حل عددی معادله جابه‌جایی-پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در حالت وجود جریان غیرماندگار در رودخانه‌ها با مقطع نامنظم


حل عددی معادله جابه‌جایی-پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در حالت وجود جریان غیرماندگار در رودخانه‌ها با مقطع نامنظم
معادله‌ی حاکم بر پدیده‌ی انتقال آلودگی در رودخانه‌ها، معادله‌ی جابه‌جایی ـ پراکندگی (ADE)است، که از نوع معادلات دیفرانسیل جزئی سهموی می‌باشد و از ترکیب معادله‌ی پیوستگی و قانون اول فیک بدست می‌آید.


تعیین وضعیت با استفاده از مشاهدات فاز موج حامل GPS
نهرها و رودخانه‌های طبیعی علاوه بر نواحی با جریان آزاد، دارای نواحی هستند که در اون‌ها آب نسبت به کانال اصلی با سرعت کمتری در جریان هست، این نواحی در اصطلاح نواحی نگهداشت یا نواحی مرده نامیده می‌شوند، که تبادل بین ‌اون‌ها و کانال اصلی به کندی صورت می‌گیرد.


تعیین عدم قطعیت میزان تبخیر از مخازن سدهای بزرگ در دوره‌های آتی تحت شرایط تغییر اقلیم
وقتی که یک پالس ماده آلاینده در این چنین نهری حرکت می‌کند، بخشی از جرم ماده آلاینده وارد نواحی نگهداشت شده و غلظت ماده حل شده در کانال اصلی رقیق می‌شود.


بررسی منحنی تنش - کرنش و تراکم خاک‏های اطراف شمع‏ها به وسیله انفجار زیر‏سطحی
سپس این که پالس ماده آلاینده به طور کامل از نهر عبور کرد، نواحی نگهداشت به عنوان منبعی از ماده حل شده برای نهر عمل می‌نمايند.


بررسی اثر ناهمسانی خاکهای رسی با استفاده از مدل رفتاری با سخت شوندگی دورانی
بدین ترتیب جرمی که در این نواحی موقتاً نگهداشته شده بود، به تدریج به کانال اصلی برمی‌گردد و باعث ایجاد یک دنباله پیش‌رونده در پروفیل غلظت مشاهده شده می‌شود.


طراحی بهینه‌ی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش بهینه‌سازی بر مبنای آموزش – یادگیری (TLBO)
برای شبیه‌سازی دقیق‌تر پدیده انتقال آلاینده در چنین محیط‌هایی باید اصلاحاتی در معادله کلاسیک جا‌به‌جایی- پراکندگی انجام شود و عباراتی برای نشان دادن تأثیر نواحی نگهداشت موقت به این معادله اضافه شوند.


تاثیر افزودن شیشه بازیافتی بر خواص بتن خودتراکم در درجه حرارت‌های مختلف
هدف از انجام این تحقیق ارائه یک مدل جامع با تلفیق الگوهای عددی با درجه دقت بالاتر برای حل معادله جابه‌جایی – پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در رودخانه‌ها با مقطع نامنظم تحت رژیم جریان غیرماندگار هست.


بررسی آزمایشگاهی استفاده از میلگردهای کلاهک‌دار نزدیک به هم در اتصال‌های تیر-ستون بتن مسلح تحت بارگذاری چرخه‌ای
برای این منظور حل عددی معادلات جریان غیرماندگار و معادله جابه‌جایی – پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت ارائه می‌گردند.


بررسی خواص مهندسی و دوام بتن خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف در مقیاس های میکرو و نانو
در این تحقیق از روش حجم کنترل و روش QUICK به دلیل پایداری بالا و خطاهای تقریب کم در گسسته‌سازی مکانی معادلات انتقال هستفاده می‌شود.

برای صحت‌سنجی مدل ارائه شده از راه ‌حل‌های تحلیلی موجود برای دو نوع شرط مرزی و در هر دو حالت با در نظر گرفتن نگهداشت و بدون در نظر گرفتن نگهداشت، مثال فرضی، دو سری داده واقعی و مدل دو بعدی هستفاده می‌شود.

نتایج حاصل از صحت‌سنجی حاکی از دقت کافی و مطلوب مدل ارائه شده در زمینه شبیه‌سازی انتقال ماده حل شده در نهرها و رودخانه‌های طبیعی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت می‌باشد.

همچنین با اجرای مدل برای حالت جابه‌جایی خالص و مقایسه نتایج حاصل با نتایج دو الگوی عددی دیگر که از روش مشتق‌گیری مرکزی برای گسسته‌سازی مکانی معادلات هستفاده می‌نمايند، توانایی مدل در شبیه‌سازی دقیق‌تر این حالت نشان داده می‌شود.
88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews

شناسایی و اولویت‏بندی شایستگی‏های ضروری برای مدیران پروژه‏های عمرانی شهرستان مشهد
بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیون ها
بررسی اثر نانو ذرات و الیاف بازیافتی پلی‌استر بر مقاومت فشاری و برشی خاک‌های رسی
بررسی آبشستگی پائین دست حوضچه آرامش نوع 1 در شرایط پرش هیدرولیکی نوع B
تعیین مشخصات دینامیکی بنای ارگ تبریز اعم از انتقالی و پیچشی با استفاده از میکروتریمورهای اندازه گیری شده
مدیریت آب شهری با استفاده از تلفیق مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM و الگوریتم بهینه‌سازی فراکاوشی PSO (مطالعه موردی: شهر گرگان)
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*