بررسی ظرفیت باربری شالوده جعبه‌ای وارونه


بررسی ظرفیت باربری شالوده جعبه‌ای وارونه
در بررسی ظرفیت باربری پی ها پارامترهای تاثیر گذار در ظرفیت باربری شامل خصوصیات خاک، ابعاد هندسی و عمق پی هست.


مطالعه پارامتر‌های موثر بر منحنی لنگر-دوران و تعیین میزان صلبیت اتصال pinfuse
با اضافه کردن دیوارهایی در محیط بیرونی پی، پی جعبه‌ای وارونه که از نوع پی‌های سطحی هست، به وجود می‌آید که ظرفیت باربری را افزایش داده و موجب کاهش نشست می‌شود.


طراحی شبکه خطوط حمل و نقل همگانی با استفاده از یک روش ابتکاری
بدین منظور از تحلیل عددی با هستفاده از نرم‌افزار اجزا محدود پلکسیس برای مدل‌سازی هستفاده شد.


ارزیابی یکپارچه منابع آب با استفاده از نشانگرها بر اساس چارچوب DPSIR: مطالعه موردی دشت مرودشت
در ابتدا برای شناسایی رفتار پی مدل‌سازی برای نسبت‌های عمق به عرض بین 0/5 تا 5، مدل‌سازی شد که در این مدل‌ها دیوار با المان صفحه‌ای مدل شده و منحنی بار- نشست و نقاط پلاستیک مدل‌ها موردبررسی برنامه گرفت.


کاربرد افمریزهای دقیق ماهواره‌ای در تعیین موقعیت مطلق با GPS
با توجه به نقاط پلاستیک، مشخص شد که خاک بین دیوارها در خاک متراکم و برای نسبت‌های عمق به عرض کوچک‌تر از 1 به‌صورت الاستیک بوده و نقاط پلاستیک در خاک بین دیوارها رخ نداده هست.


بررسی امکان حذف تهیه مقاطع عرضی در روندیابی هیدرولیکی هیدروگراف سیلاب در رودخانه های طبیعی
با افزایش نسبت عمق به عرض به مقدار بیشتر از یک، در خاک بین دیوارها نقاط پلاستیک شد که این نقاط به‌صورت قطری گسترش‌یافته و تا بستر پی ادامه دارد.


زمانبندی مجدد حرکت قطارها در محورهای دوخطه ریلی
به‌منظور صحت سنجی نتایج حاصل از مدل مورد صحت سنجی برنامه گرفت و نشان داد نتایج از دقت خوبی برخوردار هست.


عملکرد لرزه‌ای ساختمان برج مراقبت فرودگاه تبریز به کمک آنالیز غیرخطی و بهسازی آن به وسیله ورقهای کامپوزیت FRP
همچنین در بررسی دیگری، اثر ضخامت، زاویه اصطکاک بین پی دیوار و خاک، نسبت عمق به عرض و نوع خاک مورد مطالعه برنامه گرفت.


مطالعه آزمایشگاهی تقویت برشی تیرهای بتنی با FRP
لازم به ذکر هست که در کارهای قبلی که محققین انجام داده‌اند، دیوار به‌صورت المان صفحه‌ای در نظر گرفته‌شده هست اما در این پژوهش دیوار به‌صورت المان حجمی مدل سازی شده هست.

همچنین اثر اضافه کردن دیوار و تاثیر اون بر تنش قائم وارد بر بستر پی بررسی گردید.

نتایج عددی نشان می دهد با اضافه کردن دیوار، تغییرات تنش قائم را تغییر کرده و در لبه‌ی پی کمترین مقدار تنش قائم را دارد و هرچه به سمت مرکز پی جعبه‌ای وارونه نزدیک شود، مقدار تنش قائم افزایش می‌یابد.
76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews