ارزیابی عملکردی المان های لبه سخت و لبه نرم ساختمانهای فولادی نامتقارن در حوزه نزدیک گسل بااستفاده از تحلیل دینامیکی فزآینده (IDA)


ارزیابی عملکردی المان های لبه سخت و لبه نرم ساختمانهای فولادی نامتقارن در حوزه نزدیک گسل بااستفاده از تحلیل دینامیکی فزآینده (IDA)
با بررسی عملکرد ساختمان‏ها در زلزله دیده می‏شود که عموماً ساختمان‏های نامتقارن نسبت به ساختمان‏های متقارن در اثر زلزله دچار آسیب‏های بیشتری شده و احتمال فروریزش اون‏ها بیشتر هست.


بررسی تاثیر روش های فرآوری خاکستر پوسته (شلتوک) برنج بر عملکرد آن روی خواص مقاومتی و نفوذپذیری بتن
آسیب‏پذیری این نوع ساختمان‏ها در نتیجه لنگرهای پیچشی و تغییر مکان‏های دورانی اضافی هست که در اثر نامتقارنی در ساختمان ایجاد شده و سبب افزایش تغییر مکان طبقات ساختمان می‏گردند.


توسعه یک مدل عددی برای حل معادلات ناویراستوکس روی شبکه‌های بی‌سازمان کارتزین
عدم تقارن در ساختمان می‏تواند ناشی از توزیع نامتقارن جرم در دیافراگم‏های ساختمان و یا در اثر توزیع نامتقارن سختی در المان‏های مقاوم جانبی باشد.


مقایسه رفتار دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی غیرخطی سازه‌های خمشی بتنی مسلح با شکل‌پذیری متوسط در مقابل زلزله احتمالی ناشی از گسل شمال تبریز
عدم توزیع یکنواخت جرم یا سختی باعث اختلاف در نقطه‏اثر برآیند نیروهای ناشی از زلزله و نیروهای اِلمان‏های مقاوم جانبی شده و این خروج از مرکزیت باعث ایجاد لنگرهای پیچشی در دیافراگم‏های صلب ساختمان می‎گردد.


مدل انتخاب شیوه‌های حمل و نقلی سفرهای تحصیلی دانش‌آموزان دبستانی (مطالعه موردی شهر رشت)
تاکنون مطالعاتی متعدد بروی ساختمانهای متقارن انجام گرفته هست وساختمانهای نامتقارن کمتر مورد ارزیابی برنامه گرفته‌اند.


بررسی جداسازی طبقاتی و دستیابی به محل بهینه قرارگیری جداسازهای طبقاتی
بنابراین کنترل‌خسارت در سازه‌های نامتقارن تا حدودی بحرانی‌تر می‌باشد.


تحلیل سامانه ی پی-شمع به کمک روش های تحلیلی و روش عددی اجزای محدود
هدف در این تحقیق بررسی عملکردی المانهای واقع درسمت نرم وسخت ساختمانها فولادی متقارن و دو ساختمان نامتقارن باخروج ازمرکزیت متوسط وزیاد می‌باشد.


آنالیز پایداری شیروانی‌های جاده بالا دست سد شهید رجایی استان مازندران (مطالعه موردی: پایگاه امداد جاده‌ای)
در این تحقیق مدل‏های ساختمان به صورت متقارن و نیمه‏متقارن (عدم تقارن در یک جهت) و تأثیر 13دسته رکورد زلزله‏ نزدیکِ گسل دو مولفه‏ای بر سه ساختمان هفت‏طبقه نامتقارن در پلان با خروج از مرکزیت‏های مختلف، متقارن (صفر %)، نامتقارن با خروج از مرکزیت‏های 25 و40 % مورد بررسی برنامه گرفته هست.


آنالیز پایداری شیروانی‌های جاده هراز در شرایط بارگذاری لرزه‌ای (مطالعه موردی: پایگاه‌های امداد هوایی)
با بررسی منحنی‌های دینامیکی فزاینده برای 3 نوع سازه مورد مطالعه تحت دسته رکورد‌های نزدیک گسل مشاهده شده هست که در تمام سطوح عملکردی هرچه سازه از متقارن بودن خارج شده و به سوی نامتقارنی بیشتر پیشرفت می‌کند میزان شاخص شدت (شتاب طیفی مود اول‌در میرایی 5 %) کمتر می‌گردد.

در طبقه اول در هر دو سطح عملکرد CPوIO با افزایش %‌خروج از مرکزیت سازه ماکزیمم تغییر مکان زاویه‌ای بین طبقات(θmax) افزایش می‌یابد.

ولی در طبقه هفتم با افزایش % خروج از مرکزیت سازه در سطح عملکرد IO و CP ماکزیمم تغییر مکان زاویه‌ای بین طبقات(θmax) کاهش می‌یابد.

با بررسی منحنی‏های دو طبقه اول و هفتم در تمام سطوح عملکردی مورد مطالعه مشاهده می‏شود.‌ نیروی ستون‏های محوری سمت سخت کم‏تر از نیروی محوری ستون‏های سمت نرم می‏باشد و با افزایش خروج از مرکزیت نیروی سمت سخت و نرم هردو افزایش می‏یابند که میزان افزایش نیروی محوری ستون‏های سمت سخت بیشتر از سمت نرم می‏باشد.
88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews

برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی
شبیه‌سازی و مدل‌سازی عملکرد حفاظ های ایمنی انعطاف پذیر
بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی عددی انتقال آلودگی در خاک‌های مدفن زباله منطقه سراوان رشت
کنترل فعال سازه‌های چند درجه آزادی تحت تحریک زلزله‌های نزدیک گسل به روش کنترل مود لغزشی
ارزیابی پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختار سازه ای قاب - دیوار در ساختگاه های حوزه نزدیک گسل
مطالعه الگوی جریان پیرامون آب شکن T شکل جاذب و دافع مستقر در قوس 90 درجه، تحت تاثیر سازه محافظ جاذب و دافع
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*