بررسی رابطه پارامترهای لرزه‌ای با شدت و محل آسیب در سازه‌های بتن‌ مسلح


بررسی رابطه پارامترهای لرزه‌ای با شدت و محل آسیب در سازه‌های بتن‌ مسلح
آگاهی از نحوه آسیب سازه‌ها تحت زمین‌لرزه برای برآورد کارآیی و قابلیت بهره‌برداری از اونها، امکان سرویس‌دهی سازه در آینده و نیز بازتوانی و رفع عیوب ناشی از آسیب، نقش مهمی دارد.


اصلاح ضریب طول موثر برای مقاطع جدار نازک باز با استفاده از تئوری توسعه یافته تیر- ستون
بنابراین ایجاد روشی که در اون بتوان با هستفاده از مشخصات لرزه‌ای، آسیب سازه‌ها را ارزیابی کرد، به ویژه در مناطق با خطر نسبی زمین‌لرزه زیاد یا خیلی زیاد، از اهمیت بالایی برخوردار هست.


تحلیل عددی سنگهای با درز و ترک با خردشدگی متوالی با استفاده از روش تغییر شکلهای ناپیوسته
در صورتی که رابطه بین مشخصه‌های لرزه‌ای و چگونگی آسیب سازه مشخص باشد، با تکیه بر تجربه زمین‌لرزه‌‌های گذشته می‌توان نقاط ضعف سازه‌‌ها را شناسایی کرد و با رعایت اصول طراحی، ساز‌ه‌هایی مقاوم در برابر زلزله ساخت.


بررسی اثر برگشت آب در بالادست پایه‌های پلها
در پژوهش حاضر ارتباط مشخصه‌های لرزه‌ای با شدت و محل آسیب وارد بر قاب‌های بتن مسلح مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


تحلیل دینامیکی غیرخطی بر مبنای به هنگام سازی زیرفضاها
در این راستا قاب‌های خمشی بتن مسلح مدل می‌شوند و تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی با هستفاده از 124 رکورد حوزه دور برنامه می‌گیرند.


تحلیل بروز و گسترش ترک خوردگی و جداشدگی لایه‌ها در سازه‌های مرکب لایه‌ای تحت اثر بارهای ضربه‌ای
مشخصه‌های لرزه‌ای در سه گروه پارامترهای مربوط به بیشینه حرکت زمین، پارامترهای مربوط به انرژی و پارامترهای طیفی از رکوردهای انتخابی هستخراج می‌شوند.


بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان توسط روشهای فتوگرامتری برد کوتاه و تناظریابی رقومی
با هستفاده از روش‌های آماری مناسب هم‌بستگی هر یک از مشخصه‌های لرزه‌ای با شدت و محل آسیب بررسی می‌شود.


بررسی رفتار تونلهای بیضوی به روش‌های تحلیلی در مقابل زلزله
هم‌چنین با مقایسه میزان هم‌بستگی مشخصه‌های لرزه‌ای با شدت و محل آسیب، پارامترهای لرزه‌ای مناسب معرفی می‌شوند.


روش‌شناسی مکانیابی و قیمت‌گذاری توقفگاههای تجمعی
با مشخص شدن پارامترهای لرزه‌ای مناسب برای توصیف آسیب سازه، می‌توان با در نظر گرفتن مشخصه‌های زلزله‌های پیشین در هر منطقه عملکرد موثرتری در طراحی، اجرا و مقاوم‌سازی سازه‌ها داشت.

نتایج مربوط به هم‌بستگی بین شدت آسیب و مشخصه‌های لرزه‌ای نشان می‌دهد، در تمامی حالت‌ها پارامترهای مربوط به بیشینه حرکت زمینPGA ،SMA و EDA، پارامترهای مربوط به انرژی "A" _"RMS" ، "I" _"a" ، "I" _"c" و A95 و هم‌چنین پارامترهای طیفی HI، ASI و VSI دارای هم‌بستگی قوی با شدت آسیب هستند.

هم‌چنین با ترکیب خطی پارامترهای مهم می‌توان به پارامترهای جدیدی دست یافت.

این پارامترهای جدید که با هستفاده از معادله‌های رگرسیون هستاندارد حاصل می‌شوند، هم‌بستگی بیش‌تری با شدت آسیب دارند و پارامترهایی بسیار مناسب برای توصیف آسیب تحت زمین‌لرزه معرفی می‌شوند.

نتیجه بررسی رابطه محل آسیب قاب‌ها و پارامترهای لرزه‌ای نشان می‌دهد، محل وقوع آسیب ارتباطی با پارامترهای حرکت زمین ندارد و تنها به طراحی سازه بستگی دارد.

هم‌چنین رابطه مشخصی بین حالت‌های آسیب در المان‌هایی که دچار بیش‌ترین آسیب شده‌اند با پارامترهای حرکت زمین وجود ندارد.

گرچه برای رکوردهای قوی زلزله، احتمال رخ دادن بیش‌ترین آسیب در ستون‌های سازه بالاتر هست که این موضوع نیز می‌تواند به طراحی سازه مربوط باشد.
76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews