کاربرد ستونهای سنگی در پایداری شیروانی‌ها بااستفاده از آنالیز عددی


کاربرد ستونهای سنگی در پایداری شیروانی‌ها بااستفاده از آنالیز عددی
یکی از مباحث مهم و پايه ی در مهندسی ژئوتکنیک، کنترل پایداری شیروانی‌‌ها و خاکریز‌های ساخته شده روی خاک‌های سست در برابر گسیختگی عمقی می‌‌باشد.


بررسی عملکرد سیستم‌های نگهداری ترکیبی در گودبرداری‌های عمیق
ستون‌های سنگی یکی از تکنیک‌‌های بهسازی و اصلاح خاک‌‌های ضعیف به شمار می‌آید که موجب افزایش مقاومت، کاهش نشست، افزایش وقت نشست، کاهش احتمال روانگرایی و بهبود پایداری شیروانی‌‌های ساخته شده روی خاک‌های ضعیف می‌‌گردد.


بررسی اندرکنش خاک و سازه در گروه شمع‌ها (مطالعه موردی پایه‌های پل کابلی سد کارون 4)
لذا در این تحقیق، اونالیز و محاسبه‌ی ضریب اطمینان پایداری شیروانی مسلح شده با ستون سنگی در برابر گسیختگی عمقی با هستفاده از روش‌های تحلیل عددی (FDM و FEM) مدنظر می‌‌باشد.


بررسی تاثیرات احداث پل جدید در کنار پل موجود
فعالیت‌های صورت گرفته شامل سه بخش کلی هست، بخش اول شامل تأثیر پارامترهای ستون‌های سنگی (فاصله، قطر و زاویه‌ی اصطکاک)، خاکریز (ارتفاع و زاویه‌ی اصطکاک) و خاک رس (چسبندگی) زیر شیروانی می‌باشد.


پیش‌بینی و بهینه‌سازی اطلاعات از دست رفته در سیستم GPS با استفاده از روش های دینامیک تئوری تقریبات
بخش دوم شامل بررسی پارامترهای فاصله‌ی ستون‌ سنگی به قطر اون، زاویه‌ی شیروانی، بررسی تک لایه و دو لایه بودن خاک رس و نسبتهای مختلف عدد پایداری خواهد بود.


بررسی خرابی تونل های احداث شده در مناطق شهری بر اساس شتاب وارده از سمت زمین
بخش سوم شامل تأثیر پارامترهای مدول الاستیسیته، ضریب پواسون و زاویه‌ی اتساع بر ضریب اطمینان پایداری شیروانی در برابر گسیختگی عمقی می‌باشد.


مطالعه عددی تغییرشکل‌های دیواره گودهای مهاربندی شده توسط شمع‌های درجا با تاکید بر سازه مجاور گود
نتایج نشان می‌دهد که ضرایب اطمینان اونالیز شده با روش ناحیه‌ی معادل، بیشتر از ضرایب اطمینان حاصل از روش ستون سنگی منفرد می‌باشد بنابراین، ضریب کاهنده‌ای برابر 89/0 برای اصلاح مقادیر ضریب اطمینان محاسبه شده بر پايه روش ناحیه‌ی معادل در امور اجرایی پیشنهاد می‌گردد.


بررسی تاثیر نامعینی بر خرابی پیش رونده قاب‌های بتن مسلح
قابل توجه هست که هرگاه دامنه‌ی تغییرات مربوط به پارامترهای c و ? باشد، روش اجزای محدود ضریب اطمینان بیشتری نسبت به روش تفاضل محدود اونالیز می‌کند.


بررسی آزمایشگاهی تأثیر مسلح سازی به وسیله ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی‌های واقع بر روی شیب
در واقع با اینکه هردو روش مبتنی بر معیار موهر-کلمب می‌باشند ولی این معیار برروی روش اجزای محدود تأثیر بیشتری دارد.

همچنین با افزایش قطر ستون سنگی (بیش از 1 متر)، مشاهده می‌شود که روند ضریب اطمینان ثابت می‌شود، دلیل این امر اونست که در واقع فونداسیون از حالت خاک رس همگن به حالت ستون سنگی همگن تغییر وضعیت می‌دهد و این یعنی خاک رس و ستون سنگی در کنار هم می‌توانند حالت بهینه‌ای را برای پایداری شیروانی بوجود آورند.
94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews