تاثیر الیاف بر استقامت مارشال مخلوط آسفالتی


تاثیر الیاف بر استقامت مارشال مخلوط آسفالتی
افزایش میزان آمد و شد در سطح جاده‌ها و خرابی‌های ناشی از اون، نگهداری راه‌ها را با مشکلات زیادی رو به رو ساخته هست.


تهیه مدل تصمیم‌سازی در انتخاب شکل و مکان‌یابی نقاط اجرای تقاطعات غیرهمسطح شهری – مطالعه موردی: شهر سنندج
افزایش عمر سرویس‌دهی و بالا بردن هستحکام روسازی‌های آسفالتی در برابر بارهای حاصل از ترافیک، از مباحثی هست که پیوسته مورد توجه دست‌اندرکاران در ساخت جاده‌ها بوده هست.


ارزیابی تاثیر مسائل اجرایی در شکل‌پذیری مناسب ساختمان‌های بتن مسلح
به طور کلی امروزه تحقیقات زیادی انجام گرفته تا عملکرد رویه‌های آسفالتی روسازی بهبود یافته و عمر روسازی افزایش یابد.


ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در آئین نامه DoD برای تعیین پاسخ سازه های فولادی در برابر خرابی‌های پیشرونده
یکی از این تحقیقات، هستفاده از مواد اضافه کردنی در مخلوط‌های آسفالتی می‌باشد.


تحلیل دینامیکی سازه‌های استوانه‌ای با استفاده از روش بدون شبکه
با توجه به هزینه‌های زیاد تهیه اضافه کردنی‌های پلیمری، هستفاده از الیاف در ساخت مخلوط‌های آسفالتی می‌تواند مد نظر برنامه گیرد.


کاربرد تخمین‌های ناپارامتریک در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه
علیرغم مطالعات بیشماری که از لحاظ تئوری و آزمایشگاهی انجام شده به نظر می‌رسد که، فقدان یک مطالعه مقایسه‌ای به لحاظ تاثیر هستفاده از الیاف مختلف در مخلوط‌های بتن آسفالتی گرم محسوس هست.


کمینه‌سازی تحویل‌ها در شبکه‌های بی‌سیم
لذا در این پژوهش از الیاف مصنوعی پلی‌پروپیلن، پلی‌بست و پلی‌استر در ساخت نمونه‌های مخلوط آسفالتی هستفاده گردید و آزمایشات مارشال و کشش غیر مستقیم بر روی نمونه‌های ساخته شده انجام شد.


اثر مشخصات مستهلک کننده ی انرژی در رفتارلرزه ای قاب فولادی مهاربندی با خسارت کم
نتایج آزمایشات نشان داد که هستفاده از الیاف، موجب افزایش هستحکام مارشال، نسبت مارشال، مقاومت کششی و شکل پذیری مخلوط-های آسفالتی می‌گردد، این نتایج ممکن هست در بهبود خصوصیات مخلوط‌های آسفالتی در برابر تغییر شکل‌های دائم و ترک خوردگی روسازی‌ها نیز موثر باشد.


مقایسه نتایج تحلیل تونل های دوقلوی مترو با نرم افزار های تفاضل محدود و المان محدود و تطبیق با داده های واقعی خط یک متروی تبریز94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews