طراحی سیستم‌های تنسگریتی برای کاربری پل عابر پیاده


طراحی سیستم‌های تنسگریتی برای کاربری پل عابر پیاده
ساز ه های فضاکار امروزه جایگاه بسیار ویژه ای را در بین سازه ها و در مهندسی سازه و البته در معماری باز کرده اند.


طراحی شبکه خطوط حمل و نقل همگانی با استفاده از یک روش ابتکاری
چراکه این سازه ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که اونها را از سایر سازه ها متمایز می سازد.


ارزیابی یکپارچه منابع آب با استفاده از نشانگرها بر اساس چارچوب DPSIR: مطالعه موردی دشت مرودشت
سیستم های تنسگریتی نوع خاصی از سازه های فضاکار می باشند که در اونها از کابل به عنوان جایگزین اعضای کششی هستفاده می شود، مجموعه ای از المان های کششی و فشاری در یک حالت خود متعادل مونتاژ می شوند که به موجب اون پایداری و سختی سیستم را فراهم می نمايند.


کاربرد افمریزهای دقیق ماهواره‌ای در تعیین موقعیت مطلق با GPS
مطالعه سازه های تنسگریتی به لحاظ برخی ویژگی ها از دیگر سازه های معمول فضاکار متمایز می باشد.


بررسی امکان حذف تهیه مقاطع عرضی در روندیابی هیدرولیکی هیدروگراف سیلاب در رودخانه های طبیعی
از جمله این ویژگی ها می توان به 1) لزوم اعمال خود تنیدگی برای ایجاد سختی 2) عدم وجود سخت شدگی کرنشی برای اعضای کششی سپس ناحیه ی پلاستیک 3) امکان شل و سفت شدن اعضای کششی.


زمانبندی مجدد حرکت قطارها در محورهای دوخطه ریلی
در این تحقیق، پس از معرفی سازه های فضاکار، به معرفی سازه های تنسگریتی به عنوان نوع خاصی از سازه های فضاکار پرداخته و اصول و مفاهیم پايه ی این سازه ها مطرح شد و روش تحلیل مناسب برای سازه های تنسگریتی(غیرخطی هندسی و مصالح) درنظرگرفته شد، در ادامه با در نظرگرفتن ملاحظات معماری، بافتار مناسب برای پل عابر پیاده تنسگریتی انتخاب و ساختار مورد مطالعه ارائه گردید، پس از مدلسازی هندسی و عناصر محدود، سازه تحت ترازهای مختلف خودتنیدگی و نسبت های مختلف سختی کابل به میله، توسط نرم افزار آباکوس تحلیل شد.


عملکرد لرزه‌ای ساختمان برج مراقبت فرودگاه تبریز به کمک آنالیز غیرخطی و بهسازی آن به وسیله ورقهای کامپوزیت FRP
نتایج بدست آمده از تحلیل حاکی از اون هست که در نسبت سختی کابل به میله ثابت، افزایش ترازهای خودتنیدگی بر سختی اولیه سازه اثر نداشته و بر بار نهایی کمی اثر می گذارد اما در افزایش بار نقطه شروع سخت‌شدگی و کاهش تغییرمکان نهایی سازه کاملا موثر هست.


مطالعه آزمایشگاهی تقویت برشی تیرهای بتنی با FRP
همچنین در تراز خودتنیدگی ثابت، افزایش نسبت‌های سختی کابل به میله عموما بر بار نهایی اثری نداشته اما سختی اولیه سازه را افزایش می‌دهد و همچنین در افزایش بار نقطه شروع سخت‌شدگی و کاهش تغییرمکان نهایی سازه کاملا موثر هست.


طراحی بهینه قاب‌های بتن مسلح با تکیه بر رویکرد فراابتکاری الگوریتم رقابت استعماری گسسته
در سیستم دو نوع مکانیزم خرابی کلی و خرابی موضعی بدون فروجهش دینامیکی مشاهده شد.

درنهایت با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل ها، راه های جلوگیری از مکانیزم خرابی نامطلوب(کلی)و میل به مکانیزم خرابی مطلوب(موضعی) ارانه شده هست.
70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews