ارزیابی پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختار سازه ای قاب - دیوار در ساختگاه های حوزه نزدیک گسل


ارزیابی پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختار سازه ای قاب - دیوار در ساختگاه های حوزه نزدیک گسل
یکی از سیستم هایی که در چند دهه اخیر مورد توجه مهندسان برنامه گرفته هست سیستم دوگانه‌ی قاب - دیوار می‌باشد که از خصوصیات اون می‌ توان به فواصل زیاد ستون‌ های بخش قابی اشاره نمود.


تحلیل و طراحی بهینه قابهای مستوی با استفاده از روش ترکیباتی نیروها
فواصل زیاد ستون ها به خصوص در طبقات پایین ساختمان دسترسی به فضای داخل برای عبور و مرور و یا هستفاده از این سیستم در کاربری‌های مختلف را به همراه دارد.نوع توسعه یافته سیستم‌ های قاب – دیوار ،سیستم قاب خمشی فولادی و دیوار برشی بتنی هست .که هستفاده از قاب های خمشی ، باعث بیش تر شدن سرعت اجرای سازه می‌شود.


بتن با مقاومت بالا با روش کاهش نسبت آب به سیمان و اصلاح دانه‌بندی
در سازه های میان مرتبه و بلند مرتبه تغییر شکل جانبی زیاد یکی از مشکلاتی هست که در صورت عدم محدود نمودن اون خدمت‌پذیری سازه کاهش پیدا می‌کند.


بررسی رفتار پلهای کابلی ایستا
به منظور کاهش تغییر شکل ها ، سیستم جانبی قاب – دیوار ارایه شده هست که به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی می‌باشد و تاثیر بسیار مطلوبی در عملکرد سازه‌ای دارد.


مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
سازه‌های موجود در مجاورت گسل‌های فعال لرزه‌ای بیش‌ تر از سازه های دور از گسل تحت تاثیر نیروی لرزه-ای برنامه می‌گیرند و رفتار متفاوت تری را در مقایسه با زلزله‌های دور از گسل از خود نشان می‌دهند ،فاصله کوتاه بین محل شکست و محل دریافت امواج و وجود حرکات پالس گونه با پریود بلند در ابتدای رکوردها و اعمال انرژی زیاد و ناگهانی در وقت کوتاه به سازه عامل این تفاوت می‌باشد.


ارزیابی حمل و نقل ترانزیت کانتینری در کریدورهای مهم کشور
در این پایان نامه به ارزیابی جواب سازه‌ای ساختار قاب - دیوار تحت رکورد‌های نیرومند حاوی اثرات گسلش پیشرو پرداخته شده‌است.


ارائه مدل اقتصادی برای تعیین عوارض راههای برون شهری
به این منظور، یک گروه از سازه‌های 10، 15 و20 طبقه با آرایشهای متفاوتی از برنامه گیری دیوار برشی مطابق با ضوابط هستاندارد 2800 طراحی شده اند.برای انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه وقتی مجموعه ای از رکوردهای حوزه نزدیک انتخاب شده اند و مشخصات فیزیکی و لرزه‌شناسی اونها بررسی گردیده هست.


تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های تحت اثر انفجار به روش آنالیز مودال اصلاح شده
رکوردها به صورت مقیاس شده به مدل ها اعمال گردیدند، و رفتار لرزه‌ای سازه ها با بررسی پاسخهای بیشینه تغییر مکان، دریفت، سرعت، شتاب و برش پایه مورد ارزیابی برنامه گرفتند.بخشی از نتایج این پژوهش دربرگیرنده چگونگی تغییرات جواب سازه‌ها با توجه به نوع رکورد حوزه نزدیک اعمالی هست.همچنین تاثیر تغییر آرایش دیوار‌های برشی بر روی تغییر شکل‌ها و دریفت و محل اتفاق افتادن حداکثر پاسخ‌ها در ارتفاع سازه مورد بررسی برنامه گرفته هست.


پیش‌بینی امواج با استفاده از مدل ریاضی و مقایسه نتایج با روشهای تجربی82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews