پیش‌بینی و بهینه‌سازی اطلاعات از دست رفته در سیستم GPS با استفاده از روش های دینامیک تئوری تقریبات


پیش‌بینی و بهینه‌سازی اطلاعات از دست رفته در سیستم GPS با استفاده از روش های دینامیک تئوری تقریبات
در این تحقیق از دو نمونه‌ی موردی هستفاده گردید که هر دو شامل مشاهدات هستاتیک و کینماتیک نقاط بودند.


بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاری
سپس با هستفاده از فیلترینگ کالمن به آشکارسازی جهش فاز در اون‌ها پرداخته شد.


طراحی بهینه غیرخطی ساز ه‌های گنبدی فولادی با روش جستجوی سیستم ذرات باردار
پس از آشکارسازی جهت اعتمادپذیری این آشکارسازی، از آزمون آماری بردار باقیمانده‌ها هستفاده گردید.


مدل‌سازی عددی سرریز کلید پیانویی و بررسی عملکرد پارامترهای هندسی
رد تست بردار باقی‌مانده نشان دهنده وجود خطای سیستماتیک در مشاهده می‌باشد که یکی از مهم‌ترین منابع این خطا، پدیده جهش فاز هست.


بررسی علل تأخیر پروژه‏‌های عمرانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن
در انتها نیز به تصحیح جهش فاز پرداخته شد.


بررسی علل خوردگی قسمت‌های فوقانی (در معرض هوا) شیرهای دفنی و حوضچه‌ای گاز موجود و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن
بدینمنظوراختلاففازنهاییمشاهدهشدهبافازبه دستآمدهازمحاسبات(مقدارتخمینزدهشده)،بیانگرتعداددورهایصحیحازدسترفتهاستکهبااعمالاینمقداربهفازنهاییمشاهدهشده،مقدارفازتصحیحشدهحاصلمی‌گردد.


مطالعه عددی تاثیر انفجار بر مخزن بتنی روزمینی آب، مطالعه موردی مخزن شهر جدید پردیس
همچنین به بررسی کلی شبه فاصله‌ی مشاهده شده و فاصله‌ی هندسی پرداخته شد که این اختلاف، بعضا به چندین کیلومتر نیز می‌رسد، محاسبات نشان داده هست که این مقدار بزرگ خطا به خطای ساعت ماهواره و گیرنده برمی‌گردد.


طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد)


بروزرسانی مدل اجزای محدود دینامیکی سازه‌ها با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی ذاتی


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews