ارزیابی تحلیلی رفتار اتصالات صلب رایج فولادی تحت اثر آتش سوزی


ارزیابی تحلیلی رفتار اتصالات صلب رایج فولادی تحت اثر آتش سوزی
یکی از مهم ترین اعضای سازه های فولادی ناحیه اتصال به ویژه اتصال تیر به ستون هست.


مدلسازی ریاضی و بهینه‌سازی عملکرد هیدرولیکی آبگذرها
اتصال صلب در قاب های خمشی فولادی نقش ویژه ای در رفتار این سازه ‌ها داشته و مقاومت و پایداری این اتصالات تحت اثر آتش سوزی می تواند حائز اهمیت باشد.


بهینه‌یابی برجهای خنک‌کن بتنی تحت اثر نیروی زلزله
در این مقاله رفتار پنج نوع اتصال صلب فولادی رایج در ایران تحت اثر حرارت با هستفاده از روش عددی اجزاء محدود و با بکارگیری نرم افزار آباکوس ارزیابی شده اند.


طراحی بهینه پیوسته-گسسته سازه‌های فضاکار با استفاده از اصول تقریب‌سازی
مدل‌های مورد هستفاده به کمک مدل آزمایشگاهی از طریق دامنه الاستیک و پلاستیک تا وقت گسیختگی صحت سنجی شده و ضمن نتایج عددی، اثر تغییر شکل‌های بزرگ در ناحیه غیر ‌خطی لحاظ شده هست.


تحلیل احتمالاتی پایداری شیروانیها به روش شبیه‌سازی مونت کارلو
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اتصال با صفحه انتهایی عملکرد بهتری در برابر حرارت نسبت به سایر اتصالات نشان می‌دهد هم چنین کاهش سختی و کمانش جانبی در این اتصال کمتر از سایر اتصالات مورد بررسی هست.


بهینه‌سازی موقعیت ایستگاهها در راه‌آهن


تشابه‌سازی عددی ضربه قوچ در مدارهای هیدرولیکی نیروگاه اتمی


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews

بررسی اثر مدلهای مصالح مختلف بر رفتار دینامیکی غیرخطی برجهای بتنی
بررسی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی ویژه با اتصالات استخوانی
بررسی عددی رفتار شمعها تحت اثر بارهای جانبی و قائم
بررسی تاثیر شکل پایه‌ها بر میزان آبشستگی در اطراف پایه سازه‌های رودخانه‌ای
رفتار استاتیکی گنبدهای مشبک تک لایه تحت تاثیر نیمه صلبیت اتصالات گویسان
بررسی شستشوی رسوبات در مخازن سدها
بررسی امکان فروافتادن عرشه پلهای بتنی پیش‌ساخته یا نشیمنگاه الاستومری تحت اثرات ناشی از زلزله
محاسبه بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت بهاران به منظور تعیین دبی مجاز برداشت و مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*