مدلسازی عددی اثر نوع و چینش آرمور در روگذری موج از موجشکن های توده سنگی


مدلسازی عددی اثر نوع و چینش آرمور در روگذری موج از موجشکن های توده سنگی
پدیده روگذری موج از موجشکن توده سنگی از موضوعات مهمی هست که همواره در مهندسی دریا دارای اهمیت بوده هست.


تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های تحت اثر انفجار به روش آنالیز مودال اصلاح شده
فرایند روگذری شامل برخورد موج به سازه، بالا روی و نهایتا سرریزی جریان آب از سازه می‌باشد.


پیش‌بینی امواج با استفاده از مدل ریاضی و مقایسه نتایج با روشهای تجربی
این پدیده عامل بسیاری از تخریب‌ها در سازه‌های ساحلی و سازه‌های موجود در پسکرانه اونها در گذشته و حال بوده هست.


مقایسه تحلیلی ضریب شکل‌پذیری سازه‌های قاب فولادی با سیستمهای مهاربندی گوناگون
بدلیل وجود عدم قطعیت در پیش بینی تراز طراحی آب و تعیین امواج طراحی از یک سو و از سوی دیگر به لحاظ هزینه بالای اقتصادی احداث سازه‌های بلند، قبول وقوع %ی روگذری غیر قابل اجتناب هست.


بررسی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی احتمالی و بازگشتی
تحقیقات فراوانی در خصوص پدیده روگذری امواج از سازه‌های ساحلی در 50 سال اخیر انجام شده هست.


ارائه مدل قیمت‌گذاری تراکم برای شبکه‌های معابر شهری
این مطالعات منجر به تصحیح مداوم در روشهای پیش‌ بینی روگذری از سازه‌های محافظت از ساحل در مقابل امواج دریا گردیده‌ هست.


تحلیل پایداری فشاری تقویت شده دو غلافی با تکیه‌گاههای ساده به روش انرژی
روشهای موجود عمدتا به دو دسته روشهای عددی و روشهای آزمایشگاهی تقسیم بندی می‌گردند.


تولید شتابنگاشتهای مصنوعی با استفاده از شبکه‌های عصبی و ویولتها
روشهای عددی با وجود پیچیدگی‌های اونها، بدلیل اونکه شرایط مختلف موج و اشکال مختلف سازه در اون با تغییرات اندک در برنامه قابل دسترسی هست، مورد اقبال عمومی محققین برنامه گرفته هست.


طرح و تسلیح دالها براساس المان محدود
باتوجه به صرف وقت و هزینه کمتر و انعطاف پذیری بالاتری که کارهای عددی نسبت به کارهای آزمایشگاهی دارند و همچنین کارهای کم عددی انجام شده در زمینه مطالعه روگذری، در این تحقیق از نرم افزار FLOW-3D برای محاسبه روگذری هستفاده شده هست.

بمنظور بررسی صحت نتایج نرم افزار، ابتدا نتایج مدلسازی عددی با نتایج مدلسازی آزمایشگاهی انجام گرفته در دانشگاه تربیت مدرس مقایسه شد.

برای سه ارتفاع موج مدلسازی شده در آزمایشگاه، مدلسازی عددی انجام شد و مقایسه نتایج روگذری حاصل از مدلسازی عددی با نتایج آزمایشگاهی، خطایی در حدود 15 % را نشان داد که این مقادیر خطا، با توجه به تفاوت‌های مدل عددی و آزمایشگاهی و همچنین خطاهای مدل عددی، قابل قبول هست.

پس از اطمینان از صحت مدل عددی برای پارامترهای مختلف سازه‌ای و دریایی، مطالعه پارامتریک انجام شد و با انجام 108 مدلسازی اثر مستقل و ترکیبی هریک از این پارامترها در میزان روگذری بررسی شد.

در ادامه بمنظور مقایسه نتایج روگذری حاصل از مدلسازی عددی با فرمول‌های تجربی موجود، از فرمول اون هستفاده شد که نتیجه این مقایسه نشان داد برای سازه غیر متخلخل مقدار روگذری حاصل از مدلسازی عددی کمی بیشتر از فرمول اون می‌باشد.

در پایان برای قطعات پیش ساخته بتنی مختلف و چیدمان مختلف این قطعات مدلسازی عددی انجام شده‌است و مقایسه نتایج روگذری نشان داد چیدمان B قطعات اونتی فر کمترین مقدار روگذری و چیدمان منظم قطعات ایکس بلاک بیشترین مقدار روگذری را دارد.
94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews