بررسی تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی شهر تهران


بررسی تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی شهر تهران
مطالعه پراکندگی خسارت در زلزله‌های مختلف مبین اهمیت تأثیر ساختگاه بر مشخصات زمین‌لرزه می‌باشد.


بررسی میرایی یک خاک معین با استفاده از دستگاه سه محوری استاتیکی
از سویی دیگر اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در طراحی مقاوم در برابر زلزله ایفا می‌نمایند و بایستی برای هر حالت به‌صورت مجزا با اون برخورد لازم صورت پذیرد.


بررسی پارامتریک تاثیر تاریخچه بارگذاری در مدلسازی و تحلیل ساختمانهای چندطبقه
طبیعت اثرات محلی ساختگاه را می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های مختلف مانند تحلیل ساده تئوری جواب زمین، اندازه‌گیری‌های حرکات واقعی سطحی و زیرسطحی در همان ساختگاه و اندازه‌گیری حرکات سطح زمین درساختگاه‌هایی با شرایط متفاوت از ساختگاه مورد نظر تشریح نمود.


طراحی بهینه پیوسته و گسسته دریچه‌های خروجی سدها با روش توابع جریمه و محاسبات تقریبی
بنابراین، در این پایان ‌نامه سعی شد مروری هرچند گذرا به شرایط تأثیرگذار بر حرکت زمین و نرم‌افزار تفاضل محدود Flac شود.


تحلیل غیرخطی اتصالات خورجینی به روش اجزای محدود
پس‌ از اون روش پیشنهادی ارائه گردید که در این روش با هستفاده از نرم‌افزار Flac هندسه و رفتار خاک نوع II و III شهر شهرستان تهران با مدل رفتاری موهر کولمب مدلسازی شد.


مدل کردن نشست منطقه‌ای زمین در اثر پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی
در این روش برای بررسی اثر بار دینامیکی از تاریخچه شتاب مربوط به زلزله‌های طبس و بم هستفاده شد.


تحلیل برخورد کشتی با سازه‌های فراساحل
پاره‌ای از پارامترهای موثر در تأثیر ساختگاه مورد مطالعه و بررسی برنامه گرفت تا چگونگی و میزان تأثیر اون‌ها بر جواب لرزه‌ای سطح زمین بیشتر و بهتر مشخص گردد.


کاربرد نظریه مجموعه فازی در بهینه‌سازی سازه‌ها
برای بررسی تأثیر پارامترهای توده خاک بر جواب زمین مطالعه پارامتریک انجام‌ شده هست.


بررسی و ارزیابی مدل رفتاری بتن غلتکی کوبیده شده
در این روش شتاب حداکثر سطح زمین، طیف جواب شتاب و تابع تشدید مقایسه شده‌اند.

نتایج رسم شده در نمودارهای مختلف نشان می‌دهند که ماکزیمم شتاب حداکثر سطح زمین به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از شتاب سنگ بستر هست.

این امر نشان‌دهنده‌ی تأثیر ساختگاه بر مشخصات زمین‌لرزه هست.

با افزایش سرعت و دانسیته در زمین نوع II، شتاب حداکثر سطح زمین کاهش می‌یابد که با رفتار زمین نوع III مغایرت دارد.

با افزایش زاویه اصطحکاک داخلی و عمق سنگ بستر شتاب حداکثر سطح زمین افزایش می‌یابد که با نتایج زمین نوع III یکسان هست.

افزایش سرعت و عمق سنگ بستر (برای هر دو نوع زمین) تأثیر قابل توجهی بر طیف جواب شتاب دارد.

با افزایش سرعت موج برشی، دانسیته و عمق سنگ بستر ضریب تشدید کاهش می‌یابد که این امر سبب خسارت کمتری در سازه‌های سطحی می‌شود.
88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews