مدلسازی روگذری موج به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)


مدلسازی روگذری موج به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)
برای تخمین و مدل‌سازی میزان بالاروی و روگذری موج بر روی سطوح شیب‌دار طبیعی سواحل و همچنین موج‌شکن‌ها و دیگر سازه‌های حفاظت ساحلی تاکنون از روش‌های مختلفی هستفاده شده هست.


تصمیم‌گیری در مدیریت ساخت با استفاده از نظریه بازی
اکثر روابط جهت برآورد نرخ سرریزی روابط تجربی هستند که از آزمایشات مدل فیزیکی که در محدوده‌ی خاصی از شرایط امواج انجام شده‌اند تخمین زده می‌شوند.


ارزیابی فنی – اقتصادی ساخت و بهره‌برداری از راه‌آهن فوق سریع در ایران
در این تحقیق برای رفع نقایص و افزایش دقت مدل‌سازی روگذری موج، این پدیده با هستفاده از روش بدون شبکه‌ی لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) مورد بررسی و مطالعه برنامه گرفته هست.


بررسی تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی شهر تهران
در این تحقیق از کد منبع باز SPHysics که بر پايه روش هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم پذیر (WCSPH)می‌باشد، به مدل‌سازی مسائل مورد نظر پرداخته شده هست و در ابتدا صحت‌سنجی مدل عددی موجود با هستفاده از مدل‌سازی مسئله‏ی شکست سد و مقایسه‌ی نتایج محاسباتی با نتایج آزمایشگاهی و نتایج عددی حجم سیال سایر محققین، صورت گرفته هست که مطابقت خوبی بین اون‌ها مشاهده می‌شود.


تعیین نرخ لغزش گسل کهورک با استفاده از مشاهدات GPS
در ادامه مدل‌سازی بالاروی و روگذری موج تنها بر روی سطوح شیب‌دار ساحلی مورد بررسی قرارگرفته و تراز بالاروی به عنوان معیاری مناسب برای تعیین میزان حجم سرریزی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد .در این تحقیق مدل موجود برای بررسی شرایط مرزی جدیدی که بتواند تنش اصطکاکی بین سیال و مرز جامد را در نظر بگیرد گسترش یافته هست و در ابتدا پیشروی پنجه ستون آب در مسئله شکست سد با در نظر گرفتن اصطکاک بستر، مورد بررسی برنامه گرفته و با نتایج آزمایشگاهی و شرایط مرزی موجود در کد مقایسه شده هست و در ادامه مسئله‌ی بالاروی موج تنها بر روی ساحل شیب‌دار طبیعی و روگذری از موج‌شکن واقع بر روی ساحل شیب‌دار با در نظر گرفتن اصطکاک بستر مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی باربری اعضای منحنی شکل با مقطع لوله‌ای
نتایج نشان می‌دهد اصطکاک بستر نقش مهمی در کالیبره کردن مدل عددی دارد.


استفاده از مدلهای بیزین و شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی پارامترهای کیفی آب رودخانه


بررسی عددی رفتار لرزه‌ای تونل قطارهای شهری واقع در خاک‌های روانگرا به صورت سه بعدی


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews

بررسی اثر اندازه بر مقاومت برشی تیرهای بتن‌مسلح فاقد خاموت
جداگرهای اصطکاکی پاندولی با شعاع متغیر
ارزیابی مقاومت بتن حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج تصفیه شده با استفاده از روش التراسونیک
بررسی نحوه بکارگیری تیم‌های اجرایی در مجموعه پروژه‌های شرکت‌های پیمانکار ساختمانی، با بهره‌گیری از الگوهای شایستگی
اثر ضربه ساختمان‌های مجاور در هنگام بارهای لرزه‌ای
ارزیابی عملکرد استاتیکی و دینامیکی آسفالت لاستیکی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای
فرمولاسیون و کاربرد روش اجزای محدود همراه با برنامه‌ریزی خطی در تحلیل مسایل پایداری در خاک‌های غیر همسان
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*