بررسی آبشستگی پائین دست حوضچه آرامش نوع 1 در شرایط پرش هیدرولیکی نوع B


بررسی آبشستگی پائین دست حوضچه آرامش نوع 1 در شرایط پرش هیدرولیکی نوع B
در مهندسی هیدرولیک هستفاده از مستهلک‌نماينده‌های انرژی از نوع پرش هیدرولیکی بعنوان راه حلی برای کاهش آبشستگی پایین-دست سازه‌های هیدرولیکی نظیر دریچه ها و تندآبها هستفاده می‌شود.


مدل مکان‌یابی مراکز اورژانس در راههای برون شهری
حوضچه نوع یک، دارای کف مسطح بدون بلوک با طولی معادل طول پرش، از انواع این سازه‌ها هست که در پائین‌دست سدهای انحرافی اجرا می شود.


بررسی عملکردی مهاربندهای تاندونی تحت کشش در بهسازی سازه های فولادی قاب خمشی چند طبقه
الگوی جریان سه بعدی تشکیل شده در پائین دست سازه و تشکیل مولفه های عمودی رو به پائین آب پس از برخورد با بستر با ایجاد نیروی برخواستگی، باعث بلند کردن ذرات رسوبی می شوند که این ذرات توسط سایر مولفه های جریان به اطراف و بخصوص در جهت جریان منتقل می شوند.


مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی – حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیک
ادامه این وضعیت منجر به تشکیل حفره ای می شود که می‌تواند عامل تخریب حوضچه باشد.


شبیه سازی عددی پدیده پلاستیسیته ناشی از استحاله (TRIP) در فولاد زنگ نزن 201 طی فرایندهای کشش و نورد
به این ترتیب بلافاصله سپس حوضچه‌های آرامش حفره آبشستگی شکل می‌گیرد.


تحلیل دینامیکی تونل تخلیه کننده تحتانی سدها تحت اثر بارهای زلزله (مطالعه موردی: سد سفیدرود)
ابعاد نهائی حفره، در یک بستر با رسوب مشخص، به قدرت الگوی جریان وابسته هست که به انرژی جنبشی جت و البته به عمق پایاب بستگی دارد.


مدلسازی احتمالی ریسک ناشی از پیامدهای سونامی در مناطق ساحلی
افزایش عمق پایاب حوضچه‌های آرامش باعث تغییر در نوع پرش ایجاد شده در حوضچه پایین‌دست تنداب‌ها می‌گردد و پرش ایجاد شده از حالت آزاد بصورت مستغرق در می‌آید، بصورتی که بخشی از اون روی تنداب و بخشی دیگر روی سطح افقی برنامه می‌گیرد که پرش نوع B نامیده می‌شود.


راهکارهای کاهش میزان نشت در سدهای خاکی و تاثیر آن بر افزایش ایمنی سد، مطالعه موردی: سد سیرجان
هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان تغییرات در آبشستگی با تبدیل پرش نوع A به نوع B، بررسی تاثیر پارامترهای پرش نوع B بر ابعاد آبشستگی، بررسی تشابه پروفیل‌های آبشستگی در مقاطع طولی و ارائه روابطی برای تخمین عمق و طول آبشستگی در شرایط تشکیل پرش نوع B می‌باشد.


بررسی منحنی شکست سازه‌های فولادی با قاب مهاربندی هم محور در اثر خرابی پیش رونده حین زلزله
به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر این تحقیق و بررسی اثر پرش نوع B روی آبشستگی، اقدام به ایجاد مدل تنداب، حوضچه آرامش و بستر متحرک پایین‌دست اون، در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز شد.

تعداد 20 آزمایش در محدوده‌ی عدد فرود 5/4 تا 12، نسبت اعماق مزدوج پرش 3/9 تا 2/28 و محل‌های مختلف تشکیل پرش روی تنداب، انجام شد.

در این آزمایشات توپوگرافی بستر آبشستگی و همچنین پروفیل سطح آب در محل تشکیل پرش و پایین‌دست اون برداشت شد و مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.

نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که بطور کلی با تشکیل پرش نوع B از میزان آبشستگی کاسته می‌شود.

بطوریکه با انتقال پرش به ارتفاع 14 %ی، 28 %ی و 41 %ی روی تنداب، عمق بدون بعد آبشستگی بطور متوسط، 6، 17 و 24 % و طول بدون بعد 15، 30 و 36 % نسبت به تشکیل پرش هیدرولیکی نوع A کاهش نشان می دهد.

این نتایج نشان دهنده اینست که تبدیل پرش از نوع A به نوع B تاثیر بیشتری بر طول آبشستگی نسبت به عمق آبشستگی دارد.

همچنین افزایش ارتفاع شروع پرش روی تنداب باعث می‌شود میزان ارتفاع پشته افزایش یابد و مساحت پلان پشته آبشستگی کاهش پیدا کند بطوریکه در ارتفاع‌های بالا مساحت پلان حفره از پشته بیشتر می‌گردد.

با بررسی پروفیل‌های آبشستگی در آزمایش-های مختلف تحت تاثیر پرش نوع A و B، مشخص شد که در صورت ثابت بودن نوع پرش شکل هندسی پروفیل‌های بی‌بعد مشابه‌اند ولی هیچگونه شباهتی بین پروفیل‌های بی‌بعد آبشستگی در دو حالت تشکیل پرش نوع A و B مشاهده نمی‌شود.

با انجام اونالیز ابعادی دو پارامتر M و N برای پیش‌بینی ابعاد آبشستگی پایین‌دست پرش هیدرولیکی نوع B مناسب تشخیص داده شد و با هستفاده از نظریه خودتشابهی ناقص رابطه‌ای کلی برای تعیین ابعاد آبشستگی هستخراج گردید.

سپس با هستفاده از داده‌های آزمایشگاهی و به کار بردن نرم افزار آماری spss روابطی برای پیش‌بینی عمق، طول حفره و طول کل آبشستگی تحت تاثیر پرش هیدرولیکی نوع B ارائه شد و ملاحظه شد که روابط بدست آمده با داده‌های آزمایشگاهی مطابقت دارد.
94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews