بررسی پوشش گیاهی تالاب با استفاده از طبقه‌بندی ترکیبی تصاویر سنجش از دور


بررسی پوشش گیاهی تالاب با استفاده از طبقه‌بندی ترکیبی تصاویر سنجش از دور
تالاب‌ها از مناظر مهمی هستند که می‌توانند در نگهداری و رهاسازی آرام آب سیلاب، بازسازی آب‌های زیرزمینی، فیلتر پاک‌نماينده آب آلوده و بهبود کیفی اون، و فراهم کردن زیستگاه حیات‌وحش برای گونه‌های در معرض تهدید و خطر، هستفاده شوند.


مدلسازی فیزیکی ظرفیت باربری شمع - رادیه روی خاک‌های رسی در جعبه صلب بزرگ‌ مقیاس
پوشش گیاهی یک بخش مهم سیستم زیست‌محیطی تالاب را تشکیل داده هست.


ترکیب شاخصهای افزاینده و آنالیز حساسیت برای عیب یابی سازه ها
پوشش گیاهی فراهم‌نماينده پناهگاه و زیستگاه پرندگان آبزی و کنار آبزی هست.


مدل‌سازی عددی فلوم موج با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار
در این تحقیق با توجه به تناسب تفکیک مکانی ماهواره Landsat8 با تراکم پوشش گیاهی تالاب میقان، همچنین دسترسی آسان و رایگان به تصاویر، از این ماهواره در انجام تحقیق هستفاده شده هست.


مدلسازی جریانهای دوفازی در محیط متخلخل با استفاده از روش گالرکین ناپیوسته
از شاخص های پوشش گیاهی NDVI، SAVI، NDWI، DVI و PCA2 در طبقه بندی شبکه عصبی هستفاده شده هست.


طراحی لرزه‌ای بهینه قابهای فولادی ویژه با در نظر گرفتن معیار تیر ضعیف-ستون قوی با استفاده از روشهای فرا ابتکاری
از داده های آموزشی و آزمایشی هستخراج شده از نقشه کاربری 1:100000 در طبقه بندی و ارزیابی دقت، هستفاده شده هست.


بررسی رفتار کمانشی صفحات مستطیلی تحت بارهای درون صفحه‌ای
از 6 و 11 ویژگی به ترتیب برای دو روش طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در بررسی پوشش گیاهی تالاب هستفاده شده هست.


بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‎های فولادی با مهاربندهای شورن دارای عضو پیوند قائم مجهز به آلیاژ حافظه‌دار شکلی
دقت کلی روش ANN و SVM به ترتیب 69.21 و 69.04 % بوده هست.


مدلسازی و بررسی مکانیزم شکست لرزه‌ای در اتصال کاورپلیت RCS با سخت کننده‌های قطری
طبقه بندی ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی بهتر توانسته کلاس ها پوشش گیاهی راتفکیک کند.
88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews