پیش بینی بارش و دبی با استفاده از سیگنال های هواشناسی در حوضه بالادست سد گلستان


پیش بینی بارش و دبی با استفاده از سیگنال های هواشناسی در حوضه بالادست سد گلستان
همان‌طور که مطالعات پژوهشگران نشان داد سیگنال‌های اقلیمی به‌عنوان متغیر پیش‌بینی نماينده در بارش، خشک‌سالی، سیل و ...


تحلیل اجزاء محدود ستونهای بتن آرمه لاغر تقویت شده توسط CFRP تحت اثر خمش دومحوره
مورداستفاده برنامه می‌گیرند.


عوامل موثر بر فرکانس سازه های فضاکار گنبدی
ازاین‌رو هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تأثیر سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی بر بارش و دبی حوضه آبریز مطالعاتی و درنهایت ارائه مدل پیش‌بینی بارش و دبی با هستفاده از سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی و روش-های هوش محاسباتی می‌باشد.


ایمن‌سازی صفحات زیر ستون در سازه‌های فولادی موجود و بررسی رفتار آنها تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای
در این مطالعه نقش سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی در میزان بارش و دبی ماهانه حوضه آبریز مادرسو واقع در بالادست سد گلستان برای 3 ایستگاه باران‌سنجی و 3 ایستگاه هیدرومتری مهم در منطقه بررسی شد.


بررسی پروژه‌‌ی قطار شهری مشهد- امکانات و محدودیت‌ها
در مقیاس ماهانه، حداکثر همبستگی مجموع بارش و میانگین دبی ایستگاه‌های مطالعاتی برای سیگنال‌های اقلیمی با شاخص Nino 1+2 و برای داده‌های دمای سطح دریاهای گرینلند، شمال و جنوب خلیج‌فارس، جنوب دریای سرخ و شبکه سوران و با فشار سطح دریا خزر به دست آمد و این بدان معنا هست که این شاخص بیش‌ترین تأثیر را بر بارش و دبی ماهانه حوضه‌ی آبریز مطالعاتی دارد.


تخمین جابجایی هدف در ساختمان های بتن مسلح نامنظم در پلان بر اساس روش تحلیل استاتیکی غیر خطی ساده
حداکثر میزان همبستگی شاخص Nino 1+2 با داده‌های ماهانه ایستگاه باران‌سنجی و هیدرومتری گالیکش به ترتیب 40/0 و 51/0 با تأخیر 11 و 13 ماه می‌باشد.


مطالعه ضریب شدت تنش در ترک روسازی آسفالتی به کمک مدل اجزا محدود
با انجام تحلیل‌ روی داده‌های دمای سطح دریا نیز بیش‌ترین ضریب همبستگی برای داده‌های بارش 455/0، 478/0 و 44/0 با تأخیرهای 6 و 3 و 9 ماهه و برای داده‌های دبی نیز 442/0، 576/0 و 552/0 با تأخیرهای 2 و 7 و 15 ماهه به‌دست‌آمده هست.


تحلیل مودال تیرهای دو بعدی به کمک پردازش موازی
همچنین با انجام بررسی روی داده‌های فشار سطح دریا نیز بیش‌ترین ضریب همبستگی برای بارش و 425/0 با تأخیرهای 7 و 9 و 9 ماهه و برای داده‌های دبی نیز 594/0، 433/0، 61/0 با تأخیر 9 ماهه به‌دست‌آمده هست.


تاثیر اندرکنش بدنه-مخزن و فونداسیون بر خصوصیات مودال سد بتنی دو قوسی (بررسی موردی)
در کل ارتباط قوی میان بارش ایستگاه‌های تنگراه و تمر با SLP دریای خزر و گالیکش با SST دریای خزر و دبی ایستگاه‌های تنگراه و گالیکش و SLP دریای خزر و ایستگاه تمر با SST منطقه گرینلند وجود دارد.

بیش‌ترین میزان همبستگی حداکثر بارش ماهانه ایستگاه تنگراه در ماه می برابر با 641/0 با SST شرق مدیترانه با تأخیر 7 ماه، برای ایستگاه تمر در ماه اکتبر برابر با 537/0 با SLP غرب دریای مدیترانه با تأخیر 11 ماهه و برای ایستگاه گالیکش در ماه اوت برابر با 495/0 با SLP اقیانوس اطلس با تأخیر 4 ماهه به دست آمد.

بیش‌ترین میزان همبستگی دبی ایستگاه‌های تنگراه، تمر و گالیکش با ماه آوریل به ترتیب برابر با 937/0، 782/0 و 926/0 با تأخیر 8 ماهه و با SLP خلیج عدن به دست آمد.

همچنین بررسی معنی‌داری این ضرایب به‌دست‌آمده از طریق P-Value نشان‌دهنده معنی‌دار بودن همه‌ی این ضرایب می‌باشد.

در مرحله پیش‌بینی از هرکدام از این سیگنال‌ها برای پیش‌بینی بارش و دبی حداکثر ماهانه در ماه‌های دوم، سوم و چهارم میلادی سال به‌عنوان ماه‌های پربارش و همچنین ماه هشتم سال میلادی به‌عنوان ماهی که سیل‌های بزرگی مانند سیل‌های سال 1380 و 1384 در اون رخ‌داده هستفاده شد.

همچنین با هستفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی چندلایه مقادیر بارش و دبی حداکثر ماهانه شبیه‌سازی شد.

این شبکه‌ها دارای یک یا چند ورودی به‌عنوان سیگنال‌هایی که بیش‌ترین همبستگی را با مقادیر بارش و دبی حداکثر ماهانه در بررسی همبستگی دارا بود و یک خروجی به‌عنوان مدل پیش‌بینی می‌باشد.

با هستفاده از این نتایج و همچنین شبکه‌های به‌دست‌آمده از هر سری وقتی در ماه‌های مختلف می‌توان وقایع حدی بارش ودبی در ماه‌های فوریه، مارس، آوریل و اوت را با دقت نسبتاً خوبی پیش‌بینی کرد.

به‌عنوان‌مثال، شاخص‌های عملکرد ازجمله ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب همبستگی و ضریب ناش- ساتکلیف برای حداکثر برای بارش ایستگاه باران‌سنجی تنگراه 067/0، 95/0 و 945/0 در ماه اوت و دبی ماهانه برای ایستگاه هیدرومتری تمر 078/0، 989/0 و 958/0 در ماه اوت، برای دوره آزمون به دست آمد.

در نهایت شبکه‌های عصبی ذخیره شده برای پیش‌بینی بارش و دبی سیلاب مرداد اخیر 1393 مورد هستفاده برنامه گرفته و نتایج قابل‌قبولی به دست آمد.
82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews