اون ، پیشبینی و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می کنیم .


تعیین وضعیت با استفاده از مشاهدات فاز موج حامل GPS


تعیین عدم قطعیت میزان تبخیر از مخازن سدهای بزرگ در دوره‌های آتی تحت شرایط تغییر اقلیم


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews

بررسی منحنی تنش - کرنش و تراکم خاک‏های اطراف شمع‏ها به وسیله انفجار زیر‏سطحی
بررسی اثر ناهمسانی خاکهای رسی با استفاده از مدل رفتاری با سخت شوندگی دورانی
طراحی بهینه‌ی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش بهینه‌سازی بر مبنای آموزش – یادگیری (TLBO)
تاثیر افزودن شیشه بازیافتی بر خواص بتن خودتراکم در درجه حرارت‌های مختلف
بررسی آزمایشگاهی استفاده از میلگردهای کلاهک‌دار نزدیک به هم در اتصال‌های تیر-ستون بتن مسلح تحت بارگذاری چرخه‌ای
بررسی خواص مهندسی و دوام بتن خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف در مقیاس های میکرو و نانو
شناسایی و اولویت‏بندی شایستگی‏های ضروری برای مدیران پروژه‏های عمرانی شهرستان مشهد
بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیون ها
بررسی اثر نانو ذرات و الیاف بازیافتی پلی‌استر بر مقاومت فشاری و برشی خاک‌های رسی
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*