طراحی لرزه‌ای بهینه قابهای فولادی ویژه با در نظر گرفتن معیار تیر ضعیف-ستون قوی با استفاده از روشهای فرا ابتکاری


طراحی لرزه‌ای بهینه قابهای فولادی ویژه با در نظر گرفتن معیار تیر ضعیف-ستون قوی با استفاده از روشهای فرا ابتکاری
امروزه، با توجه به محدود بودن منابع و انرژی در بسیاری از پروژه های عمرانی، هستفاده بهینه از منابع امری ضروری می باشد.


تشابه‌سازی عددی ضربه قوچ در مدارهای هیدرولیکی نیروگاه اتمی
توجه فزاینده به کمبود مواد خام و نقصان شدید منابع انرژی، موجب تمایل به داشتن سازه هایی سبکتر، کاراتر و ارزانتر شده هست.


بررسی اثر مدلهای مصالح مختلف بر رفتار دینامیکی غیرخطی برجهای بتنی
از طرف دیگر با توجه به لزوم در نظر گرفتن عملکرد لرزه ای سازه، طراحی باید به گونه ای صورت گیرد که سازه در عین بهینه بودن از نظر اقتصادی، از عملکرد لرزه ای خوبی برخوردار باشد.


بررسی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی ویژه با اتصالات استخوانی
در این پایان نامه سعی شده هست با هستفاده از چند الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری، به طراحی بهینه لرزه ای قاب خمشی فولادی پرداخته شود، به گونه ای که از این طریق هزینه های ساخت کاهش یافته و در عین حال سازه ای با عملکرد لرزه ای قابل قبول به دست آید.


بررسی عددی رفتار شمعها تحت اثر بارهای جانبی و قائم
بدین منظور سیستم قاب خمشی فولادی طراحی اولیه با هستفاده از نرم افزار Opensees مدلسازی شده و با هستفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی افزاینده و همچنین بکارگیری الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری نظیر تبرید شبیه سازی شده، جستجوی هارمونی، زنبور عسل مصنوعی، رقابت هستعماری،گرده افشانی گلها و عنکبوت اجتماعی که همگی در نرم افزار Matlab کدنویسی شده اند، مقاطع بهینه در قاب خمشی فولادی به گونه ای تعیین می شود که نسبت وزن سازه به شتاب طیفی متناظر با مود اول سازه در سطح عملکرد ایمنی جانی، حداقل شود.


بررسی تاثیر شکل پایه‌ها بر میزان آبشستگی در اطراف پایه سازه‌های رودخانه‌ای
همچنین برای بررسی اثر زلزله حوزه نزدیک در فرآیند طراحی توسط هر الگوریتم، از سه رکورد زلزله نزدیک و سه رکورد زلزله حوزه دور هستفاده شده هست.


رفتار استاتیکی گنبدهای مشبک تک لایه تحت تاثیر نیمه صلبیت اتصالات گویسان
در تمامی موارد سازه بهینه بدست آمده دارای عملکرد قابل قبولی تحت زلزله های اعمالی بوده و در عین حال قید های طراحی را ارضا می کند.


بررسی شستشوی رسوبات در مخازن سدها
در پایان با مقایسه نتایج تحلیل حاصل از هر الگوریتم، کارایی الگوریتم ها در زمینه حل بهینه مسائل سازه ای سنجیده می شود.


بررسی امکان فروافتادن عرشه پلهای بتنی پیش‌ساخته یا نشیمنگاه الاستومری تحت اثرات ناشی از زلزله
در این تحقیق آیین نامه FEMA356 به عنوان معیار طراحی بر پايه عملکرد در نظر گرفته شده هست.
88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews