بررسی آزمایشگاهی تأثیر مسلح سازی به وسیله ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی‌های واقع بر روی شیب


بررسی آزمایشگاهی تأثیر مسلح سازی به وسیله ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی‌های واقع بر روی شیب
در این تحقیق تأثیر مسلح‌سازی به وسیله ژئوگرید، بر رفتار یک پی برنامه گرفته بر روی یک خاکریز مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


بررسی علل خوردگی قسمت‌های فوقانی (در معرض هوا) شیرهای دفنی و حوضچه‌ای گاز موجود و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن
در این تحقیق تأثیر طول ژئوگرید، محل قرارگیری پی و همچنین نوع خاک بر روی رفتار پی مسلح مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


مطالعه عددی تاثیر انفجار بر مخزن بتنی روزمینی آب، مطالعه موردی مخزن شهر جدید پردیس
با مقایسه نتایج حاصل از آزمایش بر روی دو نوع خاک دیده می‌شود که با بزرگ‌تر شدن دانه‌های خاک تأثیر ژئوگرید در افزایش ظرفیت باربری بیشتر می‌شود.


طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد)
نتایج نشان می‌دهد که با بزرگتر شدن دانه‌های خاک، تاثیر شیب در کاهش ظرفیت باربری بیشتر می‌شود.


بروزرسانی مدل اجزای محدود دینامیکی سازه‌ها با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی ذاتی
در خاک ریزدانه با برنامه گرفتن پی با فاصله D=3B از تاج شیب حداکثر ظرفیت باربری برابر پی واقع بر مسطح می‌شود(B= عرض پی)، ولی در خاک درشت دانه در شرایط مشابه همچنان %20 کاهش ظرفیت باربری وجود دارد.


بررسی رفتار دینامیکی قابهای خمشی جداسازی شده با جداگرهای غیر الاستیک تحت زلزله‌های نزدیک گسل
نتایح نشان میدهد که با قرارگیری ژئوگرید در خاک، و همچنین افزایش طول اون ظرفیت باربری پی به شدت افزایش می‌یابد.


مطالعه آزمایشگاهی اندرکنش بین دانه‌ای ماسه‌های رسدار برای رسیدن به حالت پایدار هم‌ارز
در بعضی از موارد مشاهده می‌شود که با جاگزاری ژئوگرید در خاک، حداکثر ظرفیت باربری تا 700 % نسبت به حالت مسلح نشده افزایش می‌یابد.


حل معادله برگر دو بعدی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر افزایشی در تعیین سرعت تهنشینی رسوب
طول مناسب مسلح‌نماينده در خاک یکی از مهمترین فاکتورهای مسلح‌سازی در پی می‌باشد.


مدیریت ایمنی ((حریق))
در پی‌های با فاصله D=0, 1B از تاج شیب طول بهینه ژئوگرید چهار برابر عرض پی می‌باشد.

همچنین وجود مسلح نماينده در خاک باعث افزایش چشمگیر مقدار ظرفیت باربری سپس ایجاد گسیختگی می‌شود.

در طی انجام این تحقیق مشاهده شده هست که وجود مسلح نماينده در خاک تاثیری در نوع گسیختگی ندارد.
94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

ارزیابی عددی رفتار و پارامترهای موثر در طراحی گودهای پایدار شده به روش اجرای شمع درجا
بهبود عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی ویژه با سیستم میراگرهای الاکلنگی تحت زلزله حوزه نزدیک
آسیب‌پذیری لرزه‌ای و برآورد خطرپذیری لوله‌های مدفون در مناطق شهری
شبیه‌سازی هوشمند فرآیند بارش- رواناب در قالب یک مدل نیمه توزیعی متغیر در زمان
بررسی عملکرد لرزه ای سازه های قاب خمشی بتن آرمه مجهز به آرماتورهای از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی سوپرالاستیک در طبقه همکف
ارزیابی لرزه‌ای و بهسازی منار تاریخی زین‌الدین کاشان
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*