تحلیل عددی سیستم های خاک مسلح متشکل از ژئوسنتتیک متکی بر شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک های نرم


تحلیل عددی سیستم های خاک مسلح متشکل از ژئوسنتتیک متکی بر شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک های نرم
افزایش روز افزون جمعیت در مناطق شهری و نیاز به توسعه زیرساخت ها و از طرفی کمبود و فقدان زمین های دارای خاک با کیفیت و مناسب موجب شده هست که مهندسان به دنبال یافتن راه حل هایی مطمئن و ایمن برای ساخت و ساز بر روی خاک های نرم باشند.


بررسی تاثیرات خستگی بر روی رفتار دینامیکی سازه بلند با سیستم لوله‌ای همراه با مهاربند جانبی تحت بار باد
خاک مسلح متشکل از ژئوسنتتیک متکی بر شمع یکی از سیستم های نوین بهسازی خاک های نرم به حساب می آید به طوری که فونداسیون های سخت و موثری برای هستفاده در مناطق با خاک با مقاومت برشی پایین فراهم می کند.


ارزیابی قابلیت تولید برقابی از جریان رودخانه-مطالعه موردی: رودخانه کارون در استان خوزستان
در این پایان نامه، تحلیل عددی خاکریز مستقر بر شمع مسلح شده با ژئوسنتتیک به منظور بررسی رفتار این نوع فونداسیون و شرایط موثر بر عملکرد اون با هستفاده از روش اجزای محدود در حالت سه بعدی انجام شده هست.


مطالعه‌ی پارامتریک رفتار گروه ریزشمع تحت اثر بار استاتیکی مایل و لنگر خمشی در خاک ماسه‌ای
برای درک بهتر مکانیزم این روش بهسازی، به علت کم بودن نفوذ پذیری خاک نرم بستر، رفتار تحکیمی و وابسته به وقت خاکریز مستقر بر شمع مسلح شده با ژئوسنتتیک نیز در نظر گرفته شده هست.


تحلیل و آنالیز رفتار گروه شمع‌ها تحت اثر بارهای استاتیکی به روش عددی
برای مصالح خاکریز و خاک نرم بستر از الگوی مور-کلمب (کشسان – مومسان) و برای شمع و ژئوسنتتیک از الگوی ارتجاعی خطی بهره گرفته شده هست.


بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌ها با استفاده از توابع پایه بی‌اسپلاین و روش منحنی تراز
سپس نتایج به دست آمده از تحلیل عددی با نتایج یک مطالعه موردی اعتبار سنجی شده هست.


بررسی تحلیلی-عددی رفتار قاب‌های فولادی با ناکاملی در مختصات گرهی
نتایج به دست آمده نشان می دهد که مسلح کردن خاک با ترکیب شمع و ژئوسنتتیک باعث کاهش تنش های وارده بر خاک نرم و در نتیجه کاهش نشست کلی و تفاضلی می شود.


بررسی اثر مودهای بالاتر در تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های با اعضای میله‌ای (خرپاها)
از طرفی دیگر وجود تقویت نماينده باعث افزایش بار وارده به شمع ها می گردد.


تحلیل عددی فونداسیون رادیه شمع با شمع‌های منفصل در خاک‌های ماسه‌ای
با افزایش مدول الاستیسیته خاک بستر (افزایش سختی سیستم) مشاهده می گردد که وجود ژئوسنتتیک بر عملکرد خاکریز اثر کمتری دارد.
82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews