تخمین مقاومت بتن سبک خودتراکم با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی


تخمین مقاومت بتن سبک خودتراکم با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
امروزه شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان یک لوازم سودمند در زمینه‌های مختلف مهندسی عمران هستفاده می‌شود.


بررسی اثر خواص مصالح سنگی بر دوام پوششهای رنگی مورد استفاده برای سطوح آسفالتی
این شبکه‌ها توانایی بسیار بالایی در بازسازی روابط پیچیده و غیر خطی دارند.


نحوه بهبود عملکرد لرزه‌ای دیوارهای خشتی جدید
هدف از این تحقیق پیش‌بینی مقاومت فشاری 28 و 90 روزه و مقاومت کششی 28 روزه بتن سبک خودتراکم با هستفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی هست.


بهبود دقت روش‌های طبقه‌بندی اکوسیستم‌های مرجانی در تصاویر ماهواره‌ای خلیج فارس
در این تحقیق دو نوع شبکه عصبی شعایی پایه و پرسپترون چند لایه هستفاده شده هست.


تاثیر صفحات ضد گرداب بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای دوگانه
بدین منظور با هستفاده از یک نوع سبکدانه مصنوعی، 16 طرح اختلاط با دو نسبت آب به مواد سیمانی 35/0 و 4/0 ساخته شد که در چهار گروه برنامه گرفتند.


تحلیل فاصله عبور زمانی در تقاطع‌های با کنترل ایست دو طرفه (مطالعه موردی: شهر رشت)
فوق‌روان‌نماينده مصرفی بر پایه پلی‌کربوکسیلیک - اتر بوده و در طرح‌های حاوی دوده‌ سیلیسی مقدار جایگزینی این ماده به میزان ده % وزن سیمان می‌باشد.


بررسی اثر خواص مصالح سنگی بر دوام پوششهای رنگی مورد استفاده برای سطوح آسفالتی
سپس با در نظرگرفتن آزمایش‌های بتن تازه و مقاومت فشاری 7 و 14 روزه به عنوان ورودی، از مد‌‌ل‌سازی شبکه عصبی برای پیش بینی مقاومت فشاری 28 و 90 روزه بتن هستفاده گردید.


بررسی اثر انفجار بر سازه‌های فضاکار چلیکی دولایه
همچنین برای پیش بینی مقاومت کششی 28 روزه بتن، آزمایش‌های بتن تازه و مقاومت فشاری 28 روزه به عنوان ورودی به کار گرفته شد.


بررسی اثر انفجار بر سازه‌های فضاکار چلیک تک لایه
برای رسیدن به این هدف با هستفاده از نرم‌افزار MATLAB و با کمک توابع رگرسیون برای جمع‌آوری داده‌ها، برای هر گروه طرح اختلاط، شبکه عصبی مناسب تهیه گردید.

در نهایت چهار شبکه عصبی موجود با هم ترکیب شدند و مشخص گردید که مدل‌های شبکه عصبی ترکیبی عملکرد بسیار مناسبی در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی بتن دارند.
82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews

الگوریتم آنالیز و طراحی سازه ای ایستگاه های مدفون مترو در مجاورت آب های زیرزمینی مطالعه موردی ایستگاه A2-1 خط2 قطار شهری تبریز
بررسی رفتار اتصالات قاب سبک فولادی (LSF) در برابر اثر انفجار
ارائه‌ی مدل رفتاری انتخاب شیوه‌ی سفرهای کاری تحت تأثیر سیاست‌های مدیریتی، مطالعه موردی: محدوده زوج یا فرد شهر تهران
کارایی شیوه‌های تابع ‌نخستین‌گیری در واکاوی لرزه‌ای سازه‌ها
بررسی اثر میانقاب‌های بنایی بر خرابی پیشرونده
مطالعه توزیع تنش‌های پسماند و تغییر شکل‌های ناشی از عملیات جوشکاری در اتصالات خمشی قاب‌های فولادی به روش اجزا محدود
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*