بررسی پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده آب شرب روستایی


بررسی پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده آب شرب روستایی
باتوجه به کاهش شدید منابع قابل هستحصال آب درمقیاس جهانی بررسی شرایط موثربرمدیریت منابع آب بیش ازگذشته مورد توجه برنامه گرفته هست.


عیب‌یابی سازه‌ها با استفاده از روش‌های جدید
یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع آب مساله قیمت تمام شده آب می‌باشد.


ارزیابی رفتار ورق تقویتی FRP بر سطح بتن تحت بارگذاری با زاویه‌ی اولیه
در این مطالعه سعی بر اونست که شرایط موثر بر قیمت تمام شده آب شرب در سال 1390 در هر یک از شهرستان‌های هستان کرمانشاه مورد بررسی برنامه گرفته، و اولویت بندی گردند.به طور کلی شرایط تاثیر گذار بر قیمت آب را می‌توان به چهار بخش توزیع آب، خرید تامین و هستحصال آب، تصفیه و گندزدایی و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب تقسیم نمود.سپس به بررسی و اولویت بندی جزء هزینه‌های موثر بر این چهار بخش که در نهایت قیمت آب را تشکیل می‌دهند، پرداخته شده هست.


موجک‌های ماسه‌ای و بررسی پارامترهای حاکم موثر بر مکانیسم آنها در روند انتقال رسوب تحت تاثیر امواج دریایی
جهت اولویت بندی از روش تحلیل عاملی و نرم افزار spssاستفاده گردید.تحلیل عاملی یکی از روش‌های کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای اونها هست.


بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده به دو روش لایه‏‌گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلأ (VIP)
هر یک از این بخش‌های موثر بر قیمت تمام شده آب به تنهایی از متغیرهای جزئی تری تشکیل می‌شوند.


بهینه‌سازی طرح اختلاط بتن غلتکی
در بخش خرید تامین و هستحصال آب شرایط موثر را می توان به هستهلاک تاسیسات، هستهلاک ساختمان، هستهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید،آب خریداری شده،اجاره ماشین آلات،هزینه حمل ونقل، تعمیرونگهداری دارایی‌های ثابت تولید، تعمیرونگهداری تاسیسات تولید، گندزدا واستهلاک وسائط نقلیه تولید تقسیم نمود.


رفتارسنجی و بررسی علل تغییرشکل‌های مشاهده شده در سد سنگریزه‌ای مسجد سلیمان با استفاده از مدل‌سازی سه‌بعدی بدنه و سرریز
هستهلاک تاسیسات، هستهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید، اجاره ماشین آلات، هزینه حمل ونقل، تعمیرونگهداری دارایی‌های ثابت تولید، هستهلاک وسایط نقلیه تولید، هستهلاک ساختمان و تعمیرونگهداری تاسیسات تولید متغیرهایی هستند که بخش توزیع آب را تشکیل می‌دهند.


روش حجم محدود توسعه یافته برای تحلیل تنش
در بخش نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب متغیرهای هستهلاک تاسیسات، تعمیرونگهداری تاسیسات تولید، هستهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید، هستهلاک سایر دارایی‌ها،هزینه حمل ونقل، اجاره ماشین آلات، تعمیرو نگهداری دارایی‌های ثابت تولید، هستهلاک وسائط نقلیه تولید، تعمیرونگهداری دارایی ثابت غیرازوسائط نقلیه، هستهلاک ساختمان، هزینه نگهداری(حقوق) توسط آبدار و توزیع وفروش حقوق آبدار موثر هستند.


تعیین مسیر مناسب برای حمل جاده‌ای گاز مایع با استفاده از GIS بر اساس معیار تصمیم گیری ANP (مطالعه‌ی موردی: کلان شهر کرج)
و در نهایت متغیرهای هستهلاک تاسیسات، هستهلاک ساختمان، هستهلاک لوازم آزمایشگاه، گندزدا، هستهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید، هزینه حمل ونقل، اجاره ماشین آلات، تعمیرونگهداری دارایی‌های ثابت تولید، هستهلاک وسائط نقلیه تولید، تعمیرونگهداری تاسیسات تولید، هزینه نگهداری (حقوق) توسط آبدار و توزیع وفروش حقوق آبدار بخش تصفیه و گندزدایی را تشکیل می‌دهند.

نتایج حاصل نشان می‌دهد که هشت متغیر موثر بر توزیع آب، ده متغیر موثر بر خرید آب، دوازده متغیر موثر بر تصفیه و گندزدایی و دوازده متغیر موثر بر نگهداری تجهیزات و تاسیسات آب را به دو عامل کاهش داد.

با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بیان نمود که در بخش توزیع بیشترین تاثیر متغیرهای عامل اول در شهرستان‌های ثلاث و کرمانشاه و در عامل دوم بیشترین مقدار عاملی در شهرستان‌های جوانرود و گیلانغرب و کمترین تاثیر در عامل دوم مربوط به شهرستان‌های سرپل ذهاب و قصرشیرین می‌باشد.

در بخش خرید آب بیشترین تاثیر عامل اول در شهرستان جوانرود و در عامل دوم شهرستان‌های اسلام آباد و کرمانشاه از اهمیت بیشتر و شهرستان ثلاث از اهمیت کمتری برخوردارند.

در بخش تصفیه شهرستان کرمانشاه در عامل اول و در عامل دوم شهرستان‌هایا سلام آباد و ثلاث بیشترین اهمیت را دارند.

در بخش نگهداری تاسیسات بیشترین تاثیر متغیرهای عامل اول مربوط به شهرستان‌های گیلانغرب و جوانرود و در عامل دوم بیشترین تاثیر در شهرستان‌های کرمانشاه و اسلام آباد به چشم می‌خورند.
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews