تأثیر زاویه اثر زلزله بر پاسخ غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی


تأثیر زاویه اثر زلزله بر پاسخ غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی
با توجه به تفاوت ویژگی های زلزله و عدم قطعیت در خصوصیات انتشار امواج، زاویه اثر زلزله ممکن هست زاویه ای به جز جهت محورهای اصلی سازه باشد؛ بنابراین تعیین بحرانی ترین جهت نیروی زلزله موثر بر سازه ها یکی از مسائل مهم مهندسی زلزله می باشد.


بررسی اثر نانو ذرات و الیاف بازیافتی پلی‌استر بر مقاومت فشاری و برشی خاک‌های رسی
تحقیقات پیشین نشان داده هست که با تغییر شکل پلان سازه، نوع خاک منطقه و تعداد طبقات سازه، زاویه بحرانی زلزله تغییر می یابد.


بررسی آبشستگی پائین دست حوضچه آرامش نوع 1 در شرایط پرش هیدرولیکی نوع B
همچنین جهت بحرانی زلزله می تواند در حوزه رفتار غیرخطی متفاوت از اونچه در حوزه رفتار خطی عضو سازه ای مورد ملاحظه تعیین شده هست، باشد.


تعیین مشخصات دینامیکی بنای ارگ تبریز اعم از انتقالی و پیچشی با استفاده از میکروتریمورهای اندازه گیری شده
بنابراین در طراحی لرزه ای یک سازه، یکی از دغدغه های اصلی طراحان مشخص نمودن راستای بحرانی اعمال بار زلزله بر سازه می باشد که بیشترین اثر را بر المان های سازه داشته باشد.


مدیریت آب شهری با استفاده از تلفیق مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM و الگوریتم بهینه‌سازی فراکاوشی PSO (مطالعه موردی: شهر گرگان)
در این پایان نامه رفتار قاب های خمشی با انتخاب یک پلان مستطیلی منظم با تعداد طبقات 1، 3، 5 و 8 و تغییر جهت نیروی زلزله با گام های 15 درجه مورد بررسی برنامه می گیرد.


مدل‌سازی رواناب زیرحوضه دریاچه ارومیه (سد مخزنی مهاباد) با استفاده از داده‌های هیدرولوژیکی منطقه و شبکه‌های عصبی


مدل‌سازی توموگرافی چهاربعدی محلی بخار آب در ایران


88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews

بررسی اثر طبقه نرم بر سطح عملکرد به روش ضرایب
ارتقاء ظرفیت باربری جانبی پانل‌های سه بعدی
تولید شتابنگاشت مصنوعی با الگوهای تصادفی (مطالعه موردی زلزله اهر-ورزقان)
بررسی تأثیر موقعیت و شکل بازشو در رفتار دیوار برشی فولادی مرکب
روش طراحی لرزه‌ای ترکیبی بر مبنای نیرو و تغییر مکان برای قاب‌های فولادی با مهاربند واگرا
کمینه‌سازی رسوب‌گذاری در مخزن سد سیمره با بهره برداری بهینه از دریچه‌های تحتانی
بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال تیر فولادی به ستون CFT توسط صفحه انتهایی و میل مهار عبوری از درون ستون
تعیین و تحلیل نشست نا متقارن پایه پل مونوریل کرمانشاه
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*