مدل‌سازی توموگرافی چهاربعدی محلی بخار آب در ایران


مدل‌سازی توموگرافی چهاربعدی محلی بخار آب در ایران
بخار آب یکی از مهم‌ترین کمیت‌های موجود در جو هست که نقش به سزایی در تغییرات آب و هوایی دارد.


تحلیل دینامیکی تونل تخلیه کننده تحتانی سدها تحت اثر بارهای زلزله (مطالعه موردی: سد سفیدرود)
مدل‌سازی این کمیت به دلیل وقت‌مند و مکان‌مند بودن اون به سادگی امکان‌پذیر نیست.


مدلسازی احتمالی ریسک ناشی از پیامدهای سونامی در مناطق ساحلی
امروزه از روش توموگرافی جهت مدل‌سازی این کمیت هستفاده می‌گردد.


راهکارهای کاهش میزان نشت در سدهای خاکی و تاثیر آن بر افزایش ایمنی سد، مطالعه موردی: سد سیرجان
مسئله بازسازی توموگرافیک چگالی بخار آب تروپوسفر مسئله‌ای بدوضع هست چراکه فاقد جوابی یکتا و پایدار می-باشد.


بررسی منحنی شکست سازه‌های فولادی با قاب مهاربندی هم محور در اثر خرابی پیش رونده حین زلزله
در این پایان‌نامه، برای نخستین بار چگالی بخار آب و انکسار پذیری تر تروپوسفر در شمال غربی ایران با هستفاده از روش توموگرافی، در طی روزهای 300 تا 302 سال 2011 با فواصل 1 ساعته بازسازی شده‌اند.


حذف رنگزا توسط نانوذرات آهن اصلاح‌شده با نیکل در سیستم دوغابی
همچنین، برای نخستین بار از مفهوم ماتریس رزولوشن مدل برای طراحی مدل توموگرافی و از ایده ایستگاه‌های مجازی برای مقید نمودن مسئله هستفاده شده هست.


بررسی کاربرد نانو ذرات در بهبود خصوصیات عملکردی و زیست‌ محیطی بتن آسفالتی
راست آزمایی نتایج حاصل از طریق مقایسه میان پروفیل‌های بازسازی‌شده از روش توموگرافی و پروفیل‌های حاصل از مشاهدات ایستگاه رادیوسند و محاسبه‌ی معیارهای آماری ریشه مربع میانگین خطا، انحراف معیار و بایاس صورت گرفته هست.


تأثیر پارامتر‌های مختلف در اندر‌کنش تونل‌های دوقلو در خاک‌های نرم (مطالعه موردی خط یک متروی تبریز)
در روز 300 میزان ریشه مربع میانگین خطا، انحراف معیار و بایاس برای انکسار پذیری تر به ترتیب برابر با 72/1، 72/1 و 0045/0 میلی‌‌متر بر کیلومتر و برای چگالی بخار آب به ترتیب برابر با 27/0، 26/0 و 0360/0 گرم بر متر مکعب به‌دست آمد.


بررسی رفتار دینامیکی گنبدهای تک لایه‌ی فضاکار تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک
در روز 301 این مقادیر برای انکسار پذیری تر به ترتیب برابر با 17/2، 15/2 و 26/0 میلی‌‌متر بر کیلومتر و برای چگالی بخار آب به ترتیب برابر با 37/0، 33/0 و 16/0 گرم بر متر مکعب به‌دست آمد.

در روز 302 نیز این مقادیر میزان برای انکسار پذیری تر به ترتیب برابر با 72/2، 34/2 و 40/1 میلی‌‌متر بر کیلومتر و برای چگالی بخار آب به ترتیب برابر با 62/0، 47/0 و 44/0 گرم بر متر مکعب به‌دست آمد.

با توجه به نتایج حاصل، پروفیل‌های توموگرافی تطابق قابل قبولی را با پروفیل‌های رادیوسوندی دارند.

این موضوع بیانگر مدل‌سازی صحیح چگالی بخار آب و انکسار پذیری تر تروپوسفر در شمال غربی ایران می‌باشد.
94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews