بررسی اثر لغزش وصله روی رفتار دیوارهای برشی


بررسی اثر لغزش وصله روی رفتار دیوارهای برشی
قرارگیری وصله دیوارها در محل تغییرشکل های محتمل غیرخطی ممکن هست عملکرد سازه را حین وقوع زلزله های بزرگ تحت تاثیر برنامه دهد.


تأثیر تغییرات اندازه رسوب بستر بر هیدرولیک جریان در کانال آزمایشگاهی با پوشش گیاهی روی دیواره
آیین نامه ACI 318 ضوابطی را برای قرارگیری وصله در شکل پذیری ویژه در ناحیه ای به دور از محل محتمل عملکرد غیرالاستیک در طراحی لرزه ای برای تیرها و ستون ها وضع می کند ولی در مورد دیوارهای سازه ای، حتی دیوارهای سازه ای ویژه محدودیتی را بیان نمی کند.


بررسی رفتار تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP
حین وقوع زلزله ممکن هست دیوارهای سازهای تحت لنگرهای قابل توجهی برنامه گرفته و با توجه به این موضوع که در دیوارهای برشی عمق ناحیه کششی بزرگ بوده و کرنشهای رخ داده نسبت به حالت تیر ستون بزرگتر میباشد، از این رو در دیوارهای برشی هستعداد لغزش آرماتور در محل وصله بالا می‌باشد.


بهینه‌سازی ظرفیت باربری گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیک
همچنین وجود وصله میتواند مقاومت جانبی و سختی سازه را تحت تاثیر برنامه دهد.


برآورد تبخیر- تعرق با استفاده از الگوریتم ماهواره ای سبال و مقایسه ی آن با نتایج لایسیمتر (مطالعه موردی: منطقه هشتگرد، استان البرز)
موارد ذکر شده، نیاز به مطالعه اثر وصله بر روی رفتار دیوارهای سازه ای را ضروری می نماید.


بررسي تأثير پوزولان و الياف بر دوام بتن قليا فعال سرباره‌اي در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب


بررسی رفتار ساختمان های بلند دوبلکسی فولادی (با پلان متقارن) دارای هسته مقاوم بتن مسلح


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews

طراحی، ساخت و بررسی بعضی خواص مهندسی بتن خودتراکم با اندازه سنگدانه بزرگ (کاربردی به بتن خودتراکم برای مصارف در بتن حجیم)
استفاده از حل معکوس جهت تخمین سطح مقطع آرماتور کششی تیرهای بتن‌آرمه
بررسی اثر انفجار بر سازه‌های فضاکار گنبدی
استفاده از حل معکوس جهت تخمین سطح مقطع آرماتور کششی تیرهای بتن آرمه
تعیین اثر هندسه شکاف روی کاهش عمق آبشستگی در پایه پل استوانه‌ای
شناسایی گرد و غبار از تصاویر MODIS با استفاده از روش های TIIDI، درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
بررسی هیدرولیکی الگوی جریان دو فازی در سرریز نیلوفری و اثر موقعیت هواده بر الگوی جریان
بررسی رفتار خاک های رسی سولفاته تثبیت شده با محلول تبادل یونی با استفاده از تکنولوژی نانو در آزمایش CBR
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*