مدلسازی هیدرولوژیکی پیوسته بارش - رواناب با استفاده از مدل احتساب رطوبت خاک HMS-SMA


مدلسازی هیدرولوژیکی پیوسته بارش - رواناب با استفاده از مدل احتساب رطوبت خاک HMS-SMA
مدل‌سازي پيوسته بارش-رواناب پايه بسياري از مطالعات از جمله مديريت منابع آب، كنترل سيل، اثرات تغيير اقليم، مديريت خشكسالي و....


استفاده از مدلهای جهانی جاذبی در تعیین ژئوئید و تصحیحات توپوگرافی
مي‌باشد.


اصلاح ضریب طول موثر برای مقاطع جدار نازک باز با استفاده از تئوری توسعه یافته تیر- ستون
بنابراين با توجه به اهميت موضوع، مدل‌سازي اين پديده هدف اصلي تحقيق برنامه گرفت.


تحلیل عددی سنگهای با درز و ترک با خردشدگی متوالی با استفاده از روش تغییر شکلهای ناپیوسته
در مدل‌سازي پيوسته بسياري از فرايندهاي هيدرولوژيك در دوره‌هاي متوالي تر و خشك در نظر گرفته مي‌شود، كه همين نوع مدل‌سازي در تحقيق حاضر هستفاد شده هست.


بررسی اثر برگشت آب در بالادست پایه‌های پلها
مدل احتساب رطوبت خاك (SMA) از جمله روش‌هاي هيدرولوژيك پيوسته مورد هستفاده هست كه بسياري از فرايندهاي چرخه هيدرولوژيك را همچون بارش، برگاب، چالاب، نفوذ، تبخير و تعرق، رطوبت خاك، ذخاير آب زيرزميني و خروجي اون به رودخانه را محاسبه مي‌كند.


تحلیل دینامیکی غیرخطی بر مبنای به هنگام سازی زیرفضاها
در اين تحقيق از مدل HMS-SMA براي مدل‌سازي پيوسته جريان در حوضه كسيليان واقع در شمال كشور هستفاده شد.


تحلیل بروز و گسترش ترک خوردگی و جداشدگی لایه‌ها در سازه‌های مرکب لایه‌ای تحت اثر بارهای ضربه‌ای
از اونجا كه تعداد پارامترهاي الگوريتم SMA زياد بوده و ضعف‌هايي در واسنجي نرم افزار و واسنجي دستي وجود داشت، از يك واسنجي خودكار بواسطه يك برنامه بهينه سازي خارجي (الگوريتم كلوني مورچه‌ها يا ACOR) در محيط نرم‌افزار متلب هستفاده شد.


بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان توسط روشهای فتوگرامتری برد کوتاه و تناظریابی رقومی
پس از اونكه صحت عملكرد واسنجي جديد با بهينه ساز ACOR مورد تاييد برنامه گرفت، از داده‌هاي بارش رواناب 4 سال براي واسنجي و 4 سال براي صحت سنجي مدل‌سازي هستفاده شد.


بررسی رفتار تونلهای بیضوی به روش‌های تحلیلی در مقابل زلزله
واسنجي سالانه مدل، بدليل عدم تطبيق مناسب نتايج شبيه‌سازي با مشاهداتي كنار گذاشته شد و بجاي اون واسنجي به صورت 6 ماهه در دو دوره زمستاني و تابستاني انجام شد.

سنجش نتايج حاصل از واسنجي و صحت‌سنجي مدل، برپايه معيار ناش-ساتكليف صورت گرفت كه اين معيار در كل براي تمامي موارد واسنجي در محدوده خوب و براي موارد صحت‌سنجي در محدوده قابل قبولي بدست آمد.

همينطور تحليل حساسيت پارامترهاي مدل هيدرولوژيك HMS-SMA انجام شد و 4 پارامتر حداكثر نرخ نفوذ خاك، حداكثر ذخيره خاك، حداكثر ذخيره ناحيه كششي خاك و حداكثر نرخ نفوذ عمقي خاك به عنوان پارامترهاي حساس تعيين شد.
70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews