بررسی میدان جریان در سرریزهای نیلوفری


بررسی میدان جریان در سرریزهای نیلوفری
سرریز نیلوفری یکی از محدود سازه‌های جدای از بدنه سد می‌باشد که جهت تخلیه سیلابها از مخزن سد مورد هستفاده برنامه می‌گیرد و متشکل از یک دهانه قیف مانند و یک شفت عمودی و افقی می‌باشد و از اون در محل‌هایی که امکان ساخت دیگر سرریز موجود نباشد، هستفاده می‌شود.


ترکیب داده‌های 1 هرتز GPS و داده‌های لرزه‌نگار به منظور تعیین حرکات قبل از لرزه
طراحی این نوع سرریز به شکل خاصی صورت می‌گیرد، چرا که رفتار هیدرولیکی این سازه مرتبط با توپوگرافی اطراف، قطر تاج، انحنا یا قوس پایین دست، پروفیل سرریز و ابعاد تونل تخلیه‌نماينده تحتانی می‌باشد.


طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم فتوگرامتری جهت مدلسازی اجزاء بدن با تاکید برروش استخراج شکل از نیمرخ
در این پایان‌نامه سعی شده هست ، تأثیرات قطر تاج سرریز و عمق تقرب اون بر روی میدان جریان مورد آزمون و ارزیابی برنامه گیرد.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر اجسام شناور چوبی مستطیلی بر آبشستگی پایه‌های مربعی و مربعی دماغه تیز
ابتدا به منظور بررسی و مقایسه پارامترهای هیدرولیکی بر روی مدل هیدرولیکی سرریز نیلوفری سد البرز در موسسه تحقیقات آب ایران 26 آزمون برای جریان‌های مختلف ورودی که هر سه رژیم جریان حاکم بر سرریزهای نیلوفری را پوشش می‌دهند، صورت گرفت و نتایج مورد بررسی و ارزیابی برنامه گرفت.


تحلیل عددی شالوده‎های شمع عرشه و ریز شمعها در خاک‌های نرم و مقایسه رفتار آنها
سپس مدل هیدرولیکی سرریز نیلوفری سد البرز در نرم‌افزار Flow-3D شبیه‌سازی و پس از صحت سنجی بهترین مدل شبیه‌سازی به منظور بررسی نهایی نتایج عددی جریان بر روی سرریزهای نیلوفری و مقایسه اونها با مقادیر حاصل از مدل آزمایشگاهی معرفی گردید.


طراحی لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح چند طبقه به صورت تعمیر پذیر با بهره گیری از حرکت گهواره ای و جذب انرژی در ستونهای تلسکوپی پیرامونی
سپس به ازای قطرهای مختلف تاج سرریز ، شرایط میدان جریان در اطراف هواده شبیه‌سازی و مورد بررسی برنامه گرفت.


مقاوم‌سازی قاب‌های‌ خمشی‌ فولادی با دیوار برشی غیرمتصل به ستون‌های‌کناری و مهاربندهای‌ کششی
نتایج این تحقیق اطلاعات مفید و جدیدی را به منظور طراحی سرریزهای نیلوفری در اختیار طراحان برنامه می‌دهد.


تعیین منحنی دبی- اشل در ایستگاه های آب سنجی با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی(ANFIS)
لازم به ذکر هست در تحقیقات آزمایشگاهی مقادیر فشار هستاتیک، سرعت، عمق جریان و فشار دینامیکی و نوسانات اون برداشت شد.


تغییرات پوسته زمین و اثرات آن بر طراحی سازه (مطالعه موردی: اهر - ورزقان)
سپس با تحلیل نتایج آزمایشگاهی حاصل از برداشت نوسانات فشار پارامترهای ضرایب نوسانات فشار Cpو نمودار تغییرات این پارامتر در راستای کف زانویی بر پايه شرایط هیدرولیکی جریان ورودی هستخراج گردید.

در این مطالعه همچنین ضریب نوسانات فشار Cpشامل مقادیر حداکثر مثبت و منفی ضریب نوسانات فشار نحوه تغییرات این پارامتر در راستای کف زانویی هستخراج گردید.
88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews