مقاوم‌سازی خاک‌های نمکی بستر راه با استفاده از خاک رس


مقاوم‌سازی خاک‌های نمکی بستر راه با استفاده از خاک رس
تثبیت خاک به اصلاح و بهبود خواص فیزیکی و مهندسی اون برای تأمین یک رشته اهداف از پیش تعیین‌شده اطلاق می‌شود.


برخورد دو قطره مایع در محیط گازی در مختصات تقارن محوری
برخی از خاک‌ها به علت مشخصات فنی نامطلوب و یا دارا بودن مقادیر قابل‌توجهی رس یا لای برای عملیات راه‌سازی، نامرغوب محسوب می‌شوند.


تهیه برنامه المان محدود برای سازه‌های دوبعدی
امروزه هستفاده از فناوری نانو موجب پیشرفت‌های چشمگیر در علوم مختلف شده هست.


آنالیز کابلهای باربر و پیش‌تنیده در سقفهای کابلی به روش اجزاء محدود غیرخطی
در همین راستا تحقیقاتی کاربرد این فناوری در ژئوتکنیک انجام‌شده که نتایج موفقیت‌آمیز اون جامعه مهندسی را به مطالعه بیشتر در این حوزه سوق داده هست.


بررسی اثرات نامنظمی سختی و جرم در ارتفاع
برای این منظور مطالعات و آزمایش‌هایی بروی خاک‌های رسی نمکی به‌منظور هستفاده در بستر راه با اضافه کردن %های مختلف تثبیت‌نماينده به سه روش: الف) اضافه کردن آهک ب) نانو رس مونتمریلونیت ج) ترکیب آهک و نانو رس مونتمریلونیت صورت می-گیرد.


محاسبه نیروی گسیختگی خاک به روش حد پایین آنالیز حدی و با استفاده از اجزاء محدود و برنامه‌ریزی خطی
این نمونه‌ها به سه حالت: الف) خشک، ب) به مدت 96 ساعت درون آب در حالت اشباع، ج) یک هفته سپس آبشویی جهت از بین رفتن نمک موجود در خاک تحت آزمایش برنامه می‌گیرند؛ و نتایج حاصل از این آزمایش‌ها مورد تحلیل و بررسی برنامه گرفت.


بررسی خواص مکانیکی و پایایی(دوام)بتن‌های ساخته شده با پوزولانهای سیرجان و گدارسرخ(کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل
تمامی نمونه‌ها تحت آزمایش CBR، مقاومت فشاری و حدود آتربرگ برنامه گرفتند و نتایج اون‌ها باهم مقایسه گردید.


رفتارسنجی و تحلیل پایداری توده سنگهای پیرامون تونلهای آب بر نیروگاه، سد کارون 3
نتایج نشان می‌دهد که اضافه کردن آهک، نانو رس و ترکیب نانو رس و آهک باعث افزایش مقاومت فشاری، CBR و همچنین بهبود خواص خاک رس گردید.


طرح بهینه ورقها با محدودیت فرکانس با استفاده از روشهای تقریبی
بهترین نتیجه با ترکیب نانو رس و آهک با نسبت 3 % وزن خاک حاصل شد.
70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews