بررسی اثر دانه‌بندی بر نتایج آزمایش سه محوری زهکشی شده بر روی مصالح دانه‌ای توسط روش المان منفصل


بررسی اثر دانه‌بندی بر نتایج آزمایش سه محوری زهکشی شده بر روی مصالح دانه‌ای توسط روش المان منفصل
در این پایان نامه، به منظور بررسی رفتار مصالح دانه ای، شبیه سازی آزمایش سه محوری زهکشی شده به روش المان منفصل توسط نرم افزار PFC3D انجام گرفته هست.


طراحی لرزه‌ای برای سازه‌های با تراز دوگانه
در این راستا از دو نوع مرز جانبی صلب و انعطاف پذیر جهت شبیه سازی آزمایش هستفاده شده هست.


کاربرد روشهای بازیافت تنش در تخمین خطا برای مسائل ورق ضخیم
صحت عملکرد مدل شبیه سازی شده با مرز جانبی انعطاف پذیر از طریق مقایسه با نتایج آزمایش مورد ارزیابی برنامه گرفته هست و پس از صحت سنجی مدل، مقایسه ای بین نتایج حاصل از شبیه سازی های مرز جانبی انعطاف پذیر و صلب در دو مقیاس میکرو و ماکرو انجام گرفته هست.


بررسی و تولید شتابنگاشت مصنوعی و مطالعه پارامترهای موثر در آن
زنجیره ی نیرویی بین ذره ای، نیرو و تنش موجود بر روی ذرات مرزی، جهت تماس ها در نمونه و رفتار جنبشی ذرات از جمله ی موارد مورد بررسی در مقیاس میکرو می باشند.


کاربرد بتن مسلح شده با فیبر در قطعات پیش ساخته بتنی
همچنین رفتار مقاومتی و تغییر حجمی نمونه های شبیه سازی شده، موارد مورد بررسی در مقایس ماکرو می باشند.


افزایش سختی جانبی سازه‌های قاب - دیوار در ساختمان‌های بلند بوسیله سخت کردن یک یا چند طبقه در ترازهای بهینه
در ادامه میزان تاثیر دانه بندی مصالح و همچنین تاثیر %های مختلف ریز دانه بر روی نتایج رفتار مقاومتی و تغییر حجمی درشت دانه ها مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی تغییر شکل وابسته به زمان در بتن پیش‌تنیده
شکل ذرات یکی دیگر از موارد مهم و تاثیر گذار بر نتایج آزمایش ها می باشد که در این پایان نامه مورد تحقیق برنامه گرفته هست.


تبیین الگوی زمانی بارندگی و بررسی تاثیر گام زمانی بارندگی بر هیدروگراف خروجی حوزه


بررسی پاسخ غیرخطی سازه‌ها در مقابل مولفه پیچشی زلزله با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews