بررسی رفتار ستون‌های سنگی (تکی و گروهی) محصور شده در ژئوتکستایل (‏GCSC‏) در برابر نیروهای استاتیکی و ‏دینامیکی توسط نرم‌افزار اجزاء محدود ‏P


بررسی رفتار ستون‌های سنگی (تکی و گروهی) محصور شده در ژئوتکستایل (‏GCSC‏) در برابر نیروهای استاتیکی و ‏دینامیکی توسط نرم‌افزار اجزاء محدود ‏P
خاک طبیعی موجود در محل عملیات ساختمانی، همیشه مناسب برای تحمل سازه مورد نظر نیست.


مدلسازی هیدرولوژیکی پیوسته بارش - رواناب با استفاده از مدل احتساب رطوبت خاک HMS-SMA
به عنوان مثال در نهشته های دانه ای، خاک طبیعی ممکن هست خیلی شل باشد و نشست الاستیک زیادی از خود نشان دهد.


بررسی رابطه پارامترهای لرزه‌ای با شدت و محل آسیب در سازه‌های بتن‌ مسلح
در چنین حالتی لازم هست که قبل از احداث ساختمان، کیفیت خاک موجود برای تحمل بار اعمال شده از طرف شالوده، بهبود یابد.


بررسی اثرهای راستاپذیری پیشرونده بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های نامنظم
گاهی مواقع در اعماق کم، به لایه‌های نرم و اشباع رس برخورد می‌شود.


ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم اقتصادی - اجتماعی و منابع آب نسبت به کم آبی با استفاده از چارچوب حسابداری آب (مطالعه موردی:‌ محدوده مطالعاتی رفسنج
بر حسب بار شالوده و ضخامت لایه رسی، ممکن هست نشست‌های قابل توجهی در سازه به‌ وجود آید.


طرح بهینه لرزه‌ای گنبدهای فضاکار
برای جلوگیری از چنین نشست هایی لازم هست تکنیک های خاصی برای بهبود وضعیت خاک به کار گرفته شود.


بررسی تأثیر عمق حفاری بر رفتار سازه‌‌ی بتنی مجاور گود با لحاظ کردن سختی سازه
ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم و ﺧﺎﻛﻬﺎي رﻳﺰداﻧﻪ ﺳﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﺷﻤﻌﻬﺎي داﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


بررسی آزمایشگاهی جریان در آبراهه‌هایی با بستر درشت‌دانه با دو شکل تیز و گردگوشه
در این تحقیق،ابتدا با هستفاده از روش آزمایشگاهی، پارامترهای مورد نیاز جهت تحلیل را بدست آورده سپس رفتار هستاتیکی و دینامیکی ستون های سنگی محصور در ژئوتکستایل و بدون ژئوتکستایل به صورت تکی و گروهیبه صورت دو بعدی با هستفاده از روش عددی اجزا محدود Plaxis بررسی شده واثر پارامترهای زیر در دو حالت هستاتیکی و دینامیکی در ستون های سنگی بررسی می شود: طول ستون ، قطر ستون ، رفتار تکی و گروهی ستون ها ، اثر محل برنامه گیری و ابعاد لایه ژئوتکستایل و اثر چسبندگی خاک بر رفتار ستون سنگی محصور در ژئوتکستایل.


بهینه‌سازی شبکه‌های آبرسانی با در نظر گرفتن اثرات ایستگاه‌های پمپاژ
از نتایج این تحقیق می توان به شناخت صحیح هستفاده از ژئوتکستایل (ژئوتکستایل بافته شده با مقاومت نرمال الاستیک مشخص) برای جلوگیری از کاهش شکم دادگی و نشست ، و افزایش مقاومت و ظرفیت باربری ستون اشاره کرد.
94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews